Example: tourism industry

ZAKON O POREZU NA DOHODAK - …

BOSNA I HERCEGOVINA. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. VLADA. NACRT. ZAKON O POREZU NA DOHODAK . Sarajevo, mart 2017. godine ZAKON O POREZU NA DOHODAK . I. OSNOVNE ODREDBE. lan 1. (Predmet zakona ). (1) Ovim zakonom propisuje se na in utvr ivanja, pla anja i prijave poreza na DOHODAK fizi kih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). (2) Pripadnost prihoda od poreza na DOHODAK fizi kih lica utvr uje se prema posebnim propisima. lan 2. (Pojmovi). (1) U smislu ovog zakona primjenjuje se zna enje pojmova koji su definirani u drugim zakonima i propisima u Federaciji i Bosni i Hercegovini, ukoliko u ovom zakonu nije izri ito navedeno druga ije zna enje. (2) U smislu ovog zakona primjenjuju se sljede i pojmovi: a) pojam porezni obveznik zna i svako lice koje podlije e pla anju poreza na DOHODAK prema ovom zakonu;. b) pojam lice zna i svako fizi ko ili pravno lice;. c) pojam fizi ko lice zna i gra anin ili samostalni poduzetnik.

2 ZAKON O POREZU NA DOHODAK I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. (Predmet zakona) (1) Ovim zakonom propisuje se način utvrđivanja, plaćanja i prijave poreza na dohodak fizičkih lica u

Tags:

  Zakona, Porezu, O porezu na

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ZAKON O POREZU NA DOHODAK - …

1 BOSNA I HERCEGOVINA. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. VLADA. NACRT. ZAKON O POREZU NA DOHODAK . Sarajevo, mart 2017. godine ZAKON O POREZU NA DOHODAK . I. OSNOVNE ODREDBE. lan 1. (Predmet zakona ). (1) Ovim zakonom propisuje se na in utvr ivanja, pla anja i prijave poreza na DOHODAK fizi kih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). (2) Pripadnost prihoda od poreza na DOHODAK fizi kih lica utvr uje se prema posebnim propisima. lan 2. (Pojmovi). (1) U smislu ovog zakona primjenjuje se zna enje pojmova koji su definirani u drugim zakonima i propisima u Federaciji i Bosni i Hercegovini, ukoliko u ovom zakonu nije izri ito navedeno druga ije zna enje. (2) U smislu ovog zakona primjenjuju se sljede i pojmovi: a) pojam porezni obveznik zna i svako lice koje podlije e pla anju poreza na DOHODAK prema ovom zakonu;. b) pojam lice zna i svako fizi ko ili pravno lice;. c) pojam fizi ko lice zna i gra anin ili samostalni poduzetnik.

2 D) pojam samostalni poduzetnik ozna ava gra anina koji ima registrovanu osnovnu, dopunsku ili dodatnu djelatnost. e) pojam povezano lice zna i bilo koje lice koje je povezano sa poreznim obveznikom na na in predvi en ovim zakonom;. f) pojam stalno mjesto poslovanja smatra se mjesto preko kojeg nerezident obavlja poslovanje u cijelosti ili djelimi no. g) pojam neograni ena porezna obaveza smatra se pravom oporezivanja prihoda koji je ostvaren iz bilo kojeg izvora u Bosni i Hercegovini i/ili inostranstvu. h) pojam porezni kredit smatra se iznos za koji se umanjuje obra unati porez na DOHODAK . i) pojam porezni agent zna i lice koje vr i obra un, obustavu i uplatu poreza na DOHODAK u ime poreznog obveznika. j) pojam penzije zna i svako davanje licima na ime prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja iz pro log radnog odnosa. (3) Na na in kori ten u ovom zakonu, jednina uklju uje mno inu, a mno ina uklju uje jedninu, osim ako kontekst ne zahtijeva druga ije.

