Example: dental hygienist

VEJL. ARKITEKTHONORARER - Velkommen Til …

VEJL. ARKITEKTHONORARER Bygge- og anl gsudgiften omfatter samtlige bygge- og anl gsudgifter ekskl. moms, herunder ogs s rlige vejrligsforanstaltninger og Praktiserende Arkitekters R ds Tegnestueh ndbog byggepladsens drift. Bygge- og anl gsudgiften omfatter tillige udgifter til enkle inventaropgaver, som standardinventar i boliger, som har l HONORARER OG AFTALER indflydelse p arkitektens samlede arbejdsm ngde. Andre inventaropgaver er s rligt behandlet nedenfor under afsnit III pkt. 6. For sin indsats oppeb rer arkitekten et honorar, som betales af Bygge- og anl gsudgiften omfatter derimod ikke grundk bssum, klienten (bygherren).Honorarets st rrelse afh nger af den aftalte finansieringsomkostninger, gebyrer og afgifter og byggeriets ydelse og skal i forhold til s vel klienten som arkitekten v re administrative omkostninger.

3 1.2 Teknikertimer Timesatserne i forbindelse med typiske opgaver er sammenvejede og er derfor gældende, uanset hvilken medarbejder, der har

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of VEJL. ARKITEKTHONORARER - Velkommen Til …

1 VEJL. ARKITEKTHONORARER Bygge- og anl gsudgiften omfatter samtlige bygge- og anl gsudgifter ekskl. moms, herunder ogs s rlige vejrligsforanstaltninger og Praktiserende Arkitekters R ds Tegnestueh ndbog byggepladsens drift. Bygge- og anl gsudgiften omfatter tillige udgifter til enkle inventaropgaver, som standardinventar i boliger, som har l HONORARER OG AFTALER indflydelse p arkitektens samlede arbejdsm ngde. Andre inventaropgaver er s rligt behandlet nedenfor under afsnit III pkt. 6. For sin indsats oppeb rer arkitekten et honorar, som betales af Bygge- og anl gsudgiften omfatter derimod ikke grundk bssum, klienten (bygherren).Honorarets st rrelse afh nger af den aftalte finansieringsomkostninger, gebyrer og afgifter og byggeriets ydelse og skal i forhold til s vel klienten som arkitekten v re administrative omkostninger.

2 Ved den endelige beregning af honoraret rimeligt. Honoraret skal d kke opgavens forsvarlige anvendes de faktiske byggeudgifter fra det afsluttede byggeregnskab. gennemf relse og en fyldestg rende varetagelse af klientens Eventuelle bygherreleverancer till gges med et bel b svarende til interesser. Honorarformen fastl gges i en skriftlig aftale mellem normal handelsv rdi. Dele af projekteringen, som er udf rt, men som klienten og arkitekten. Samtidig udf rdiges den eventuelle aftale ikke kommer til udf relse p grund af klientens forhold, medregnes om ansvarsforhold ved digital aflevering. R dgiveraftale efter budgetteret byggeudgift for disse arbejder. udformes p PAR's Aftaleformular og bil gges PAR og 's f lles standardforbehold. Eventuelt aftale om ansvars- og St rrelsesfaktor - S. aftaleforhold ved aflevering af digitale projektdata udformes efter bilag i Boligministeriets publikation fra maj 1995 " Aflevering af St rrelsesfaktoren fasts ttes ud fra tabel 5 p grundlag af digitale projektdata - Ansvars- og Aftaleforhold".

