Example: bankruptcy

YAZIM KURALLARI ve KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

1. APA YAZIM KURALLARI ve KAYNAK G STERME B M . Ankyra, ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s dergisine g nderilen yaz lar, referans sistemi, dipnot g sterme bi imi ve KAYNAK a d zenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde haz rlanmal d r. APA n n 6. bask s , yazarlar n dikkate alaca versiyonu olmal d r. Bununla birlikte KAYNAK a d zenlenirken T rk eye uyarlanm ve APA n n istisnas olan hususlar da bulunmaktad r. Bu istisnalar unlard r: - Kitapta yer alan b l mler/makaleler i in ngilizce kullan lan In s zc ve T rk edeki kar l olan i inde s zc KAYNAK adan kald r lm t r. - T rk ede g n ve ay i eren tarihler nce g n, sonra ay eklinde ( rne in 12.)

1 APA 6.0 YAZIM KURALLARI ve KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ Ankyra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American

Tags:

  Ankara

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of YAZIM KURALLARI ve KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

1 1. APA YAZIM KURALLARI ve KAYNAK G STERME B M . Ankyra, ankara niversitesi Sosyal Bilimler Enstit s dergisine g nderilen yaz lar, referans sistemi, dipnot g sterme bi imi ve KAYNAK a d zenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde haz rlanmal d r. APA n n 6. bask s , yazarlar n dikkate alaca versiyonu olmal d r. Bununla birlikte KAYNAK a d zenlenirken T rk eye uyarlanm ve APA n n istisnas olan hususlar da bulunmaktad r. Bu istisnalar unlard r: - Kitapta yer alan b l mler/makaleler i in ngilizce kullan lan In s zc ve T rk edeki kar l olan i inde s zc KAYNAK adan kald r lm t r. - T rk ede g n ve ay i eren tarihler nce g n, sonra ay eklinde ( rne in 12.)

2 Kas m) yaz lmal d r. APA 6. bas ma g re KAYNAK ve referans sistemi Metin i inde APA: - Metnin t m , ara ba l klar dahil, son notlar (endnote) hari , iki sat r aral kla yaz l r. - Metinde paragraflar soldan girintili olarak ba lat l r. - lk sayfa kapak sayfas d r. Kapakta s ras yla, makalenin tam ba l , yazar n ad , yazar n kurumu sayfada ortalanm olarak alt alta iki er sat r aral kla s ralan r. Sayfan n alt na do ru yazar hakk nda k sa bilgi notu sola yaslanm olarak yer al r. Bu notta yazar n u anki durumu, ilgi alanlar , d lleri vb. bilgiler, yaz n n bir proje kapsam nda desteklenmesi vb. bilgiler ile ileti im i in elektronik adresi yer alabilir. - Metin i inde kitap, dergi ve film, TV program adlar italik yaz l r.

3 Rne in, Siyaset Meydan program nda ( ). Ayr ca yeni veya teknik bir terim metin i inde ilk ge ti i anda italik yaz labilir, sonras nda italik yaz lmaz. rne in, 1990 lardan sonra al mlama al malar T rkiye de de art g stermi tir. ngilizcede yayg n olan ifadeler ve k saltmalar italik yazmay n. rne in, a priori, vis-a-vis, per se vb Metinde bir ifadeyi daha ok vurgulamak amac yla italik yapmay n z. - Say lar n kullan m : C mlelere ba larken say sal ifadeler s zc k olarak verilir. rne in: K rkbe tezden yirmisi ( ) metin analizi zerineydi, kalan 15 tanesi retim s re lerinin ekonomi politi i ile ilgiliydi. - Bir ifadeyi aniden kesintiye u ratacak bir bilgi veriliyorsa, ift izgi kullan l r.

4 Rne in: Bu iki kat l mc biri ilk gruptan di eri ikinci gruptan se ilmi lerdi- ayr . ayr test edildiler. - Metinde dipnotlar, ilgili oldu u sayfada numaraland r larak verilir; metin sonuna konulmaz. - Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik ba l kland r labilir ve metinde b yle yer alabilir. Birden ok ek var ise Ek A, Ek B diye harflendirilerek s ralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere ba l klar verilmelidir. ana metinde etiketleri ile belirtilmelidir. rne in: T rkiye de yap lm haber konusundaki doktora tezlerinin ve master tezlerinin konu da l m na bak ld nda (Ek A ve Ek B), 1990 lardan itibaren bunlar n o unun temsil, ideoloji ve s ylem meselelerine odakland g r lmektedir.

5 - Metin i inde ba l klar ve altba l klar n s ralanmas nda ge erli olan ba l kland rma format APA da 5 d zey olarak ay rt edilmi tir. Metniniz karma k, hacimli ve dolay s yla alt ba l kland rmas ok ise zey, zey ve zey ba l kland rmay kullan n z. Metniniz ok karma k ve alt ba l kland rmaya fazla ihtiya duymuyor ise zey ve zey ba l kland rma format n kullan n z. Ba l k APA Format . d zeyi zey Merkezde, Kal n, S zc kler B y k Harfle Ba lar K k Harfle S rer zey Sola Yasl , Kal n, S zc kler B y k Harfle Ba lar K k Harfle S rer zey Girintili, kal n, Ba l n ilk s zc b y k harfle ba lar di er s zc kler k k harfle ba lay p biter zey Girintili, kal n, italik, Ba l n ilk s zc b y k harfle ba lar ve di er s zc kler k k harfle ba lay p biter zey Girintili, italik, ba l n ilk s zc B y k harfle ba lar ve di er s zc kler k k harfle ba lay p biter rne in karma k ve hacimli bir metinde zey, zey, zey ve zey ba l kland rmalar i eren bir s ralama yledir.