3 Li na zamjenica "on" na isti na in uklju uje li nu zamjenicu "ona", a "njega" uklju uje "nju", osim ako kontekst ne zahtijeva druga ije II. POREZNI OBVEZNIK. lan 3. (Obveznik poreza na DOHODAK ). (1) Fizi ko lice koje ima stalno prebivali te ili boravi te odnosno sjedi te u Federaciji, podlije e neograni enoj poreznoj obavezi poreza na DOHODAK . (2) Ograni enoj poreznoj obavezi podlije u: 2. a) fizi ka lica koja imaju prebivali te na podru ju Republike Srpske i/ili Br ko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Br ko Distrikt), a koja ostvaruju oporezivi DOHODAK na teritoriji Federacije;. b) nerezidenti Federacije za ostvareni prihod na teritoriji Federacije. (3) Na zahtjev fizi kih lica koja se smatraju neograni eno porezno odgovorna, a koja jo uvijek imaju prebivali te u Federaciji, ali ne i boravi te, porezna obaveza se ograni ava na prihode ostvarene na teritoriji Federacije, ukoliko svoj boravak van teritorije Federacije mogu dokazati dokumentom nadle nog organa za taj boravak.

4 (4) Na lica iz stava (2) ta ka b) ovog lana primjenjuju se odredbe lana 14. ovog zakona . (5) Ukoliko vi e fizi kih lica zajedni ki ostvaruje DOHODAK , porezni obveznik je svako fizi ko lice za udio dohotka koji ostvari u ukupnom dohotku. (6) Porezni obveznik je i nasljednik za sve porezne obaveze koje proizlaze iz dohotka to ga je ostavilac ostvario do svoje smrti, i to samo u vrijednosti naslije ene imovine. Nasljednik je istovremeno i porezni obveznik za DOHODAK koji mu priti e iz naslije enih izvora dohotka. (7) Izuzetno od stava (2) ta ka a) ovog lana, ne smatraju se obveznicima poreza na DOHODAK fizi ka lica koja imaju prebivali te na podru ju Republike Srpske i/ili Br ko Distrikta, a koji ostvaruju DOHODAK u dr avnim zajedni kim institucijama i javnim privrednim dru tvima koji se nalaze na teritoriji Federacije za DOHODAK ostvaren u tim institucijama i javnim privrednim dru tvima. lan 4. (Rezidenti i nerezidenti).

5 (1) Rezidentom Federacije, u smislu ovog zakona , smatra se fizi ko lice koje: a) ima prebivali te ili boravi te na teritoriji Federacije ili centar poslovnih i ivotnih interesa, i/ili b) na teritoriji Federacije, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili vi e dana u bilo kojem dvanaestomjese nom periodu. (2) Nerezidentom, u smislu ovog zakona , smatra se fizi ko lice, dr avljanin druge dr ave koje na teritoriji Federacije nema prebivali te i stalno boravi te, a boravi manje od 183 dana, neprekidno ili sa prekidima, u bilo kojem dvaneasetomjese nom periodu. lan 5. (Lica koja ne podlije u oporezivanju). (1) Fizi ka lica koja ne podlije u oporezivanju, uz uslov da nisu dr avljani Bosne i Hercegovine, a imaju prebivali te ili boravi te na teritoriji Federacije, su: a) efovi, osoblje i zaposleni stranih diplomatskih misija, te lanovi njihovih doma instava;. b) efovi stranih konzulata, konzularni funkcioneri ovla teni da obavljaju konzularne funkcije, po asni konzuli stranih dr ava, te lanovi njihovih doma instava.

6 C) funkcioneri i stru njaci za realizaciju programa iz okvira Organizacija ujedinjenih naroda i njenih specijaliziranih agencija;. d) efovi, osoblje i zaposleni u Uredu visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (Office of the High Representative OHR) i lanovi njihovih doma instava, e) fizi ka lica koja rade kao posluga u stranim diplomatskim i konzularnim predstavni tvima i me unarodnim organizacijama. (2) Izuzetno, ukoliko fizi ka lica iz stava (1) ovog lana ostvaruju prihod sa teritorije Federacije, osim prihoda koji ostvare od svoje dr ave ili me unarodne organizacije, obveznici su poreza na DOHODAK za taj prihod. 3. III. OSNOVICA POREZA NA DOHODAK . lan 6. (Utvr ivanje dohotka). (1) DOHODAK je razlika izme u oporezivih prihoda ostvarenih u poreznom periodu i odbitnih rashoda nastalih u istom poreznom periodu. (2) Prihodi i rashodi utvr uju se primjenom principa blagajne. (3) Prihodi se pripisuju onom licu koje ih je ostvarilo.

