Example: bachelor of science

ALV APPLICATION FOR LICENSING AANSOEK OM …

ALV(8)(2005/06) ALV. REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA. APPLICATION FOR LICENSING green / AANSOEK OM LISENSI RING. OF motor VEHICLE Groen VAN MOTORVOERTUIG. (National Road Traffic Act, 1996) (Nasionale Padverkeerswet, 1996). nd NB: If APPLICATION is made after the 22 day of the month following NB: Indien na die 22ste dag van die maand wat volg op die the expiry date of the current licence, penalties for late LICENSING will vervaldatum van die huidige lisensie AANSOEK gedoen word, is boetes be payable and, if APPLICATION is made in the following month or vir laat lisensi ring betaalbaar en, indien AANSOEK gedoen word in die thereafter, arrear licence fees will also be payable.

alv(8)(2005/06) alv republic of south africa republiek van suid-afrika application for licensing of motor vehicle (national road traffic act, 1996) green/

Tags:

  Applications, Licensing, Motor, Green, Alv application for licensing, Application for licensing of motor

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ALV APPLICATION FOR LICENSING AANSOEK OM …

1 ALV(8)(2005/06) ALV. REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA. APPLICATION FOR LICENSING green / AANSOEK OM LISENSI RING. OF motor VEHICLE Groen VAN MOTORVOERTUIG. (National Road Traffic Act, 1996) (Nasionale Padverkeerswet, 1996). nd NB: If APPLICATION is made after the 22 day of the month following NB: Indien na die 22ste dag van die maand wat volg op die the expiry date of the current licence, penalties for late LICENSING will vervaldatum van die huidige lisensie AANSOEK gedoen word, is boetes be payable and, if APPLICATION is made in the following month or vir laat lisensi ring betaalbaar en, indien AANSOEK gedoen word in die thereafter, arrear licence fees will also be payable.

2 Daaropvolgende maand of daarna, is agterstallige lisensiegelde ook betaalbaar. NOTE: Acceptable identification is essential (including that of the LET WEL: Aanvaarbare identifikasie is noodsaaklik (insluitend die proxy or representative). van die gevolmagtigde of verteenwoordiger). PARTICULARS OF OWNER BESONDERHEDE VAN EIENAAR. Type of identification traffic register no. RSA ID foreign ID business reg. no. Soort identifikasie (mark with X) verkeersregisternr. RSA ID buitelandse ID (merk met X). Identification number Identifikasienommer Country of issue Land van uitreiking if foreign ID indien buitelandse ID. Surname/Name Van/Naam van of organisation instelling Initials and first names - Voorletters en voorname (not more than 3) (hoogstens 3).

3 (initials/voorletters) (first names/voorname). E-mail address E-pos adres Telephone number at home - Telefoonnommer by woning (code/kode) (number/nommer). Contact telephone number - Kontaktelefoonnommer during day bedags (code/kode) (number/nommer). Facsimile number - Faksimileenommer (code/kode) (number/nommer). Cellphone number Selfoonnommer Postal address Posadres Suburb Voorstad City/Town Stad/Dorp (postal code/poskode). Street address Straatadres Suburb Voorstad City/Town Stad/Dorp (postal code/poskode). Address where notices postal address street address Adres waar kennisgewings must be served posadres straatadres beteken moet word (mark with X) (merk met X).

4 ORGANISATION'S PROXY INSTELLING SE GEVOLMAGTIGDE. Type of identification traffic register no. RSA ID foreign ID Soort identifikasie (mark with X) verkeersregisternr. RSA ID buitelandse ID (merk met X). Identification number Identifikasienommer Country of issue Land van uitreiking if foreign ID indien buitelandse ID. Surname and and Van en initials en voorletters TURN OVER BLAAI OM. ORGANISATION'S REPRESENTATIVE INSTELLING SE VERTEENWOORDIGER. Type of identification traffic register no. RSA ID foreign ID Soort identifikasie (mark with X) verkeersregisternr. RSA ID buitelandse ID (merk met X). Identification number Identifikasienommer Country of issue Land van uitreiking if foreign ID indien buitelandse ID.

5 Surname and and Van en initials en voorletters IDENTIFICATION OF motor VEHICLE IDENTIFIKASIE VAN MOTORVOERTUIG. Licence number Lisensienommer Vehicle register number Voertuigregisternommer (if available) (indien beskikbaar). Chassis number/VIN Onderstelnommer/VIN. Make Fabrikaat Odometer reading no odometer or km Odometer-lesing (if available) geen odometer of hour/uur (indien beskikbaar). Street address Straatadres waar where vehicle is kept voertuig gehou word Suburb Voorstad City/Town Stad/Dorp (postal code/poskode). DECLARATION VERKLARING. I, the Ek, die owner organisation's proxy organisation's representative eienaar instelling se gevolmagtigde instelling se verteenwoordiger (a) declare that all the particulars (a) verklaar dat alle besonderhede furnished by me in this form are wat deur my op hierdie vorm true and correct; and Signature.

6 Handtekening verstrek is, waar en korrek is; en (b) realise that a false declaration is Place .. Plek (b) besef dat 'n vals verklaring punishable with a fine or one year strafbaar is met 'n boete of een Date 2:0 : : : Datum imprisonment or both. jaar gevangenisstraf of beide. Y/J M D. FOR OFFICE USE ONLY NET VIR KANTOORGEBRUIK. Date of APPLICATION Datum van AANSOEK (effective date) 2:0 : : : (effektiewe datum). Y/J M D. Name and signature Naam en handtekening of counter official van toonbankbeampte Name/Naam Signature/Handtekening Date/Datum Name and signature Naam en handtekening of data capturing official van datavasleggingsbeampte Name/Naam Signature/Handtekening Date/Datum Serial number (bottom right-hand corner) Reeksnommer (onder regterkantste hoek).

7 Of vehicle licence issued van motorvoertuiglisensie uitgereik