6 T rkiye'de Haber ve Habercilik Tezleri Doktora Tezlerinin De erlendirilmesi Y ntemlerine g re yap lan ayr mlar o Nicel y ntemler o Nitel y ntemler Yakla mlar na g re yap lan ayr mlar Master Tezlerinin De erlendirilmesi Y ntemlerine g re yap lan ayr mlar Yakla mlar na g re yap lan ayr mlar Yeni leti im Teknolojileri zerine Yap lan Tezle rne in daha yal n ve k sa bir metinde 2. ve zey ba l kland rmalar yledir: 3. T rkiye'de Haber ve Habercilik Tezleri Doktora ve Master Tezlerinin Genel De erlendirilmesi Yaz buradan girintili olarak ba lar ve s rer. Doktora tezleri: Master tezleri: - Metniniz karma k ve fazla hacimli de ilse, ba l k ve alt ba l klarda say lar veya harfler kullanmay n z.

7 Yine metinde yer alan e itli t rden ard k s ralamalarda say yerine madde i aretlerini kullanmay tercih ediniz.(kare, izgi, yuvarlak vb.). - Metin i inde genel bir referans s z konusuysa ve metnin b t n ne g nderme yap l yorsa (yazar n soyad , y l) yazmak yeterlidir. rne in ( zt rk, 2004). - Belirli bir sayfadan al nt yap lm ya da ilgili fikirler belirli bir k s mdan al nm sa KAYNAK , sayfas yla birlikte u ekilde yaz l r: (K ker, 1998, s. 42). - Bir yazar n ayn tarihli eserleri u ekilde yaz l r: (Zizek, 2009a) ve (Zizek, 2009b). - Yazar say s ile be aras nda ise, ilk g ndermede t m isimler yaz l r, daha sonra sadece ilk yazar belitmek yeterlidir. rne in, KAYNAK ilk ge ti inde (Kejanl o lu, Adakl & elenk, 2004) sonraki ge i inde (Kejanl o lu vd.)

8 , 2004). olarak yer al r. - Metin i inde iki yazarl bir KAYNAK belirtiliyorsa her seferinde iki yazar n ad da belirtilir; ikiden fazla yazarl eser ise ilk kullan mda hepsi, sonraki kullan mda sadece ilk yazar belirtilir. rne in: Gregory, Agar, Lock ve Harris (2007), zel sekt r n bilimle ilgilenmesinin yeni bir t r halkla ili kiler al mas bi imi oldu unu ne s rmektedirler. ( ) Gregory vd. bu yolla firmalar n kendi hretlerini koruduklar n ileri s rmektedirler (2007, ). - Yazar say s alt ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullan mda da sadece ilk isim ve di erleri eklinde k saltma yap l r (Abisel vd., 2005). - Aktarma ifadenin yer ald ba lam, KAYNAK a listesinde hangi kayna n yer ald n a k a g steriyorsa, daha belirginle tirici bir bilgi yazmaya gerek olmaz.

9 Rne in: Baudino ve Wyatt (2004), etkin renimin ele tirel d nmeyi destekledi ini ve ele tirel kavramlar n do rudan kullan m n kolayla t rd n . savunmaktad rlar ( ). - kincil kaynaklardan al nt yapan bir kayna a referans veriliyorsa, as l yararlan lan kayna a g ndermede bulunulur. rne in, (Zizek ten aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009), KAYNAK listesinde b t n k nye bilgileri ile yer al r, Zizek in kayna almaz. - Metin i inde kullan lan ikincil kaynakta al nt lanan birincil KAYNAK , makale yazar taraf ndan hi okunmam ise o zaman rne in, Zizek in ideoloji g r ndeki sorun (Zizek ten aktaran Sancar, 2009) . olarak belirtilir. - E-maille, telefonla, y zy ze ya da ba ka bi imlerde yap lan ki isel g r melere dayal bilgiler, metin i inde g sterilir, ancak KAYNAK aya yaz lmazlar.

10 Rne in: Martin Jay, yap salc Marksizmin ABD de asla g l olmad n s yledi (Martin Jay, ki isel g r me, 21 Nisan 2003). - Klasik kitaplar, zg n tarih biliniyorsa u rnekteki gibi yaz l r: (Marx, zg n eserin tarihi/yararlan lan kitab n-makalenin tarihi). - zg n eserden do rudan bir al nt yaparken kar lan s zc k/c mle(ler). parantez i inde noktayla ( ) g sterilir. - Metin i indeki di er k sa ve do rudan al nt lar ift t rnakla yaz l r. ift t rnak i inde ift t rnak yer alamaz. - Bir dergiden ya da kitaptan kullan lan makalenin metinde ba l yla belirtilmesinde de ift t rnak kullan l r. rne in: Meyde Ye eno lu nun makalesi (2003) teki Mekanda Olmak: Post- Kolonyal D nyada G menlik ve Turizm.


Related search queries