Example: confidence

YANGIN, YERSARSINTISI, SEYLAP VEYA ... - …

1893. yangin , YERSARSINTISI, SEYLAP VEYA HEYELAN. SEBEB YLE MAHKEME VE ADL YE DA RELER NDE. Z YAA U RAYAN DOSYALAR HAKKINDA YAPILACAK. MUAMELELERE DA R KANUN. Kanun Numaras : 4473. Kabul Tarihi : 16/7/1943. Yay mland R. Gazete : Tarih : 21/7/1943 Say : 5461. Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt : 24 Sayfa : 583. Umumi h k mler Madde 1 Yang n, yersars nt s , SEYLAP veya heyelan sebebiyle mahkeme ve adliye dairelerinde ziyaa u rayan dosyalar n yenilenmesi bu kanun h k mleri dairesinde yap l r. Madde 2 Birinci maddede yaz lan hallerde bu kanunun tatbik edilebilmesi Adliye Vekaletinin karar na ba l d r.

1893 yangin, yersarsintisi, seylap veya heyelan sebebİyle mahkeme ve adlİye daİrelerİnde zİyaa uĞrayan dosyalar hakkinda yapilacak …

Tags:

  Yangin

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of YANGIN, YERSARSINTISI, SEYLAP VEYA ... - …

1 1893. yangin , YERSARSINTISI, SEYLAP VEYA HEYELAN. SEBEB YLE MAHKEME VE ADL YE DA RELER NDE. Z YAA U RAYAN DOSYALAR HAKKINDA YAPILACAK. MUAMELELERE DA R KANUN. Kanun Numaras : 4473. Kabul Tarihi : 16/7/1943. Yay mland R. Gazete : Tarih : 21/7/1943 Say : 5461. Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt : 24 Sayfa : 583. Umumi h k mler Madde 1 Yang n, yersars nt s , SEYLAP veya heyelan sebebiyle mahkeme ve adliye dairelerinde ziyaa u rayan dosyalar n yenilenmesi bu kanun h k mleri dairesinde yap l r. Madde 2 Birinci maddede yaz lan hallerde bu kanunun tatbik edilebilmesi Adliye Vekaletinin karar na ba l d r.

2 Karar Resmi Gazete ve ayr ca mahallinde m tat vas talarla ne ir ve ilan olunur. Madde 3 Yenileme muamelesi: A) Taraflardan birinin;. B) Davaya dahil olan n;. C) hbar zerine davaya iltihak etmi olan n;. D) crada takip talebi yapan n;. E) Cezada ahsi ikayette bulunan veya m dahil olan n;. F) Veya bunlar n yerine kaim olanlar n;. talebiyle yap l r. B R NC FASIL. Hukuk ve ticaret dosyalar . Madde 4 Yenileme talepleri i e bakm olan mahkeme taraf ndan tetkik olunur. L zumuna g re bu vazife Adliye Vekaletince hakim s n f ndan ayr lacak kimselerden mahallinde te kil edilecek b rolara veya mevcut mahkemelerden birine tevdi olunabilir.

3 Madde 5 Talep, imzal bir beyanname ile yap l r. Beyanname: A) Yenileme talebinde bulunanlar n ad ve soyadlar n , ikametgahlar n ve vekillerinin ad ve soyadlar n ve ikametgahlar n ;. B) Davan n mevzuu;. C) Davan n ikame tarihini;. D) Dosya numaras n ;. E) braz edilmi olan vesikalar n adedini, mahiyetini ve muhtevas n ;. 1894. F) Tahkikat hakimi huzurunda ve mahkemede ikame edilmi olan di er delilleri;. G) Afet tarihine kadar ittihaz olunan kararlar ve yap lan muameleleri;. H) H k m verilmi se tarih, mahiyet ve mucip sebeplerini;. ihtiva eder. Beyannamedeki imzan n, sahibine ait oldu u hakim veya b ro azas ndan biri taraf ndan tasdik edilir.

4 Beyannamede eksik kalm noktalardan m mk n olan ikmal ettirilir. Beyanname sahibine bedava bir vesika verilir. Madde 6 Yenileme talepleri ikinci madde gere ince vak ne ir ve ilan tarihinden itibaren alt ay i inde yap l r. Bu m ddet ge tikten sonra yap lacak m racaatlar umumi h k mlere tabidir. Madde 7 Beyannameyi verenin talebi zerine alakal lara davetiye g nderilir. Bu davetiyede davetin sebebi hulasaten dercedilir ve yenileme muamelesi i in tayin olunan g n ve saatte gelmesi l zumu bildirilir. Gelmedi i takdirde kendisine ikinci bir davetiye g nderilir ve bunda, yine gelmedi i surette g yap karar tebli ine l zum olmaks z n yenileme muamelesinin g yab nda bitirilece i ihtar olunur.

