Example: air traffic controller

Yapılarda Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri …

MAKALE / ARTICLE. Yap larda G ne Enerjili Su Is tma Sistemleri Sorunsal ve Mimari z m nerileri (Mersin rne i). Solar Hot Water System Matter in Turkey (Mersin Case). Esra SAKIN ,1 M jgan EREFHANO LU S ZEN1. S rd r lebilirlik yakla m n n, yap sekt r ne etkileri g z n - When the effects of sustainability on the construction sector ne al nd nda, yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m have been taken into consideration, solar active systems on ba lam nda, g ne enerjisinden etken yararlanma Sistemleri , buildings emerge as an important design issue in the context nemli bir tasar m esi olarak kar m za kmaktad r. Uygun of renewal energy usage. Solar hot water systems such as co rafi konumundan dolay , lkemizde g ne Enerjili su s tma those widely used in Turkey are inefficient and have a nega- Sistemleri yayg n olarak kullan lmaktad r. Ancak, bu sistemle- tive effect on a building's aesthetic and the urban view in rin uygulamalar ndaki olumsuzluklar, nemli verim kay plar na, general because of the poor quality of installation.

Sakınç ve Şerefhanoğlu Sözen, Yapılarda Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri Sorunsalı ve Mimari Çözüm Önerileri CİLT VOL. 5 - SAYI NO. 1 3

Tags:

  Miriam

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Yapılarda Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri …

1 MAKALE / ARTICLE. Yap larda G ne Enerjili Su Is tma Sistemleri Sorunsal ve Mimari z m nerileri (Mersin rne i). Solar Hot Water System Matter in Turkey (Mersin Case). Esra SAKIN ,1 M jgan EREFHANO LU S ZEN1. S rd r lebilirlik yakla m n n, yap sekt r ne etkileri g z n - When the effects of sustainability on the construction sector ne al nd nda, yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan m have been taken into consideration, solar active systems on ba lam nda, g ne enerjisinden etken yararlanma Sistemleri , buildings emerge as an important design issue in the context nemli bir tasar m esi olarak kar m za kmaktad r. Uygun of renewal energy usage. Solar hot water systems such as co rafi konumundan dolay , lkemizde g ne Enerjili su s tma those widely used in Turkey are inefficient and have a nega- Sistemleri yayg n olarak kullan lmaktad r. Ancak, bu sistemle- tive effect on a building's aesthetic and the urban view in rin uygulamalar ndaki olumsuzluklar, nemli verim kay plar na, general because of the poor quality of installation.

2 Natural sa l ks z ko ullara neden olurken, yap larda ve kentlerde irkin circulated open loop systems are commonly used, particu- g r nt lere neden olmaktad r. zellikle lkenin g ney b lgele- larly in the south of Turkey, as they are highly economical rinde, do al dola ml a k devre sistemler ekonomik oldu un- and require no regulation to install. Solar hot water systems dan ve d zenlemelerine y nelik herhangi bir y netmelik olma- tend to be clustered together on the roofs, causing visual d ndan yayg n kullan mlar kar m za nemli bir sorun olarak pollution, and this situation arises largely because are not kmaktad r. at larda zensiz olarak kullan lan g ne Enerjili considered part of the architectural design. It is therefore im- su s tma sistemlerinin mimari tasar m esi olarak de erlendi- portant to consider the negative effects of such systems in rilmemesi sorunun temel nedenlerinden biridir. Bu al mada, the form of treatment studies.

3 This study aims to determine sistemlerin yayg n olarak kullan ld ve sorunun belirgin olarak the positive effects that will be gained by the renovation of ya and Mersin ele al narak, yenileme al malar n n sa laya- solar hot water systems in Mersin, a city in the southern re- ca iyile tirilmelerin ortaya konmas ama lanm t r. gion of Turkey. Anahtar s zc kler: G ne Enerjili su s tma Sistemleri ; g ne Key words: Solar water heating systems; solar architecture; building mimarisi; yap b t nle ik sistemler. integrated systems. m 1. Y ld z Teknik niversitesi Mimarl k Fak ltesi, Yap Fizi i B l m , 1. Department of Building Physics, Y ld z Technical University Faculty of Architecture, stanbul Istanbul, Turkey MEGARON 2010;5(1):1-10. Ba vuru tarihi: 12 Kas m 2009 (Article arrival date: November 12, 2009) - Kabul tarihi: 28 Ocak 2010 (Accepted for publication: January 28, 2010). leti im (Correspondence): Dr. Esra Sak n.

