Example: bachelor of science

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarz dzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS . Funkcjonalno i scenariusze zastosowa . BOC Wien BOC Berlin BOC Iberica BOC Dublin BOC Hellas BOC Polska BOC Schweiz B ckerstr. 5/3 Vo str. 22 C/ Vel zquez, 71 1 lzda. Haddington Hall, Mavromichali 16 Al. Jerozolimskie 109/26 Z rcherstrasse 21. E - 28006 Madrid 80 Haddington road A - 1010 Wien D - 10117 Berlin Tel.: +34-91-781 188-0 IRL - Dublin 4 GR - 10680 Athens PL - 02-011 Warszawa CH - 8400 Winterthur Tel.: +43-1-5132736-0 Tel.: +49-30-679890-78 Fax: +34-91-781 11 163 Tel.

BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Strona 1 Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

1 Zarz dzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS . Funkcjonalno i scenariusze zastosowa . BOC Wien BOC Berlin BOC Iberica BOC Dublin BOC Hellas BOC Polska BOC Schweiz B ckerstr. 5/3 Vo str. 22 C/ Vel zquez, 71 1 lzda. Haddington Hall, Mavromichali 16 Al. Jerozolimskie 109/26 Z rcherstrasse 21. E - 28006 Madrid 80 Haddington road A - 1010 Wien D - 10117 Berlin Tel.: +34-91-781 188-0 IRL - Dublin 4 GR - 10680 Athens PL - 02-011 Warszawa CH - 8400 Winterthur Tel.: +43-1-5132736-0 Tel.: +49-30-679890-78 Fax: +34-91-781 11 163 Tel.

2 : +353-1-6375-240 Tel: +30-1-33904868 Tel : +48-22-6280015 Tel: +41-52-26 03 75-0. Fax: +43-1-5132736-5 Fax: +49-30-679890-89 Fax: +353-1-6375-241 Fax: +30-1-3390486 Fax :+48-22-6216688 Fax: +41-52-26 03 75-9. Wi cej informacji na: BOC Information Technologies Consulting Sp. z Strona 1. Spis tre ci 1 Zarz dzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS .. 3. 2 Przegl d systemu ADONIS .. 4. 3 Co odr nia ADONIS od typowych narz dzi s u cych do modelowania? .. 6. 4 Komponenty systemu ADONIS .. 8. 5 Wybrane scenariusze zastosowania systemu ADONIS .

3 9. Modelowanie proces w .. 9. Publikacja modeli oraz zarz dzanie dokumentacj 10. Zaawansowane zarz dzanie wersjami i akceptacja proces w .. 13. Optymalizacja proces w i szacowanie zapotrzebowania na personel .. 14. ADONIS Process Portal .. 15. Procesowe zarz dzanie jako ci .. 16. Rachunek koszt w proces w oraz Activity Based Costing .. 17. Procesowy benchmarking .. 18. Procesowy rozw j aplikacji oraz specyfikacja system w IT .. 19. Wykorzystanie systemu ADONIS do budowy architektury zorientowanej na us ugi (Service Oriented Architecture, SOA).

4 20. Zarz dzanie ryzykiem .. 21. Monitoring wska nik w .. 22. 6 BOC Management Office .. 23. Dokument ten zawiera informacje wprowadzaj ce do systemu zarz dzania procesami biznesowymi ADONIS . Je eli jeste cie Pa stwo zainteresowani dodatkowymi informacjami lub chcecie si dowiedzie . wi cej o BOC Management Office pakiecie oprogramowania wspieraj cego zarz dzanie, prosimy o kontakt: +48-22-628 00 15 +48-22-621 66 88 BOC Management Office oraz poszczeg lne produkty: ADONIS , ADOscore, ADOit, ADOlog, jak r wnie PROfit s zastrze onymi znakami Grupy BOC.

