Example: barber

Chemical Compatibility Table - Geotech Environmental

REFERENCE PAGES1-800-833-7958 fax 303-322-7242 Compatibility TableFor All Non-MetalsFor MetalsR = ResistantE <2 mils Penetration/YearA = Excellent No effectG <20 mils Penetration/YearB = Good Minor effectS <50 mils Penetration/YearC = Fair Moderate effectU >50 mils Penetration/Year(1 mil = .001 inch)U = UnsatisfactoryA = Excellent No effect*X = Conflicting DataB = Good Minor effect* = No Data AvailableC = Fair Moderate effect**No corrision rate reportedAcetaldehydeUAURUUAAUUX AACUUAUU R EEGEGUUA cetamide A RRRAAU C AABAUBUB GG G Acetate SolventU URRRBAUUA AACU AUU EEGEESGA cetic Acid 10%XXCRURBAU C AACC CUR AR EEUEGUGA cetic Acid, GlacialUUURURAAUUB UAXXUBUU AR EEUEEUUA cetoneUAURRRAAUUU AAUUUBUU AR EEGEEGEA cetonitrileU RR RR R R GGG EGGA cetophenoneU RRURRUUR R UU U GGGGGGGA cetyl ChlorideU URUUUAUUR U UUU R R GGG UUUA cetyleneR RRR RRRRR R RR R EEGGEUUA crylonit

REFERENCEPAGES 1-800-833-7958 www.geotechenv.com fax303-322-7242 sales@geotechenv.com ChemicalCompatibilityTable For All Non-Metals For Metals R=Resistant E<2milsPenetration/Year

Tags:

  Compatibility, Chemical, Table, Chemical compatibility table, Chemicalcompatibilitytable

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Chemical Compatibility Table - Geotech Environmental

1 REFERENCE PAGES1-800-833-7958 fax 303-322-7242 Compatibility TableFor All Non-MetalsFor MetalsR = ResistantE <2 mils Penetration/YearA = Excellent No effectG <20 mils Penetration/YearB = Good Minor effectS <50 mils Penetration/YearC = Fair Moderate effectU >50 mils Penetration/Year(1 mil = .001 inch)U = UnsatisfactoryA = Excellent No effect*X = Conflicting DataB = Good Minor effect* = No Data AvailableC = Fair Moderate effect**No corrision rate reportedAcetaldehydeUAURUUAAUUX AACUUAUU R EEGEGUUA cetamide A RRRAAU C AABAUBUB GG G Acetate SolventU URRRBAUUA AACU AUU EEGEESGA cetic Acid 10%XXCRURBAU C AACC CUR AR EEUEGUGA cetic Acid.

2 GlacialUUURURAAUUB UAXXUBUU AR EEUEEUUA cetoneUAURRRAAUUU AAUUUBUU AR EEGEEGEA cetonitrileU RR RR R R GGG EGGA cetophenoneU RRURRUUR R UU U GGGGGGGA cetyl ChlorideU URUUUAUUR U UUU R R GGG UUUA cetyleneR RRR RRRRR R RR R EEGGEUUA crylonitrileU XRRRAAXUA X CU U U GGGGEGGA dipic AcidR AR RBARRA AABX U X GGGEG GAldrin (1 ) EEG E Allyl AlcoholU RRRRRRRRR R RR R EEGGGGEA llyl ChlorideU UR RRRUUR U UU R GEU U Ammonium Acetate ARA AARRR A AB AA GG GUUA mmonium Oxalate 10% R RRR R GGUEE UAmyl AcetateUBURRRXAUUA AAUUUUUU AR EEGEEEGAmyl AlcoholRAARARBARUA AAABUUAB AR GGGGGGGAmyl ChlorideU URUUURUUU R UU R GGUEUGGA nilineUAXRXRXAUUA XAUUUUCB AR EEGGGUUA niline HydrochlorideU URUUXAXUA B UU UUA R UUUUUUGA ntifreezeBUA U U A A CA CBA A A Aroclor 1248 RAUUA BAUX B A GGGEEEEA sphalt BXRARBAA A UAUX U A GGG EEEB enzaldehydeXAURAUXAUUA AAUUUUUU AR GGUGGGGB

3 EnzeneUAURAUXAUUA UBUUUUCA AR GGGGEGGB enzo Sulfonic Acid 10%R RRURRRRRR U RUU R R GGUGUG Benzyl AlcoholUAXRBUAAUUA BAXXU UA AR EEGGGGEB enzoic AcidRBARXBRARRA UABUUBAA AR GGUEGGGB enzolUAURXUUAUUA UAUUUUCA AR GGGGEGGB enzonitrile RRA A A A UU C Benzyl ChlorideUAURR CRR R U UU U A GGU UUUB romobenzene R UR R U UU R ButadieneUAARRUUARUA XABXUU B GGGGGGGP lasticElastopolymerMetalsABSA cetalCPVCFEPN ylon 6, 66 HDPEP olypropylenePTFEPVC Type IPVC Type IIPVDFEPDMKel FNeopreneNitrilePolyurethaneSiliconeTygo n Viton ACeramicSilica304 Stainless316 StainlessCarbon SteelHastelloy CAluminumBrassCopperREFERENCE PAGES1-800-833-7958 fax 303-322-7242 UAAARUCA GGEGGGGB utyl AlcoholUAARBBRARUA AAAX BBA R EEGGEGGn-Butyl Amine XURRUUAUUX UUR BUU GGGG Butyl Ether UURA AR A UAUB UAU EE E Butyl PhenolU UR URUUR U U GE GG Butyl Phthalate URR RRR R BADU A C GG GUGGB utylacetateUAXRARXAUUB BAXU UUU R GGGGEGGB utyric AcidUAURUURRUUA BAUU UUB R GGUEGGGC arbon TetrachlorideUBURXUURUUR UAUUUUBA AR

