PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

Search results with tag "Lietuvos"

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. BENDRO POBŪDŽIO …

asu.lt

Lietuvos Respublikos finansų ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. …

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos, Ir lietuvos respublikos

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Mokinys SKYRIUS

egzaminai.lt

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391(Lietuvos Respublikos švietimo ir

  Lietuvos, Bendrosios nuostatos, Bendrosios, Nuostatos

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪROS ARCHYVAS (ALKA) LIETUVOS ...

www.lkma.org

AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪROS ARCHYVAS (ALKA) . LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS NEW YORKE . Kambarys Nr. 7 . Parengė Kristina ŪSAITĖ. 2009 …

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

PROJEKTAS LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 47 …

vsc.sam.lt

2 3.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-394 „Dėl specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos

  Sveikatos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos

Dėl Lietuvos medicinos normos MN:1995 ... - VASPVT

www.vaspvt.gov.lt

2 .9. Lictuvos Respublikos Nt. 1-270; statistikos *statymas 1993 10 12 sveikatos apsaugos ministerijos 2.10. Lietuvos Respublikos "Dèl intekciniu ir parazitiniu

  Sveikatos, Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos, Sveikatos apsaugos

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į ... - svgn.lt

www.svgn.lt

Forma Nr. 1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

I. DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS - vdi.lt

www.vdi.lt

3 DK nustato, kad Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančio darbdavio pavedimu laikinai dirbti užsienyje išsiųsto darbuotojo darbo santykiams Lietuvos Respublikos darbo teisės

  Lietuvos

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS - Aplinkos ministerija

srd.am.lt

C:\Users\User\Documents\2016\Isakymai\V\437 aprasas.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos

  Lietuvos, Bendrosios nuostatos, Bendrosios, Nuostatos

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO …

www.egzaminai.lt

3 metu atsakingas asmuo pasirašytinai supažindinamas su Aprašu ir su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais ir NEC informacinės sistemos saugos nuostatais.

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

Paramos teikimo ir gavimo metinių ataskaitų …

www.3sektorius.lt

3 Teis ėėėės aktai • 1993 m. bir želio 4 d. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas Nr. I-172 (Žin., 1993, Nr.21-506; 2000,

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

Valstybinio brandos egzamino užduotis - NEC

www.egzaminai.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS −VIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Valstybinio brandos egzamino užduotis Pagrindinė sesija

  Lietuvos, Respublikos, Lietuvos respublikos vietimo ir mokslo, Vietimo, Mokslo

VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS …

www.vaspvt.gov.lt

18. Paslaugos teikėjas neturi teisės atskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais yra …

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO …

www.smm.lt

lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro Įsakymas dĖl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir …

  Sveikatos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR …

www.atl.lt

562 tu bei kitais paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Paveldo tvarkybos reg-lamentų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m.

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

NĖŠČIŲJŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ REIKALAVIMAI …

www.vilniaustlk.lt

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodţio 29 d. įsakymu Nr. V-1135 NĖŠČIŲJŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ REIKALAVIMAI Eil.

  Sveikatos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ …

www.smm.lt

PATVIRTINTA . Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315 . ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS . I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  Lietuvos, Bendrosios nuostatos, Bendrosios, Nuostatos

STATINIO PROJEKTAS - lvta.lt

www.lvta.lt

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA VšĮ,,VANDENTVARKOS INSTITUTAS“ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSŲ STATYBININKAMS SEMINARAS STATINIO PROJEKTAS: techniniai, procedūriniai ir kokybės aspektai Kas žinotina statybos vadovams Lektorius inž. Liudvikas Antanas Skardinskas

  Lietuvos, Statybos

Ą IA PRIKLIJUOKITE KANDIDATO KOD I VERTINTOJO KODAS II ...

www.nec.lt

1 iš 28 RIBOTO NAUDOJIMO (iki teisėtai atskleidžiant vokus, kuriuose yra valstybinio brandos egzamino užduoties ar jos dalies turinys) LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

ĮSAKYMAS DĖL 2018 METŲ ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ ...

www.nec.lt

lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministras Įsakymas dĖl 2018 metŲ Įskaitos ir brandos egzaminŲ tvarkaraŠČiŲ patvirtinimo 2017 m. lapkričio 16 d. nr. v-883

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO ... - …

www.smm.lt

lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministras . lietuvos respublikos socialinĖs apsaugos ir darbo ministras . lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras. …

  Sveikatos, Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

sodra.lt

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.

  Sveikatos, Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

www.raseiniupspc.lt

lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras Į s a k y m a s dĖl lietuvos medicinos normos mn 74:2000 „gydytojas chirurgas. teisĖs, pareigos, kompetencija ir atsakomybĖ“ patvirtinimo

  Sveikatos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO …

www.nec.lt

PATVIRTINTA: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-2558 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR …

gamta.lt

lietuvos respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir lietuvos respublikos aplinkos apsaugos departamento Į s a k y m a s vandens vartojimo normos rsn 26-90

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos

Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija

www.lsta.lt

1 Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija TAIKOMOJO MOKSLO DARBO ATASKAITA Uţsakovas: LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO …

www.nec.lt

lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministras Įsakymas dĖl 2017 metŲ pagrindinio ugdymo pasiekimŲ patikrinimo, Įskaitos ir brandos egzaminŲ tvarkaraŠČiŲ patvirtinimo

  Lietuvos

LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINIŲ PARTIJŲ SĄRAŠAS

www.tm.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINIŲ PARTIJŲ SĄRAŠAS Informacija atnaujinta 2018-03-01 Nr. Subje kto kodas Pavadinimas Adresas Vadovas Partijų narių skaičius

  Lietuvos

Lietuvos Respublikos vaik ų profilaktini ų skiepijim ų ...

www.ulac.lt

Lietuvos Respublikos vaik ų profilaktini ų skiepijim ų kalendorius Vakcina Amžius Iki 24 val. 2–3 paros 1 m ėn. 2 m ėn. 4 m ėn. 6 m ėn. 15–16,5 mėn. 18 m ėn. 6–7 metai 12 met ų

  Lietuvos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS

www.vlk.lt

lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras Įsakymas dĖl kompensuojamŲjŲ vaistŲ sĄraŠŲ patvirtinimo 2000 m. sausio 28 d. nr. 49

  Sveikatos, Lietuvos, Respublikos, Apsaugos, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos

Lietuvos Respublikos GEROS PAMOKOS RECEPTAI - NMVA

www.nmva.smm.lt

Pagrindiniai klausimai: 2012, balandis Nr. 1 (65) ISSN 1822-4156 PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

  Lietuvos respublikos, Lietuvos, Respublikos

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS …

www.ulac.lt

lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro Į s a k y m a s 1999 m. lapkričio 29 d. nr. 515 vilnius dĖl sveikatos prieŽiŪros ĮstaigŲ veiklos apskaitos ir

  Lietuvos

Similar queries