Example: tourism industry

Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH

Zakon . O RA UNOVODSTVU I reviziji U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE. (Slu bene novine FBIH 83/09). - Neslu beni tekst -1. I. OP E ODREDBE. lan 1. Ovaj Zakon ure uje oblast ra unovodstva i revizije, sticanje zvanja, kvalificiranje i licenciranje u ra unovodstvenoj i revizorskoj profesiji, organizaciju i funkcionisanje sistema knjigovodstva i ra unovodstva, pripremu i prezentiranje finansijskih izvje taja, reviziju finansijskih izvje taja, osnivanje Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tektu: Komora), uspostavu nadzora nad kvalitetom rada dru tava za reviziju i javni nadzor. lan 2.

·vrijednost imovine, · prosječan broj zaposlenika u toku poslovne godine. Mala pravna lica su ona koja ispunjavaju najmanje dva od slijedećih uslova: · prosječan broj zaposlenih je manji od 50, · prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je manja od 1,000.000,00 KM, · ukupan godišnji prihod je manji od 2,000.000,00 KM. ...

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH

1 Zakon . O RA UNOVODSTVU I reviziji U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE. (Slu bene novine FBIH 83/09). - Neslu beni tekst -1. I. OP E ODREDBE. lan 1. Ovaj Zakon ure uje oblast ra unovodstva i revizije, sticanje zvanja, kvalificiranje i licenciranje u ra unovodstvenoj i revizorskoj profesiji, organizaciju i funkcionisanje sistema knjigovodstva i ra unovodstva, pripremu i prezentiranje finansijskih izvje taja, reviziju finansijskih izvje taja, osnivanje Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tektu: Komora), uspostavu nadzora nad kvalitetom rada dru tava za reviziju i javni nadzor. lan 2.

2 Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu, imaju sljede e zna enje: 1. Ra unovodstvo je sistem ije funkcionisanje osigurava informacije o finansijskom polo aju, uspje nosti poslovanja, tokovima gotovine, promjenama na kapitalu i drugim finansijskim i nefinansijskim informacijama zna ajnim za eksterne i interne korisnike finansijskih izvje taja;. 2. Knjigovodstvo podrazumijeva evidentiranje, klasificiranje i sumiranje poslovnih transakcija i uvanje originalne poslovne dokumentacije koja pru a dokaze o tim transakcijama;. 3. Revizija finansijskih izvje taja je ispitivanje finansijskih izvje taja radi davanja mi ljenja o tome da li oni objektivno i istinito, po svim materijalno zna ajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu, u skladu sa Me unarodnim ra unovodstvenim standardima i Me unarodnim standardima finansijskog izvje tavanja.

3 4. Komisija za ra unovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija), formirana u skladu sa Zakonom o ra unovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine ("Slu beni glasnik BiH", broj 42/04);. 5. Certificirani ra unovodstveni tehni ar je lice koje posjeduje certifikat izdat od strane profesionalnog tijela u skladu sa lanom 5. ovog zakona;. 6. Certificirani ra unovo a je lice koje posjeduje certifikat izdat od strane profesionalnog tijela u skladu sa lanom 5. ovoga zakona;. 1. S obzirom da je ovo neslu bena verzija, autori i vlasnik web stranice ne garantuju da je ovaj pre i eni tekst propisa pravno valjan, trenutno va e i ili pravovremeno dopunjen i mijenjan, stoga ne odgovaraju za tetne posljedice koje mogu nastupiti usljed preuzimanja i kori tenja ovog neslu benog pre i enog teksta.

4 7. Ovla teni revizor je lice koje posjeduje licencu izdatu od strane Federalnog ministarstva finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nakon to joj je izdat certifikat od strane profesionalnog tijela u skladu sa lanom 5. ovog zakona;. 8. Ra unovodstveni i revizorski standardi su standardi, prate a uputstva, obja njenja i smjernice, principi profesionalne etike iz lana 33. ovog Zakona objavljeni od strane Komisije, a koji su obavezni za cjelokupnu ra unovodstvenu i revizorsku profesiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), Republike Srpske i Br ko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Br ko Distrikt).