4 E-posta (e-mail): 2010 Y ld z Teknik niversitesi Mimarl k Fak ltesi - 2010 Y ld z Technical University, Faculty of Architecture C LT VOL. 5 - SAYI NO. 1 1. Giri na y nelik ilkesel z m nerinin sunulmas ama lan- Bilindi i gibi g ne , yap lar n enerji gereksiniminin m t r. Bilindi i gibi, sa l kl z mlerin retilmesi an- kar lanmas ve evre zerindeki etkilerinin azalt lma- cak sorunun t m y nleriyle do ru tan mlanmas ve s nda yararlan lan nemli bir temiz enerji kayna d r. analiz edilmesiyle olanakl d r. Ancak, g ne Enerjili et- zellikle g ne Enerjili etken sistemler, CO2 sal m n n ken sistemler sorunsal de i ik disiplinleri ilgilendiren azalt lmas nda ve yap enerji performans n n artt r l- ok y nl bir konu oldu undan bu al ma kapsam nda mas nda etkin rol oynamakta ayr ca getirdikleri s r- mimari g r nt a s ndan sistemlerin yap yla b t n- d r lebilirlik imaj ile yap lara art de er de kazand r- le mesi a rl kl olarak ele al nm t r.

5 Maktad rlar. Ancak, s z konusu sistemlerin say lan ya- Sistemlerin yap larda kullan m bi imleri do rultu- rarlar na kar n k t nitelikli uygulamalar , bir ok so- sunda GESIS'in yayg n kullan ld ve sorunun yo un runu da beraberinde getirmektedir. Sistemlerin yap - olarak ya and Mersin ilindeki uygulamalar ele al na- larda en az sorunla uygulanmas ancak verim - ekono- mi - estetik aras nda optimizasyonun sa lanmas ile rak, d z at larda, GESIS sorunsal tart lm , var olan olanakl d r.[1] sistemlerin yeniden d zenlenmesine y nelik z m yakla mlar sunulmu ve elde edilecek iyile meler r- zellikle uygun ekonomileri, basit teknolojilerinden neklenmi tir. dolay yayg n olarak kullan lan GESIS'in yap lara uygu- lanmas zenle ele al nmas gereken bir konudur. G ne Enerjili Su Is tma Sistemleri Bilindi i gibi, yap n n estetik de erlendirmesi k tle, G ne n mlar n topla larla s enerjisine d n - yap kabu u eleri, bi im, renk, doku k g lge gibi t r p; bu s y su, vb bir ak kanla do rudan ya da bir zelliklerin belirledi i yap g r n n n, b t nl ne depolama nitesinde de erlendirerek kullan m n sa - ve bitmi li ine ba l d r.

6 [2] G ne Enerjili su s tma sis- layan mekanik ve/veya elektronik sistemlerin b t n . temleri (GESIS); topla alanlar n n, boyut bi im, renk, olarak tan mlanan GESIS ekonomik ve basit yap s ndan doku gibi nitelikleri do rultusunda yap n n g r n - dolay yap larda yayg n olarak kullan lmaktad r. n dolay s yla da esteti ini etkiler. Temel g revleri is- klim ko ullar , kullan m amac ekonomi gibi bir ok tenen enerjiyi en verimli bi imde retmek olan GESIS, konuya ba l olarak ok de i ik bi imlerde yap land r - yap n n g r n n etkiledi inden mimariyi yak ndan lan sistemler, temel olarak, ilgilendirmektedir ve bir sistem olarak alg lanmas n n tesinde mimari e olarak de erlendirilmesi nemli- Topla . dir. Depo G ne enerjisi niceli i a s ndan iyi bir konumda bu- Devre lunan lkemizde yayg n olarak kullan lan bu sistemle- rin zensiz uygulamalar ne yaz k ki bir ok kentte g - Denetim r nt kirlili ine, verim kay plar na ve hijyen a s ndan alt sistemlerinden olu ur.

7 [4]. sa l ks z durumlara neden olmaktad r. Tart lmaz ya- rarlar n n yan nda neden oldu u olumsuzluklardan do- G ne Enerjili s cak su sistemlerinde, ak kan n top- lay GESIS z lmesi gereken bir sorun olarak kar m - la alanlar ile depo aras nda s rekli ve sa l kl dola - za kmaktad r. Ayr ca, sistem kullan m n n artmas i in m , sistemin verimi ve g venirli i a s ndan en nemli al malar s rd r l rken, z m ne y nelik al mala- konudur. Ak kan n devrede do al ya da bir pompa ara- r n yap lmamas , yeni yap la malarda konunun g z ard c l yla dola mas na ve devrede dola an ak kan n kul- edilmesi, yanl ve/ya da eksik kullan mlar n yeni yerle- lan m suyu ya da ayr bir s v olmas na ba l olarak sis- imlerde tekrarlanacak olmas ger e i sorunu kronik- temler temel olarak;[5]. le tirmekte ve sorunsalla t rmaktad r. Do al dola ml a k devre Bu a dan yakla ld nda, 12 milyon m2 topla ala- Do al dola ml kapal devre n ve potansiyel pazar hacmiyle, d nyan n nde ge- [3].

