Example: barber

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN - tmb.org.tr

8043 YAPI DENET M HAKKINDA KANUN KANUN Numaras : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yay mland R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Say : 24461 Yay mland D stur : Tertip : 5, Cilt : 40 Ama , kapsam ve tan mlar Madde 1 Bu Kanunun amac ; can ve mal g venli ini teminen, imar pl n na, fen, sanat ve sa l k kurallar na, standartlara uygun kaliteli yap yap lmas i in proje ve yap denetimini sa lamak ve yap denetimine ili kin usul ve esaslar d zenlemektir. (De i ik ikinci f kra: 12/7/2013-6495/73 md.) Bu KANUN ; a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 say l mar Kanununun 26 nc maddesinde belirtilen kamuya ait yap ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yap lar, b) Bodrum kat d nda en ok iki katl ve yap in aat alan toplam 200 metrekareyi ge meyen m stakil yap lar, c) Entegre tesis niteli inde olmayan tar m ve hayvanc l k ama l yap ve tesisler, d) K y yerle ik alanlar nda, belediye ve m cavir alan s n rlar i inde olmayan isk n d alanlarda ve n fusu 5000 in alt nda olan belediyelerin belediye ve m cavir alan s n rlar i inde bodrum kat ve at aras d nda en ok iki katl ve yaln zca bi

8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5, Cilt : 40

Tags:

  Denetimi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN - tmb.org.tr

1 8043 YAPI DENET M HAKKINDA KANUN KANUN Numaras : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yay mland R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Say : 24461 Yay mland D stur : Tertip : 5, Cilt : 40 Ama , kapsam ve tan mlar Madde 1 Bu Kanunun amac ; can ve mal g venli ini teminen, imar pl n na, fen, sanat ve sa l k kurallar na, standartlara uygun kaliteli yap yap lmas i in proje ve yap denetimini sa lamak ve yap denetimine ili kin usul ve esaslar d zenlemektir. (De i ik ikinci f kra: 12/7/2013-6495/73 md.) Bu KANUN ; a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 say l mar Kanununun 26 nc maddesinde belirtilen kamuya ait yap ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yap lar, b) Bodrum kat d nda en ok iki katl ve yap in aat alan toplam 200 metrekareyi ge meyen m stakil yap lar, c) Entegre tesis niteli inde olmayan tar m ve hayvanc l k ama l yap ve tesisler, d)

2 K y yerle ik alanlar nda, belediye ve m cavir alan s n rlar i inde olmayan isk n d alanlarda ve n fusu 5000 in alt nda olan belediyelerin belediye ve m cavir alan s n rlar i inde bodrum kat ve at aras d nda en ok iki katl ve yaln zca bir bodrum kat n in aat alan hesaba kat lmaks z n toplam in aat alan 500 metrekareyi ge meyen konut yap lar ile bunlar n k m rl k, otopark, depo gibi m temilat , hari olmak zere, belediye ve m cavir alan s n rlar i inde ve d nda kalan yerlerde yap lacak yap lar n denetimini kapsar. Ruhsata tabi olup, bu KANUN h k mlerine tabi olmayan yap larda denetime y nelik fenn mesuliyet 3194 say l mar Kanununun 26 nc ve 28 inci maddelerine g re mimar ve m hendislerce stlenilir. Birden fazla m stakil yap n n bulundu u parsellerde, b t n yap lar n toplam yap in aat alan n n 200 metrekareyi ge mesi h linde de bu KANUN uygulan r.

3 Yaln zca bir bodrum kat n in aat alan hesaba kat lmaks z n toplam in aat alan 500 metrekareyi ge meyen yap larda ge ici yap m teahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya m hendis unvanl antiye efi bulundurmak, yap m teahhitli ine ili kin b t n sorumluluklar stlenmek art yla parsel maliki kendi yap s n in a edebilir. Ancak bu yap larda da mimar veya m hendis unvanl antiye efi bulundurulmas mecburidir. Parsel malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya m hendis olmas h linde ayr ca antiye efi aranmaz. 8044 Bu Kanunun uygulanmas nda; a) Bakanl k :Bay nd rl k ve sk n Bakanl n , b) lgili idare :Belediye ve m cavir alan s n rlar i indeki uygulamalar i in b y k ehir belediyeleri ile di er belediyeleri, bu alanlar d nda kalan alanlarda valilikleri, yap ruhsat ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip di er idareleri, c) Yap sahibi : Yap zerinde m lkiyet hakk na sahip olan ger ek ve t zel ki ileri, d) Yap m s resi :Yap sahibinin, yap ruhsat n ald tarih ile yap kullanma iznini ald tarih aras ndaki d nemi, e) Yap in aat alan : I kl klar hari , bodrum kat, asma kat ve at aras nda yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yap n n in a edilen t m katlar n n alan n , f) Yap yakla k maliyeti.

