Example: quiz answers

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN - mevzuat.gov.tr

3331. YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN . KANUN Numaras : 167. Kabul Tarihi : 16/12/1960. Yay mland R. Gazete : Tarih : 23/12/1960 Say : 10688. Yay mland D stur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 814. *. **. Bu KANUN ile ilgili t z k i in, "T z kler K lliyat "n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z. *. **. Yeralt sular n n m lkiyeti: Madde 1 Yeralt sular umumi sular meyan nda olup Devletin h k m ve tasarrufu alt ndad sular n her t rl . ara t r lmas , kullan lmas , korunmas ve tescili bu KANUN h k mlerine tabidir. Terimler: Madde 2 Bu kanunda yeralt suyu ile ilgili olarak kullan lan terimler a a daki manalar ifade eder: Yeralt suyu: Yeralt ndaki durgun veya hareket halinde olan b t n sulard r. Yer alt suyu deposu: B nyesinde yeralt suyu bulunan tabakalard r ki, bu tabakalar n her hangi bir noktas ndan su ekildi inde, b t n su k tlesine tesir edilmi olur. Kimse: Resmi, yar resmi veya hususi h viyeti haiz hakiki ve h kmi ah slar.

3334-1 Tescil: Madde 15 – Bu kanun hükümlerine göre verilen bütün belgeler, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından bir sicile kaydedilir. (1)artların tesbiti ve kontrolü:

Tags:

  Mevzuat, Kanun, Hakkinda, Hakkinda kanun

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN - mevzuat.gov.tr

1 3331. YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN . KANUN Numaras : 167. Kabul Tarihi : 16/12/1960. Yay mland R. Gazete : Tarih : 23/12/1960 Say : 10688. Yay mland D stur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 814. *. **. Bu KANUN ile ilgili t z k i in, "T z kler K lliyat "n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z. *. **. Yeralt sular n n m lkiyeti: Madde 1 Yeralt sular umumi sular meyan nda olup Devletin h k m ve tasarrufu alt ndad sular n her t rl . ara t r lmas , kullan lmas , korunmas ve tescili bu KANUN h k mlerine tabidir. Terimler: Madde 2 Bu kanunda yeralt suyu ile ilgili olarak kullan lan terimler a a daki manalar ifade eder: Yeralt suyu: Yeralt ndaki durgun veya hareket halinde olan b t n sulard r. Yer alt suyu deposu: B nyesinde yeralt suyu bulunan tabakalard r ki, bu tabakalar n her hangi bir noktas ndan su ekildi inde, b t n su k tlesine tesir edilmi olur. Kimse: Resmi, yar resmi veya hususi h viyeti haiz hakiki ve h kmi ah slar.

2 Kom u : Biti ik arazi sahibi veya ayn b lgede bulunan ve halin icaplar na g re biti ik arazi sahibi gibi ayn yeralt suyu imkanlar ndan faydalanmas laz m gelen kimse. M racaat sahibi: Arama, kullanma veya slah ve tadil belgesi isteyen kimse. Belge sahibi: Arama, kullanma veya slah ve tadil belgesi alm olan kimse. Faydal kullan : Yeralt suyunun i mede, temizlikte, belediye hizmetlerinde, hayvan sulamada, zirai sulamada,maden ve sanayide, sportif vesair tesislerde kullan lmas . Faydal ihtiya : Yeralt suyunu kullanacak kimsenin faydal kullan lar i in muhta oldu u su miktar . Emniyetli verim haddi: Yeralt suyu deposu verimine zarar vermeden devaml olarak al nabilecek su miktar . 3332. Ara t rma kuyusu: Yeralt suyu hakk nda bilgi edinmek zere a lan kuyular. letme kuyusu: stifadeye arzolunan kuyular. Yeralt suyu i letme sahalar n n tesbit ve ilan : Madde 3 (De i ik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990 - 3612/37 md.)

3 S n rlar ve yap sal zellikleri belirlendik e yeralt suyu sahalar ,Devlet Su leri Genel M d rl n n teklifi zerine,ilgili bakanl k a "Yeralt suyu letme Alanlar " kabul ve ilan edilir. lan edilmi yeralt suyu i letme sahalar i inde kuyu a lmas : Madde 4 Yeralt suyu i letme sahalar i inde 8 inci madde h km ne g re belge al narak a lmas gereken kuyular n adedi, yerleri, derinlikleri ve di er vas flariyle ekilecek su miktar Devlet Su leri Umum M d rl taraf ndan tayin ve tesbit edilir. Yeralt suyu i letme sahalar nda 8 inci madde m l ne giren her t rl yeralt suyu tesisleri, Bay nd rl k Bakanl nca tanzim edilecek teknik talimatname h k mlerine g re meydana getirilir. Kuyu a an kimse, bulunan suyun ancak kendi faydal ihtiya lar na yetecek miktar n kullanmaya yetkilidir. (Ek c mleler: 3/7/2003-4916/22 md.) Bu miktar a an sular ile sulama, kullanma ve i lenerek veya do al haliyle i me suyu olarak sat lmak zere kar lan yeralt sular , Hazinenin zel m lkiyetinde veya Devletin h k m ve tasarrufu alt nda bulunan yerlerdeki kaynak sular (mazbut vak flara ait sular hari ), 2886 say l KANUN h k mlerine uyularak il zel idarelerince kiraya verilir.

