Example: tourism industry

ZAP-3 ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY ... - …

CRP KEPPOLA JASNE WYPE NIA SK ADAJ CY, POLA CIEMNE WYPE NIA URZ D SKARBOWY. WYPE NIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE DU YMI,DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM (3)1/21. Identyfikator podatkowy numer PESEL 2. Numer dokumentu3. StatusZAP-3ZG OSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ B D CEJ PODATNIKIEMF ormularz przeznaczony dla OSOBY fizycznej, spe niaj cej cznie poni sze kryteria:- jest obj ta rejestrem PESEL,- nie prowadzi dzia alno ci gospodarczej,- nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towar w i us ug,- nie jest p atnikiem podatk w,- nie jest p atnikiem sk adek na ubezpieczenia spo eczne oraz ubezpieczenia s u y do zg oszenia: aktualnego adresu miejsca zamieszkania (cz ), danych kontaktowych (cz ) oraz informacji dotycz cychrachunku osobistego (cz ).

crp kep pola jasne wypeŁnia skŁadajĄcy, pola ciemne wypeŁnia urzĄd skarbowy. wypeŁniaĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie duŻymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. zap-3 (3) 1/21. identyfikator podatkowy numer pesel

Tags:

  Aktualizacyjne osoby, Aktualizacyjne, Osoby

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ZAP-3 ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY ... - …

1 CRP KEPPOLA JASNE WYPE NIA SK ADAJ CY, POLA CIEMNE WYPE NIA URZ D SKARBOWY. WYPE NIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE DU YMI,DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM (3)1/21. Identyfikator podatkowy numer PESEL 2. Numer dokumentu3. StatusZAP-3ZG OSZENIE AKTUALIZACYJNE OSOBY FIZYCZNEJ B D CEJ PODATNIKIEMF ormularz przeznaczony dla OSOBY fizycznej, spe niaj cej cznie poni sze kryteria:- jest obj ta rejestrem PESEL,- nie prowadzi dzia alno ci gospodarczej,- nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towar w i us ug,- nie jest p atnikiem podatk w,- nie jest p atnikiem sk adek na ubezpieczenia spo eczne oraz ubezpieczenia s u y do zg oszenia: aktualnego adresu miejsca zamieszkania (cz ), danych kontaktowych (cz ) oraz informacji dotycz cychrachunku osobistego (cz ).

2 Podstawa prawna:Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik w i p atnik w (Dz. U. z 2012 1314, z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161) zgodnie z art. 9 ust. MIEJSCE Z O ENIA ZG OSZENIA4. Naczelnik urz du skarbowego, do kt rego jest adresowane zg oszenieB. DANE SK ADAJ DANE IDENTYFIKACYJNE5. Nazwisko6. Pierwsze imi ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA7. Kraj8. Wojew dztwo9. Powiat10. Gmina11. Ulica12. Nr domu13. Nr lokalu14. Miejscowo 15. Kod pocztowy16. DANE KONTAKTOWEP odanie informacji w cz ci nie jest obowi zkowe. Wpisane ni ej dane w cz ci i aktualizuj poprzedni stan Telefon 18.

3 Fax19. ADRES ELEKTRONICZNY - adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywany odpowiednio przez organy podleg e MinistrowiFinans w lub przez niego nadzorowane. Do dor cze pism za pomoc rodk w komunikacji elektronicznej mo e mie zastosowanie adreselektroniczny na portalu podatkowym (znany Administracji Podatkowej) lub w systemie ePUAP, w przypadku, je eli wniesiono o zastosowanietakiego sposobu dor czania albo wyra ono na to zgod (art. 144a 1 pkt 2 lub art. 144a 1 pkt 3 w zwi zku z art. 3e 1 ustawy - Ordynacjapodatkowa). Adres elektroniczny w systemie ePUAP mo e mie r wnie zastosowanie do dor cze pism w analogicznych przypadkachokre lonych w art.

4 391 1 pkt 2 lub art. 391 1 pkt 3 w zwi zku z art. 391 1a ustawy - Kodeks post powania administracyjnego. W poz. 21mo na zaznaczy rezygnacj ze wskazania adresu Adres elekroniczny21. Rezygnacja z adresu elektronicznego ADRES DO KORESPONDENCJINale y wype ni tylko w wczas, gdy adres do korespondencji jest inny ni w cz ci Kraj23. Wojew dztwo24. Powiat25. Gmina26. Ulica27. Nr domu28. Nr lokalu29. Miejscowo 30. Kod pocztowy31. PocztaCRP KEPPOLA JASNE WYPE NIA SK ADAJ CY, POLA CIEMNE WYPE NIA URZ D SKARBOWY. WYPE NIA NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE DU YMI,DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM (3)2 RACHUNEK OSOBISTY - DO ZWROTU PODATKU LUB NADP ATYP odanie informacji o rachunku (poz.)

5 32-35) nie jest obowi zkowe, je eli sk adaj cy nie wybiera tej formy zwrotu podatku lub nadp aty. Nawskazany rachunek b d dokonywane ewentualne zwroty nadp aty lub podatku. Mo na poda jedynie taki rachunek, kt rego w a cicielemlub wsp w a cicielem jest sk adaj cy. Wpisane ni ej dane dotycz ce rachunku aktualizuj poprzedni stan danych. Zaznaczenie kwadratuw poz. 36 oznacza rezygnacj przez sk adaj cego z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadp aty lub podatku na rachunek osobisty (r wnie z powodu likwidacji rachunku). Kraj siedziby banku (oddzia u) (poz. 32) poda , gdy rachunek jest prowadzony za granic.

6 32. Kraj siedziby banku (oddzia u)33. Pe na nazwa banku (oddzia u) / SKOK34. Posiadacz rachunku35. Pe ny numer rachunku (w przypadku rachunku zagranicznego numer rachunku powinien zawiera kod SWIFT)Numer IBAN: Kod SWIFT:36. Rezygnacja C. PODPIS SK ADAJ CEGO / DANE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJ CEJ SK ADAJ CEGOOsob reprezentuj c sk adaj cego mo e by jedynie osoba uprawniona do reprezentowania, np. opiekun prawny, kurator, pe nomocnikokre lony w pe nomocnictwie.

7 Poz. 37-40 wype ni jedynie w przypadku OSOBY reprezentuj cej sk adaj Imi 38. Nazwisko39. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre li ) 40. Adres do korespondencji41. Data wype nienia zg oszenia (dzie - miesi c - rok) - - 42. Podpis sk adaj cego / OSOBY reprezentuj cej sk adaj cego (niepotrzebne skre li )D. ADNOTACJE URZ DU SKARBOWEGO43. Uwagi urz du skarbowego44. Identyfikator przyjmuj cego formularz45. Podpis przyjmuj cego formularz46. Data rejestracji w systemie (dzie - miesi c - rok) - - 47.

8 Identyfikator rejestruj cego formularz w systemie48. Podpis rejestruj cego formularz w systemi


Related search queries