Example: confidence

Yüzme Havuzlar›n›n Mekanik Tesisat› ‹çin Proje …

T RK TES SAT M HEND SLER DERNE . Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 14. TTMD. Ad na Sahibi H seyin Erdem Yaz flleri M d r . Abdullah Bilgin Y zme Havuzlar n n Mekanik Genel Yay n Y netmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karako . Tesisat in Proje Haz rlama Yay n Kurulu G rkan Ar . Esaslar .. Zeki Aksu Abdullah Bilgin Aytekin ak r Sami B l kbafl o lu, Mak. Y k. M h. Dr. brahim akmanus A. Selim B l kbafl o lu, Mak. M h. Remzi elik Erbay er io lu Faruk imen Mekanik Tesisat M hendisli inin nemli Bir Konusu Y zme Havuzlar n n Ali R za Da l o lu Mekanik Tesisat . Yrd. Do . Dr. H seyin G nerhan Orhan Murat G rson Halim man 1. Havuz Tesisat neri Raporu Prof. Dr. T. Hikmet Karako Mekanik tesisat m hendisi, yeni infla edilecek olan bir havuzun Mekanik tesisat Selami Orhan Z leyha zcan projesinin yap lmas istendi inde, yapaca ilk fley havuzun mimar ndan ve/veya mal Fevzi zel sahibinden, bu havuzun hangi amaca hizmet edece ini, a k m yoksa kapal havuz E.

1.2.10. SPA (jakuzi) s›cak masaj havuzu Filtreleme (n) süresi, (1 saattir). ‹çindeki su s›k s›k de¤ifltirilmeyen ve birden fazla kiflinin

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Yüzme Havuzlar›n›n Mekanik Tesisat› ‹çin Proje …

1 T RK TES SAT M HEND SLER DERNE . Is tma, So utma, Havaland rma, Klima, Yang n ve S hhi Tesisat Dergisi Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 14. TTMD. Ad na Sahibi H seyin Erdem Yaz flleri M d r . Abdullah Bilgin Y zme Havuzlar n n Mekanik Genel Yay n Y netmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karako . Tesisat in Proje Haz rlama Yay n Kurulu G rkan Ar . Esaslar .. Zeki Aksu Abdullah Bilgin Aytekin ak r Sami B l kbafl o lu, Mak. Y k. M h. Dr. brahim akmanus A. Selim B l kbafl o lu, Mak. M h. Remzi elik Erbay er io lu Faruk imen Mekanik Tesisat M hendisli inin nemli Bir Konusu Y zme Havuzlar n n Ali R za Da l o lu Mekanik Tesisat . Yrd. Do . Dr. H seyin G nerhan Orhan Murat G rson Halim man 1. Havuz Tesisat neri Raporu Prof. Dr. T. Hikmet Karako Mekanik tesisat m hendisi, yeni infla edilecek olan bir havuzun Mekanik tesisat Selami Orhan Z leyha zcan projesinin yap lmas istendi inde, yapaca ilk fley havuzun mimar ndan ve/veya mal Fevzi zel sahibinden, bu havuzun hangi amaca hizmet edece ini, a k m yoksa kapal havuz E.

2 Aybars zer S. Seden ak ro lu zteker mu olaca n ; y zme havuzundan bir g n i inde en ok ka y z c n n faydalanaca n . Yeflim Portakal renir. Mimardan alaca projeyi inceler, evre hakk nda ileriye d n k bilgiler toplar. smet ( nl ) Taner Bu bilgilerin fl alt nda kendi g r fl ve deneyimlerini ortaya koyarak yapaca . Halil Bora T rkmen havuzun Mekanik tesisat projesi i in ilk neri Raporu nu haz rlar. Havuzun yap m Dergi Yay n Sorumlusu tekni ine uymayan isteklerle karfl laflan tesisat m hendisi, bu isteklere g re, karfl . G lten Acar z m yollar arar veya de iflik, do ru se enekler ne s rer. Bu yeni nerileri, mimar Dergi Yay n Asistan ve mal sahibi inceleyerek g r fl bildirirler. Sonunda mutab k kal nan en do ru, en lknur Alt nbafl uygun z m yollar ile projeye bafllarken m flterek karar sa lanm fl olur. Unutul- letiflim mamal d r ki, her t r havuz, insan sa l n tehdit etmeyecek ok iyi kalitede su Ankara : Bestekar Sokak imen Apt. bulundurmak ve can emniyeti bak m ndan da hi tehlike oluflturmayacak bir yap ya No :15/2 06680 Kavakl dere Tel: 419 45 71 - 419 45 72 sahip olmak zere infla edilmek zorundad r.

