Example: biology

YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI

YANGIN S STEMLER TASARIMI . ve EK PMANLARI. Makine Y. M hendisi mit KALAYCI. ANKARA. YANGIN !!!!! Yanma olay , s , oksijen ve yan c maddelerden olu an . fakt r n ISIbir arada olmas yla ISI. meydana gelir. Yanma OKS JEN. olay i in s n n 260 - 400. C' den, oksijenin ise % 15' den fazla olmas artt r. YAKIT. Yang n n s nmesi i in de bu . fakt rden birinin ortadan kald r lmas gerekmektedir. OXS JEN YAKIT. STANBUL BELED YES yangindan KORUNMA. Y NETMEL 1992. B NALARIN yangindan korunmasi hakkinda . Y NETMEL K 2002. T RK YE yangindan KORUNMA Y NETMEL 2007. T RK YE yangindan KORUNMA Y NETMEL - 2009. Yang n Standartlar ve Y netmelikleri Y netmelik T rkiye Yang ndan Korunma Y netmeli i-2007.

İstanbul beledİyesİ yangindan korunma yÖnetmelİĞİ – 1992 bİnalarin yangindan korunmasi hakkinda yÖnetmelİk – 2002 tÜrkİye yangindan korunma yÖnetmelİĞİ – 2007 tÜrkİye yangindan korunma yÖnetmelİĞİ - 2009

Tags:

  Korunmasi, Hakkinda, Yangindan korunmasi hakkinda, Yangindan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI

1 YANGIN S STEMLER TASARIMI . ve EK PMANLARI. Makine Y. M hendisi mit KALAYCI. ANKARA. YANGIN !!!!! Yanma olay , s , oksijen ve yan c maddelerden olu an . fakt r n ISIbir arada olmas yla ISI. meydana gelir. Yanma OKS JEN. olay i in s n n 260 - 400. C' den, oksijenin ise % 15' den fazla olmas artt r. YAKIT. Yang n n s nmesi i in de bu . fakt rden birinin ortadan kald r lmas gerekmektedir. OXS JEN YAKIT. STANBUL BELED YES yangindan KORUNMA. Y NETMEL 1992. B NALARIN yangindan korunmasi hakkinda . Y NETMEL K 2002. T RK YE yangindan KORUNMA Y NETMEL 2007. T RK YE yangindan KORUNMA Y NETMEL - 2009. Yang n Standartlar ve Y netmelikleri Y netmelik T rkiye Yang ndan Korunma Y netmeli i-2007.

2 Standartlar TS EN 12845. TS EN 12259. TS ISO 14520. NFPA (13-14-20). Otomatik Sprinkler Sistemleri Standartlar . LKE TASARIM STANDARDI R N ONAYI. ABD NFPA UL ve FM. ALMANYA DIN/Vds Vds NG LTERE LPC LPCB. RUSYA SNIP SNIP. Uygulanmas Gereken Alanlar Sprinkler Yap y ksekli i m'den fazla olan konut haricindeki b t n yap lar, Yap y ksekli i m'yi veya 17 kat ge en konutlarda, Toplam alan 600 m2 den b y k kapal otoparklarda, Birden fazla katl bir bina i erisindeki yat lan oda say s 100' veya yatak say s 200' ge en otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yap y ksekli i m'den fazla olan b t n yatakl tesislerde, Toplam alan 2000 m2'nin zerinde olan katl ma azalarda, al veri , ticaret, e lence ve toplanma yerlerinde, Toplam alan 1000 m2'den fazla olan, kolay alevlenici ve parlay c madde retilen veya bulundurulan yap larda.

3 Binalarda Yang n Tesisat . S nd rme Sistemleri Duman Tahliye Sistemleri Bas n land rma Sistemleri S nd rme Sistemleri Sulu S nd rme Sistemleri Gazl S nd rme Sistemleri K p kl S nd rme Sistemleri Kimyasal S nd rme Sistemleri OTOMAT K SULU YANGIN . S ND RME S STEMLER . Sulu Yang n S nd rme Sistemleri Sprinkler Sistemleri Hidrant Sistemleri Yang n Dolaplar . tfaiye Ba lant A zlar . KISIMLAR. YANGIN . POMPA GRUBU. YA MURLAMA. S STEM . H DRANT. S STEM . YANGIN . DOLAPLARI. 1. ELEKTR KL . 8 POMPA. 2. D ZEL POMPA. 3. JOKEY POMPA. 4 2 9 4. OS&Y GATE VANA. 5. K RESEL VANA. 6 6. EK VANA. 5 7 7. ZLEME. 5 ANAHTARLI. 3 KELEBEK VANA. 4 8.

4 RELIEF VANA. 9. AKI L ER. 1 7. 6. NFPA 20. RNEK PROJE-1. RNEK PEOJE-2. Yang n Dolaplar . Y ksek binalar ile toplam kapal kullan m alan 1000 m2'den b y k imalathane, at lye, depo, otel, motel, sa l k, toplanma ama l ve e itim binalar nda ve kapal . kullan m alan 2000 m2'den b y k b t n binalarda yang n dolab yap lmas mecburidir. Yang n dolaplar her katta ve yang n duvarlar . ile ayr lm her b l mde aralar ndaki uzakl k 30 m'den fazla olmayacak ekilde d zenlenecektir. Hidrantlar mar planlama alan 5000 m2'den b y k olan ve i erisinde her t rl kullan m alan bulunan yerle im alanlar nda d hidrant sistemi yap lmas . artt r. H DRANTLAR ARASI UZAKLIK OK Y KSEK.