4 Tahsil edilen kira gelirinden; yer alt veya kaynak suyunun kt yer, k y s n rlar i inde ise o yerdeki k y t zel ki ili ine %15, belediye s n rlar i inde ise ilgili belediyeye % 25 oran nda pay verilir. (1). Faydal ihtiya miktar ,tahsis edilecek maksada g re ilgili bakanl klar n m talaas al nmak suretiyle, Devlet Su leri Umum M d rl taraf ndan tayin ve tesbit edilir. lan edilmi yeralt suyu i letme sahalar d nda yeralt suyu aranmas ve kullan lmas : Madde 5 lan edilmi yeralt suyu i letme sahalar d nda her arazi sahibi; arazisinde yeralt suyu aramak, suyu bulduktan sonra, bunun kendi faydal ihtiya lar na yetecek miktar n kullanmak hakk na maliktir. Ancak bu i ler 8 inci maddenin m l ne girdi i takdirde belge al nmas mecburidir. Faydal ihtiya miktar d rd nc madde h k mlerine g re tayin olunur. _____. (1) Bu f krada yer alan Devletin h k m ve tasarrufu alt nda bulunan yerlerdeki kaynak sular , ibaresi, 21/4/2005 tarihli ve 5335 say l.

5 Kanunun 28 inci maddesiyle "Devletin h k m ve tasarrufu alt nda bulunan yerlerdeki kaynak sular (mazbut vak flara ait sular hari ),". eklinde de i tirilmi ve metne i lenmi tir. 3333. Kom u hakk : (1). Madde 6 Arazisinde faydal ihtiya lar i in yeter miktarda su bulunm yan veya bu suyu elde etmesi fahi masraf . icabettiren bir kimsenin, kom u arazideki yeralt suyundan istifade artlar 20 nci maddede s z ge en y netmelikte belirtilir. Devlet Su leri Umum M d rl n n yetkileri: Madde 7 Yeralt suyu et d ve ara t rmalar i in Devlet Su leri, herhangi bir yerde kuyular a mak veya a t rmak hakk na maliktir. Bu kuyular i in istimlak yap lmaz. Ara t rma kuyular ndan i letme kuyusu haline ifra edilenlerle, do rudan do ruya i letme kuyusu olarak a lan kuyular i in, kuyu yeri ile geli gidi e l zumlu arazi Devlet Su leri Umum M d rl taraf ndan istimlak olunur. stimlak bedeli,kuyunun maliyet hesab na ithal edilir. letme kuyular n n intifa hakk Devlet Su leri Umum M d rl taraf ndan hakiki veya h kmi ah slara devredilebilir veya kiralanabilir.

6 Devir veya kira bedeli Devlet Su leri Umum M d rl . taraf ndan takdir olunur. Kuyunun intifa hakk n n devrinde veya kiralanmas nda arazi sahibine tercih hakk tan n r. Belge al nmas ve bilgi verilmesi mecburiyeti: Madde 8 A a daki (a) ve (b) f kralar nda beyan edilen kaz lar n yap lmas veya kuyular n a lmas i in Devlet Su leri Umum M d rl nden belge al nmas mecburidir: a) (De i ik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990 - 3612/38 md.) Su temini maksad yla, kesitleri ne olursa olsun, tabii zemin st nden itibaren derinli i Devlet Su leri Genel M d rl taraf ndan tesbit ve ilgili bakanl n onay ndan sonra ilan olunan haddi a an her t rl ukur, sondaj ve kuyular (el ile a lan kuyular hari ), b) Su temini maksadiyle, boylar ve kesitleri ne olursa olsun, ufki veya meyilli her t rl galeriler ve t neller. Bu kaz lar n yap lmas ve kuyular n a lmas su temini maksad n g tmemesi halinde, bunlar hakk nda belge aranmamakla beraber, Devlet Su leri Umum M d rl n n talebi zerine bilgi verilmesi mecburidir.