5 9. Profesionalna tijela su nevladina, dobrovoljna profesionalna udru enja u Federaciji prihva ena od strane Komisije, u skladu sa lanom 11. Zakona o ra unovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine;. 10. Certifikat je javni dokument kojim se dokazuje da je lice polo ilo ispite i steklo odgovaraju e stru no zvanje;. 11. Licenca je javni dokument koji predstavlja odobrenje za rad izdata licu ili dru tvu u skladu s odredbama ovog zakona i Me unarodnim obrazovnim standardima;. 12. Registar finansijskih izvje taja je centralni izvor informacija o uspje nosti poslovanja i finansijskom polo aju pravnih lica u Federaciji, uspostavljen kod ovla tene institucije u skladu sa zakonskim propisima.

6 Lan 3. Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sva privredna dru tva, uklju uju i dru tva za osiguranje, mikro-kreditna dru tva, leasing dru tva, investicione fondove, dru tva za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska dru tva, berze i banke, te na druge finansijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica ije je sjedi te registrovano u Federaciji. Odredbe ovog zakona odnose se i na pravna lica i druge oblike organizovanja koje je pravno lice sa sjedi tem u Federaciji osnovalo u inostranstvu, ako propisima tih dr ava nije utvr ena obaveza vo enja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvje taja.

7 Odredbe ovog zakona odnose se na poslovne jedinice i pogone pravnih lica sa sjedi tem izvan Federacije , ako se te poslovne jedinice i pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u Federaciji. Odredbe ovog zakona odnose se i na korisnike prihoda bud eta Federacije , bud eta kantona, bud eta op ina i gradova i vanbud etskih fondova. lan 4. Pravna lica u smislu ovog zakona, razvrstavaju se na mala, srednja i velika, zavisno od pokazatelja utvr enih na dan sastavljanja finansijskih izvje taja u poslovnoj godini, prema sljede im kriterijima: visina prihoda, vrijednost imovine, prosje an broj zaposlenika u toku poslovne godine.

8 Mala pravna lica su ona koja ispunjavaju najmanje dva od slijede ih uslova: prosje an broj zaposlenih je manji od 50, prosje na vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je manja od 1, ,00 KM, ukupan godi nji prihod je manji od 2, ,00 KM. Srednja pravna lica su ona koja na dan sastavljanja finansijskih izvje taja ispunjavaju najmanje dva od sljede ih uslova: prosje an broj zaposlenih u toku godine je od 50 do 250, prosje na vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine iznosi od 1, ,00 KM do 4, ,00 KM, ukupan godi nji prihod iznosi od 2, ,00 KM do 8, ,00 KM. U srednja pravna lica razvrstavaju se i ona ije vrijednosti su ve e od gornjeg iznosa jednog od uslova iz stava 3.

9 Ovog lana. Velika pravna lica su ona koja prelaze gornje vrijednosti iz najmanje dva uslova iz stava 3. ovog lana. Osim pravnih lica iz stava 5. ovog lana, velika pravna lica u smislu ovog zakona su banke, mikro-kreditne organizacije, tedno-kreditne zadruge, dru tva za osiguranje, leasing dru tva, dru tva za upravljanje investicionim fondovima, dru tva za upravljanje obaveznim odnosno dobrovoljnim penzijskim fondovima, brokersko-dilerska dru tva i druge finansijske organizacije. Na dan sastavljanja finansijskih izvje taja, pravna lica su du na samostalno izvr iti razvrstavanje u skladu sa navedenim kriterijima i tako dobijene podatke koristiti za narednu poslovnu godinu.

10 Novoosnovana pravna lica razvrstavaju se na osnovu podataka iz finansijskih izvje taja za teku u poslovnu godinu, srazmjerno broju mjeseci poslovanja, a dobiveni podaci koriste se za teku u i narednu poslovnu godinu. Prosje na vrijednost poslovne imovine izra unava se tako to se sabere neto knjigovodstvena vrijednost poslovne imovine na po etku i na kraju obra unskog perioda podijeli sa brojem dva, a prosje an broj zaposlenih tako to se ukupan zbroj zaposlenih krajem svakog mjeseca, uklju uju i i zaposlene izvan teritorije Federacije , podijeli sa brojem mjeseci u obra unskom periodu. Obavje tenje o razvrstavanju pravnog lica u mala, srednja ili velika, izvr eno u skladu sa odredbama ovog zakona, pravno lice du no je uz godi nje finansijske izvje taje, dostaviti Ovla tenoj instituciji iz lana 44.


Related search queries