Example: bankruptcy

Zakon o porezu na dobit preduzeća - icarus.rs

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I PRIVATIZACIJU. Zakon o porezu na dobit preduze a Ovim zakonom definisani su pojmovi poreski obveznik, oporeziva dobit , poreske stope, poreski Poreski obveznik Poreska osnovica Kapitalni dobici i gubici Poreski tretman likvidacije i ste aja obveznika Poreska integracija, stopa i podsticaji Otklanjanje dvostrukog oporezivanja dobiti ostvarene u drugoj republici i drugim dr avama Grupno oporezivanje i transferne cene Zakon je objavljen u Slu benom glasniku RS, br. 25/2001 od godine. PORESKI OBVEZNIK Vrste poreskih obveznika lan 1. Poreski obveznik poreza na dobit preduze a (u daljem tekstu: poreski obveznik) je preduze e organizovano u jednom od slede ih oblika: 1) akcionarsko dru tvo; 2) dru tvo sa ograni enom odgovorno u; 3) orta ko dru tvo; 4) komanditno dru tvo; 5) dru tveno preduze e; 6) javno preduze e.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I PRIVATIZACIJU. Zakon o porezu na dobit preduzeća Ovim zakonom definisani su pojmovi …

Tags:

  Porezu, O porezu na

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Zakon o porezu na dobit preduzeća - icarus.rs

1 VLADA REPUBLIKE SRBIJE, MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I PRIVATIZACIJU. Zakon o porezu na dobit preduze a Ovim zakonom definisani su pojmovi poreski obveznik, oporeziva dobit , poreske stope, poreski Poreski obveznik Poreska osnovica Kapitalni dobici i gubici Poreski tretman likvidacije i ste aja obveznika Poreska integracija, stopa i podsticaji Otklanjanje dvostrukog oporezivanja dobiti ostvarene u drugoj republici i drugim dr avama Grupno oporezivanje i transferne cene Zakon je objavljen u Slu benom glasniku RS, br. 25/2001 od godine. PORESKI OBVEZNIK Vrste poreskih obveznika lan 1. Poreski obveznik poreza na dobit preduze a (u daljem tekstu: poreski obveznik) je preduze e organizovano u jednom od slede ih oblika: 1) akcionarsko dru tvo; 2) dru tvo sa ograni enom odgovorno u; 3) orta ko dru tvo; 4) komanditno dru tvo; 5) dru tveno preduze e; 6) javno preduze e.

2 Poreski obveznik je i zadruga koja ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tr i tu ili vr enjem usluga uz naknadu. Poreski obveznik je, u skladu sa zakonom, i drugo pravno lice koje nije organizovano u smislu st. 1. i 2. ovog lana, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tr i tu ili vr enjem usluga uz naknadu. Rezidenti i nerezidenti lan 2. Poreski obveznik iz lana 1. ovog zakona je rezident Republike Srbije (u daljem tekstu: rezidentni obveznik) koji podle e oporezivanju dobiti koju ostvari na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) i izvan nje. Rezidentni obveznik je, u smislu ovog zakona, pravno lice koje je osnovano ili ima sedi te stvarne uprave i kontrole na teritoriji Republike. lan 3. Nerezident Republike (u daljem tekstu: nerezidentni obveznik) podle e oporezivanju dobiti koju ostvari poslovanjem preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi na teritoriji Republike.

3 Nerezidentni obveznik je, u smislu ovog zakona, pravno lice koje je osnovano i ima sedi te stvarne uprave i kontrole van teritorije Republike. lan 4. Stalna poslovna jedinica je svako stalno mesto poslovanja preko kojeg nerezidentni obveznik obavlja delatnost, a naro ito: 1. ogranak; 2. pogon; 3. predstavni tvo; 4. mesto proizvodnje, fabrika ili radionica; 5. rudnik, kamenolom ili drugo mesto eksploatacije prirodnog bogatstva. Stalnu poslovnu jedinicu ine i stalno ili pokretno gradili te, gra evinski ili monta ni radovi, ako traju du e od est meseci, i to:a) jedna od vi e izgradnji ili monta a koje se uporedno obavljaju, ili b) nekoliko izgradnji ili monta a koje se obavljaju bez prekida jedna za drugom. Ako lice, zastupaju i nerezidentnog obveznika, ima i vr i ovla enje da zaklju uje ugovore u ime tog obveznika, smatra se da nerezidentni obveznik ima stalnu poslovnu jedinicu u pogledu poslova koje zastupnik vr i u ime obveznika.

4 Ne postoji stalna poslovna jedinica ako nerezidentni obveznik obavlja delatnost preko komisionara, brokera ili bilo kog drugog lica koje, u okviru vlastite delatnosti, posluje u svoje ime, a za ra un obveznika. Stalnu poslovnu jedinicu ne ini ni: 1. dr anje zaliha robe ili materijala koji pripadaju nerezidentnom obvezniku isklju ivo u svrhu skladi tenja, prikazivanja ili isporuke, kao ni kori enje prostorija isklju ivo za to namenjenih; 2. dr anje zaliha robe ili materijala koji pripadaju nerezidentnom obvezniku isklju ivo u svrhu prerade u drugom preduze u ili od strane preduzetnika; 3. dr anje stalnog mesta poslovanja isklju ivo u svrhu nabavljanja robe ili prikupljanja informacija za potrebe nerezidentnog obveznika, kao ni u svrhu obavljanja bilo koje druge aktivnosti pripremnog ili pomo nog karaktera za potrebe nerezidentnog obveznika.