3 Bu nedenle y zme havuzu projesi yap l rken Faks: 419 58 51 Mekanik tesisat m hendisine ok nemli g rev d flmektedir. web: e-mail: stanbul : n n Caddesi, Mercan Sokak STFA Konutlar B-8 Blok No:12/4 Kozyata . Tel: 464 93 50. Faks: 464 93 51. web: e-mail: TTMD Y netim Kurulu H seyin Erdem (Baflkan). Abdullah Bilgin (Baflkan Yrd.). H rant Kalatafl (Baflkan Yrd.). Prof. Dr. Abdurrahman K l (Baflkan Yrd.). Dr. brahim akmanus (Genel Sekreter). Orhan Murat G rson (Muhasip ye).. Zeki Aksu ( ye). Levent Alatl ( ye). G rkan Ar ( ye). Handan zgen ( ye). ak ro lu zteker ( ye). Tufan Tun ( ye). Cafer nl ( ye). 37. Say n n Ekidir ISITMA KL MA SO UTMA SAN. VE T C. 'N N. KATKILARIYLA YAYINLANMAKTADIR. Flat r 50 100 DENGE TANKI. Sepet 3/4. L L L DDS. HB HB HB. KUM F LTRES . VAKUM 650mm KLOR NAT R. S RK LASYON. HB HDS POMPASI. Y ZME HAVUZU 63 HB. 5x10 m N fi KAPA I. ROGAR. 50x50cm 100x100cm A 100 A. 50. GALER . 1000. 150 350 350 150. A-30. V. A-065 A-065 A-065. L L L. A-100 A-100 A-100.

4 A-175 HB HB. GALER GALER . DENGE TANKI. HDS A-200. A-225 A-225. A - A KES T . fiekil 1. Bir ev y zme havuzunun plan ve kesiti. Y zme Havuzlar n n Bulundu u Yar olimpik havuz zel ev y zme havuzu Yere G re Tan t m 25 metre uzunlu unda eflitli y zme al flma- Filtreleme (n) s resi, (7 - 8 saat). fiekil 1'de A k Y zme Havuzlar lar n n yap ld ve o unlukla s t lan havuz- Bir ev havuzunun Mekanik tesisat n n tipik Kapal Y zme Havuzlar lar d r, rne i; plan, kesit ve ak fl flemas g steril- Havuzlar n cinsine ve kullanma mifltir. fiekil 2'de ise boru ak fl flemas . maksad na g re t m su hacminin filt- Toplum havuzu verilmifltir. relenmesi i in gereken sirk lasyon Semt halk ve b y k topluluklar i in yap lan s releri havuzlar; b y k semtlerde halk n ortak olarak ocuk y zme havuzu Havuzun kullan m amac na g re, suda olufla- kulland y zme havuzlar d r. Bu t r havuz- Filtreleme (n) s resi, (2 saat). cak kirlili i yok ederek, temiz ve berrak hale larda da ( n=4 saat ) tercih edilir.