5 Pozosta e nazwy firm, produkt w oraz znaki us ug mog by zastrze onymi znakami odpowiednich podmiot w. Grupa BOC Strona 2. 1 Zarz dzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS . Dynamiczne, osi gaj ce sukcesy przedsi biorstwa zawdzi czaj swoj przewag Dlaczego zarz dzanie konkurencyjn umiej tno ci dopasowywania proces w biznesowych do szybko procesami zmieniaj cych si warunk w rynkowych. Zarz dzanie procesami biznesowymi pozwala biznesowymi ? radzi sobie z rosn c dynamik na rynkach mi dzynarodowych oraz zaostrzaj c si.

6 Konkurencj . Dlatego te modelowanie, analiza, symulacja oraz ocena proces w biznesowych staj si . coraz bardziej istotne dla sukcesu przedsi biorstwa. Zarz dzanie procesami biznesowymi pozwala bowiem na optymalizacj proces w oraz w a ciwe dopasowanie struktur organizacyjnych, jak r wnie posiadanych zasob w i technologii do potrzeb biznesowych. Na potrzeby analizy i optymalizacji proces w biznesowych BOC oferuje sprawdzon Post powanie przy optymalizacji procedur , kt ra opisuje kroki i techniki pozwalaj ce na proste doj cie od modeli proces w opisuj cych stan obecny (ang.)

7 AS-IS) do ulepszonych, docelowych modeli proces w (ang. biznesowych TO-BE), gotowych do wdro enia. Procesy te kszta towane s zgodnie z og lnymi wymaganiami biznesowymi , celami oraz kryteriami jako ciowymi zdefiniowanymi w pocz tkowej fazie projektu. Rysunek 1: Post powanie od ustalenia kryteri w po rozw j modeli stanu docelowego Opisane dok adniej poni ej post powanie przy analizie i optymalizacji proces w jest podsumowaniem dobrych praktyk ustalonych podczas realizacji projekt w doradczych BOC. Ustalenie kryteri w: Dokumentacja cel w projektu modelowania proces w biznesowych, np.

8 Zwi kszenie satysfakcji Klient w dzi ki poprawie jako ci. Akwizycja danych: Akwizycja danych, modelowanie i dokumentacja stanu obecnego Analiza: Identyfikacja i ocena mo liwo ci optymalizacji Projekt: Tworzenie, modelowanie i ocena modeli stanu docelowego Ewaluacja: Por wnanie sytuacji obecnej i docelowej oraz ocena stopnia realizacji za o onych cel w System ADONIS zosta stworzony z my l o zapewnieniu kompleksowego wsparcia dla Kompleksowe wszystkich etap w projektu zarz dzania procesami biznesowymi . W trakcie trwania wsparcie przez system ADONIS .

9 Projektu korzysta si kolejnych komponent w systemu, kt re umo liwiaj : akwizycj . danych, modelowanie, analiz , symulacj , ewaluacj i dokumentacj proces w biznesowych. W ten spos b ADONIS wspiera u ytkownika na wszystkich etapach realizacji projektu. Grupa BOC Strona 3. 2 Przegl d systemu ADONIS . ADONIS jest narz dziem wspomagaj cym zarz dzanie procesami biznesowymi , Projektowanie pozwalaj cym na projektowanie proces w biznesowych, produkt w, struktur organizacji z u yciem modeli organizacyjnych oraz system w IT z wykorzystaniem modeli graficznych.

10 ADONIS pozwala na atwe tworzenie modeli z wykorzystaniem intuicyjnego edytora Wszystkie potrzebne graficznego. Bardziej do wiadczeni u ytkownicy mog dodatkowo oszcz dzi czas dzi ki funkcjonalno ci wykorzystaniu edytora tabelarycznego oraz opcji aktualizacji modeli i obiekt w poprzez w jednym raporty modu u analizy. narz dziu ADONIS oferuje te szereg mechanizm w analizy s u cych przyk adowo do ustalania zapotrzebowania na personel, koszt w procesu, czy te d ugo ci trwania procesu. W tym celu u ytkownik ma do dyspozycji rozbudowan bibliotek z algorytmami symulacji.


Related search queries