PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: bachelor of science

Search results with tag "Mevzuat"

KAMU GÖREVLİLERİ YASASI ... - mevzuat.kamunet.net

mevzuat.kamunet.net

Merkezi Mevzuat Dairesi http://www.mevzuat.kamunet.net Tel: 227 17 01 2 Madde 25. Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı Madde 26. Barem İçi Artış Ödeneği Hakkı

  Mevzuat, Madde, 2 madde

TÜRK TİCARET KANUNU (1) - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

MADDE 9- (1) Ticari ilerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 3. Faizin başlangıcı MADDE 10- (1) Aksine sözleme yoksa, ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren ilemeye balar. BİRİNCİ KİTAP Ticari İşletme BİRİNCİ KISIM Tacir

  Mevzuat, Kanunu, 220 rk ti̇caret kanunu, Ti̇caret

8965 - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

Title: 8965 Author: �� ^erife Solak Created Date: 3/23/2022 12:23:39 PM

  Mevzuat

İ KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

4776-4810 1475 SAYILI ANA KANUNA İùLENEMEYEN HÜKÜMLER 1 – 3/11/1988 tarih ve 3493 sayılı Kanunun geçici maddesi: Geçici Madde – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926

  Mevzuat, Kanunu, 1863

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA ... - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

6461 Anahizmet birimleri:(1) Madde 7 – Babakanlık Teúkilatının anahizmet birimleri unlardır: a) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, b) Personel ve …

  Mevzuat

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

3334-1 Tescil: Madde 15 – Bu kanun hükümlerine göre verilen bütün belgeler, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü tarafından bir sicile kaydedilir. (1)artların tesbiti ve kontrolü:

  Mevzuat, Kanun, Hakkinda, Hakkinda kanun

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

11437-11441 b) Katılım payını, su kullanım hizmet bedelini ve uygulanan cezaları tahsil etmek. c) Devraldığı tesislerin yatırım bedellerini geri ödemek.

  Mevzuat, Kanunu

1177 - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

1178 b) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliútirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluúturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanuni ve idari düzenleme

  Mevzuat

GİDER VERGİLERİ KANUNU - Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

3060 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi(1) Özel iletişim vergisi(2 )(4)(5 (7) Madde 39-(Değişik: 16/7/2004-5228/38 md.)406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletiúim Kurumuyla

  Mevzuat, Kanunu, Bilgi, Telefon, Telgraf, Telgraf ve telefon kanunu, Mevzuat bilgi

GÜNCEL KDV ORANLARI MAL VE HİZMETLERE …

www.vizyonymm.com

Mal ve hizmetleri tanımlama yetkisi MADDE 2 – (1) Bu Karar kapsamındaki mal ve hizmetleri tanımlamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 3 – (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkındaki 17/7/2002 tarihli ve

  Mevzuat

SIKIYÖNETİM KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

4732 Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili istemler, o bölgedeki Devlet kurum ve organlarınca yerine getirilir. Sıkıyönetim Komutanlığı emrine atanan veya görev alan bilcümle personelin, Sıkıyönetim süresince Sıkıyönetim

  Mevzuat, Kanunu, Devlet

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ... - Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

1155 i) 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve gelitirilmesine dair i ve ilemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita,

  Sistemi, Mevzuat, Bilgi, Mevzuat bilgi sistemi

UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) - pttkep.gov.tr

pttkep.gov.tr

1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon 2 2.1

  Mevzuat, Mevzuat 1 1

KIYI KANUNU Kanun Numarası - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

7122 Kıyı Kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluturulduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taúlık, …

  Mevzuat, Kanunu, Kiyi kanunu, Kiyi

BANKACILIK KANUNU - Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

9539 Katılma hesabı: Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karúılığında hesap sahibine önceden belirlenmiú

  Sistemi, Mevzuat, Kanunu, Bilgi, Mevzuat bilgi sistemi

KİRA GELİRİ ELDE EDEN MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ …

gib.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

  Mevzuat, Bilgi

2575 - Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası: 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı: 8637 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321

