Example: dental hygienist

Jamstvo - Dimniki - Slovenski dimnik Kip

Navodila& Jamstvo ovtsmaJ&alidovaN. Spo tovani, za optimalno in dolgotrajno uporabo dimni kega sistema KIP vas napro amo, da natan no preberete in upo tevate prilo ena navodila za postavitev va ega dimnika. Hvala za zaupanje. Navodila Kazalo Stran Izbira dimnika 03. Navodila za postavitev dimnika 04. Navodila za postavitev dvojnega dimnika 08. Dolo itev vi ine dimnika nad streho 14. Izolacija dimnika znotraj zgradbe 14. jamstvena izjava 15. nadzor kakovosti 15. Osnovni napotki pred izbiro dimnika V teh navodilih smo izpostavili dimni ke sisteme z betonskimi zaklju nimi elementi. e se boste odlo ili za opla itev zaklju ka dimni kega sistema s plo evino, monta o plo evinastega zaklju ka prepustite strokovnjaku stavbnemu kleparju. Lego dimnika v objektu dolo a polo aj grelnega telesa. Najbolje je izbrati lego dimnika tako, da poteka njegova os blizu stre nega slemena. Tako je vlek v dimniku najbolj enakomeren, vpliv vetra na vlek pa najmanj i. Polo aj dimnika dolo imo glede na stre no konstrukcijo.

Spoštovani, za optimalno in dolgotrajno uporabo dimniškega sistema KIP vas naprošamo, da natančno preberete in upoštevate priložena navodila za postavitev vašega dimnika.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Jamstvo - Dimniki - Slovenski dimnik Kip

1 Navodila& Jamstvo ovtsmaJ&alidovaN. Spo tovani, za optimalno in dolgotrajno uporabo dimni kega sistema KIP vas napro amo, da natan no preberete in upo tevate prilo ena navodila za postavitev va ega dimnika. Hvala za zaupanje. Navodila Kazalo Stran Izbira dimnika 03. Navodila za postavitev dimnika 04. Navodila za postavitev dvojnega dimnika 08. Dolo itev vi ine dimnika nad streho 14. Izolacija dimnika znotraj zgradbe 14. jamstvena izjava 15. nadzor kakovosti 15. Osnovni napotki pred izbiro dimnika V teh navodilih smo izpostavili dimni ke sisteme z betonskimi zaklju nimi elementi. e se boste odlo ili za opla itev zaklju ka dimni kega sistema s plo evino, monta o plo evinastega zaklju ka prepustite strokovnjaku stavbnemu kleparju. Lego dimnika v objektu dolo a polo aj grelnega telesa. Najbolje je izbrati lego dimnika tako, da poteka njegova os blizu stre nega slemena. Tako je vlek v dimniku najbolj enakomeren, vpliv vetra na vlek pa najmanj i. Polo aj dimnika dolo imo glede na stre no konstrukcijo.

2 Zelo pomembna sta tudi polo aj in vi ina priklju kov, saj so morebitne naknadne spremembe na dimniku povezane z nepotrebnimi stro ki. Pred pozidavo dimni kega sistema dobro razmislite o polo aju dimnika, smeri in vi ini istilnega kosa, ter priklju ka za pe ali kamin. Pri postavitvi dimni kega sistema poskrbite za lastno varnost in varnost objekta. 02. Navodila Izbira dimnika dimnik je pomemben sestavni del kurilnega sistema, zato je treba k projektiranju in gradnji dimnika pristopiti pozorno in odgovorno. Zelo pomembno je pravilno dimenzioniranje dimnika. Ogrevalni sistem bo deloval optimalno samo v primeru ustreznega preseka dimnika, kar bo zagotavljalo zanesljivo in varno delovanje kuri a. Pri dolo anju ustreznega preseka dimnika morate biti pozorni na delujo o vi ino dimnika (od priklju ka za pe navzgor), nazivno mo pe i, volumen kuri a (kamini, kme ke pe i ..), dol ino veznega elementa med kuri em in dimnikom, ter vrsto energenta. Pri uporabi trdnih goriv so obi ajno potrebni ve ji preseki dimnika kot za ogrevanje z oljem in plinom (diagrama levo in formula spodaj).