5 Getirmek i in, havuz suyunun t m n n filtre- Tedavi ama l s cak masaj, terapi den ge mesi (s z lmesi) s resine bir sirk las- B y k hacimli ve y z c say s havuzu yon periyodu (turn over) denir. Birimi saat limitli, iyi teknik zelliklere sahip ge- Filtreleme (n) s resi, (1 saat). olup (n) ile ifade edilir. Bu devri daim al fl- nel kullanma ama l y zme havuzlar . ma herg n asgari 14 saat devam etmelidir. T m su hacminin filtreleme devir s resi, So uk su bulunduran flok havuzu Afla da (n) s releri, havuzlar n kullanma ( n=5 saat) olmal d r. Bunlar; Filtreleme (n) s resi, (1 saat). amac na g re belirtilmifltir. - Tatil k y havuzu, site havuzu, - 3 ve 4 y ld zl otel havuzu, Ayak y kama havuzu Y ksek teknik zellikli havuzlar - Dairelerde yaflayanlar n, ortaklafla kullan- Filtreleme (n) s resi, en ok (1 saat). Afla da s ralanan havuz gruplar i in, havuz- d klar apartman y zme havuzlard r. daki t m su hacminin filtreleme devri daim De iflik ama l havuz s resi, (n= 4 saat) olacakt r.

6 Bunlar: Y z c say s az olan, kaliteli Filtreleme (n) s resi (4 saat). oldu u kabul edilebilir genel kullan m Olimpik y zme havuzu ama l y zme havuzlar - Derin havuz, 50 metre uzunlu unda eflitli yar fl n yap ld T m su hacminin filtreleme devir s resi, - S havuz, ve su oyunlar n n oynand y zme havuzu- (n=6 saat) se ilebilir. Tesisat maliyeti ve ifl- - Atlama havuzu, dur. Ulusal ve uluslararas yar flmalar n da letme masraflar olduk a ekonomik olan ve - Dalga havuzu, yap ld bu havuzlar n l leri standartt r. maddesinde belirtilen tipte, fakat daha - Atraksiyon havuzu, az y z c y k olan, nispeten k k genel - Kayd rak havuzu, Befl y ld zl otel havuzlar kullan m ama l tesislerin y zme havuzlar d r. - Taban hareketli havuz. eflitli flekil ve b y kl klerde yap labilir. fiekil 2. Ev havuzunun boru ak fl flemas . SPA (jakuzi) s cak masaj havuzu Havuzun Is t lmas veya So utul- o alt labilir. Filtreleme (n) s resi, (1 saattir). indeki su mas Kapal havuzlar n t m nde, bilhassa i inde s k s k de ifltirilmeyen ve birden fazla kiflinin Havuz ister a k ister kapal olsun, s t lmas s cak su olanlar, dezenfekte edilmeden girebildi i k vetinde, darbeli olarak su p s- gerekece i veya istenebilece i gibi, iklim kesinlikle durgun halde bulundurul- k rten l leleri (nozullar ) vas tas ile v cuda flartlar ok s cak olan b lgelerde de, havuz mamal d r.

7 Su masaj yapan ve dinlenme sa layan s cak suyunu so utmak gerekebilir. Havuz eflan- Havuz suyunu s tmak i in kullan lacak su 'lar en ok 10 kiflinin j rlerinin kolay temizlenebilmesi i in, paslan- plak eflanj rler, y ll k bak mlarda da t - kullanabilece i kadar b y kl kte yap l r ve maz elik plakal tipte eflanj r kullanmak en larak temizlenmelidir. Bu plaklar paslan- su hacmi kifli bafl na en az 400 litre olur. SPA do ru se im olacakt r. Bu plaklar n birbirin- maz elik malzemeden olmal d r. kendine ait m stakil jet pompa/pompalar n n den ayr larak temizlenmesi ve tekrar ayn Plak eflanjorlerin kapasiteleri: Plaklara yan nda sirk lasyon pompas , kum veya flekilde montaj ok kolayd r. kalorifer kazan devresinden gelen, s t c . kartufl filtresi, su s t c s , hava kompres r suyun gidifl/d n fl s cakl 90/70, 80/65, bulunan komple bir sistemdir. Is t lan kapal veya s t lmas is- hatta 60/50 C gibi muhtelif de erlerden tenen a k y zme havuzlar nda s de- biri olabilir.