4 Binalarda, Bakanl k a her y l yay mlanan mimarl k ve m hendislik hizmet bedellerinin hesab na esas yap yakla k birim maliyetlerine ili kin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet ile yap in aat alan n n arp m ndan elde edilen bedeli;binalarda yap lacak de i tirme, g lendirme ve esasl onar m i lerinin ve bina d nda kalan yap larda ise yap n n ke if bedelini, g) Ta y c sistem :Yap lar n; temel, betonarme, ah ap, elik karkas, duvar, d eme ve at gibi y k ta yan ve aktaran b l mlerini ve istinat yap lar n , h) Yap hasar : Kullan mdan do an hasarlar hari , yap n n fen ve sanat kurallar na ayk r , eksik, hatal ve kusurlu yap lmas nedeniyle yap da meydana gelen ve yap n n kullan m n engelleyen veya yap da de er kayb olu turan her t rl hasar , ) Yap denetim kurulu u :Bakanl ktan ald izin belgesi ile m nhas ran yap denetimi g revini yapan, ortaklar n n tamam mimar ve m hendislerden olu an t zel ki iyi, j) Yap m teahhidi.

5 Yap m i ini, yap sahibine kar taahh t eden veya ticar ama la ya da kendisi i in ahs finans kaynaklar n kullanarak stlenen, ilgili meslek odas na kay tl , ger ek ve t zel ki iyi, k) Proje m ellifi :Mimarl k, m hendislik tasar m hizmetlerini i tigal konusu olarak se mi , yap n n et t ve projelerini haz rlayan ger ek ve t zel ki iyi, l) Denet i mimar ve m hendis : lgili m hendis ve mimar meslek odalar na yeli i devam eden ve Bakanl k a denet i belgesi verilmi m hendis ve mimarlar , m) Laboratuvar : n aat ve yap malzemeleri ile ilgili ham madde ve mamul madde zerinde ilgili standartlar na veya teknik artnamelerine g re l m, muayene, kalibrasyon yapabilen ve di er zelliklerini tayin eden, Bakanl ktan izin alm tesisi, fade eder. Yap denetim kurulu lar ve g revleri Madde 2 Bu KANUN kapsam na giren her t rl yap ; Bakanl ktan ald izin belgesi ile al an ve m nhas ran yap denetimi ile u ra an t zel ki ili e sahip yap denetim kurulu lar n n denetimine tabidir.

6 Yap denetim hizmeti; yap denetim kurulu u ile yap sahibi veya vekili aras nda akdedilen hizmet s zle mesi h k mlerine g re y r t l r. Yap sahibi, yap m i i i in anla ma yapt yap m teahhidini vekil tayin edemez. 8044-1 Yap denetim kurulu lar n n nama yaz l denmi sermayelerinin tamam n n, mimar veya m hendislere ait olmas zorunludur. Yap denetim kurulu lar ; denet i mimar ve m hendisler ile yard mc kontrol elemanlar istihdam eder. (M lga nc f kra: 8/8/2011-KHK-648/25 md.) Yap denetim kurulu lar a a da belirtilen g revleri yerine getirmekle y k ml d r: a) Proje m elliflerince haz rlanan, yap n n in a edilece i arsa veya arazinin zemin ve temel raporlar ile uygulama projelerini ilgili mevzuata g re incelemek, proje m elliflerince haz rlanarak do rudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplar n kontrol ederek, ilgili idareler d nda ba ka bir kurum veya kurulu un vize veya onay na tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk g r n bildirmek.

