Example: tourism industry

Muhasebe Ve

Found 1 free book(s)
HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ …

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ …

www.mevzuat.gov.tr

8038 (Ek fıkra: 3/4/2013-6456/36 md.)Üçüncü fıkra kapsamındaki taúınmazların değerlendi-rilmesinden elde edilen gelirler, genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi

  Muhasebe

Similar queries