3 A = presek dimne tuljave v m2. Q = toplotna mo kurilne naprave v kW. 2,6 Q H = delujo a vi ina dimnika v m A=. n H n = koeficient goriva (n = 900 drva, n = 1600 premog, n = 1800 olje in plin). Kurilno olje Kuri e na drva 1000 44 500 55. Temp 140 190 oC. Temp 140 190 oC. 800 40 400 51. 600 36 300 46. 500 33 250 44. 400 31 400 40. 300 28 175 36. Svetli premer dimnika (cm). Svetli premer dimnika (cm). 200 24 125 31. 100 29. 25. 150 21. 18 20 22. 22. 100 18 70 25. 55. 20. 80 16 23. Potrebni vlek za grelno telo (Pa). Potrebni vlek za grelno telo (Pa). 16. 60 14 45 21. 16 18. 50 13 20. Mo grelnega telesa (kW). Mo grelnega telesa (kW). 14. 40 12 30 18. 30 11 25 17. 20 9 17 14. 15 8 13 12. 0 7 0 11. 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30. Delujo a vi ina dimnika (m) Delujo a vi ina dimnika (m). 03. Navodila Postavitev dimnika 3 Pri amotnih elementih mora biti zunanji rob stika/utora obrnjen navzgor (shema c). Na obeh straneh dimnika z vodno tehtnico preverite vodoravno in navpi no lego.

4 Namestite tretji dimni ki pla in ga izolirajte. Nato izre ite odprtino za priklju ek za pe v etrti dimni ki pla , ki naj bo dovolj velika za dilatacijo (shema d). e je v projektu predviden vi ji polo aj priklju ka za pe , med istilni kos in priklju ek za pe namestite amotno cev, da ustje priklju ka dose e eleno vi ino. Postavite etrti dimni ki pla in ga izolirajte, na priklju ek za pe nanesite ognjevzdr ni kit in ga vstavite v dimni ki pla . Preverite, ali so robovi in lebovi posameznih amotnih elementov dobro povezani. S. spojev na notranji strani amotnih elementov sproti z gobico istite ognjevzdr ni kit, ki ga izpodrivajo lebovi elementov. Odprtina v dimni kih pla ih mora biti dovolj velika, da ostane 20 mm prostora za dilatacijo na vseh straneh ustja priklju ka oziroma okvirja istilnega kosa. 2 Izre ite odprtino v drugi dimni ki pla po celotni dol ini in po potrebi tudi delno v tretji dimni ki pla , da lahko namestite istilni kos. Odprtina mora biti dovolj velika, da ostane na vseh straneh okvirja istilnega kosa 20 mm prostora za dilatacijo.

5 Na prvi dimni ki pla nanesite plast malte. Izrezani drugi dimni ki pla postavite na pripravljeno podlago na prvem dimni kem pla u. Vanj najprej namestite izolacijo, jo odre ite pred prezra evalnima kanaloma in ele nato vstavite istilni kos (shema a). Izolacijske plo e se ne smejo stikati v prezra evalnih kanalih dimni kih pla ev (shema b). Armirano hrbti e izolacije se mora dotikati dimni kega pla a. Dimni ka vrata namestimo ele, ko je dimnik fino ometan. Pred nanosom ometa na dimnik ne pozabite za ititi istilnih kosov in priklju kov za pe . oziroma kamin. 1 Pred pozidavo dimni kega sistema dobro razmislite o polo aju dimnika, smeri in vi ini istilnega kosa, ter priklju ka za pe ali kamin. Na predvidenem polo aju dimnika hidroizolirajte temeljno plo o, namestite betonski podstavek in na stik dimni kega pla a s podstavkom nanesite plast malte. Prvi dimni ki pla zare ite s kotno brusilko v velikosti prezra evalne re etke in ga postavite na betonski podstavek (najprej zare ete dimni ki pla in ga ele nato namestite).

6 Na obeh straneh dimni kih pla ev z vodno tehtnico preverjajte vodoravno in navpi no lego. V prvi dimni ki pla to no na sredino vstavite podstavek z odvodom kondenza. Cev za odvod kondenza naj bo obrnjena proti predvidenemu polo aju prezra evalne re etke, ki jo namestimo ele, ko je dimnik fino ometan. e tlaki e niso narejeni, upo tevajte njihovo predvideno vi ino. 04. Navodila Postavitev dimnika 5 Nadaljujte postavljanje dimnika do stre ne konstrukcije, kot je opisano pod to ko 4. Ob vsakem name enem dimni kem pla u z vodno tehtnico preverite vodoravno in navpi no lego. V skladu s predpisi morate prehod dimnika skozi betonsko eta no plo o izolirati s 30 mm negorljive izolacije iz kamene volne. e je eta na plo a lesena, mora biti izolacija debela 50 mm, enako velja za prehod skozi leseno stre no konstrukcijo (shema, stran 14 spodaj). e je dimnik vi ji od osmih metrov, namestite istilni kos (to ka 2). tudi na podstre je oziroma mansardo. c d Vrstni red postavitve: najprej dimni ka pla a nato izolacijski plo i nazadnje dimni ka cev ali priklju ek a b armaturna palica in malta 4 Nanesite malto na dimni ki pla in namestite naslednji dimni ki pla.