7 U slu aju prestanka porezne obaveze prihodi se pripisuju onom licu (pravnom slijedniku) kojem se na temelju njihovog prijenosa pove ava ekonomska snaga. (4) Rashodi se pripisuju onom licu kojem se pripisuju i prihodi iz stava (3) ovog lana, bez obzira ko ih je u inio. (5) Prihodi i rashodi koji su nastali u ime i za ra un drugog (prolazne stavke) ne smatraju se ni prihodom, ni rashodom i ne utje u na visinu dohotka. (6) Odbitnim rashodima se ne smatraju ni oni rashodi koji se ne mogu jasno odvojiti od rashoda niti rashodi uzrokovani li nim potrebama poreznog obveznika ili nisu nastali s namjerom sticanja oporezivih prihoda, kao to su: rashodi na ime li nih poreza, nov anih kazni i prekr aja, tro kova sudskih ili upravnih postupaka u li nim predmetima i zateznih kamata na zaka njela pla anja rashoda. lan 7. (Prihodi koji su predmet oporezivanja). (1) Prihodi koji podlije u obavezi obra una i pla anja poreza na DOHODAK su: a) prihodi od nesamostalnog rada, b) prihodi od samostalnog rada, c) prihodi od imovine i imovinskih prava, d) prihodi od ulaganja kapitala, e) ostali prihodi u skladu sa lanom 40.

8 Ovog zakona . (2) Prihodima, u smislu stava (1) ovog lana, smatraju se sva primanja bilo da su ostvarena u novcu, stvarima, pravima, uslugama ili na drugi na in, izra ena po tr i noj vrijednosti stvari, prava ili protuusluga na dan sticanja raspolaganja. (3) Tr i na vrijednost, u smislu stava (2) ovog lana, predstavlja iznos koji bi se ostvario izme u nepovezanih lica u isto vrijeme za ista ili sli na prava, stvari, usluge pod uslovima nepristrane konkurencije. lan 8. (Izuzeti prihodi). (1) Prihodi koji se, u smislu ovog zakona , ne uklju uju u osnovicu poreza na DOHODAK , a koji se ispla uju iz bud eta svih nivoa vlasti ili vanbud etskih fondova su: a) naknada za vrijeme nezaposlenosti i sprije enosti za rad;. b) penzija rezidenta, bilo da je ste ena u inostranstvu ili u Bosni i Hercegovini;. c) primanja ostvarena na osnovu posebnih propisa o pravima branilaca i lanova njihovih porodica, ratnih vojnih invalida, civilnih invalida, civilnih rtava rata i druge socijalne pomo i.

9 D) dje iji dodatak i nov ana sredstava za opremu novoro en eta;. e) naknada za rad hranitelja i naknada za izdr avanje korisnika u hraniteljskoj porodici;. 4. f) naknade osu enim licima za vrijeme odslu enja kazne u odgojno-popravnim, odnosno kazneno- popravnim ustanovama;. g) prihodi na osnovu nagrada lanovima Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i nagrada za tehni ko tehnolo ke inovacije i dru tveno humanisti ka postignu a;. h) prihodi na osnovu nagrade u enicima i studentima osvojene na takmi enjima u okviru obrazovnog sistema i organiziranim kolskim i visoko kolskim takmi enjima;. i) prihodi na osnovu nagrade za izuzetna dostignu a u oblasti obrazovanja, kulture, nauke, sporta i drugih povoda obilje avanja zna ajnih datuma;. j) osvojene, odnosno dobijene nagrade u novcu, stvarima i/ili pravima za pokazano znanje u kvizovima i drugim sli nim takmi enjima;. k) mjese ni prihodi u iznosu do 300,00 KM na osnovu stipendija u enika i studenata na redovnom kolovanju.

10 L) godi nji prihodi po osnovu jednokratnih nov anih potpora dodijeljenih kandidatima izabranim putem javnih poziva ili konkursa koji dodjeljuje potpore, za sticanje nau nog stepena magistra nauka, odnosno doktora nauka, te postdoktorantima u svrhu izmirenja obaveza prema visoko kolskim ustanovama i tro kova koji proisti u iz obavljanja nau no-istra iva kog rada u iznosu do tri prosje ne pla e u Federaciji prema posljednjim objavljenim podacima nadle nih organa za statistiku;. m) pomo i zbog uni tenja ili o te enja imovine uslijed elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih doga aja;. n) premije, subvencije i druga sredstava koja se u svrhu poticanja razvoja poljoprivrede, pla aju, odnosno ispla uju iz bud eta Federacije, kantona i lokalne samouprave na poseban namjenski ra un nosiocu porodi nog poljoprivrednog gazdinstva koji je upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima koji ure uju tu oblast.


Related search queries