7 B) Yap denetimini stlendi ine dair ilgili idareye taahh tname vermek, yap ruhsat n n ilgili b l m n imzalamak, bu yap ya ili kin bilgileri yap ruhsat d zenleme tarihinden itibaren yedi g n i inde Bakanl a bildirmek. c) Yap n n, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yap lmas n denetlemek. d) Yap m i lerinde kullan lan malzemeler ile imalat n proje, teknik artname ve standartlara uygunlu unu kontrol etmek ve sonu lar n belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yapt rmak. e) Yap lan t m denetim hizmetlerine ili kin belgelerin bir n shas n ilgili idareye vermek, denetimleri s ras nda yap da kullan lan malzeme ve imalat n teknik artname ve standartlara ayk r olduklar n belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret m d rl klerine bildirmek.

8 F) yerinde, i g venli i ve i i sa l konusunda gerekli tedbirlerin al nmas i in yap m teahhidini yaz l olarak uyarmak, uyar ya uyulmad takdirde durumu ilgili b lge al ma m d rl ne bildirmek. g) Ruhsat ve eklerine ayk r uygulama yap lmas halinde durumu i g n i inde ilgili idareye bildirmek. h) Yap n n ruhsat eki projelerine uygun olarak k smen veya tamamen bitirildi ine dair ilgili idareye rapor vermek. ) Zemin, malzeme ve imalata ili kin deneyleri, artname ve standartlara uygun olarak laboratuvarlarda yapt rmak. 8045 Sorumluluklar ve yap lamayacak i ler Madde 3 Bu Kanunun uygulanmas nda, yap denetim kurulu lar imar mevzuat uyar nca ng r len fenn mesuliyeti ilgili idareye kar stlenir. Yap denetim kurulu lar , denet i mimar ve m hendisler, proje m ellifleri, laboratuvar g revlileri ve yap m teahhidi ile birlikte yap n n ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sa l k kurallar na ayk r , eksik, hatal ve kusurlu yap lm olmas nedeniyle ortaya kan yap hasar ndan dolay yap sahibi ve ilgili idareye kar , kusurlar oran nda sorumludurlar.

9 Bu sorumlulu un s resi; yap kullanma izninin al nd tarihten itibaren, yap n n ta y c sisteminden dolay on be y l, ta y c olmayan di er k s mlarda ise iki y ld r. Yap da, yap kullanma izni al nd ktan sonra, ilgili idareden izin al nmadan yap lacak esasl tadilattan do acak yap hasar ndan, izinsiz tadilat yapan sorumludur. Yap denetim kurulu u; yaz l ihtar na ra men yap sahibi taraf ndan nlemi al nmayan, parsel d nda meydana gelen ve yap da hasar olu turan yer kaymas , d mesi, kaya d mesi ve sel bask n ndan do an hasarlardan sorumlu de ildir. Yap denetim kurulu lar n n y neticileri, ortaklar , denet i mimar ve m hendisleri ile proje m ellifleri, laboratuvar g revlileri ve yap m teahhidi; bu Kanunun uygulanmas ndan dolay ortaya kan yap hasar ndan sorumludur.

10 Yap denetim kurulu u denetim faaliyeti d nda ba ka ticar faaliyette bulunamaz. Bu kurulu un denet i mimar ve m hendislerinin, denetim faaliyeti s resince ba kaca meslek ve in aat i leri ile ilgili ticar faaliyette bulunmalar yasakt r. Yap denetim komisyonlar ve g revleri(1) Madde 4 (De i ik: 8/8/2011-KHK-648/ 26 md.) Bu Kanunun uygulanmas ile ilgili Bakanl k i ve i lemlerinin y r t lmesini sa lamak zere, Bakanl k merkezinde Merkez Yap Denetim Komisyonu ve illerde l Yap Denetim Komisyonlar kurulur. l Yap Denetim Komisyonlar , yap denetim kurulu lar na izin belgesi verilmesi hari Kanunda belirtilen di er g revleri yapar. Merkez Yap Denetim Komisyonu, konu ile ilgili Bakanl k personeli aras ndan, biri ba kan olmak zere Bakanl k a g revlendirilecek toplam yedi yeden olu ur ve Bakanl k a uygun g r len birimin b nyesinde faaliyetlerini y r t r.


Related search queries