Example: air traffic controller

Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre …

Bu k lavuz, Mill E itim Bakanl Hayat Boyu renme Genel M d rl n n tarihli ve 15923718/20/4145909 say l Makam Onay ile y r rl e konulan ve ubat 2015 tarihli ve 2689 say l . Tebli ler Dergisinde yay mlanan Mill E itim Bakanl rg n ve Yayg n E itimi Destekleme ve Yeti tirme Kurslar Y nergesi h k mlerine g re haz rlanm t r. 2016-2017 RET M YILI DESTEKLEME VE YET T RME. KURSLARI B R NC D NEM, K NC D NEM VE YAZ D NEM TAKV M . LEMLER 1. D NEM NEM YAZ KURSLARI. KURSLARI KURSLARI. Kurs merkezi ba vurular n n al nmas ve il/il e 01-09 Eyl l 2016 23 Ocak 2017 05-11 Haziran 2017.

4 1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak

Tags:

  Fiziki

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre …

1 Bu k lavuz, Mill E itim Bakanl Hayat Boyu renme Genel M d rl n n tarihli ve 15923718/20/4145909 say l Makam Onay ile y r rl e konulan ve ubat 2015 tarihli ve 2689 say l . Tebli ler Dergisinde yay mlanan Mill E itim Bakanl rg n ve Yayg n E itimi Destekleme ve Yeti tirme Kurslar Y nergesi h k mlerine g re haz rlanm t r. 2016-2017 RET M YILI DESTEKLEME VE YET T RME. KURSLARI B R NC D NEM, K NC D NEM VE YAZ D NEM TAKV M . LEMLER 1. D NEM NEM YAZ KURSLARI. KURSLARI KURSLARI. Kurs merkezi ba vurular n n al nmas ve il/il e 01-09 Eyl l 2016 23 Ocak 2017 05-11 Haziran 2017.

2 Mill e itim m d rl klerince onaylanmas 05 ubat 2017. retmen ba vurular n n al nmas ve cretli 12-21 Eyl l 2016 06-12 ubat 2017 12-18 Haziran 2017. retmen ba vurular n n il/il e mill e itim m d rl klerince onaylanmas . renci ba vurular n n al nmas 22 Eyl l 2016 13-19 ubat 2017 19-25 Haziran 2017. 27 Eyl l 2016. Kurs s n f/ ubelerinin olu turulmas 28 Eyl l 2016 20-26 ubat 2017 26 Haziran 2017. 02 Ekim 2016 02 Temmuz 2017. Kurslar n ba lamas 03 Ekim 2016 27 ubat 2017 03 Temmuz 2017. Kurslar n tamamlanmas 15 Ocak 2017 04 Haziran 2017 27 A ustos 2017.

3 _____ LET M B LG LER _____. L ME, DE ERLEND RME VE SINAV H ZMETLER . GENEL M D RL ( DSGM). Tel : (0312) 413 30 65. Faks : (0312) 296 94 88. nternet Adresi : e-posta : 1. KISALTMALAR. DSGM l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl . DYK Destekleme ve Yeti tirme Kurslar . AYBP A rl kl Y lsonu Ba ar Puan . TANIMLAR. Ders Y l Derslerin ba lad tarihten derslerin kesildi i tarihe kadar ge en ve iki d nemi kapsayan s reyi, Komisyon Kurs merkezleri ile kurslarda ders creti kar l nda g rev alacak retmenleri belirlemek amac yla il / il e mill e itim m d rl klerinde olu an komisyonu, Kurs Resm ve zel rg n e itim kurumlar ile yayg n e itim kurumlar nda renim g ren istekli renci ve kursiyerleri destekleme ve yeti tirme amac yla resm rg n ve yayg n e itim kurumlar nda a lan kurslar , Kursiyer Kursa devam eden ve herhangi bir rg n retimi bitirmi ki iyi.

4 Kurs Merkezi B nyesinde rg n ve yayg n destekleme ve yeti tirme kurslar a lan resm . okul veya kurumlar , Kurs Merkezi B nyesinde kurs a lan okul veya kurumun m d r n , M d r . Kurs Merkezi B nyesinde kurs a lan okul veya kurumun kurs merkezi m d r . M d r taraf ndan g revlendirilen kurslardan sorumlu m d r yard mc s n , Yard mc s . renci lk retim ve orta retim kurumlar ile a k retim kurumlar nda renim g renleri, ifade eder. D KKAT: Bu k lavuzda yer alan h k mler, k lavuzun yay m tarihinden sonra y r rl e girebilecek yasama, y r tme ve yarg organ kararlar ile mevzuat de i ikliklerinin gerekli k lmas.

