Example: barber

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. …

Vejledning om bekendtg relse nr. 1339 af 10. december 2014. Vejledning om bekendtg relse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandv rnsforan- staltninger ved afbr nding, brug af ild, lys, varmekilder (afbr ndingsbe- kendtg relsen). 1. Vejledning om bekendtg relse nr. 1339 af 10. december 2014. Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16. 3460 Birker d Telefon 45 90 60 00. Email: Sagsnummer: 2014/033124. Januar 2015. 2. Vejledning om bekendtg relse nr. 1339 af 10. december 2014. Indledning Sammenh ngen med Milj ministeriets Form let med denne Vejledning er at orien- regler om affald, halm tere om indholdet i bekendtg relse nr. 1339 Det er vigtigt at g re sig klart, at reglerne i af 10.

Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 3 Sammenhængen med Miljøministeriets regler om affald, halm m.v. Det er vigtigt at gøre sig klart, at reglerne i

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Vejledning om bekendtgørelse nr. 1339 af 10. …

1 Vejledning om bekendtg relse nr. 1339 af 10. december 2014. Vejledning om bekendtg relse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandv rnsforan- staltninger ved afbr nding, brug af ild, lys, varmekilder (afbr ndingsbe- kendtg relsen). 1. Vejledning om bekendtg relse nr. 1339 af 10. december 2014. Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16. 3460 Birker d Telefon 45 90 60 00. Email: Sagsnummer: 2014/033124. Januar 2015. 2. Vejledning om bekendtg relse nr. 1339 af 10. december 2014. Indledning Sammenh ngen med Milj ministeriets Form let med denne Vejledning er at orien- regler om affald, halm tere om indholdet i bekendtg relse nr. 1339 Det er vigtigt at g re sig klart, at reglerne i af 10.

2 December 2014 om brandv rnsfor- afbr ndingsbekendtg relsen har en n r anstaltninger ved afbr nding, brug af ild, sammenh ng med visse af Milj ministeriets lys, varmekilder (afbr ndingsbekendt- bekendtg relser, specielt bekendtg relse om g relsen), der tr dte i kraft den 1. januar affald. De nedenfor n vnte paragrafhenvis- 2015. Bekendtg relsen erstatter to tidligere ninger henviser til bekendtg relse nr. 1309 af bekendtg relser, nemlig bekendtg relse nr. 18. december 2012 om affald, herefter omtalt 679 af 14. juni 2013 om brandv rnsforanstalt- som affaldsbekendtg relsen. Det fremg r af ninger ved afbr nding i det fri af halm, kvas, affaldsbekendtg relsens 50, at forbr nding haveaffald og b l og bekendtg relse nr.

3 Af forbr ndingsegnet affald kun er tilladt p . 963 af 11. september 2009 om brug af ben godkendte anl g. ild og lys I almindelighed m der s ledes ikke af- Vejledningen er udarbejdet af Beredskabs- br ndes affald p ikke-godkendte anl g. styrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen og Affald er i affaldsbekendtg relsens 2 defi- Milj styrelsen. neret som ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter Bekendtg relsen tager udgangspunkt i de eller er forpligtet til at skille sig af med. tidligere bekendtg relser. Det har ikke v ret hensigten at foretage v sentlige materielle Af affaldsbekendtg relsens 38 fremg r dog, ndringer i forhold til disse bekendtg relser, at kommunalbestyrelsen i regulativet for hus- men den nye bekendtg relse er udtryk for en holdningsaffald, der ogs omfatter haveaffald, regelforenkling og afspejler et nske om at kan fasts tte bestemmelser om, at borgere g re bekendtg relsesteksten mere l seven- og grundejere m afbr nde: lig og forst elig.

4 1. Haveaffald i perioden 1. december til 1. Samtidig tydeligg r bekendtg relsen den marts. Det g lder dog ikke for afbr n- enkeltes ansvar for at handle forsigtigt og ding i byzone og i sommerhusomr der. forsvarligt i omgangen med ild. Alle afstands- krav er fjernet fra bekendtg relsesteksten og 2. Rent, t rt tr , der er affald, p s rligt fremg r i stedet for som vejledende retnings- indrettede b lpladser. linjer, jf. bilag 1 til denne Vejledning . Ved at l gge v gt p de generelle forsigtighedsbe- 3. Haveaffald sankthansaften. stemmelser i stedet for specifikke afstands- krav sikres det, at behovet for forsvarligheden Det er ikke noget krav, at kommunalbesty- vurderes konkret og der kan s ges inspira- relsen fasts tter s danne bestemmelser, tion i bilagets anbefalinger.

