Example: marketing

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK …

9385. YEN LENEB L R ENERJ KAYNAKLARININ ELEKTR K ENERJ S RET M . AMA LI KULLANIMINA L K N KANUN. Kanun Numaras : 5346. Kabul Tarihi : 10/5/2005. Yay mland : Tarih: 18/5/2005 Say : 25819. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 44. B R NC B L M. Ama , Kapsam, Tan mlar ve K saltmalar Ama . Madde 1- Bu Kanunun amac ; yenilenebilir enerji kaynaklar n n elektrik enerjisi retimi ama l kullan m n n yayg nla t r lmas , bu kaynaklar n g venilir, ekonomik ve kaliteli bi imde ekonomiye kazand r lmas , kaynak e itlili inin art r lmas , sera gaz emisyonlar n n azalt lmas , at klar n de erlendirilmesi, evrenin korunmas ve bu ama lar n ger ekle tirilmesinde ihtiya duyulan imalat sekt r n n geli tirilmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Kanun; yenilenebilir enerji kaynak alanlar n n korunmas , bu kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve bu kaynaklar n kullan m na ili kin usul ve esaslar kapsar.

9386-3 Diğer uygulamalar Madde 6/C – (Ek: 29/12/2010-6094/4 md.) Bu Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak üzere …

Tags:

  2010, Elektrik

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK …

1 9385. YEN LENEB L R ENERJ KAYNAKLARININ ELEKTR K ENERJ S RET M . AMA LI KULLANIMINA L K N KANUN. Kanun Numaras : 5346. Kabul Tarihi : 10/5/2005. Yay mland : Tarih: 18/5/2005 Say : 25819. Yay mland D stur : Tertip : 5 Cilt : 44. B R NC B L M. Ama , Kapsam, Tan mlar ve K saltmalar Ama . Madde 1- Bu Kanunun amac ; yenilenebilir enerji kaynaklar n n elektrik enerjisi retimi ama l kullan m n n yayg nla t r lmas , bu kaynaklar n g venilir, ekonomik ve kaliteli bi imde ekonomiye kazand r lmas , kaynak e itlili inin art r lmas , sera gaz emisyonlar n n azalt lmas , at klar n de erlendirilmesi, evrenin korunmas ve bu ama lar n ger ekle tirilmesinde ihtiya duyulan imalat sekt r n n geli tirilmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Kanun; yenilenebilir enerji kaynak alanlar n n korunmas , bu kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin belgelendirilmesi ve bu kaynaklar n kullan m na ili kin usul ve esaslar kapsar.

2 Tan mlar ve k saltmalar Madde 3- Bu Kanunda ge en;. 1. Bakanl k : Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl n , 2. EPDK : Enerji Piyasas D zenleme Kurumunu, 3. DS : Devlet Su leri Genel M d rl n , 4. E E : elektrik leri Et t daresi Genel M d rl n , 5. TE A : T rkiye elektrik letim Anonim irketini, 6. MTA : Maden Tetkik ve Arama Genel M d rl n , 7. TETA : T rkiye elektrik Ticaret ve Taahh t Anonim irketini, 8. (De i ik: 29/12/ 2010 -6094/1 md.) Yenilenebilir enerji kaynaklar (YEK): Hidrolik, r zg r, g ne , jeotermal, biyok tle, biyok tleden elde edilen gaz ( p gaz d hil), dalga, ak nt enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklar n , 9. (De i ik: 4/6/2016-6719/13 md.) Biyok tle: thal edilmemek kayd yla; kentsel at klar n yan s ra bitkisel ya . at klar , tar msal hasat at klar d hil olmak zere tar m ve orman r nlerinden ve bu r nler ile at k lastiklerin i lenmesi sonucu ortaya kan yan r nlerden elde edilen kaynaklar ve sanayi at k amurlar ile ar tma amurlar n , 10.

