Example: biology

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ... - resmigazete.gov.tr

Resm Gazete Ba bakanl k Mevzuat Geli tirme ve Yay n Genel M d rl nce Yay mlan r Kurulu u : 7 Ekim 1920 30 May s 1999 PAZAR Say : 23710 Y R TME VE DARE B L M Bakanlar Kurulu Kararlar Karar Say s : 99/12866 Kamu iktisadi te ebb sleri ve ba l ortakl klar n n, 1999 y lma ait Genel Yat r m ve Finansman Program 'na ili kin 13/10/1998 tarihli ve 98/11845 say l Karamame'nin eki Karar'da de i iklik yap lmas hakk nda ili ik Karar' n y r rl e konulmas ; 8/6/1984 ta-rihli ve 233 say l Kanun H km nde Kararnamenin 29 uncu maddesine g re, Bakanlar Ku-rulu'nca 20/5/1999 tarihinde kararla t r lm t r.

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 30 Mayıs 1999 - Sayı: 23710 20/5/1999 Tarihli ve 99/12866 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR Madde 1-Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının. 1999 yılına ait Genel Yatırım

Tags:

  Madde, Madde 1

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ... - resmigazete.gov.tr

1 Resm Gazete Ba bakanl k Mevzuat Geli tirme ve Yay n Genel M d rl nce Yay mlan r Kurulu u : 7 Ekim 1920 30 May s 1999 PAZAR Say : 23710 Y R TME VE DARE B L M Bakanlar Kurulu Kararlar Karar Say s : 99/12866 Kamu iktisadi te ebb sleri ve ba l ortakl klar n n, 1999 y lma ait Genel Yat r m ve Finansman Program 'na ili kin 13/10/1998 tarihli ve 98/11845 say l Karamame'nin eki Karar'da de i iklik yap lmas hakk nda ili ik Karar' n y r rl e konulmas ; 8/6/1984 ta-rihli ve 233 say l Kanun H km nde Kararnamenin 29 uncu maddesine g re, Bakanlar Ku-rulu'nca 20/5/1999 tarihinde kararla t r lm t r.

2 S leyman DEM REL CUMHURBA KANI B lent ECEV T Ba bakan H. H. ZKAN H. ULU BAY Prof. Dr.. S. G REL M. YILMAZ Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bakan Devlet Bakan M. YILMAZ F. NL A. T MEN Prof. Dr. S. ZTEK Devlet Bakan V. Devlet Bakan Devlet Bakan Adalet Bakam Prof. Dr. H. S. T RK C. BAYAR t. CEM Prof. Dr. N. A AN Milli Savunma Bakan i leri Bakan D i leri Bakam Maliye Bakan M. BOSTANCIO LU A. ILIKSOY M. G. KARAHAN C. BAYAR Milli E itim Bakan Bay nd rl k ve skan Bakan Sa l k Bakan Ula t rma Bakam V.

3 M. ERD R H. TARTAN M. AH N Prof. Dr. A. Z. AKTA Tar m ve K yi leri Bakan al ma ve Sos. G v. Bakan Sanayi ve Ticaret Bakan Enerji ve Tabii Kay. Bakan . TALAY A. TAN A. SEZER F. AYTEK N K lt r Bakan Turizm Bakam Orman Bakan evre Bakan Y r tme ve dare B l m Sayfa : 1 Resm Gazete Kodu : 300599 indekiler 96. Sayfadad r. Sayfa : 2 RESM GAZETE 30 May s 1999 - Say : 23710 20/5/1999 Tarihli ve 99/12866 Say l Kararnamenin Eki KARAR madde 1- Kamu iktisadi te ebb sleri ve ba l ortakl klar n n. 1999 y l na ait Genel Yat r m ve Finansman Program hakk ndaki 13/10/1998 tarihli ve 98/11845 say l Kararnamenin eki Karar n 9 uncu maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir.

4 " madde 9- 233 say l Kanun H km nde Kararnameye tabi banka stat s ndeki kamu iktisadi te ebb sleri hakk nda bu Karar' n, 4 nc maddede yer alan ilk defa i e al nacak personelin renci Se me ve Yerle tirme Merkezi Ba kanl 'nca yap lacak s navda ba ar l olmalar na ili kin h km d ndaki di er h k mleri uygulanmaz." madde 2- Bu Karar yay m tarihinde y r rl e girer. madde 3- Bu Karar Hazine M ste arl n n ba l oldu u Bakan y r t r. Karar Say s : 99/12875 K y Hizmetleri Genel M d rl D ner Sermayeli letmelerinin sermaye limit lerinin 10 milyar liradan 100 milyar liraya y kseltilmesi; Devlet Bakanl 'n n 4/5/1999 tarihli ve 14411 say l yaz s zerine, 9/5/1985 tarihli ve 3202 say l Kanunun 44 nc mad desine g re, Bakanlar Kurulu 'nca 17/5/1999 tarihinde kararla t r lm t r.