7 Arama belgesi: Madde 9 Yeralt suyu aranmas nda belge almay icabettiren i ler i in bir sene s reli arama belgesi s re i inde,arama bitirilmezse; belge sahibinin,s renin son ay i inde m racaat etmesi artiyle belge bir sene i in temdit edilir. Bu s re zarf nda da arama bitirilemezse; belge h k ms z say l r ve i sahibi yeniden belge al r. Kullanma belgesi Madde 10 Arama belgesine dayanarak arazisinde yeralt suyu bulunan kimse, bu suyu kullanabilir. Ancak, bir ay i inde Devlet Su leri Umum M d rl ne m racaat ederek kullanma belgesi al r.. (1) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK'nin 44 nc maddesiyle, bu maddede yer alan t z kte ibaresi y netmelikte eklinde de i tirilmi tir. 3334. (Ek f kra: 13/2/2011-6111/126 md.; De i ik: 14/2/2013-6427/1 md.) Kuyu, galeri, t nel ve benzerlerine l m sistemleri kurulmadan kullanma belgesi verilemez. l m sistemlerinin kurulmas n l zumlu k lacak yeralt suyunun;. kullan m maksad , miktar , havza s n r ve di er hususlar Devlet Su leri Genel M d rl n n teklifi zerine Devlet Su leri Genel M d rl n n ba l oldu u Bakanl k a tespit edilir.

8 Devlet Su leri Genel M d rl n n ba l oldu u Bakanl k a tespit edilen hususlara ili kin uygulama usul ve esaslar ile l m sistemine dair hususlar y netmelikle belirlenir. Su l m sisteminin kurulmas na dair s re Devlet Su leri Genel M d rl n n ba l oldu u Bakanl n karar yla uzat labilir. (1). Islah ve tadil belgesi: Madde 11 Kullanma belgesini haiz bir kimse arazisindeki kuyular n veya yeralt suyu menbalar n n verimini art rmak veya ba ka bir maksad sa lamak gibi m lahazalarla bunlar zerinde kendili inden her hangi bir m dahalede bulunamaz veya kuyular n kullanma eklini de i tiremez. Ancak, Devlet Su leri Umum M d rl nden " slah ve tadil belgesi" almak suretiyle, b yle bir ameliyeye giri ebilir. Belgelerin cret, resim ve harctan muafiyeti: Madde 12 Dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddelerde s z ge en belgeler hi bir crete, damga resmine, harca ve sair r suma tabi de ildir. Belge i in m racaat: Madde 13 Arama, kullanma veya slah ve tadil belgesi almak isteyen kimse, do rudan, do ruya, bulundu u yerdeki Devlet Su leri Umum M d rl te kilat na, Devlet Su leri Umum M d rl te kilat yoksa, en yak n m lkiye amiri vas tasiyle, Devlet Su leri te kilat na m racaatla belge talebinde bulunur.

9 M racaat sahibine, bir ay zarf nda,belge verilmek veya reddedilmek suretiyle cevap verilir. Ayn zamanda yap lan m racaatlarda su taleplerinin emniyetli verim haddine yakla mas : Madde 14 Su taleplerinin yeralt suyu deposunun emniyetli verim haddine yakla mas halinde, belge i in yap lm . bir m racaattan sonra, bir hafta zarf nda, ayn yeralt su deposundan istifade etmek zere,yap lacak ba ka m racaatlar, ilgili Bakanl klar n temsilcilerinden m te ekkil bir heyet marifetiyle incelenerek taliplerden hangilerine kullanma belgesi verilece i karara ba lan r.. (1)19/4/2018 tarihli ve 7139 say l Kanunun 20 nci maddesiyle, bu f krada yer alan Bakanlar Kurulunca ibareleri Devlet Su leri Genel M d rl n n ba l oldu u Bakanl k a eklinde ve Bakanlar Kurulu ibaresi Devlet Su leri Genel M d rl n n ba l oldu u Bakanl n eklinde de i tirilmi tir. 3334-1. Tescil: Madde 15 Bu KANUN h k mlerine g re verilen b t n belgeler, Devlet Su leri Umum M d rl taraf ndan bir sicile kaydedilir.

10 Artlar n tesbiti ve kontrol : (1). Madde 16 Arama, kullanma, slah ve tadil ameliyelerinin artlar ve kuyular n a lmas nda fen elemanlar na tan nacak hak ve salahiyetlerle mesuliyetleri ve bu hususlar n kontrol 20 nci maddede s z ge en y netmelikte belirtilir. Proje ve fenni mesuliyet: Madde 17 Bu KANUN h k mlerine g re yeniden yap lacak veya tadil ve slah edilecek her t rl yeralt suyu tesislerinin et d, proje ve aplikasyonlar , yetkili elemanlarca yap lan tasdikli bir proje ve mesuliyete istinat eder. Sat h al vyunlar i erisinde a lan ve derinli i 8 inci madde gere ince ilan edilen haddi a mayan kuyular bu h k m d ndad r. Ceza h k mleri: Madde 18 (De i ik: 23/1/2008-5728/270 md.). Bu Kanundaki vecibeleri yerine getirmeyenler bu hareketlerinden dolay , di er kanunlara g re su olu turmad . takdirde, bu madde h km ne g re cezaland r l rlar. a) Belge almadan 8 inci maddedeki i leri yapanlar ile kasten yanl bilgi verenler bin T rk Liras ndan be bin T rk Liras na kadar idar para cezas ile cezaland r l r.


Related search queries