3 Jeotermal kaynak : Yerkabu undaki do al s nedeniyle s cakl s rekli olarak b lgesel atmosferik ortalama s cakl n zerinde olan, erimi madde ve gaz i erebilen do al su, buhar ve gazlar ile k zg n kuru kayalardan elde edilen su, buhar ve gazlar , 9386. 11. (De i ik: 29/12/ 2010 -6094/1 md.) Bu Kanun kapsam ndaki yenilenebilir enerji kaynaklar : R zg r, g ne , jeotermal, biyok tle, biyok tleden elde edilen gaz ( p gaz d hil), dalga, ak nt enerjisi ve gel-git ile kanal veya nehir tipi veya rezervuar alan onbe kilometrekarenin alt nda olan hidroelektrik retim tesisi kurulmas na uygun elektrik enerjisi retim kaynaklar n , 12. T rkiye ortalama elektrik toptan sat fiyat : Y l i erisinde lkede uygulanan ve EPDK taraf ndan hesap edilen elektrik toptan sat fiyatlar n n ortalamas n , 13.

4 (Ek: 29/12/ 2010 -6094/1 md.) p gaz : p d hil di er at klardan enerji elde edilmesi amac yla retilen gaz , 14. (Ek: 29/12/ 2010 -6094/1 md.) YEK Destekleme Mekanizmas : Bu Kanun kapsam ndaki yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal retim faaliyeti g sterenlerin faydalanabilece i fiyat, s reler ve bunlara yap lacak demelere ili kin usul ve esaslar i eren destekleme mekanizmas n , 15. (Ek: 29/12/ 2010 -6094/1 md.) PMUM: Piyasa Mali Uzla t rma Merkezini, 16. (Ek: 29/12/ 2010 -6094/1 md.) YEK toplam bedeli: YEK Destekleme Mekanizmas na tabi olanlar n her biri taraf ndan iletim veya da t m sistemine verilen elektrik enerjisi miktar ile YEK listesindeki fiyatlar n arp lmas suretiyle, enerjinin sisteme verildi i tarihteki T rkiye Cumhuriyet Merkez Bankas d viz al kuru zerinden T rk Liras olarak hesaplanan bedellerin toplam n , 17.

5 (Ek: 29/12/ 2010 -6094/1 md.) deme y k ml l oran : T keticilere elektrik enerjisi sat yapan tedarik ilerin demekle y k ml olaca tutar n hesaplanmas nda kullan lacak olan, her bir tedarik inin t keticilerine satt elektrik enerjisi miktar n n, bu tedarik ilerin tamam n n t keticilere satt toplam elektrik enerjisi miktar na b l nmesi suretiyle hesaplanan oran , fade eder. (Ek f kra: 29/12/ 2010 -6094/1 md.) Bu Kanunda ge mekle birlikte tan mlanmam di er terim ve kavramlar, 20/2/2001 tarihli ve 4628 say l elektrik Piyasas Kanunundaki anlama sahiptir. K NC B L M. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlar n n Belirlenmesi, Korunmas , Kullan lmas . ile Yenilenebilir Kaynaklardan Elde Edilen elektrik Enerjisinin Belgelendirilmesi Kaynak alanlar n n belirlenmesi, korunmas ve kullan lmas.

6 Madde 4- Bu Kanunun y r rl k tarihinden sonra kamu veya Hazine arazilerinde yenilenebilir enerji kaynak alanlar n n kullan m n ve verimlili ini etkileyici imar planlar d zenlenemez. (De i ik ikinci c mle: 29/12/ 2010 -6094/2. md.) elektrik enerjisi retimine y nelik yenilenebilir kaynak alanlar n n ilgili kurum ve kurulu lar n g r al narak belirlenmesi, derecelendirilmesi, korunmas ve kullan lmas na ili kin usul ve esaslar y netmelikle d zenlenir. Belirlenen yenilenebilir kaynak alanlar imar planlar na resen i lenmek zere Bakanl k taraf ndan ilgili mercilere bildirilir. 9386-1. YEK belgesi Madde 5- Yenilenebilir enerji kaynaklar ndan retilen elektrik enerjisinin i piyasada ve uluslararas piyasalarda al m sat m nda kaynak t r n n belirlenmesi ve takibi i in retim lisans sahibi t zel ki iye EPDK taraf ndan "Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi" (YEK Belgesi) verilir.