5 H linde de i tirilebilir. B yle durumlarda izlenecek yol, Mill E itim Bakanl nca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 2. 1. GENEL ESASLAR. Bu k lavuz, Mill E itim Bakanl na ba l resm / zel rg n ve yayg n e itim kurumlar na devam eden renciler ile kursiyerler (mezunlar) i in resm rg n ve yayg n e itim kurumlar nda a lan DYK'larla ilgili i ve i lemleri kapsar. Mill E itim Bakanl na ba l resm / zel ortaokullar, imam-hatip ortaokullar , resmi/ zel orta retim kurumlar na devam etmekte olan renciler ile a k retim rencilerine y nelik kurslar rg n e itim kurumlar nda; kursiyerlere y nelik kurslar ise yayg n e itim kapsam nda halk e itimi merkezi m d rl kleri sorumlulu unda a l r.

6 DYK'lar, ubat 2015 tarihli ve 2689 say l Tebli ler Dergisinde yay mlanan Mill E itim Bakanl rg n ve Yayg n E itimi Destekleme ve Yeti tirme Kurslar Y nergesi h k mlerine g re y r t l r. DYK'lar, okul veya kurum m d rl n n e-kurs mod l zerinden ba vurusu ve il/il e mill . e itim m d rl n n onay ile a l r. Kurslar n onay ve denetimi milli e itim m d rl ad na il/il e komisyonlar taraf ndan y r t l r. DYK'da kurslar n a l /kapan , onay, retmen- renci kay t, ders programlar , kazan m testleri vb. i ve i lemler, e- kurs ( ve ). mod l zerinden yap l r.

7 DYK'larda ncelikle il ede kadrolu ya da s zle meli al an retmenler, kadrolu retmenin ihtiyac kar lamamas durumunda, il e taraf ndan al mas na onay verilen cretli retmenler g revlendirilir. DYK'lardaki cret, ek ders gibi mali i ve i lemler ilgili mevzuat h k mlerine g re kurs merkezlerince y r t l r. DYK'lar zel retim kurumlar veya herhangi bir yay nevi ile i birli i i inde a lamaz. A lacak DYK'larda renci/kursiyerlerden herhangi bir cret talep edilmez. DYK'lar n, rg n e itim m fredat kapsam nda l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl resm internet sayfas nda yay mlanan kurslara ait ders planlar er evesinde y r t lmesi esast r.

8 Plan yay mlanmayan dersler i in o derse giren retmen taraf ndan ders plan olu turulur. Kurslara ait ders planlar en ge kurslar n a ld haftan n son i g n ne kadar kurs merkezi m d rl nce onaylan r. 3. Kurslar, fiziki kapasitesi ve renci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resm , ortaokullar, imam hatip ortaokullar , orta retim kurumlar ile halk e itimi merkezi m d rl klerine ba l olarak a l r. Mezunlara y nelik kurslar halk e itim merkezleri sorumlulu unda a l r. Ancak halk e itim merkezinin bulunmad veya fiziki kapasitesinin uygun olmad h llerde il/il e mill e itim m d rl klerince uygun g r len binalarda da a labilir.

9 Mezunlara y nelik yayg n e itim kurslar n n rg n e itim kurumlar nda a lmas halinde, kurs a ma/kapatma, ders programlar . onay, retmen belirleme, renci kay t vb. i ve i lemler halk e itim merkezi m d rl klerince;. kurslar n y r t lmesi ile ilgili i ve i lemler ise kursun yap ld rg n e itim kurumu m d rl nce y r t l r. Kurs merkezlerinde bir dersten s n f olu turulabilmesi i in, s n ftaki renci/kursiyer say s n n 10'dan az, 20'den fazla olmamas esast r. DYK'lar, DYK i takvimine uygun olarak a l r. Ola an st durumlarda bu s reler il/il e mill e itim m d rl klerince de i tirilebilir.

10 Yaz d nemi kurslar , kurs merkezlerince ders y l n n d nda kalan s rede yap lacak ekilde planlan r ve il/il e mill e itim m d rl n n onay ile a l r. Yaz Kurslar 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. s n flarda renim g ren rencilerimize haz rl k mahiyetinde bir st s n fta okutulan dersler tan mlanacakt r. 8 ve 12. S n flar bulunduklar s n f n derslerinden kurs alabilecektir. Yaz Kurslar nda renciler bulunduklar il/il e s n rlar d nda kursa kat labilecektir. DYK'lara kursun s resinin 1/10'unu ge tikten sonra renci/kursiyer kayd yap lmaz. Ancak kurslar n ba lad haftadan sonra m racaat eden renci/kursiyerlerin durumlar ile nakil, yurt d ndan gelme gibi de i ik nedenlerle okula kayd yap lan rencilerin talepleri kurs merkezi m d rl nce de erlendirilir.


Related search queries