Example: stock market

wzor zgłoszenie mikroinstalacji pop 01 08 16

ZG OSZENIE. przy czenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA, gdy moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest wi ksza ni istniej ca moc przy czeniowa okre lona dla tego odbiorcy ko cowego Zg oszenie dotyczy: przy czenia nowej mikroinstalacji aktualizacji danych przy czonej mikroinstalacji .., dnia ..r. miejscowo data zg oszenia I. Dane zg aszaj cego Osoba zyczna Imi i nazwisko PESEL. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej Nazwa NIP. Adres zamieszkania/siedziba podmiotu (zgodny z danymi umowy na pob r energii elektrycznej). Ulica Nr domu Nr dzia ki Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowo Gmina Nr telefonu Adres e-mail Adres korespondencyjny (wype ni , je eli inny ni powy ej): Ulica Nr domu Nr dzia ki Nr lokalu Kod pocztowy - Miejscowo Gmina Osoba upowa niona do kontaktu w sprawie zg oszenia Nr telefonu Adres e-mail II.

1 Nr domuUlica Nr działki Miejscowość ZGŁOSZENIE przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA, …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of wzor zgłoszenie mikroinstalacji pop 01 08 16

1 ZG OSZENIE. przy czenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA, gdy moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest wi ksza ni istniej ca moc przy czeniowa okre lona dla tego odbiorcy ko cowego Zg oszenie dotyczy: przy czenia nowej mikroinstalacji aktualizacji danych przy czonej mikroinstalacji .., dnia ..r. miejscowo data zg oszenia I. Dane zg aszaj cego Osoba zyczna Imi i nazwisko PESEL. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj ca osobowo ci prawnej Nazwa NIP. Adres zamieszkania/siedziba podmiotu (zgodny z danymi umowy na pob r energii elektrycznej). Ulica Nr domu Nr dzia ki Nr lokalu Kod pocztowy Miejscowo Gmina Nr telefonu Adres e-mail Adres korespondencyjny (wype ni , je eli inny ni powy ej): Ulica Nr domu Nr dzia ki Nr lokalu Kod pocztowy - Miejscowo Gmina Osoba upowa niona do kontaktu w sprawie zg oszenia Nr telefonu Adres e-mail II.

2 Dane obiektu przy czanego do sieci, w kt rym wykonano mikroinstalacj . Nazwa obiektu Ulica Nr domu/dzia ki Nr lokalu Kod pocztowy - Miejscowo Gmina Istniej ca Nr licznika Kod PPE. moc *. * istniej ca moc przy czeniowa instalacji odbiorczej 1. III. Dane przy czanej mikroinstalacji : Rodzaj mikroinstalacji energia z biogazu (inny ni rolniczy). energia promieniowania s onecznego energia z biomasy energia z wiatru energia z biop yn w energia geotermalna energia hydrotermalna hydroenergia inne energia z biogazu rolniczego .. Liczba i moc poszczeg lnych jednostek wytw rczych Nazwy (model, typ) urz dze . Uk ad przy czenia s u cych do wytwarzania Moc Sumaryczna moc Ilo jednostki Lp. energii elektrycznej (ogniwa Producent zainstalowana** zainstalowana [szt.] wytw rczej (1- lub fotowoltaiczne/ generator/ [kW] [kW].))

3 3 fazowo). ogniwa paliwowe). 1. 2. 3. Razem: ** Moc zainstalowana elektryczna (jednostkowa) [zgodnie ze stanowiskiem Prezesa URE: Pod poj ciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego r d a energii nale y rozumie okre lon przez producenta moc znamionow urz dzenia s u cego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyra on w watach [W] lub wielokrotno ciach tej jednostki (w kW, MW). ]. W przypadku wsp pracy urz dze s u cych do wytwarzania energii elektrycznej z falownikami nale y r wnie poda . poni sze dane: Moc Sumaryczna moc Spos b Nazwa (, model, typ) znamionowa po Ilo . Lp. Producent zainstalowana przy czenia falownika** stronie AC [szt.]. [kW] (1- lub 3 fazowo). [kW]. 1. 2. 3. Razem: ** Je eli mikroinstalacja jest wyposa ona w integralny zasobnik energii, nale y w pkt.

4 V zg oszenia poda pojemno zasobnika (w kWh). IV. Planowana data przy czenia mikroinstalacji (nie wcze niej ni 30 dni od daty z o enia kompletnego Zg oszenia). Dzie Miesi c Rok 2. V. Dodatkowe uwagi zg aszaj cego: VI. Dodatkowe informacje dla zg aszaj cego: 1. Informacje podane przez zg aszaj cego, w tym za czniki do Zg oszenia, powinny by kompletne, poprawnie wype nione, czytelne i nie zawiera b d w. W przypadku konieczno ci ich uzupe nienia o dodatkowe informacje, zg aszaj cy b dzie zobowi zany dostarczy . wymagane informacje lub dokona odpowiednich wyja nie . Do czasu uzupe nienia wymaganej dokumentacji Zg oszenie nie b dzie stanowi podstawy do przy czenia mikroinstalacji . 2. W przypadku niedostarczenia brakuj cych informacji oraz dokument w, o kt rych mowa powy ej, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania o uzupe nienie Zg oszenia, z o one dokumenty zostan zwr cone do zg aszaj cego.