7 YEK Belgesi ile ilgili usul ve esaslar y netmelikle d zenlenir. NC B L M. Yenilenebilir Enerji Kaynaklar ndan elektrik Enerjisi retiminde Uygulanacak Usul ve Esaslar YEK Destekleme Mekanizmas (1). Madde 6- (De i ik: 29/12/ 2010 -6094/3 md.). Bu Kanunun y r rl e girdi i 18/5/2005 tarihinden 31/12/2015 tarihine kadar i letmeye girmi veya girecek YEK. Destekleme Mekanizmas na tabi retim lisans sahipleri i in, bu Kanuna ekli I say l Cetvelde yer alan fiyatlar, on y l s re ile uygulan r. Ancak, arz g venli i ba ta olmak zere di er geli meler do rultusunda 31/12/2015 tarihinden sonra i letmeye girecek olan YEK Belgeli retim tesisleri i in bu Kanuna g re uygulanacak miktar, fiyat ve s reler ile kaynaklar Cetveldeki fiyatlar ge memek zere, Cumhurba kan taraf ndan belirlenir.

8 (2). YEK Destekleme Mekanizmas na bir sonraki takvim y l nda tabi olmak isteyenler YEK Belgesi almak ve 31 Ekim tarihine kadar EPDK'ya ba vurmak zorundad r. YEK Destekleme Mekanizmas nda ng r len s reler; tesislerden i letmedekiler i in i letmeye girdi i tarihten, hen z i letmeye girmemi olanlar i in i letmeye girecekleri tarihten itibaren ba lar. YEK Destekleme Mekanizmas na tabi olanlar, uygulamaya d hil olduklar y l i erisinde uygulaman n d na kamaz. YEK Destekleme Mekanizmas na tabi olanlar n listesi ile bunlara ait tesislerin i letmeye giri tarihlerine, y ll k elektrik enerjisi retim kapasitelerine ve y ll k retim program na ili kin bilgiler, kaynak t rlerine g re her y l 30 Kas m tarihine kadar EPDK taraf ndan yay mlan r. G ne enerjisine dayal elektrik retim tesislerindeki aksam n sa lamas gereken standartlar ve denetimlerde uygulanacak test y ntemleri ile birlikte, bu tesislerde ve hibrit retim tesislerinde retilen elektrik enerjisi i erisindeki g ne.

9 Enerjisine dayal retim miktarlar n n denetimine ili kin usul ve esaslar EPDK'n n g r al narak Bakanl k taraf ndan kar lacak y netmelikle belirlenir. PMUM, her fatura d nemi i in YEK toplam bedelini ilan eder ve her bir tedarik inin deme y k ml l oran n . belirler. deme y k ml l oran n n belirlenmesi s ras nda, bu Kanun kapsam ndaki yenilenebilir enerji kaynaklar ndan retilerek YEK Destekleme Mekanizmas na tabi olmaks z n serbest piyasada sat yap lan elektrik enerjisi miktar bu Kanun kapsam ndaki hesaplamalara d hil edilmez. T keticilere elektrik enerjisi sa layan her bir tedarik inin demekle y k ml . oldu u tutar belirlenerek ilgili tedarik iye fatura edilir ve yap lan tahsilat YEK Destekleme Mekanizmas na tabi t zel ki ilere paylar oran nda denir. Bu f kra kapsam ndaki PMUM d hil uygulamalara ili kin usul ve esaslar, EPDK taraf ndan kar lacak y netmelikte d zenlenir.

10 (1) Bu madde ba l Uygulama esaslar iken, 29/12/ 2010 tarihli ve 6094 say l Kanunun 3 nc maddesiyle metne i lendi i ekilde de i tirilmi tir. (2) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK'nin 164 nc maddesiyle, bu f krada yer alan Bakanlar Kurulu ibaresi Cumhurba kan eklinde de i tirilmi tir. 9386-2. Yenilenebilir enerji kaynaklar ndan elektrik enerjisi reten tesislerin lisanslar na der edilecek y ll k retim miktar , bu tesislerin kayna na g re mevcut kurulu g c ile retebilece i y ll k azami retim miktar d r. Bu maddenin y r rl e girdi i tarihte mevcut olan lisanslar da ilgililerin m racaat ile ay i inde bu do rultuda tadil edilir. Bu Kanun kapsam ndaki yenilenebilir enerji kaynaklar ndan elektrik enerjisi reten ve bu madde h km ne tabi olmak istemeyen t zel ki iler, lisanslar kapsam nda serbest piyasada sat yapabilirler.


Related search queries