Example: marketing

Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for …

Side 1 af 74. Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anl gsvirksomhed af Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994. VEJ nr 22 af 31/01/1994 (G ldende). Lovgivning som forskriften vedr rer LOV Nr. 228 af 19/05/1971. LBK Nr. 427 af 28/05/2001. Senere ndringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anl gsvirksomhed af Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994. Indhold Indledning Om brugen af AB. Om de enkelte bestemmelser i AB. Bilag 1: AB 92. Bilag 2: Bygge- og Boligstyrelsens cirkul reskrivelse af om oph velse af cirkul re om ansvar ved byggearbejder (* 1).

Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10.12.1992 Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for …

1 Side 1 af 74. Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anl gsvirksomhed af Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994. VEJ nr 22 af 31/01/1994 (G ldende). Lovgivning som forskriften vedr rer LOV Nr. 228 af 19/05/1971. LBK Nr. 427 af 28/05/2001. Senere ndringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Vejledning om AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anl gsvirksomhed af Bygge- og Boligstyrelsen, januar 1994. Indhold Indledning Om brugen af AB. Om de enkelte bestemmelser i AB. Bilag 1: AB 92. Bilag 2: Bygge- og Boligstyrelsens cirkul reskrivelse af om oph velse af cirkul re om ansvar ved byggearbejder (* 1).

2 Bilag 3: Bygge- og Boligstyrelsens cirkul reskrivelse af om anvendelse af AB 92. Bilag 4: Bygge- og Boligstyrelsens cirkul re af om pris og tid p bygge- og anl gsarbejder (* 1). Bilag 5: Formular til entrepren rgaranti i medf r af AB 92 6 (med 5- rs mangelsansvar). Bilag 6: Formular til entrepren rgaranti i medf r af AB 92 6 (med 20- rs mangelsansvar). Bilag 7: Formular til bygherregaranti i medf r af AB 92 7. Bilag 8: Formular til garanti for forudbetaling af leverancer i medf r af AB 92 22, stk. 2. Bilag 9: Regler om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed ved Voldgiftsn vnet for bygge- og anl gsvirksomhed Bilag 10: Regler om foregreben tvistel sning ved Voldgiftsn vnet for byggeog anl gsvirksomhed file://C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Tem p\ 04-03-2002.

3 Side 2 af 74. l (Indledning). Denne Vejledning om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anl gsvirksomhed af 10. december 1992 (AB 92) udsendes efter aftale mellem Bygge- og Boligstyrelsen og det revisionsudvalg, som har udarbejdet AB 92. Alene styrelsen h fter for indholdet. Vejledningen indeholder en del af de bem rkninger til AB 92-bestemmelserne, som er fremkommet i revisionsudvalgets bet nkning om AB 92 (af marts 1993). Specielt omfatter vejledningen samtlige de uddrag af bem rkninger, som i bet nkningen er samlet i et s rligt afsnit for at lette og underst tte l sningen og forst elsen af AB-teksten. I visse tilf lde er uddragene medtaget med redaktionelle ndringer.

4 Herudover best r vejledningen af kortfattede anvisninger og anbefalinger, som efter styrelsens opfattelse er rimelige at f lge. Vejledningen er selvsagt hverken formelt eller reelt bindende. S rregler for statslig og statsst ttet bygge- og anl gsvirksomhed n vnes ogs . Mere detaljeret Vejledning kan f s i bogen AB 92 for praktikere , der distribueres af Byggecentrum, og i juridiske kommentarv rker. AB 92 i s rtryk samt overs ttelser til engelsk, tysk og fransk kan tillige med revisionsudvalgets bet nkning om AB 92 k bes hos Statens Information. Vejledningen behandler ikke Almindelige Betingelser for Totalentreprise (ABT 93), som er udf rdiget af Boligministeret den Som det fremg r af Bygge- og Boligstyrelsens cirkul reskrivelse af (bilag 2), er ansvarscirkul ret af oph vet, for s vidt ang r byggearbejder, der udbydes efter AB 92, idet cirkul rets regler, herunder byggeleveranceklausulen, i forn dent omfang er overf rt til AB 92.