7 Z vodno tehtnico preverite vodoravno in navpi no lego. Vanj pravilno namestite izolacijo (to ka 2). Hrbti a izolacijskih plo naj se stikajo z dimni kimi pla i. Izolacija se ne sme stikati v prezra evalnih kanalih dimni kega pla a. Nanesite ognjevzdr ni kit na amotno cev in jo vstavite v dimni ka pla a. Prepri ajte se, da je dobro povezana s spodnjim amotnim elementom. Ko so postavljeni spodnji dimni ki priklju ki, v odprtine za armaturo na vseh straneh dimni kih pla ev namestite rebrasto elezo ( 10 mm). 05. Navodila Postavitev dimnika 7 Zaradi dilatacije naj se zadnja dimni ka cev in izolacijska plo a zaklju ita 50 mm pod vrhom zadnjega zaklju nega elementa dimnika (shema b), ki naj ne bi presegal vi ine 2 m. V odprtine za armaturo na vseh straneh zaklju nih elementov namestite rebrasto elezo ( 10 mm). e je zaklju ek dimnika visok cca 1 m, namestite armaturne palice na koncu pozidave zaklju ka dimnika. Odprtine za armaturo sproti zapolnite z lepilom za zaklju ne elemente, s imer boste zagotovili potresno varnost in prepre ili morebitno zamakanje (shema c).

8 Za zagotavljanje dodatne vodotesnosti na zaklju ne elemente dimnika nanesite prilo eno impregnacijsko za ito. a 6 e ste se odlo ili za opla itev zaklju ka dimni kega sistema s plo evino, pozidajte dimnik z dimni kimi pla i do kon ne vi ine. Monta o plo evinastega zaklju ka prepustite strokovnjaku stavbnemu kleparju. e pa ste se odlo ili za dimni ki sistem z betonskimi zaklju nimi elementi, v vi ini stre ne konstrukcije za nete pozidavo zaklju nih elementov. Po celotnem robu zadnjega dimni kega pla a nanesite enakomerno debelo plast lepila elementov ne lepite to kovno in namestite zaklju ni element (shema a). Z vodno tehtnico preverite vodoravno in navpi no lego name enega elementa. Zaklju ni elementi natan no nasedajo na dimni ki pla oziroma drug na drugega. Zaklju ne elemente med seboj spajate z lepilom elementov ne lepite to kovno! Izolacijo in amotne cevi name ate v zaklju ne elemente na enak na in kot v dimni ke pla e. Vi ino zaklju ka dimnika dolo ite glede na njegovo oddaljenost od slemena in naklona stre ne konstrukcije (prikaz, stran 14 zgoraj).

9 Zaradi ujemanja fug bodite pri zaklju nih elementih z zra nikom pozorni na parne in neparne izdelke. 06. Navodila Postavitev dimnika b e 9 Zvezdi aste vlo ke s pomo jo prilo enega tulca zabijte v odprtine zadnjega zaklju nega elementa (shema e). Nato zapolnite preostalo odprtino z visokoelasti nim silikonskim kitom. Tudi na zaklju ni element nanesite debelej o plast visokoelasti nega kita in krovno plo o s klju em dobro privijte s prilo enimi vijaki iz nerjavnega jekla na zadnji zaklju ni element. Za zagotavljanje dodatne vodotesnosti na zaklju ne elemente dimnika nanesite prilo eno impregnacijsko za ito. Obvezno upo tevajte navodila proizvajalca premaza Silifob B, ki se nahajajo na embala i. Premaz nana ajte na suho in isto podlago s opi em, valj kom ali pr ilko. Ob natan nem upo tevanju teh navodil bo va dimni ki sistem dolgo in varno slu il svojemu namenu. d c armaturna palica in lepilo 8 Zaradi pritrditvenega kompleta krovne plo e zadnjega zaklju nega elementa ne armirajte in ne zalijte z lepilom, temve ga dobro prilepite (shema d).

10 Na obeh straneh zaklju nih elementov z vodno tehtnico znova preverite vodoravno in navpi no lego. Pri namestitvi kleparske dimi ke obrobe opozorite stavbnega kleparja na utore oziroma fuge na zaklju nih elementih, ki jih mora dodatno zatesniti s kitom za stavbno kleparstvo. 07. Navodila Postavitev dvojnega dimnika 3 Pri amotnih elementih mora biti zunanji rob stika/utora obrnjen navzgor (shema c). Namestite peti in esti dimni ki pla in ju izolirajte. Nato izre ite odprtini za priklju ka za pe v sedmi in osmi dimni ki pla (vi ini priklju kov se lahko razlikujeta), ki naj bosta dovolj veliki za dilatacijo (shema d). e je v projektu predviden vi ji polo aj priklju ka, med istilni kos in priklju ek dodajte amotno cev. Nanesite ognjevzdr ni kit in vstavite priklju ka. Odprtina v dimni kih pla ih mora biti dovolj velika, da ostane 20 mm prostora za dilatacijo na vseh straneh ustja priklju ka oziroma okvirja istilnega kosa. Preverite, ali so robovi in lebovi posameznih amotnih elementov dobro povezani.


Related search queries