  Mevzuat, Kanunu, Harcirah, Harcirah kanunu

KADASTRO KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

6971 KADASTRO KANUNU Kanun Numarası: 3402 Kabul Tarihi : 21/6/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/7/1987 Sayı : 19512 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : …

  Mevzuat, Kanunu, 2034, Kanun, Kadastro, Kadastro kanunu, Kadastro kanunu kanun

ORMAN KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

3073 (Değişik dördüncü fıkra: 5/11/2003-4999/4 md.) Kadastro ve diğer ormancılık hizmetleri için gerekli hava fotoğrafları ve haritalar …

  Mevzuat, Kanunu, Kadastro

MADEN KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

6728-1 Buluculuk : Herhangi bir ruhsat döneminde yönetmeliğinde belirtildiği úekilde bir maden zuhurunun ortaya çıkartılması. Arama Ruhsatı : Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için veri-

  Named, Mevzuat, Kanunu, Maden kanunu mevzuat

PB www.gib.gov.tr 1

gib.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

  Mevzuat

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL - denizli.meb.gov.tr

denizli.meb.gov.tr

2 İ Ç İ N D E K İ L E R Önsöz Giriş Genel Amaç 1. BÖLÜM Mevzuat 2. BÖLÜM. Okullar ve Kurumlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Çalışmaları

  Mevzuat

YARGI HİZMETLERİNİN ... - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

11687 MADDE 69 – (19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) MADDE 70 – (5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) MADDE 71 – (26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri …

  Mevzuat, Kanunu

KAMU İHALE KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

8228-1 e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluúların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iúyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve

  Mevzuat, Kanunu, Kanun

4179 - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı: 12056 …

  Mevzuat, Kanunu, Devlet, Memurlari, Devlet memurlari kanunu

ÇEVRE KANUNU(1)(2) - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

5911 Proje tanıtım dosyası: Gerçeklemesi plânlanan projenin yerini, özelliklerini, olası olum-suz etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel …

  Mevzuat, Kanunu

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU (1) (2) - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

KANUNLAR, AĞUSTOS 2017 (Ek-99) 1587 Belediye zabıtası ileri; lüzum görülen yerlerde idari polis kadrosundan ayrılan ve tahsisa- tı belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi ibu kanun hü-kümlerine tabi tutulurlar.

  Mevzuat, Kanunu

10497 ÇEK KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

KANUNLAR, ARALIK 2017 (Ek-100) 10498-1 İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3 – (1) Karúılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir úubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir.

  Mevzuat, Kanunu, 199 ek kanunu mevzuat, 231 ek

8771 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR ... - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

8772 Odaların kurulması Madde 5-Odalar illerde, Birliğin olumlu görüúü üzerine Bakanlığın kararı ile kurulur.Bir ilde oda kurulabilmesi için ticaret siciline kayıtlı ve bu Kanunda belirtilen nitelikleri haiz en az bin tacir ve/veya sanayici veya deniz ticareti ile iútigal edenlerin Birliğe yazılı

  Mevzuat, Citrate

İcra iflas kanunu - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

1244 Memnu işler : Madde 11 – Tetkik vazifesini gören hakimler ve icra ve iflas memur ve müstahdemleri, dairelerince takip edilmekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir úey hakkında kiminle olursa olsun kendileri veya baúkaları hesaplarına bir akit yapamazlar.

  Mevzuat

10685 - Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

10687 (6) Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, Kurula emir ve talimat veremez.

  Sistemi, Mevzuat, Bilgi, Mevzuat bilgi sistemi

: 1593 Kabul Tarihi : 24/4/1930 Yayımlandığı R.Gazete : 6 ...

www.mevzuat.gov.tr

1063 Madde 7 – Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürleri bulundukları vilayetin sıhhi umur ve muamelelerinden vali ile beraber mesul olup bütün sıhhi mevzuat ve emirlerin iyi tatbikına nezaretle mükelleftir. (1) Madde 8 – Her kazada ve icabı takdirinde nahiye merkezlerinde bir veya mütaaddit Hükümet tabipleri istihdam olunur.