5 Det er s ledes ved at anvende AB 92, at de statslige og statsst ttede bygherrer fremover skal f . gennemf rt det 5- rige leverand ransvar. Som anf rt i den n vnte cirkul reskrivelse kan byggeleveranceklausulens tekst fra ansvarscirkul ret dog fortsat anvendes. Byggestyrelsens Vejledning om ansvarsforhold ved byggearbejder af 1987 er ligeledes udg et. En del af stoffet er medtaget i denne Vejledning . Om brugen af AB. Ikrafttr den Revisionsudvalget bag AB 92 har henstillet, at AB 92 f rst bruges ved udbud fra og med , dog s ledes, at AB 72 ogs kan bruges ved udbud i resten af 1993. For statslig og statsst ttet bygge- og anl gsvirksomhed er disse datoer obligatoriske, jf.

6 Bygge- og Boligstyrelsens cirkul reskrivelse af (bilag 3). Fra og med 1994 benyttes alts alene AB. 92, dog s ledes, at AB 72 ogs efter kan bruges ved udbud i fagentreprise, hvis nogle af fagentrepriserne i en bygge- eller anl gsopgave er udbudt f r denne dato p grundlag af AB 72. Tilsvarende m det forventes, at underentreprisekontrakter bliver indg et p grundlag af AB 72 i tilf lde, hvor hovedentreprisekontrakten er indg et p grundlag af AB 72. file://C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Tem p\ 04-03-2002. Side 3 af 74. AB generelt AB knytter sig til entrepriseaftalerne og udg r et s t standardvilk r til indf jelse i disse. AB kan, som navnet antyder, ogs anvendes ved leveranceaftaler, dvs.

7 Ved levering af materialer, uden at disse er en del af en entreprise. I s fald skal ved entrepren ren forst s leverand ren . Om leverancer se n rmere s. 168. AB er et aftaledokument (agreed document), tilblevet i enighed ved forhandlinger mellem byggeriets parter - bygherrer, entrepren rer, r dgivere og leverand rer samt Boligministeriet. AB giver regler for byggeprocessens afvikling og drejer sig om pligter og rettigheder for parterne i en entrepriseaftale, dvs. bygherren og entrepren ren. Reglerne samler sig om parternes samvirke, parternes stilling ved ndringer i arbejdet og ved uforudsete forhold, risikofordeling, ansvar for mangler og forsinkelser, forl ngelse af tidsfrister, aflevering, sikkerhedsstillelse, betaling og behandling af tvister.

8 Ved at udstikke afbalancerede og fornuftige l sninger p disse felter befrier AB parterne for selv at bruge kraft og tid p en r kke aftalem ssige forhold. AB er et forholdsvis kortfattet regels t og udtrykker ikke alle entrepriseretlige regler. Der findes s danne regler udenfor AB, og AB henviser i et vist omfang til disse eller foruds tter deres eksistens. Dette g lder s ledes det forhold, at der i forbindelse med entrepriseaftaler er en udstrakt gensidig forpligtelse for parterne til at bist hinanden med at s ge opst ede vanskeligheder l st. AB indeholder desuden regler, der efter en streng juridisk vurdering er overfl dige, fordi de fremg r af dansk rets Almindelige regler.

9 Disse regler er medtaget, for at man i AB kan finde l sninger p de fleste g ngse, v sentlige entreprisesp rgsm l. Visse af ABs regler afspejler almindeligt g ldende entrepriseregler, bestemmelsen om, at entrepren ren normalt b rer risikoen indtil afleveringen. Men de fleste af ABs regler kan ikke udledes af s danne Almindelige regler, bestemmelserne om sikkerhedsstillelse og om betaling, og det er derfor v sentligt at f aftalt AB ved alle bygge- og anl gsopgaver, bortset fra de meget sm . Ydelse, pris og tid i det enkelte entrepriseforhold ligger uden for AB og m fastl gges i entrepriseaftalerne. Der kan v re behov for i aftalerne at medtage supplerende bestemmelser.

10 AB er alene en juridisk ramme om byggeprocessen. Afg rende for, om byggeriet bliver vellykket, er planl gningen (program, projekt og beskrivelser), valget af r dgivere og entrepren rer og udformningen af udbuds- og aftalemateriale, herunder tids- og arbejdsplaner. Bygherrens indsats er af afg rende betydning. Desuden er selve samarbejdet mellem byggeprocessens parter v sentligt. AB kan benyttes b de ved arbejder, der udbydes i licitation, og i forbindelse med underh ndsbud. AB frivillig/. obligatorisk AB er i princippet til frivillig brug. I praksis l gges AB til grund ved n sten al bygge- og anl gsvirksomhed af nogen st rrelse. I statslig og statsst ttet bygge- og anl gsvirksomhed er AB obligatorisk, som det fremg r af pris- og tidcirkul ret (se bilag 4).


Related search queries