Example: bankruptcy

YANGINI ÖNLEME VE YANGINDAN KURTARMA YÖNERGELERİ

Ate i Tutan Eller - ATE KAHRAMANLARI (2010) Prof. Dr. Abdurrahman K l . YANGINI NLEME VE YANGINDAN . KURTARMA Y NERGELER . Ben bir aceb ile geldim, kimse halim bilmez benim, Ben s ylerem ben dinlerem, kimse dilim bilmez benim . Yunus Emre Yang n durumunda en nemli hususlardan biri, ki ilerin rastgele ko- u turmalar ve ne yapacaklar n bilmemeleridir. Daha nceden belirli plan- lar yoksa ve kim ne yapaca n bilmiyorsa, s nd rme ve kurtarmada ba ar l . olunamaz. nceden acil durum y nergeleri haz rlanmal ve kimin ne yapaca . bildirilmelidir.

125 Ateşi Tutan Eller - ATEŞ KAHRAMANLARI (2010) Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç YANGINI ÖNLEME VE YANGINDAN KURTARMA YÖNERGELERİ “Ben bir aceb ile geldim, kimse halim bilmez benim,

Tags:

  Yangindan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of YANGINI ÖNLEME VE YANGINDAN KURTARMA YÖNERGELERİ

1 Ate i Tutan Eller - ATE KAHRAMANLARI (2010) Prof. Dr. Abdurrahman K l . YANGINI NLEME VE YANGINDAN . KURTARMA Y NERGELER . Ben bir aceb ile geldim, kimse halim bilmez benim, Ben s ylerem ben dinlerem, kimse dilim bilmez benim . Yunus Emre Yang n durumunda en nemli hususlardan biri, ki ilerin rastgele ko- u turmalar ve ne yapacaklar n bilmemeleridir. Daha nceden belirli plan- lar yoksa ve kim ne yapaca n bilmiyorsa, s nd rme ve kurtarmada ba ar l . olunamaz. nceden acil durum y nergeleri haz rlanmal ve kimin ne yapaca . bildirilmelidir.

2 Bir ok kurulu y nerge haz rlayarak g rev da l m yapmas na ra men, bu y nergeler sadece ka t zerinde kalmakta, o u zaman g revlendirilen ki- ilerin bundan haberleri bile olmamaktad r. Sadece istendi inde var oldu unu g stermek ve yasal bir zorunlulu u yerine getirmek i in y nergeler haz rlanmak- tad r. Y nergelerin amac , personel aras ndaki koordinasyonu sa lamak olmal ve bu y nergeler uygulanabilir olmal d r. Bir yap n n yang n g venli inin sa lanmas i in pasif ve teknolojik nlemler yeterli g r lmemeli, y nergeler ka t zerinde kalmamal , tatbikatlar yap larak personel bilgilendirilmeli ve bak m yap larak sistemlerin s reklili i sa lanmal d r.

3 Letmelerin, yang n durumunda her bir b l mdeki ki ilerin g rev da l mlar n belirlemesi, yap lacak i leri planlamas , kontrol sistemi, periyodik e itim ve tatbikatlar belirlemesi, haberle me sistemini organize etmesi, malze- melerin bak m, test, g nl k, haftal k, ayl k ve y ll k kontrol cetvellerini haz rla- mas ve i letme y nergelerini karmas gerekir. Binalar n Yang ndan Korunmas Hakk ndaki Y netmelik'e g re, bina- lar n yang n g venli inden, kamu kurum ve kurulu lar ile zel kurulu larda en b y k amir; di er bina, tesis ve i letmelerde y neticiler sorumlu tutulmaktad r.

4 Kurum ve kurulu lar ile ger ek ve t zel ki ilerin bulunduklar yer, yap , bina, tesis ve i letmelerin zelliklerine g re kendi Yang n nleme ve S nd rme Y - nergelerini haz rlamalar , acil durum ekiplerini kurmalar gerekmektedir. Y - 125. Ate i Tutan Eller - ATE KAHRAMANLARI (2010) Prof. Dr. Abdurrahman K l . nergeye; yang na m dahale ekiplerinin say s , isim ve g revleri, ihtiya duyu- lan ara -gere ve malzemenin cins ve miktar , s nd rme ara lar n n kullanma usulleri, e itim ve bak m hususlar , n bet hizmetleri ile gerek g r lecek di er hususlar n d zenlenmesi, bina yerle imi, bina i ula m yollar , yang n b lmeleri, yang n duvarlar , yatay b lmeler, cepheler, s nd r c sistem, uyar c sistem ve su besleme niteleri ile itfaiyeye yard mc olabilecek di er hususlar g steren plan ve krokilerin eklenmesi istenmektedir.