  Mevzuat

Untitled-1 [www.mevzuat.gov.tr]

www.mevzuat.gov.tr

Title: Untitled-1.eps Created Date: 2/7/2015 12:26:41 PM

  Untitled, Mevzuat

Untitled-1 [www.mevzuat.gov.tr]

www.mevzuat.gov.tr

Ek-l: YAPIM i$LERiNDE BENZER is GRUPLARI LiSTESi KANALiZASYON (A) ALT YAPI iSLERi 1. GRUP: KÖPRÜ ViYADÜK i$LERi l. Köprüler 2, Viyadtikler

  Untitled, Mevzuat

ÇOCUK KORUMA KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

9503 e) Barınma tedbiri, barınma yeri olmayan çocuklu kimselere veya hayatı tehlikede olan hamile kadınlara uygun barınma yeri sağlamaya,

  Mevzuat, Kanunu

TARIM KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

9727 g) Destekleme ve yönlendirme tedbirlerinin alınması. ğ) Doğal afetler ve hayvan hastalıklarına karı risk yönetimi mekanizmalarının

  Mevzuat, Kanunu, Imart, Tarim kanunu mevzuat

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ ... - Mevzuat Bilgi …

www.mevzuat.gov.tr

3627 SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası: 298 Kabul Tarihi : 26/4/1961 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 2/5/1961 Sayı : 10796

  Mevzuat

ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN VERGİ ... - gib.gov.tr

gib.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

  Mevzuat

ENGELLüLER üÇüN VERGü REHBERü - gib.gov.tr

gib.gov.tr

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ 4 Ayr ıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr Bu rehber, yayın tarihinde yürürlükte olan mevzuat

  Mevzuat

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası: 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 13/7/2005 Sayı: 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

  Mevzuat, Kanunu, Kanun, 5339, Belediye, Belediye kanunu kanun

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU - Mevzuat Bilgi

www.mevzuat.gov.tr

8619 Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme Madde 9-İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden

  Mevzuat, Bilgi, Mevzuat bilgi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ... - Mevzuat Bilgi

www.mevzuat.gov.tr

12302 h) Veri kayıt sistemi: Kiúisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak iúlendiği kayıt sistemini, ı) Veri sorumlusu: Kiúisel verilerin iúleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt

  Sistemi, Mevzuat, Bilgi, Mevzuat bilgi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası: 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı: 25134 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

  5748, Mevzuat, Kanunu

6552 sayılı Kanun ile değişik hali - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

6552 sayılı Kanun ile değişik hali İŞ KANUNU Kanun Numarası: 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134

  5748, Mevzuat, Kanunu

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN ... - mevzuat.meb.gov.tr

mevzuat.meb.gov.tr

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç . MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı personelinin izin haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Mevzuat

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ ... - Mevzuat Bilgi …

www.mevzuat.gov.tr

659 Her yaprağın bir yüzü, seçime katılan siyasi partilerin oy puslalarını,kağıt ebadının icaplarına göre, yanyana veya alt alta ihtiva edecek ve birbirinden belirli kalınlıkta birer çizgi ile ayırt edilmiú "Birleúik Oy Puslası" úeklinde düzenlenir.

  Mevzuat

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET ... - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

3638 Gelirlerin sarfı Madde 5- Çocuğun mallarının gelirleri, öncelikle çocuğun bakımına, yetitirilmesine ve eğitimine harcanır.Bunu aan gelirler, ancak ailenin sosyal ve ekonomik durumu, çocuğun aileye getirdiği ekonomik yükler gibi hakkaniyetin

  Mevzuat, Sosyal

Similar queries