Example: stock market

ZAHTJEV ZA POVRAT PDV-a VAT REFUND FORM

Obrazac PDV-P. Form PDV- P. 1. PRODAVATELJ (ime/naziv i sjedi te) 2. KUPAC (ime, prezime). SELLER (name and seat) CUSTOMER (name, surname). ADRESA PREBIVALI TE/BORAVI TE: .. (ADDRESS) (RESIDENCE / USUAL RESIDENCE). BROJ PUTOVNICE / OSOBNE ISKAZNICE: . |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (NUMBER OF PASSPORT / IDENTITY CARD). PDV ID. BR. / OIB. VAT ID. NO. / PIN NAZIV DR AVE: .. (COUNTRY NAME). ZAHTJEV ZA POVRAT PDV-a VAT REFUND FORM. U iznosu od kn lp (In the amount of). Po ra unu broj: od (from) 20 . (Per invoice no.). Redni Cijena dobra bez Iznos PDV-a Ukupno napla eni Datum: 20 .. broj PDV-a (Amount of VAT) iznos (Date). (Price of goods (Total amount (No). without VAT) received). 1.. (potpis ovla tene osobe prodavatelja). (signature of sellers authorised person). 2. 3. ISPLA ENO NA IME POVRATA PDV-a : 3. (REIMBURSED AMOUNT OF VAT REFUND ). 4. kn .. lp 5.. (potpis primatelja). (signature of applicant) Datum: 20 . 6. (Date). UKUPNO. (TOTAL). 4. NA IN OTPREME DOBRA 6.

NAPOMENA: PDV može se vratiti uz uvjete: 1. da kupac koji nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području Europske unije, posjeduje popunjen izvornik Obrasca PDV-P,

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ZAHTJEV ZA POVRAT PDV-a VAT REFUND FORM

1 Obrazac PDV-P. Form PDV- P. 1. PRODAVATELJ (ime/naziv i sjedi te) 2. KUPAC (ime, prezime). SELLER (name and seat) CUSTOMER (name, surname). ADRESA PREBIVALI TE/BORAVI TE: .. (ADDRESS) (RESIDENCE / USUAL RESIDENCE). BROJ PUTOVNICE / OSOBNE ISKAZNICE: . |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (NUMBER OF PASSPORT / IDENTITY CARD). PDV ID. BR. / OIB. VAT ID. NO. / PIN NAZIV DR AVE: .. (COUNTRY NAME). ZAHTJEV ZA POVRAT PDV-a VAT REFUND FORM. U iznosu od kn lp (In the amount of). Po ra unu broj: od (from) 20 . (Per invoice no.). Redni Cijena dobra bez Iznos PDV-a Ukupno napla eni Datum: 20 .. broj PDV-a (Amount of VAT) iznos (Date). (Price of goods (Total amount (No). without VAT) received). 1.. (potpis ovla tene osobe prodavatelja). (signature of sellers authorised person). 2. 3. ISPLA ENO NA IME POVRATA PDV-a : 3. (REIMBURSED AMOUNT OF VAT REFUND ). 4. kn .. lp 5.. (potpis primatelja). (signature of applicant) Datum: 20 . 6. (Date). UKUPNO. (TOTAL). 4. NA IN OTPREME DOBRA 6.

2 RAZLOZI USKRA IVANJA ZAHTJEVA. (DISPATCH MODE OF GOODS) (REASONS FOR REFUSAL OF REFUND REQUEST). kupac sam iznosi dobra .. neslaganje podataka iz Obrasca PDV-P s putovnicom / osobnom iskaznicom (goods dispatch by customer) (mismatch of information from Form PDV-P with passport / identity card putem po te .. proizvodi nisu istovjetni s dobrima iz ra una (via post) (products are not identical with goods from invoice). putem otpremni tva .. iznos ra una je manji od 740,00 kuna (via shipping agency) (amount of invoice is less than HRK 740,00). NAZIV I SJEDI TE PRAVNE OSOBE OTPREMNI TVA dobro je kori teno u Europskoj uniji (NAME AND SEAT OF LEGAL ENTITY - SHIPPING AGENCY) (good is used within the European Union). nepotpisan Obrazac PDV-P. (unsigned Form PDV-P).. drugi razlozi .. (other reasons).. 5. POTVRDA CARINARNICE O ODBIJANJU OVJERE 7. OVJERA CARINARNICE O IZNO ENJU DOBRA. (CUSTOMS CERTIFICATE FOR REFUSAL OF STAMP) BROJ EVIDENCIJE CARINARNICE . (CUSTOMS CERTIFICATE FOR CARRING OF GOODS.))