5 Binalar n Yang ndan Korunmas Hakk ndaki Y netmelik'e g re, yap . y ksekli i m'den fazla olan konut binalar ile i inde 50 ki iden fazla insan bulunan konut d her t rl yap , bina, tesis ve i letmelerde ve i inde 200'den fazla ki inin bar nd sitelerde;. a) S nd rme ekibi, b) KURTARMA ekibi, c) Koruma ekibi, d) lk yard m ekibi, olu turulmal d r. S nd rme ve KURTARMA ekipleri en az er, koruma ve ilk yard m ekipleri ise en az iki er ki iden te kil edilmelidir. S nd rme Ekibi, binada kacak yang na derhal m dahale ederek s n- d rmek ve/veya yang n n geni lemesine mani olmak i in olu turulur.

6 Yang n du- rumunda yang n yerinin alt, st ve yanlar ndaki odalarda gereken tertibat al r, yang n s nd rmeye veya geni lemesini nlemeye al r. KURTARMA Ekibi, yang n durumunda can ve mal KURTARMA i lerini y - r tmek i in olu turulur. Acil durumlarda nce canl lar kurtarmaya al r; daha sonra yang nda ilk kurtar lacak evrak, dosya ve di er e yay di er bulunanlar n da yard m ile binan n yanma tehlikesi olmayan k s mlar na ta r. Yanan binan n genel olarak bo alt lmas na, olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en b y k m lki amirin emriyle ba lanmal d r.

7 Koruma Ekibi, KURTARMA ekibince kurtar lan e ya ve evrak korumak, yang n nedeniyle ortaya kmas muhtemel panik ve karga ay nlemek, bo alt - lan e ya ve evrak , g venlik g leri veya bina yetkililerinin g sterece i bir yerde muhafaza etmek ve yang n s nd r ld kten sonra o binan n ilgililerine teslim et- mek zere g revlendirilmelidir. lk Yard m Ekibi ise, yang n nedeniyle yaralanan veya hastalanan ki ilere ilk yard m yapmak, ilk yard m ekiplerini a rmak, gelen ilk yard m ekiplerine yard mc olmak zere olu turulur. Ekiplerin yang n an nda sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar y ner- 126.

8 Ate i Tutan Eller - ATE KAHRAMANLARI (2010) Prof. Dr. Abdurrahman K l . geyi uygulamakla g revli amir veya yard mc lar na aittir. Bu s re i inde ekipler, amirlerinden emir al rlar. tfaiye gelince, acil durum ekipleri itfaiye amirinin em- rine girerler. tfaiye geldikten sonra t m sorumluluk ve yetki itfaiyenindir. Bina sahip ve y neticileri ile bina amirleri, ekiplerin yap larda olu acak yang nlara m dahale etmesi ve KURTARMA i lemlerini y r tmelerinde kullanmalar . i in gereken malzemeleri bulundurmak zorundad r. Yap n n b y kl ne, kulla- n m amac na, mevcut koruma sistemlerine ve olu turulan ekip zelliklerine g re gerekli ise gaz maskesi, teneff s cihaz , yedek hortum, lans, hidrant anahtar ve benzeri malzemeler bulundurulur.

9 Bulundurulacak malzemeler itfaiye te kilat n- da kullan lan malzemelere uygun olmak zorundad r. al ma saatleri i inde g revli say s na ve o binadaki en b y k amirin takdirine g re, binan n her kat , bir b l m veya tamam i in g revliler aras n- dan yang n g venli i sorumlusu se ilmesi gerekmektedir. Sorumlu ki i, al ma saatinin ba lang c ndan bitimine kadar sorumlu oldu u b l mde, yang na kar . korunma nlemlerini kontrol etmek ve ald rmakla y k ml k l nmaktad r. Kat m lkiyetine tabi binalarda ise, bu sorumluluk bina y neticisine verilmi tir.

10 Yang n g venli i sorumlusu, g venlik biriminden veya teknik hizmetler biriminden g revlendirilmelidir. G revleri u ekildedir: a) Binan n yang n g venlik nlemlerini kontrol eder, yang n hidrantlar dahil t m sistemlerin al r durumda olmas n sa lar. b) Yang n dolaplar ndaki vana ve lanslar n al p al mad n kontrol eder. c) S nd rme t plerinin g vde, hortum, lans, rakor, itici t p ve g stergeleri, me- kanik hasar , boya durumu, paslanmas , izikleri, ask kancas , kontrol kart , m h rleri ve bas n seviyelerini ve yerlerini kontrol ederek g rd aksakl k- lar rapor eder.


Related search queries