5 TEHL KEL B LGELERDE 50, Y KSEK TEHL KEL . B LGELERDE 100, ORTA TEHL KEL B LGELERDE. 125, D K TEHL KEL B LGELERDE SE 150. METRE ALINIR. Yang n Tehlike S n flar na G re Debiler Yang n Dolab Hidrant Debisi S re Debisi (l/dak) (l/dak) (dak). D k tehlike 100 400 30. s n f . Orta tehlike 100 1000 60. s n f . Y ksek tehlike 200 1500 90. s n f . S STEM TASARIMI VE EK PMANLARI. YANGIN TEHL KE SINIFLARI. Tehlike S n f n n Belirlenmesi Sprinkler tasar m na ba lamadan nce, tasar m yap lacak mahalin tehlike s n f belirlenmelidir. Otomatik sprinkler sistemi ile korunacak alan ve binalar d k, orta ve y ksek tehlike olarak s n fland r l r.

6 E er ayn bina veya alanda birden fazla tehlike s n f . varsa en y ksek tehlikeye sahip olan s n fa g re z l r. D k Tehlike S n f . D k yang n y k ne sahip, d k yanabilirli i olan ve yang n dayan m en az 30 dk olan 126. m2'den b y k b l m olmayan mahalleri kapsar. Tablo D k Tehlike S n f Mahaller Okullar ve di er e itim kurumlar . B rolar Hapishaneler Orta Tehlike S n f . Orta yang n y k ne ve orta yanabilirli e sahip olan ve yanabilen malzemelerin i lendi i veya retildi i mahalleri kapsar. Orta tehlike s n f alanlar 4 alt gruba ayr l r. 1. (a) OT4 s n f na giren mahallerde yeralan depolama alanlar ,Y ksek Tehlike Depolama S n f na g re belirlenmelidir.

7 2. (b) OT1 ve OT2 mahalleri i inde boyama ve benzeri yang n y k i eren alanlar bulunuyorsa, OT3 s n f olarak de erlendirilmelidir. 3. (c) OT1-2-3 olarak s n fland r lan alanlarda a a daki ko ullar sa land nda depolama yap labilir. - Odan n t m nde en az OT3 olarak tasar m yap lmal d r. - Maksimum depolama y kseklikleri belirtilen de erlerin zerinde olmamal d de erlerde OT3'e g re tasar m yap lmal d r. - Etraf nda 2,4 m'den az olmayan aral klar n oldu u her bir blok i in, maksimum depolama alan 50 m2 olmal d r. OT-1 OT-2 OT-3 OT-4. imento i leri Foto raf lab. AVM. Sinema ve Tiyatrolar Mezbahalar Araba At lye Mobilya Ma.

8 Konser Salonlar . Hastaneler Bisk vi rme Sigara Fabrikalar . Fabrikalar Fabrikalar . Oteller Bira Fabrikas Ayakkab Fab ki Fabrikas . K t phaneler ikolata Hal Fab. Fuar salonlar . Fabrikalar . Restoranlar Laboratuvar Kuma ve giyim Sunta Fabrikalar . Fab. Okullar ekerleme Bask i leri Mum Fabrikalar . Fabrikalar . Ofisler Otoparklar Yem Fab. Kibrit Fab. Metal fabrika M zeler Buzdolab Boya at lyeleri Fabrikalar . Mand ralar ama rhane Elektronik B k milleri Fabrikalar . Bilgi i lem Fotografik Film Cam Fab. Kontraplak Fab. Fab. Y ksek Tehlike S n f . Y ksek tehlikeli i lem, y ksek yang n y k ve y ksek yanabilirli e sahip ve h zla yay lma veya yo un yang n eklinde geli me g sterebilen malzemelerin bulundu u mahalleri kapsar.

9 Y ksek tehlike s n f , i lem 4 alt gruba ayr l r. Y ksek Tehlike S n f lem Grup 4. mahallerde, genellikle bask n sistemlerle koruma sa lan r. Tablo Y ksek Tehlike S n f Mahaller YT-1 YT-2 YT-3 YT-4. kuma ve yer akmak Sel loz Nitrat Havai fi ek d emesi imalathaneleri imalat imalat . imalat . Boya, boyama Otob s deposu ve vernik imalat . Kau uk Y ks z t revleri kamyon ve tren 05/2009 in'de Havai Fi ek Fabrikas nda Yang n imalat vagonlar . S STEM SE M KR TERLER . Islak Borulu Sprinkler Sistemi Se im Kriterleri Islak borulu sprinkler sisteminde borular, s rekli olarak bas n l su ile dolu durumda tutulur. Sadece donma riski olmayan ve evre s cakl n n 95C'yi ge medi i yerlerde uygulan r.

10 Islak sprinkler sistemleri ortak bir kolondan beslenen zonlara ayr labilir. Tesis ve yap n n yang n tehlike s n f na ba l olarak sprinkler sistemini tek bir sistem kolonu veya birle ik sistem kolonuna ba lanan sprinklerin korudu u herhangi bir kattaki maksimum kat alan Tablo 'de verilen de erlerin zerinde olmamal d r. Tablo Islak Borulu Sistemlerde Maksimum Zon B y kl . Tehlike S n f Islak Alarm Vana Seti i in maksimum zon alan (m ). DT 4800. OT 4800. YT 2300. Y ksek depolama alanlar nda, herhangi bir besleme kolonuna ba lanan her bir kattaki maksimum kat alan 3716m 'nin zerinde olmamal d r. Sprinkler sistemi ana besleme borusu birden fazla yang n zonuna hitap ediyorsa; her bir zon veya kolon hatt na ak anahtarlar , test ve drenaj vanas ve izleme anahtarl hat kesme vanas konulmal d r.