3 CUSTOMS REGISTER NUMBER). (M. P. / place of stamp) (M. P. / place of stamp).. (potpis i faximil ovla tenog Datum: 20 . (potpis i faximil ovla tenog Datum: 20 . slu benika Carinske uprave / signature and slu benika Carinske uprave / signature and Date: 20 . Date: 20 . facsimile of authorised customs officer). facsimile of authorised customs officer). VA NE NAPOMENE NA POLE INI OBRASCA. (IMPORTANT NOTES ON THE BACK OF THE FORM). NAPOMENA: REMARKS: PDV mo e se vratiti uz uvjete: VAT tax may be refunded under the following conditions: 1. da kupac koji nema prebivali te ni uobi ajeno boravi te na podru ju Europske unije, 1. that the purchaser who has no residence or usual residence in the territory of the posjeduje popunjen izvornik Obrasca PDV-P, European union is in possession of a completed original of PDV-P Form, 2. da podaci iz putovnice ili osobne iskaznice odgovaraju podacima iz Obrasca PDV-P, 2. that information from the passport or identity card conforms to data in PDV-P Form, 3.

4 Da dobra koja su dana na uvid odgovaraju dobrima navedenim u Obrascu PDV-P, 3. that the products shown for inspection conform to products referred to in PDV-Form, 4. da vrijednost kupljenih dobara po jednom ra unu, uklju uju i PDV, nije manja od 4. that the value of the purchased products per receipt, including VAT, is not less than 740,00 kuna, HRK 740, 5. da kupac iz to ke 1. nije koristio kupljena dobra u Europskoj uniji, 5. that the purchaser from the point 1 has not used the purchased products in the European 6. da su kupljena dobra dana na uvid carinarnici koja nakon uvida i provedenog carinskog union, postupka ovjerava Obrazac PDV-P i upisuje datum prelaska dobara preko granice 6. that the purchased products have been presented for inspection at the customs office Europske unije, which upon having them inspected and cleared through customs certifies the PDV-P. 7. da je kupac iz to ke 1. iznio iz Europske unije dobra kupljena u Republici Hrvatskoj u Form and enters the date of crossing the border of the European union, roku od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka.

5 Pod izno enjem 7. that the purchaser from the point 1 has taken from the European union the products dobara razumijeva se i slanje dobra po tom ili na drugi odgovaraju i na in pod uvjetom purchased in the Republic of Croatia before the end of the third month following that in da kupljena dobra prije u granicu Europske unije, which the supply takes place. Under taking abroad is understood also the delivery of 8. da je kupac ili podnositelj zahtjeva podnio prodavatelju popunjen i ovjeren Obrazac goods by mail or in another similar way provided that the purchased products have PDV-P u roku od est mjeseci od dana izdavanja ra una, crossed the border of the European union, 9. kupac iz to ke 1. ostvaruje pravo na POVRAT pla enog PDV-a dostavom prodavatelju 8. that the purchaser or the applicant has submitted to the vendor the completed and popunjenog i ovjerenog izvornika Obrasca PDV-P koji istovremeno predstavlja i verified PDV-P Form within six months from the date of issue of the invoice, ZAHTJEV za POVRAT PDV-a , 9.

6 The purchaser from the point 1 acquires the right to a REFUND of the value added tax 10. PDV vra a se neposredno gotovinskom isplatom, po tom, odnosno nalogom za uplatu when he or she delivers to the vendor the completed and verified original of the PDV-P. na ra un koji navede kupac podnositelj zahtjeva, Form which simultaneously represents a request for a tax REFUND , 11. pravo na POVRAT PDV-a ne odnosi se na isporuke goriva i dobara za opremanje i 10. the VAT is paid directly through cash payment, by postal, or respectively a bank opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe. transfer order to the invoice specified by the purchaser or applicant, 11. the right to a REFUND of the VAT does not apply to fuel supplies and goods for the fuelling and provisioning of any means of transport for private use the purchase of oil derivates.


Related search queries