8 Sistem, bu s cakl klardan Suni g ller, meydan havuzlar , ifltirici (eflanj r) se imine mesnet hangisi ile al flacak ise, transfer edece i eflitli s s havuzlar olacak s kay p miktar n n hesaplan- s miktar n sa layacak kapasitedeki plakal . Filtreleme (n) s resi, (8-10 saat). mas eflanj r ona g re se ilmelidir. Se ilecek eflanj r n kapasitesi tayin edilirken, s t c . Yukar da anlat lan y zme veya Is t lan havuzun bulundu u ak flkan n s cakl klar , devredeki baflka baflka ama l havuzlar n d fl ndaki su ortam ama la kullan mlar sebebiyle zaman oyunlar , f skiye ve flelalelerin tesisat - Kapal mekanlarda bulunan havuzlar zaman de iflken olacaksa, eflanj r n hesap- Bunlar n evresindeki insan, sa l n n (kapal havuzlar). lanmas nda en d fl k de er al nmal d r. korunmas i in suyun dezenfekte edilmesi, - A k havada kurulmufl havuzlar (a k Ayr ca se ilen eflanj r havuz sirk lasyon berrak g r nmesi i in de filtrelenmesi ve su havuzlar). devresi taraf nda bas n kayb n ok artt - i erisinde yosun oluflmas n n nlenmesi gere- r yorsa plaklar n say s o alt larak bas n.

9 Kir. Bunlarla birlikte en nemlisi insan n ha- Kapal mekanlarda bulunan kayb azalt lmal ve eflanj r n havuz tara- vuz buhar n solumas veya suya dokunmas havuzlarda olmas gereken su s cakl k- f nda by-pass yap larak filtrenin bas n- hallerinde mikrop ve kolibasili bulaflmas n n lar c n n ok y kselmesine de imkan verilme- nlenmesi ve ayr ca di er can emniyeti konu- - Kapal y zme havuzlar : 26 - 28 C melidir. lar nda gereken her t rl tedbirin al nmas - ocuk havuzlar : 26 - 32 C Havuzu ilk (so uk) halinden s t laca . hususlar d r. Bu hususlar sunulan Proje - Therapi havuzlar : 35 - 37 C s cakl a (rejim haline) getirmek i in ve/veya raporda da iflaretlenmelidir. Durgun - Masaj havuzlar : 32 - 38 C gereken s y k birinci faz olarak d fl - ve bilhassa s cak su bulunduran havuzlar n - So uk su flok havuzlar : sauna k fl nda n l rse, bunu takip eden g nlerdeki s . h zl bir flekilde koli basili ve di er mikrop- 14 - 16 C kapasitesi sadece g nl k s kay plar n . lar n remesine sebep olaca unutulma- Kiflilere zel havuzlarda iste e ba l olarak karfl lamak kadar olacakt r.

10 Bu durum ikin- mal d r. yukar daki de erler 1 - 2 C azalt l r veya ci faz olarak kabul edilmelidir. B NA ER S NDE SICAKLI I. 2. HAC M DO RU ALGILAYAB LECEK. UZAKTAN B R YERE MONTE ED LMEL D R. KUMANDA 2. (Tercihen salon i duvar na ) ERC. KUMANDA. KABLOSU HAVUZ MAK NA DA RES . 2. ELEKTR K PANOSU ELEKTR K PANOSU. KUMANDA 2. KABLOSU 2..mm POMPA BESLEME. KABLOSU. 2 DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. KAZAN. BESLEME. KABLOSU. 220 V. 2A. HAVUZ. 3/4 F LTRE. HAVUZ HAVUZA G DEN. 3/4 GAZ EfiANJ R DENGE. VANASI. BASIN KAYBI. DEPOSU. 3/4. Drenaj 1 mSS. GAZ HATTI. GENLEfiME. TANKI Termostad KUM. 50 LT. F LTRES . DOLDURMA M N. 2m BOfiALTMA PASLANMAZ EL K. MUSLU U DO RU OLMALIDIR. fiekil 3. Havuz s tma flemas . Kapal havuzlarda su s cakl n n 10 C'ye ge ecek olan s re (rejime girme s resi) se ilir. kadar so umufl olaca ve rejim haline (saat) - Atlama kulesi bulunan havuzlarda derin- gelinceye kadar gereken s fark n n Sh = Havuzun su alan (m2) likler, havuzun mimari projesinin plan ve kalorifer devresinden karfl lanaca q = Havuzun su y zeyinden buharlaflma ile kesitlerinde yer alacakt r.


Related search queries