5 Lan 5. Nerezidentni obveznik vodi u stalnoj poslovnoj jedinici evidenciju kojom se obuhvataju svi podaci o prihodima i rashodima, kao i drugi podaci za utvr ivanje dobiti koju ta jedinica ostvaruje poslovanjem na teritoriji Republike. Na in vo enje evidencije iz stava 1. ovog lana propisuje ministar finansija i ekonomije. PORESKA OSNOVICA Oporeziva dobit lan 6. Osnovicu poreza na dobit preduze a predstavlja oporeziva dobit obveznika, koja se utvr uje u poreskom bilansu, ako ovim zakonom nije druga ije odre eno. Oporeziva dobit se utvr uje uskla ivanjem dobiti obveznika, iskazane u bilansu uspeha, na na in predvi en ovim zakonom. Uskla ivanje rashoda lan 7. Za utvr ivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvr enim bilansom uspeha, u skladu sa zakonom kojim se ure uje ra unovodstvo, izuzev rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi na in utvr ivanja.

6 Lan 8. Tro kovi materijala i nabavna vrednost prodate trgova ke robe priznaju se u iznosima obra unatim primenom metode prose ne cene u skladu sa zakonom kojim se ure uje ra unovodstvo. Ako se zalihe materijala i trgova ke robe evidentiraju u bilansu uspeha po obra unskim cenama koje odstupaju od nabavnih cena, obra un odstupanja u poreskom bilansu vr i se na na in koji svodi tro kove materijala, odnosno nabavne vrednosti prodate robe na iznose koji proizilaze iz primene metode prose ne cene. U pogledu nabavne cene materijala i vrednosti trgova ke robe nabavljenih od povezanih lica primenjuju se odredbe lana 61. ovog zakona. lan 9. Tro kovi zarada, odnosno plata, priznaju se u iznosu obra unatom na teret poslovnih rashoda. Primanja zaposlenih ili drugih lica koja poti u iz raspodele po osnovu prava u e a u dobiti obveznika nisu rashodi u smislu poreskog bilansa.

7 Lan 10. Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u poreskom bilansu do iznosa utvr enog primenom proporcionalne, funkcionalne ili degresivne metode. lan 11. Jednom odabrana metoda amortizacije primenjuje se do kona nog amortizovanja vrednosti pojedina nog sredstva ili grupe sredstava. Dopu tena je promena metode amortizacije samo u slu aju kada se sa degresivne prelazi na proporcionalnu. U tom slu aju, neotpisana vrednost sredstava ili grupe sredstava raspore uje se na jednake amortizacione kvote za preostali otpisni vek. Jednom amortizovana sredstva ili grupa sredstava ne mogu se ponovo uklju ivati u obra un amortizacije za potrebe poreskog bilansa. Preostala sada nja vrednost sredstava koja se ne mogu dalje koristiti mo e se amortizovati u celini nezavisno od propisanog veka trajanja.

8 Takva amortizacija u potpunosti ulazi u rashode u poreskom bilansu. lan 12. Kod kori enja proporcionalne metode amortizacije primenjuju se godi nje stope amortizacije propisane u nomenklaturi sredstava za amortizaciju i iz njih proistekli vek trajanja sredstava. lan 13. Kod kori enja funkcionalne metode amortizacije osnovica za amortizaciju sredstava deli se o ekivanim obimom u inaka, a amortizacija se utvr uje mno enjem dobijenog koli nika sa stvarnim u inkom u obra unskom periodu, odnosno obra unskoj godini. Kada se primenom postupka iz stava 1. ovog lana ukupna amortizacija obveznika pove a za vi e od 5% od amortizacije obra unate proporcionalnom metodom, za obra un funkcionalnom metodom amortizacije potrebna je saglasnost nadle nog poreskog organa.

9 Iznos amortizacije iz stava 2. ovog lana sa kojim se saglasi poreski organ uklju uje se u rashode u poreskom bilansu. lan 14. Kod kori enja degresivne metode amortizacije na sada nju vrednost sredstava ili grupe sredstava dopu tena je primena stopa amortizacije iz lana 12. ovog zakona pove anih primenom slede ih koeficijenata: Otpisni vek Koeficijent do 4 godine 1,5 preko 4 do 7 godina 2,0 preko 7 godina 2,5 U godini kad iznosi amortizacije obra unati primenom degresivne metode padnu ispod iznosa koji bi bio obra unat primenom proporcionalne metode, amortizacija se obra unava za tu i slede e godine deobom tada preostale vrednosti sa preostalim brojem godina veka trajanja sredstava ili grupe sredstava. lan 15. Izdaci za zdravstvene, obrazovne, nau ne, humanitarne, verske, za titu ovekove sredine i sportske namene, priznaju se kao rashod u iznosu najvi e do 3,5% od ukupnog prihoda.

10 Izdaci za humanitarne namene priznaju se samo ako su izvr eni preko humanitarnih organizacija registrovanih za te namene. Izdaci za ulaganja u oblasti kulture priznaju se kao rashod u iznosu najvi e do 1,5% od ukupnog prihoda. lanarine komorama, savezima i udru enjima priznaju se kao rashod u poreskom bilansu najvi e do 0,1% ukupnog prihoda. lanarine ija je visina propisana zakonom priznaju se kao rashod u iznosu koji je propisan zakonom. lanarine i prilozi dati politi kim organizacijama ne priznaju se kao rashod u poreskom bilansu. Izdaci za reklamu, propagandu i reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 3% od ukupnog prihoda. Kao rashodi propagande u poreskom bilansu se priznaju samo oni pokloni i drugi rashodi koji slu e promociji poslovanja poreskog obveznika.


Related search queries