5 Men hvis de g r, kan kommunalbestyrelsen i regulativet for husholdningsaffald fasts tte Samtidig skal det understreges, at kommu- de n rmere betingelser for disse former nalbestyrelsen efter 5 har mulighed for at for afbr nding af affald, herunder eventu- forbyde eller fasts tte n rmere vilk r for elle afstandskrav og krav til den maksimale enhver p t nkt eller p begyndt afbr n- m ngde af affald, som m afbr ndes. S - ding, brug af apparater, anvendelse af ben danne krav skal v re milj m ssigt begrun- ild og lys , n r brandsikkerhedsm ssige dede. forhold taler herfor. Af affaldsbekendtg relsens 46 fremg r I bilag 1 bruges begrebet Metalbeholder ligeledes, at kommunalbestyrelsen i regula- til afbr nding.

6 Herved forst s t nde af st l, tivet for erhvervsaffald kan fasts tte bestem- st bejern el. lign. med et rumindhold p h jst melser om, at det er tilladt for gartnerier, 200 liter. Beholderen skal v re lukket p si- ansvarlige for naturplejeaktiviteter at derne, dog kan der v re mindre huller i den afbr nde eget haveaffald, parkaffald og nederste tredjedel af beholderens sider. haveaffaldslignende affald p lokaliteten, hvor affaldet er frembragt. 3. Vejledning om bekendtg relse nr. 1339 af 10. december 2014. Det er ikke noget krav, at kommunalbesty- lign., som er omfattet af bekendtg relsen. relsen fasts tter s danne bestemmelser, Dette betyder, at ogs apparater, der endnu men hvis de g r, kan kommunalbestyrelsen ikke findes p markedet, vil kunne blive om- i regulativet for erhvervsaffald fasts tte de fattet af bekendtg relsen, uden at denne skal n rmere betingelser for afbr ndingen, ndres.

7 Herunder eventuelle afstandskrav og krav til den maksimale m ngde af affald, som m af- Kapitel 2 indeholder generelle forsigtig- br ndes. S danne krav skal v re milj m s- hedsbestemmelser og rummer hjemlen for sigt begrundede. kommunalbestyrelsen til at nedl gge forbud eller fasts tte vilk r for alle de aktiviteter, der For b de 38 og 46 g lder, at fasts ttelse omfattes af bekendtg relsen. af bestemmelser om afbr nding af haveaf- fald og lignende er noget, som kommunalbe- 3. styrelsen kan v lge at g re, men de er ikke Bestemmelsen vedr rer enhver aktivitet, der forpligtede til det, og hvis der ikke er fastsat falder inden for bekendtg relsens rammer, regler, s g lder udgangspunktet om forbud dvs.

8 Uanset om der er tale om erhvervsm s- mod afbr nding af affald uden for de god- sige aktiviteter, privat afbr nding, b l, brug kendte anl g. af b lfade, apparater, ild, lys eller varmekilder Det er endvidere tilladt for skovbrug at afbr nde tr st d og hugstaffald i sammen- 4. h ngende bevoksninger af skovtr arter p Bestemmelsen indeholder overordnede mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde. forsigtigheds- og hensynsregler for afbr n- ding. Hvad der ligger i begrebet opsyn, og I bekendtg relse nr. 1317 af 20. november hvor t t dette opsyn skal v re, m vurderes 2006 om forbud mod markafbr nding af konkret i hvert enkelt tilf lde. halm , som ndret ved bekendtg relse nr.

9 1207 af 11. oktober 2007, er hovedreglen, Det bem rkes, at afbr nding i henhold til at afbr nding af halm eller andre lignende bekendtg relsens 4, stk. 2, efter omst n- dele af landbrugsafgr der ikke m finde sted dighederne tillige vil kunne v re omfattet af p marker eller uopdyrkede arealer. Der er 12 i bekendtg relse nr. 511 af 20. juni 2005. dog en r kke undtagelser, hvor afbr nding om politiets sikring af den offentlige orden og af halm er tilladt. beskyttelse af enkeltpersoners og den offent- lige sikkerhed mv., samt politiets adgang til Afbr ndingsbekendtg relsen g lder at iv rks tte midlertidige foranstaltninger s ledes for de tilf lde, hvor afbr nding af (ordensbekendtg relsen), hvorefter det er affald, halm er tilladt i henhold til milj lov- forbudt at t nde b l, hvis dette kan medf re givningen, og for situationer, der ikke er fare eller ulempe for forbipasserende.

10 Reguleret i milj reglerne. 5. Bem rkninger til afbr ndingsbekendt- Kommunalbestyrelsen har efter 5 hjemmel g relsens enkelte bestemmelser til at forbyde eller fasts tte vilk r for alle ak- tiviteter, der omfattes af bekendtg relsen, og Kapitel 1 angiver bekendtg relsens anven- til at fravige bekendtg relsens konkrete be- delsesomr de, og de begreber, der anvendes stemmelser, n r det sk nnes sikkerhedsm s- i bekendtg relsen, defineres. sigt forsvarligt. Der er foretaget enkelte, mindre justeringer i Kommunalbestyrelsens beslutning om at definitionerne fra de tidligere bekendtg rel- nedl gge forbud eller fasts tte vilk r skal ser, og definitionen af h rd vind svarer nu til i overensstemmelse med forvaltningsretlige DMI's brug af begrebet.


Related search queries