5 S leyman DEM REL CUMHURBA KANI B lent ECEV T Ba bakan H. H. ZKAN H. ULU BAY Prof. Dr.. S. G REL M. YILMAZ Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bakara Devlet Bakan M. YILMAZ F. NL A. T MEN Prof. Dr. S. ZTEK Devlet Bakan V. Devlet Bakan Devlet Bakan Adalet Bakan Prof. Dr. H. S. T RK C. BAYAR . CEM Prof. Dr. N. A AN Milli Savunma Bakan i leri Bakan D i leri Bakan Maliye Bakan M. BOSTANCIO LU A. ILIKSOY M. G. KARAHAN H. B. AKTAN Milli E itim Bakan Bay nd rl k ve skan Bakan Sa l k Bakan Ula t rma Bakan M. ERD R H.

6 TARTAN M. AH N Prof. Dr. A. Z. AKTA Tar m ve K yi leri Bakan al ma ve Sos. G v. Bakan Sanayi ve Ticaret Bakan Enerji ve Tabii Kay. Bakan . TALAY A. TAN A. SEZER F. AYTEK N K lt r Bakan Turizm Bakan Orman Bakan evre Bakan Y r tme ve dare B l m Sayfa : 2 30 May s 1999 - Say : 23710 RESM GAZETE Sayfa: 3 Karar Say s : 99/12881 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 say l Kararnameye ektir. Ekli " thalat Rejimi Kararma Ek Karar" n y r rl e konulmas ; Devlet Bakan ve Ba bakan Yard mc l 'n n 14/5/1999 tarihli ve 24363 say l yaz s zerine, 20/2/1930 ta-rihli ve 1567 say l Kanunun de i ik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 say l Kanunun de i ik 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarihli ve 474 say l Kanunun de i ik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 say l Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 say l Kanun h k mleri ne g re, Bakanlar Kurulu'nca 20/5/1999 tarihinde kararla t r lm t r.

7 S leyman DEM REL CUMHURBA KANI B lent ECEV T Ba bakan H. H. ZKAN BAY Prof. Dr.. S. G REL M. YILMAZ Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Devlet Bakam Devlet Bakam M. YILMAZ F. NL A. T MEN ZTEK Devlet Bakan V. Devlet Bakam Devlet Bakan Adalet Bakan Prof. Dr. H. S. T RK C. BAYAR . CEM Prof. Dr. N. A AN Milli Savunma Bakam i leri Bakan D i leri Bakam Maliye Bakan M. BOSTANCIO LU A. ILIKSOY M. G. KARAHAN C. BAYAR Milli E itim Bakam Bay nd rl k ve skan Bakan Sa l k Bakan Ula t rma Bakam V. M. ERD R H.

8 TARTAN M. AH N Prof. Dr. A. Z. AKTA Tar m ve K yi leri Bakan al ma ve Sos. G v. Bakan Sanayi ve Ticaret Bakan Enerji ve Tabii Kay. Bakan . TALAY A. TAN A. SEZER F. AYTEK N K lt r Bakan Turizm Bakan Orman Bakan evre Bakam THALAT REJ M KARARINA EK KARAR madde 1 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 say l Bakanlar Kurulu Karan ile y r r l e konulan thalat Rejimi Karan eki I say l listede yer alan ve ili ikte g mr k tarife is tatistik pozisyonlar ve isimleri belirtilen maddelerin g mr k vergileri kar lar nda g steril di i ekilde yeniden belirlenmi tir.

9 madde 2 Bu Karar yay m tarihinde y r rl e girer. madde 3 Bu Karan D Ticaret M ste arl 'n n ba l oldu u Bakan y r t r. Y r tme ve dare B l m Sayfa : 3 20/5/1999 Tarihli ve 99/12881 Say l Kararnamenin Eki # L STE .P. madde SM G MR K VERG S ORANI (%) .P. madde SM AB ve E FT A ROM. T. EK. SLO. EST. Di erleri 30 30 30 30 30 20 30 Di erleri 30 30 30 30 30 30 30 Dar 30 30 30 30 30 30 30 Akdar 30 30 30 30 30 30 30 30 May s 1999 - Say : 23710 RESM GAZETE Sayfa : 5 Karar Say s : 99/12882 Eski ehir li Mahmudiye l esinde at yar lar yapmak ve bu yar lar zerinde m terek bahisler d zenlemek hak ve yetkisinin 22/11/1993 tarihli ve 93/5043 say l Kararna menin eki "At Yar lar Yapma ve Bu Yar lar zerinde M terek Bahisler Tertip Etme Yet kisinin T rkiye Jokey Kl b ne Devrine Ait Esaslar" er evesinde, 21/11/2013 tarihine ka dar ad ge en Kl be devredilmesi.

10 Tar m ve K yi leri Bakanl 'n n 13/5/1999 tarihli ve 995 say l yaz s zerine, 6132 say l At Yar lar Hakk nda Kanunun 5 inci maddesine g re, Bakanlar Kurulu'nca 20/5/1999 tarihinde kararla t r lm t r. S leyman DEM REL CUMHURBA KANI B lent ECEV T Ba bakan H. H. ZKAN Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. H. ULU BAY Devlet Bak. ve Ba b. Yrd. Prof. Dr.. S. G REL Devlet Bakan M. YILMAZ Devlet Bakan M. YILMAZ Devlet Bakan V. F. NL Devlet Bakan A. T MEN Devlet Bakam Prof. Dr. S. ZTEK Adalet Bakan Prof. Dr. H. S. T RK Milli Savunma Bakan C. BAYAR i leri Bakan I.


Related search queries