5 Ancak gelmiyen taraf veya vekilinin itiraz halinde makbul bir mazeret sebebiyle gelemedi i sabit olursa yenileme muamelesine huzurunda devam olunur. Ayn taraf n birden ziyade itiraz talebi kabul olunmaz. Madde 8 Yenileme talebi vukuunda zayi olan dosyan n yenilenmesi i in mahkeme veya b ro icabeden tedbirleri al r. Madde 9 Dava, hen z layiha teatisi safhas nda ise afet tarihine kadar verilmi layiha ve vesika suretleri taraflardan istenilerek dosyaya konulur ve m taak p muamelelerin ifas i in dosya ait oldu u mahkemeye tevdi olunur. Yenileme mahkemece yap lm sa umumi h k mler dairesinde muameleye devam edilir.

6 Madde 10 Dava, tahkikat veya muhakeme safhas na intikal etmi se taraflardan afet tarihine kadar teati olunan layihalar n ve ibraz olunan vesikalar n suretleri istenir. Gerek ibraz olunan vesikalar ve gerek afet tarihine kadar cereyan eden muameleler ve ittihaz olunan kararlar zerinde taraflar n ifadeleri birle irse keyfiyet zab tla tesbit olunur ve taraflara imza ettirilerek ait oldu u mahkemeye verilir. Madde 11 Afetten evvel ibraz edildi inde veya muhtevas nda ihtilaf edilen vesikalar n ibraz edilmi oldu una dair her t rl delil ve karine tetkik edilir ve ibraz edilmi oldu una kanaat has l olursa muhtevas hakk nda ahit vesikan n ibraz edilmi iken mahkeme veya adliye binalar nda ziyaa u ram oldu u hakk nda bu kanuna g re verilmi olan karara itiraz olunamaz.

7 Madde 12 Davaya dair h k m verilmi oldu u hususunda taraflar n ifadeleri birle irse mahkeme veya b ro h km n mahiyeti, delilleri, muhakeme safhalar , h k m tarihi hakk nda mal mat ve vesikalar ve ilan n tebli edilip edilmedi i hakk nda taraflar n beyanlar n topl yarak dosyay mahkemeye verir. ki taraf n birle mesi kafi olan hadiselerde mahkeme buna m stenit h km n yenileme suretiyle yeniden ilama ba lar. Bu ilamda iddia ve m dafaa sebepleriyle h km n istinat etti i delil ve sebepler tekrar edilmek suretiyle yaz l r. 1895. Alakal lar, h km n m ddeti i inde temyiz edilmeksizin katile ti ini birlikte ifade ve kabul ettikleri takdirde tanzim edilecek ilam n alt na h km n katile ti i erh ve tasdik olunur.

8 Lam n tebli edildi ini inkar eden tarafa di erinin talebiyle mahkeme veya b ro yemin verir. Madde 13 ahitler her halde davetiye ile a r l r. Davetnamede ahitlerin davetiyeyi ve h viyet c zdan n veya h viyetini ispat edebilecek bir vesikay hamil olarak gelmeleri l zumu yaz l r. Mahkeme veya b ro ahitlerin h viyetini, h viyet c zdanlar na veya vesikalara g re tayin eder ve bu varakan n sureti al n p dosyaya konur ve l zum g r rse ahit hakk nda zab taca tahkikat yap l r. Madde 14 Afet tarihinden nce verilmi ve redde u ramam olan bir ke if raporunun mevsuk bir sureti bulunur veya m nderecat nda iki taraf n ifadeleri birle irse muteberdir.

9 Aksi takdirde m mk n olduk a yeniden ke if yap l r. Buna imkan g r lemezse ehlivukuf yeminle dinlenir. Delillerin tesbitine, imza hakk nda yap lan tahkikata ve muhasebe r yetine m taallik olan raporlar hakk nda da ayn . h k m tatbik olunur. Madde 15 Afet tarihinden nce karar verilmi olan hacizden maada, ihtiyati tedbirler kanununun o mahalde tatbik sahas na girdi i tarihten bir ay m ddetle ve yenileme i in m racaat edilmi ise yenileme muamelesi neticeleninceye kadar oldu u gibi kal r. Bu tedbirin uzat lmas veya bu m ddetten evvel kald r lmas mahkeme karar na ba l d r.

10 Madde 16 Yenilenerek salahiyetli mahkemeye tevdi olunan davalar n muhakemesi s ras nda bir hususun yenilenmedi i anla l rsa i e el koyan mahkeme noksan kalan k sm bu kanun h k mleri dairesinde yeniler. Madde 17 Adliye Harc Tarifesi Kanununun celse harclar na m taallik 14 nc maddesi h km , bu fas lda yaz l . yenileme muamelelerinde de tatbik olunur. K NC FASIL. cra ve iflas dosyalar . B R NC KISIM. cra dosyalar . Madde 18 cra dosyalar n n yenileme muamelesi yaz l deliller ve vesikalar zerine icra ve iflas tetkik mercii vazifesini g ren icra hakimleri taraf ndan yap l r.


Related search queries