3 Byggeudgiften B, som defineret ovenfor. l tabellen er angivet en r kke punkter p en glidende skala, Mellem punkterne interpoleres der. Il HONORARFORM. Honorarprocent ved delt r dgivning H. Valg af honorarform m foretages p basis af opgavens karakter, og efter hvor n jagtigt arkitektydelsen kan defineres. Endvidere m Honorarprocenterne fremg r af tabel 2. I tabel 2 er anf rt en fortegnelse der tages hensyn til andre forhold, som projekterings- og over byggeopgaver opdelt i 7 kategorier. I tilf lde, hvor den byggetid, klientens organisation og beslutningsforhold, p g ldende byggeopgave ikke er med i fortegnelsen, anvendes en projekteringens organisation og ledelse, geografiske forholds kategori med sv rhedsgrad svarende til den aktuelle opgave. Inden for indflydelse p byggeudgiften samt udbudsform og organisation af hver kategori er honorarprocenten angivet med tre trin for henholdsvis udf relsen.

4 Honorarets endelige st rrelse er endvidere afh ngig af opgaver af enkel, middel og kompliceret karakter. l forbindelse med opgavens omfang og sv rhedsgrad. Vejledende satser fremg r flere af de anf rte byggeopgaver er der angivet en tekstm ssig af tabel 1 - 5 i tabelbilag. forklaring til de tre trin med undergrupperinger 1-3. Disse kan bruges som en reference for de vrige opgaver. Tabel 3 angiver till g til A Honorar efter regning honorarprocenterne, hvor der er tale om om- og/eller tilbygningsopgaver. Till ggene f lger opdelingen med tre Herved forst s et honorar udregnet p grundlag af den tid, der i alt sv rhedsgrader fra tabel 2. er anvendt af arkitektvirksomheden til opgavens l sning, idet der Tabel 4 angiver beregning af honorar for byggeledelse og fagtilsyn, se anvendes faste timesatser. Anbefalede timesatser fremg r af tabel nedenfor i afsnit III, 4.

5 1. Ved fasts ttelse af timesatsen b r der tages hensyn til opgavens karakter, st rrelse og varighed samt det med gennemf relsen Honorarprocent ved totalr dgivning - HT. forbundne ansvar. Honorar efter regning anvendes ofte ved opgaver, hvor det er vanskeligt pr cist at definere omfanget af Totalr dgivnings-honorarprocenten fastl gges ved en sammenl gning arkitektens ydelse. Dette g lder i de indledende faser af en af honorarprocenterne for hver af de tekniske r dgivere, der er omfattet opgave, hvor klienten i samarbejde med sine r dgivere arbejder af r dgivningsaftalen. En totalr dgivningsaftale omfatter normalt med at finde frem til, hvad opgaven b r omfatte. Ligeledes f lgende tekniske r dgivere: anvendes honorar efter regning som regel i forbindelse med Arkitekt planl gningsopgaver. Endvidere er formen generelt Konstruktionsingeni r hensigtsm ssig ved r dgivningsopgaver, der omhandler Vvs-ingeni r ombygnings- og restaureringsarbejder, og r dgivningsopgaver, der El-ingeni r omhandler vedligeholdelsesarbejder.

6 Endelig anvendes formen Landskabsarkitekt normalt altid, n r der er tale om arbejder, hvor de samlede bygge- Arkitektens honorarprocent fastl gges efter tabel 2 og evt. tabel 3 og 4, og anl gsudgifter er under mindstebel bet i tabel 5. som beskrevet ovenfor. Ingeni rernes honorarprocent fastl gges efter 's ydelsesbeskrivelser sammenholdt med 's honorarvejledning. B Honorar efter byggeudgift Landskabsarkitektens honorarprocent fastl gges i henhold til vejledende honorarregler for have- og landskabsarkitekter fra PLR. Herved forst s et honorar beregnet som en procentdel af bygge- og anl gsudgiften. Ved beregning af arkitektens honorar for C Fast honorar r dgivning i forbindelse med projektering anvendes en formel, hvori indg r: Herved forst s et honorar, der aftales som en fast sum for opgavens Bygge- og anl gsudgifter (B).

