Example: quiz answers

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ARAŞTIRMA VE …

1017 Y KSEK RET M KURUMLARININ ARA TIRMA VE GEL T RME PROJELER N N KAR ILANMASI HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAME (1) Kanun H km nde Kararnamenin Tarihi : 3/6/2011 No : 635 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011 No : 6223 Yay mland Resm Gazetenin Tarihi : 8/6/2011 No : 27958 M k. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 B R NC B L M Ama , Kapsam ve G revler Ama ve kapsam MADDE 1- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) G revler MADDE 2- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) K NC B L M Bakanl k Te kilat Te kilat MADDE 3- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Bakan MADDE 4- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) M ste ar ve m ste ar yard mc lar MADDE 5- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) NC B L M Hizmet Birimleri Hizmet birimleri MADDE 6- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Sanayi Genel M d rl MADDE 7- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) _____ (1) Bu KHK nin Ad Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 say l KHK nin 26 nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

Projelerin Karşılanması (1) MADDE 8- (Değişik: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden sanayi alanındaki araştırma, geliştirme,

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ ARAŞTIRMA VE …

1 1017 Y KSEK RET M KURUMLARININ ARA TIRMA VE GEL T RME PROJELER N N KAR ILANMASI HAKKINDA KANUN H KM NDE KARARNAME (1) Kanun H km nde Kararnamenin Tarihi : 3/6/2011 No : 635 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011 No : 6223 Yay mland Resm Gazetenin Tarihi : 8/6/2011 No : 27958 M k. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 50 B R NC B L M Ama , Kapsam ve G revler Ama ve kapsam MADDE 1- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) G revler MADDE 2- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) K NC B L M Bakanl k Te kilat Te kilat MADDE 3- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Bakan MADDE 4- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) M ste ar ve m ste ar yard mc lar MADDE 5- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) NC B L M Hizmet Birimleri Hizmet birimleri MADDE 6- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Sanayi Genel M d rl MADDE 7- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) _____ (1) Bu KHK nin Ad Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl n n Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun H km nde Kararname iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 say l KHK nin 26 nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir.

2 1018-1026 Projelerin Kar lanmas (1) MADDE 8- (De i ik: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanl b t esinden sanayi alan ndaki ara t rma, geli tirme, yenilik ilik ve giri imcilik faaliyetleri ile teknolojik geli meleri takip etmek, desteklemek ve te vik etmek amac yla sanayi kurulu lar , niversiteler, ara t rma merkezleri ve enstit ler ile i birli i yaparak bu kurumlar n teknolojik ara t rma ve geli tirmeye aktif kat l m n sa layacak programlar ve projeler geli tirmek ve uygulanmas n sa lamak amac yla y ksek retim kurumlar na ara t rma ve geli tirme projeleri kar l aktar lan hibe niteli indeki tutarlar, ilgili idarelerin b t elerine gelir kaydedilmeksizin proje ad na a lacak zel hesaplarda izlenir. Y ksek retim kurumlar ve vak f niversitelerine aktar lan tutarlar n harcanmas na ve muhasebele tirilmesine ili kin hususlar Hazine ve Maliye Bakanl n n uygun g r al nmak suretiyle Bakanl k a kar lacak y netmelikle belirlenir.

3 Bu kapsamda yap lan harcamalar 10/12/2003 tarihli ve 5018 say l Kamu Mal Y netimi ve Kontrol Kanunu kapsam nda denetlenir. Haz rlanan programlar veya komite/komisyon/ al ma gruplar na ili kin hizmetlerde 4/11/1981 tarihli ve 2547 say l Y ksek retim Kanununun 38 inci maddesi er evesinde g revlendirilen retim elemanlar ile di er kamu g revlileri ve hizmetinden yararlan lacak di er ki iler i in yap lacak harcamalar Bakanl k b t esinden ger ekle tirilir. Bu kapsamda g revlendirilen retim elemanlar ile kamu g revlisi olmayan alan nda uzman di er ki ilere harc rah giderleri i inde olmak ve 2547 say l Kanunun 38 inci maddesinde ng r len tutar n be kat n a mamak kayd yla di er kanunlardaki d zenleme ve k s tlamalara tabi olmaks z n her y l Bakanl k a belirlenecek tutar zerinden do rudan g revlendirilen ki iye deme yap l r.

4 Bu Kanun ile 2547 say l Kanuna g re g revlendirileceklerin asli g revlerine ait ayl k, cret, denek, her t rl zam ve tazminatlar ile di er mali ve sosyal haklar denmeye devam edilir. Bu madde kapsam nda g revlendirilen retim elemanlar na yap lacak olan demeler d ner sermaye kesintisinden istisnad r. Desteklenen projelerde, proje s resiyle s n rl olmak kayd yla proje kapsam nda g rev yapan retim elemanlar na g sterge rakam n n, y ksek retim kurumlar n n teknik hizmetler s n f nda g rev yapan personele ise g sterge rakam n n memur ayl klar na uygulanan katsay ile arp m sonucu bulunacak tutar ge memek zere proje s zle mesinde belirlenen tutarlar zerinden ayl k deme yap labilir. Memur ve di er kamu g revlisi olmamak kayd yla projede g rev yapan di er proje personeline proje s zle mesinde belirlenen tutarlar zerinden ayl k cret denir.

