Example: confidence

Wskazania do badania radiologicznego. …

Wskazania do badania radiologicznego. podstawowe projekcje RTG. Joanna Kra ny Radiografia konwencjonalna to najcz ciej stosowana oraz podstawowa metoda obrazowania s u ca do oceny zaburze ko ci i staw w w ortopedii i traumatologii. Metoda ta pozwala na obrazowanie dwuwymiarowe, statyczne. Zastosowanie. Badanie RTG pozwala rozpozna : - stany pourazowe - choroby zapalne - zmiany zwyrodnieniowe - nowotwory - zaburzenia hormonalne i metaboliczne (osteoporoza, krzywica). - wady wrodzone - wady rozwojowe Og lne zasady wykonywania RTG.

Wskazania do badania radiologicznego. Podstawowe projekcje RTG Joanna Kraśny Radiografia konwencjonalna to najczęściej stosowana oraz podstawowa metoda

Tags:

  Podstawowe

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Wskazania do badania radiologicznego. …

1 Wskazania do badania radiologicznego. podstawowe projekcje RTG. Joanna Kra ny Radiografia konwencjonalna to najcz ciej stosowana oraz podstawowa metoda obrazowania s u ca do oceny zaburze ko ci i staw w w ortopedii i traumatologii. Metoda ta pozwala na obrazowanie dwuwymiarowe, statyczne. Zastosowanie. Badanie RTG pozwala rozpozna : - stany pourazowe - choroby zapalne - zmiany zwyrodnieniowe - nowotwory - zaburzenia hormonalne i metaboliczne (osteoporoza, krzywica). - wady wrodzone - wady rozwojowe Og lne zasady wykonywania RTG.

2 Respektowanie zasad ochrony radiologicznej. W przypadku uraz w nale y pami ta , aby zdj cie z amanej ko ci uwidacznia o r wnie dwa przyleg e stawy. Zmniejsza to ryzyko nierozpoznania towarzysz cego z amania, podwichni cia lub zwichni cia w miejscu odleg ym od pierwotnego urazu. podstawowe projekcje w badaniu RTG narz du ruchu: W celu w a ciwej oceny uzyska nale y co najmniej dwie projekcje przedstawiaj ce dan . struktur kostn , najlepiej pod k tem 90 stopni. - projekcja a-p i boczna: zazwyczaj stosuje si projekcj przednio-tyln i boczn np.

3 Rtg stawu kolanowego lewego a-p i boczne. - projekcja a-p i osiowa: w przypadku niekt rych struktur, jak na przyk ad staw biodrowy, nie jest mo liwe uzyskanie dw ch projekcji pod k tem prostym. Nale y w wczas zleci . wykonanie rtg w drugiej, wystandaryzowanej projekcji, np. Lauensteina dla stawu biodrowego. - projekcja sko na: w przypadku oceny struktur z o onych, takich jak miednica, stopa, staw okciowy czy skokowy mo na dodatkowo wykona zdj cie w projekcji sko nej, np.: rtg stawu okciowego sko ne: ustawienie pod k tem 45 stopni w przypadku urazu stawu okciowej pozwala uwidoczni g ow ko ci promieniowej (niewidoczn w projekcjach a-p i bocznej) i jej ewentualne z amanie rtg sko ne celowane na staw krzy owo-biodrowy umo liwia ocen tej struktury rtg sko ne stopy pozwala rozpozna np.

4 Koalicj skokowo- dkow . - projekcja specjalna: zdj cia stresowe, z obci eniem ko czyny mog by warto ciowe w przypadku uraz w lub niestabilno ci struktur wi zad owych stawu kolanowego czy skokowego. Przyk adaj c obci enie odpowiednio od strony bocznej lub przy rodkowej mo na dokona oceny dynamicznej szpary stawowej. zdj cie rtg skoliozy w przechyle w bok lub na wyci gu pozwala oceni korektywno . deformacji kr gos upa - projekcja w pozycji funkcjonalnej: w celu oceny struktur stopy nale y wykona rtg a-p i boczne w pozycji stoj cej w przypadku choroby zwyrodnieniowej np.

5 Staw w kolanowych, eby oceni . szeroko szpary stawowej mo na wykona rtg w pozycji stoj cej lub w pozycji Rosenberga pozycja stoj ca ze zgi cie w stawach kolanowych pod k tem 30 stopni. Uwaga! W przypadku niekt rych uraz w szczelina z amania nie zawsze jest widoczna od razu np. z amanie ko ci deczkowatej. Dlatego te po urazie nadgarstka, w przypadku braku rozpoznania z amania i utrzymuj cych si silnych dolegliwo ci b lowych tej okolicy, nale y powt rzy zdj cie rentgenowskie po 10 dniach. Dodatkowe zastosowanie badania RTG. Kolejnym zastosowaniem radiologii konwencjonalnej jest ocena wieku kostnego pacjenta (rtg r ki i nadgarstka lewego a-p oceniane por wnawczo wg atlasu).

6 W ortopedii dzieci cej oszacowany wiek kostny pozwala przewidzie potencja wzrostowy na d ugo danej struktury kostnej. Pami taj! Badanie radiologii konwencjonalnej jest badaniem dodatkowym. Podstaw oceny stanu pacjenta stanowi dok adnie przeprowadzone badanie podmiotowe i przedmiotowe. Obraz radiologiczny stanowi uzupe nienie stanu klinicznego chorego.


Related search queries