5 3. Wszystkie za czniki musz by sporz dzone w j zyku polskim. 4. OSD zainstaluje odpowiedni uk ad zabezpieczaj cy i urz dzenia pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD. 5. Prosumentem jest odbiorca ko cowy dokonuj cy zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzaj cy energi . elektryczn wy cznie z odnawialnych r de energii w mikroinstalacji w celu jej zu ycia na potrzeby w asne, niezwi zane z wykonywan . dzia alno ci gospodarcz regulowan ustaw z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819 z p n. zm.). Prosument dokonuje rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci na zasadach okre lonych w art. 4. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

6 O odnawialnych r d ach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, z p n. zm.) i w zwi zku z tym ENERGA-OPERATOR SA przeka e sprzedawcy, z kt rym prosument posiada zawart umow kompleksow , informacje o planowanym przy czeniu mikroinstalacji do sieci OSD . 6. Dla wytw rc w w mikroinstalacji innych ni prosument, b d cych przedsi biorcami w rozumieniu Ustawy o swobodzie dzia alno ci gospodarczej wytwarzanie energii elektrycznej wymaga zawarcia odr bnej umowy o wiadczenie us ug dystrybucji dla energii elektrycznej wprowadzanej do sieci ENERGA-OPERATOR SA oraz wskazania kupuj cego wytworzon energi /podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB). 7. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na wytwarzanie tej energii. 8. Pod czenie mikroinstalacji powinno by wykonane za urz dzeniem pomiarowo-rozliczeniowym, w instalacji wewn trznej zg aszaj cego.

7 Pomi dzy ww. urz dzeniem a mikroinstalacj nale y bezwzgl dnie zabudowa cznik umo liwiaj cy jej od czenie spod napi cia. Rozwi zanie techniczne zabudowy mikroinstalacji musi umo liwia wymian /obs ug urz dzenia pomiarowo- rozliczeniowego w stanie beznapi ciowym. VII. O wiadczenie instalatora mikroinstalacji : Nazwa firmy Imi i nazwisko Adres zamieszkania Ulica Nr domu/dzia ki Nr lokalu Kod pocztowy - Miejscowo Nr telefonu 3. O wiadczam, e: - mikroinstalacja w obiekcie zosta a wykonana zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, normami, w szczeg lno ci z Instrukcj Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami technicznymi okre lonymi w dokumencie Kryteria przy czania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i ma ych instalacji przy czonych do sieci dystrybucyjnej niskiego napi cia ENERGA-OPERATOR SA opublikowanymi na stronie internetowej OSD i znajduje si w stanie umo liwiaj cym za czenie jej pod napi cie oraz spe nia wymagania techniczne i eksploatacyjne okre lone w art.

8 7a ustawy - Prawo energetyczne, za co przyjmuj odpowiedzialno . - zainstalowane w mikroinstalacji urz dzenia spe niaj wymogi Dyrektyw 2014/35/UE i 2014/30/UE oraz normy PN-EN 50438:2014-02. lub EN 50438:2013. - zastosowane blokady uniemo liwiaj wsp prac r d a wytw rczego z sieci ENERGA-OPERATOR SA w przypadku zaniku napi cia z tej sieci (instalacja r d a wytw rczego zostanie automatycznie od czona od sieci ENERGA-OPERATOR SA). - jestem wiadomy/-a, e z o enie fa szywego lub b dnego o wiadczenia mo e: skutkowa poniesieniem przez ENERGA-OPERATOR SA albo przy czonych do jej sieci odbiorc w szkody, do naprawienia kt rej mog zosta nast pczo zobowi zany/-a, zosta uznane za dzia anie w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej polegaj ce na wprowadzeniu w b d innej osoby i doprowadzeniu jej do niekorzystnego rozporz dzenia w asnym lub cudzym mieniem tj.

9 Stanowi czyn wype niaj cy znamiona przest pstwa z art. 286 1 , by podstaw do poci gni cia do odpowiedzialno ci z tytu u niew a ciwego wype niania obowi zk w zawodowych lub stowarzyszeniowych. O wiadczam e, posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji obj tej niniejszym Zg oszeniem: - wa ny certy kat potwierdzaj cy kwali kacje do instalowania odnawialnych r de energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych r d ach energii) nr .. lub, - wa ne wiadectwo kwali kacyjne uprawniaj ce do zajmowania si eksploatacj urz dze , instalacji i sieci w zakresie dozoru nr .. i w zakresie eksploatacji nr .. lub, - uprawnienia budowlane w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze elektrycznych i elektroenergetycznych nr .., dnia ..r.. miejscowo data piecz tka i podpis instalatora VIII.

10 O wiadczenie zg aszaj cego: 1. wiadomy odpowiedzialno ci karnej za z o enie fa szywego o wiadczenia, wynikaj cej z art. 233 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny o wiadczam, e posiadam tytu prawny do nieruchomo ci, na kt rej jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji okre lonej w zg oszeniu. 2. O wiadczam, e: a) jestem prosumentem (zgodnie z definicj w pkt ) / jestem wytw rc w mikroinstalacji **. b) dane przedstawione w niniejszym Zg oszeniu odpowiadaj stanowi faktycznemu, c) posiadam wymagane certy katy ( wiadectwa) zgodno ci okre lone w dokumentach, o kt rych mowa w pkt VII na zastosowane w mikroinstalacji urz dzenia, d) b d wprowadza energi elektryczn do sieci ENERGA-OPERATOR SA / nie b d wprowadza energii elektrycznej do sieci ENERGA-OPERATOR SA** i o wiadczam, e posiadam zabezpieczenia uniemo liwiaj ce podanie napi cia wytworzonego w urz dzeniach wytw rczych do sieci dystrybucyjnej OSD, w przypadku braku napi cia w tej sieci oraz zabezpieczenia uniemo liwiaj ce wp yw energii wytworzonej w urz dzeniach wytw rczych do sieci dystrybucyjnej OSD.


Related search queries