5 Sanayi B lgeleri Genel M d rl MADDE 9- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Metroloji ve Standardizasyon Genel M d rl MADDE 10- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Sanayi r nleri G venli i ve Denetimi Genel M d rl MADDE 11- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Verimlilik Genel M d rl MADDE 11/A (Ek: 8/8/2011-KHK-649/4 md.; M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Avrupa Birli i ve D li kiler Genel M d rl MADDE 12- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) (1) Bu madde ba l Bilim ve Teknoloji Genel M d rl iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 say l KHK nin 26 nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 1027-1051 Rehberlik ve Tefti Ba kanl MADDE 13- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Strateji Geli tirme Ba kanl MADDE 14- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Hukuk M avirli i MADDE 15- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Personel Dairesi Ba kanl MADDE 16- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)

6 Destek Hizmetleri Dairesi Ba kanl MADDE 17- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Bilgi lem Dairesi Ba kanl MADDE 18- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Bas n ve Halkla li kiler M avirli i MADDE 19- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) zel Kalem M d rl MADDE 20- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Bakanl k M avirleri MADDE 21- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) D RD NC B L M Yurtd ve Ta ra Te kilat ile ra ve al ma Gruplar (1) Yurtd ve ta ra te kilat (2) MADDE 22- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) ra ve al ma gruplar MADDE 23- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) BE NC B L M Sorumluluk ve Yetki Y neticilerin sorumluluklar MADDE 24- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Yetki devri MADDE 25- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Koordinasyon ve i birli i MADDE 26- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) D zenleme yetkisi MADDE 27- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) K k ve orta b y kl kteki i letmeler MADDE 28- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)

7 (1) Bu b l m ba l Ta ra Te kilat , ra ve al ma Gruplar iken, 4/7/2012 tarihli ve 6353 say l Kanunun 58 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (2) Bu madde ba l Ta ra Te kilat iken, 4/7/2012 tarihli ve 6353 say l Kanunun 58 inci maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 1028-1052 ALTINCI B L M Personele li kin H k mler Atama MADDE 29- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Kadrolar MADDE 30- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Sanayi ve Teknoloji Uzmanl (1) MADDE 31- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Ek deme MADDE 32- (M lga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) YED NC B L M e itli H k mler At flar, de i tirilen ve y r rl kten kald r lan h k mler MADDE 33- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) D zenleyici i lemler GE C MADDE 1- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Hak ve yetkiler ile personelin devri GE C MADDE 2- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.)

8 Mevcut personel GE C MADDE 3- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Kadro de i iklikleri GE C MADDE 4- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Mevcut i lerin y r t lmesi GE C MADDE 5- (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Mill Prod ktivite Merkezine ili kin devir h k mleri GE C MADDE 6 (Ek: 8/8/2011-KHK-649/6 md.; M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) dari hizmet s zle mesi ile al an personelin memur kadrolar na atanmas GE C MADDE 7 (Ek: 4/7/2012-6353/59 md.; M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) Y r rl k MADDE 34- (1) Bu Kanun H km nde Kararname yay m tarihinde y r rl e girer. Y r tme MADDE 35- (1) Bu Kanun H km nde Kararname h k mlerini Bakanlar Kurulu y r t r. (I) SAYILI CETVEL (M lga: 2/7/2018-KHK-703/26 md.) (..) _____ (1) Bu madde ba l Sanayi ve Teknoloji Uzmanl iken, 12/7/2013 tarihli ve 6495 say l Kanunun 73 nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. 1053 635 SAYILI KHK YE EK VE DE KL K GET REN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMES PTAL KARARLARININ Y R RL E G R TAR HLER N G STER R L STE De i tiren Kanunun/KHK nin veya ptal Eden Anayasa Mahkemesi Karar n n Numaras 635 say l KHK nin de i en veya iptal edilen maddeleri Y r rl e Giri Tarihi KHK/649 2, 6, 11/A, Ge ici Madde 2, Ge ici Madde 3, Ge ici Madde 6, (1) say l cetvel 17/8/2011 KHK/666 32 14/1/2012 tarihinden ge erli olmak zere 2/11/2011 6353 2, 3, 9, 12, 22, Ge ici Madde 7 12/7/2012 6495 13, 31 2/8/2013 Anayasa Mahkemesi nin 11/10/2012 tarihli ve E.

9 :2011/84, K.:2012/151 say l Karar . 2, 10, 11, 13, 31, 26/7/2013 Anayasa Mahkemesi nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 say l Karar 32 10/10/2013 6676 2, 8 26/2/2016 tarihini takip eden ay ba nda 7033 2, 9 1/7/2017 KHK/703 KHK nin Ad , 1 ila 7, 8, 9 ila 33, Ge ici Madde 1 ila Ge ici Madde 7, Ek (I) say l cetvel 24/6/2018 tarihinde birlikte yap lan T rkiye B y k Millet Meclisi ve Cumhurba kanl se imleri sonucunda Cumhurba kan n n andi erek g reve ba lad tarihte (9/7/2018)


Related search queries