Example: quiz answers

310ILO odvoza kosovnih odpadkov 13.3.2013.docx) …

Naro ilo odvoza kosovnih odpadkov Prosimo vas, da napi ete tevilo kosov posameznega odpadka in pod rtate ali vpi ete vrsto odpadnega kosa. 3. Upo tevajte, da ima vsako gospodinjstvo pravico do brezpla nega odvoza 2m kosovnih odpadkov . O datumu odvoza vas bomo obvestili najpozneje 3 dni pred samim odvozom. Kosovne odpadke pustite na svojem zemlji u ob uvozu na javno cesto, kjer se pobirajo odpadki. Pripravite samo odpadke, ki ste jih napovedali, in sicer naj bodo pripravljeni do 6. ure zjutraj na dan odvoza . Podatki, ozna eni z zvezdico, so obvezni. Ime in priimek*: _____. Naslov*: _____. Po tna tevilka in kraj*: _____.

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov Prosimo vas, da napišete število kosov posameznega odpadka in podčrtate ali vpišete vrsto odpadnega kosa.

Tags:

  Kosov

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 310ILO odvoza kosovnih odpadkov 13.3.2013.docx) …

1 Naro ilo odvoza kosovnih odpadkov Prosimo vas, da napi ete tevilo kosov posameznega odpadka in pod rtate ali vpi ete vrsto odpadnega kosa. 3. Upo tevajte, da ima vsako gospodinjstvo pravico do brezpla nega odvoza 2m kosovnih odpadkov . O datumu odvoza vas bomo obvestili najpozneje 3 dni pred samim odvozom. Kosovne odpadke pustite na svojem zemlji u ob uvozu na javno cesto, kjer se pobirajo odpadki. Pripravite samo odpadke, ki ste jih napovedali, in sicer naj bodo pripravljeni do 6. ure zjutraj na dan odvoza . Podatki, ozna eni z zvezdico, so obvezni. Ime in priimek*: _____. Naslov*: _____. Po tna tevilka in kraj*: _____.

2 Ob ina*: _____. ifra naro nika*: 0 0 4. Telefon*: _____ E-po ta*: _____. tevilo kosov : Vzmetnice, preproge: Leseno pohi tvo: Oblazinjeno pohi tvo: portni rekviziti (smu i, jadralne deske, kolesa ipd.): Orodje, oprema, igra e (sodi, zabojniki, samokolnice, posode, ve je igra ke, otro ki vozi ki): Vrtna oprema iz plastike ali lesa (mize, stoli, sen niki ipd.): Kopalni ka oprema (umivalnik, bide, prha, kad ipd.): Veliki gospodinjski aparati (bela tehnika hladilniki, pralni in pomivalni stroji, su ilni stroji, tedilniki): Drugo (vpi ite): a Opombe: _____. _____. V skladu z dolo ili Zakona o varstvu osebnih podatkov s podpisom tega dokumenta dovoljujem in sogla am, da se zgoraj navedeni osebni podatki uporabljajo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdr uje podjetje Snaga d.

3 O. o., Ljubljana, z namenom izvajanja dejavnosti. Datum prijave: _____ Podpis: _____.


Related search queries