8 Len lkelerinden biri olan T rkiye'de GESIS uygulama- Zorlanm dola ml a k devre lar n n d zenlenmesi ve denetlenmesi gerekti i a k- Zorlanm dola ml kapal devre t r. olmak zere d rt bi imde yap land r lmaktad r. Bu al mada, sorunun iyi tan mlanarak, nedenle- rinin ortaya konulmas ve -se eneklerin oklu u g z Bu sistemlerin al ma zellikleri ve olumlu olumsuz n nde tutularak- sistemlerin yap larda uygulanmas - y nleri s ras yla Tablo 1'de zetlenmi tir. 2 C LT VOL. 5 - SAYI NO. 1. Sak n ve erefhano lu S zen, Yap larda G ne Enerjili Su Is tma Sistemleri Sorunsal ve Mimari z m nerileri Tablo 1. G ne Enerjili su s tma sistem yap land rmalar ve al ma zellikleri[6]. al ma zellikleri Olumlu zellikleri Olumsuz zellikleri S cak su Pompa gerekmez Ekonomiktir Korozyon olas l vard r Do al Dola ml . Ak kan kullan m suyudur Verim y ksektir Donma olas l vard r A k Devre DEPO. Depo topla lar n st nde yer al r letme bak m kolayd r So uk iklimlerde uygun de ildir u ks ca S.

9 So uk su Az bile enli ve basittir. Mimariyle uyumu zordur letim masraf yoktur k su u So S cak su Pompa gerekmez Ekonomiktir Mimariyle uyumu zordur Ak kan antifriz zelliklidir So uk iklime uygundur Verimdaha d kt r Do al Dola ml . Kapal Devre DEPO Depo topla lar n st nde yer al r Donma olas l d kt r Depo yerle imi esnek de ildir u Is evrimci ks ca letim masraf yoktur Mimariyle uyumu zordur S . So uk su Korozyon olas l yoktur k su u So Pompa gerekir Depo yerle imi esnektir Donma sorunu vard r Zorlanm Dola ml . Ak kan kullan m suyudur Mimariyi zorlamaz Korozyon sorunu vard r S cak su A k Devre Is al c s Depo topla lardan ayr olabilir Verim y ksektir ok bile enli ve karma kt r S cak su DEPO letim gideri vard r So uk su Denetim esi Geleneksel Pahal d r s tma Is sistemi evrimci Pompa So uk su Pompa gerekir Her ko ulda g venilirdir Pahal d r Zorlanm Dola ml . Ak kan antifriz zelliklidir So uk iklime uygundur Elektrik t ketir S cak su Kapal Devre Is al c s Depo topla lardan ayr olabilir Depo yerle imi esnektir letim gideri vard r S cak su DEPO Mimariyi zorlamaz ok bile enli ve karma kt r So uk su Denetim esi Geleneksel Donma sorunu yoktur Verim daha d kt r s tma Is.

10 Pompa evrimci sistemi Korozyon sorunu yoktur So uk su Yap larda GESIS Sorunsal Kentlerde g rsel kirlilik ve esteti in bozulmas . G n m zde bir ok lkede sistemlerin, yarar n te- 2. Yap m sinde estetik bir yap esi olarak de erlendirilmesine at larda yap sal bozulmalar (su s z nt lar , delin- kar n, T rkiye'de zellikle g ney b lgedeki illerde g z- me, k r lma nem, vb.). lendi i zere g ne Enerjili etken sistemler, yap larda ve kentin genel alg s nda irkin g r n lere neden ol- 3. Sa l k maktad r. Temizli i d zenli yap lmayan, malzeme se imi- ne dikkat edilmeyen depolarda lejyoner hasta- Ancak sistemler, -denetimsiz olarak uyguland g z l olas l , n ne al narak- yak ndan incelendi inde bu durumun sorunun g r nen k sm oldu u anla lmaktad r. Bir ok 4. Verim-ekonomi kentte hemen her yap da bulunan bu sistemlerin ne- yi tasarlanmam sistemlerin neden oldu u den oldu u sorunlar temel olarak d rt grupta incele- ekonomik kay plar, nebilir.


Related search queries