7 L sning. Honoraret kan revideres, s fremt der sker ndringer i aftalens St rrelsesfaktor (S) foruds tninger. Anvendelsen af denne honorarform foruds tter, at Honorarprocent ved delt r dgivning (H), omfanget og indholdet samt tidsplanen for arkitektens opgave pr cist eller ved totalr dgivning (HT) kan defineres. Ofte kan det v re hensigtsm ssigt, at der p forh nd aftales en tidsramme og en deraf f lgende konomisk ramme, inden for Disse tre faktorer ganges med hinanden, s ledes at formlen er hvilken arkitekten arbejder. Viser det sig, at opgaven ndrer omfang og karakter, s rammeaftalen ikke mere passer, m den genforhandles. (B x S x H) - ved delt r dgivning og (B x S x HT) -ved totalr dgivning. III VALG AF HONORARFORM - JFR. YDELSESBESKRIVELSEN. Bygge- og anl gsudgiften - B. 1. Ved visse af de i ydelsesbeskrivelsen n vnte ydelser ligger det Ved den endelige beregning anvendes de faktiske udgifter fra det fast, hvordan honoraret normalt udregnes.

8 Ved andre ydelser er der afsluttede byggeregnskab. valgfrihed mellem de forskellige honorarformer. 'Fagtilsyn'. 1. Honorar for 'R dgivning f r projektering' jfr. ydelsesbeskrivelsens pkt. 1. For ydelser i forbindelse med 'Fagtilsyn' beregnes honoraret som 1,5-3,0 % af de samlede bygge- og anl gs-udgifter, n r der anvendes For arkitektens ydelser i disse faser anvendes honorarformen A 'Honorar efter byggeudgift', afh ngig af projektets st rrelse og -'Honorar efter regning'. Honoraret udregnes p grundlag af den tid, sv rhedsgrad, jfr. tabel 4. der er anvendt i arkitektvirksomheden, idet der anvendes faste Ved den endelige beregning anvendes de faktiske udgifter fra det timesatser, jfr. tabel 1 afsluttede byggeregnskab. 2. Honorar for 'R dgivning i forbindelse med 5. Honorar for 'R dgivning i brugsfasen' jfr.

9 Ydelsesbeskrivelsens projekteringsledelse' - jfr. ydelsesbeskrivelsens pkt. pkt. 5. Projekteringsledelse Ved r dgivning i brugsfasen anvendes honorarformen 'Honorar efter regning'. Honoraret for projekteringsledelsen beregnes som 5 % af summen af samtlige honorarer til de tekniske r dgivere og 6. Honorar for 'R dgivning i forbindelse med inventar og udstyr'. specialkonsulenter. Honoraret for projekteringsledelsen - jfr. ydelsesbeskrivelsens pkt. 6. fremkommer som en omfordeling af de tekniske r dgiveres og specialkonsulenters honorarer, der s ledes reduceres med de 5 %, Standardinventar som projekteringslederen skal have. S fremt der ikke udpeges nogen projekteringsleder blandt de tekniske r dgivere, sker der N r arkitekten yder r dgivning i forbindelse med indk b af ikke reduktion til projekteringsledelse i standardinventar, oppeb rer han for sit arbejde hermed et honorar, der beregnes som 5 % af indk bsprisen.

10 EDB/Cad-koordinator N r leverancen i stedet udbydes i licitation, oppeb rer arkitekten for sit arbejde hermed et honorar, der beregnes som 7,5 % af indk bsprisen. Honoraret for EDB/Cad-koordinatorens arbejde beregnes som et till g p 2,0-2,5 % af summen af samtlige honorarer til de tekniske Projektering af inventar og udstyr r dgivere og specialkonsulenter, som koordinationen foretages overfor. Ved inventaropgaver hvor arkitekten forest r projektering af s rligt inventar, honoreres opgaven med 10 % af anskaffelsesprisen, uanset 3. Honorar for 'R dgivning i forbindelse med projektering' udbudsformen. -jfr. ydelsesbeskrivelsens pkt. 3. 7. Honorar for 'R dgivning i forbindelse med planl gning' -jfr. Den mest anvendte honorarform for projektering af almindelige ydelsesbeskrivelsens pkt. 7. byggeopgaver er 'Honorar efter byggeudgift'.


Related search queries