4 EEGEUGEC arbonic AcidRBARRRAARRA BAXXRA A A GGGEEGGC hloroacetic AcidUUURUUCARRA BAUUUUAU UUUEUUUC hlorobenzeneUXURRUUBUUA UAUU UAA AR GGGEGGGC hlorobromomethane C AAU B UU U A A B Chlordane ( )U R U CB U A GGG ChloroethaneUAURRRXAUUA XAUU U B GGG GChloroformUAURRUXAUUA UBUUUUBA AR EEUGGGGC hloronaphthaleneU R UU G EU Chlorophenol 5% (aq.) RURU RUUR GGSE Citric AcidUBBRRAAAR A AAAA A A AR EEUEE ECresolUUURUUURXUR UAUUUUUX R EGGGG Cresylic Acid 50%UUURURXRRRR X UUUU A GGGGG Crude OilRRRRRURUUUU U URR R EEGEEGGC yclohexaneRAURRRUAX R UAUBRUUA GGGGGGGC yclohexanoneUAURRUUAUUR BUUU UUU A GGUGGGGDDT 5% U UU EEG E Detergents (general)

5 BAARRRAARRA AABA AAA A EGGEGGED iacetone Alcohol AURRRRAR A ABUU UBU GGGEEEED ibutyl PhthalateU URRURRUUU R UUU U GGGGGGGD ichlorobenzeneU URXUCAUUA U UU U C G EG DichloroethaneUAURRRXAUUA UAUU UC AR GGGGGG DichloroethyleneU RR RRUUR U UU R GG GG Dichlorofluoromethane R RUU Diesel Fuel AARRRAAR A UABA U A EEGGEE Diethanolamine RR RRUUU R EEEEE GDiethyl AmineUBURRUAXU X BAAC BCA GGU G Diethyl EtherURURRURAUUR UCUU U U GGGGGGGD iethyl Phthalate R Diethylene GlycolBAARRRAAX A A AA BCA EEEGG GDimethyl AnilineUUURR XAUUA BAUU UUU BB BA Dimethyl Ether R R UR GG G GGDimethyl FormamideUXURRRAXUUU XAXU CUX GU E Dimethyl PhthalateU RR RRUUR UU R EEE E Dimethyl Sulfoxide RURRRRRU U Dinitrotoluene R U UU U X GG Dioctyl PhthalateU URRUURUUR R UUU R GGG E DioxaneUR RRURRU U U UU U GGGGGGGD iphenyl RR UAU U BURU A GGGGGGGD iphenyl Oxide U UAU B U UA CUA BA BB AEsters (general)

6 URR RUUR G PlasticElastopolymerMetalsABSA cetalCPVCFEPN ylon 6, 66 HDPEP olypropylenePTFEPVC Type IPVC Type IIPVDFEPDMKel FNeopreneNitrilePolyurethaneSiliconeTygo n Viton ACeramicSilica304 Stainless316 StainlessCarbon SteelHastelloy CAluminumBrassCopperREFERENCE PAGES1-800-833-7958 fax 303-322-7242 AA U UAA A U BA UAA AA AEthanolamine UURR XAU X BUBB B U A EEGGG Ethers (general)UAU RUUAUUR CBUX UCX R EEGGGGGE thyl AcetateUAURRRAAUUX BAUUUBUU AR GGGG GGEthyl AlcoholBABRRRAARRR ABACUBCA AR GGGEEGGE thyl Benzene R R UURUUR U UU R SGUEG Ethyl BenzoateU U UBAU U UU UUA Ethyl ChlorideURURRUURUUR R URU B R EEGG GEthyl EtherUAURRUUAUUR UAUXUU U R GGGGGGGE thyl Sulfate A A A A UU BEthylene BromideU URRUUAUUA XBXU UUA EE E Ethylene ChlorideUAURRRXAUUA XAUU U B GGG GEthylene ChlorohydrinUUURUUXAUUA B XUUCUA GGGGGGGE thylene DiamineUXURU RAUUB AUXA A B GGGUGUUE thylene Dibromide R RR R G G G Ethylene GlycolABARRRAARRA

7 AAAARABR A GGGEEGGE thylene OxideUUXRRRUAUUA XCUUUU U R GGGEEU Formaldehyde 100%BAA U CAA A AACC BBU CA AA AFormaldehyde 37%AAARRRAARRA AABXU R R EEUGGEGF ormic Acid 5% URRURRRR R R RU R GE EUSEFuel OilsUA RRRABRRB UABXRUAA GGGGGGGG asoline (high-aromatic)UBA ABA A UAAA UAA A AA AU Gasoline (leaded)UAURRUXAR A UABARUCA A GGGEGGGG asoline (unleaded)UAXRRUXAR A UABARUCA GGGEGGGG lycolic AcidBAAR RAARRB ABAA AAA GGUGG HeptaneXAARRRCARRA UABAUUBA GGGEGGGH exachloroethane R GG GGSGH examine R R EE EEG HexaneUABRRUBARRA UABARUUA EEGEGG Hexyl Alcohol A A AA C AA BAC AA AA Hydraulic Oil (petro.)

8 B A UAA A U AA BAA AA AAAAH ydraulic Oil (synthetic) A UAA A A AU BAA AA AAAAH ydrazine BU UCC A A BB B A AA AHydrogen Peroxide (dilute)RRURRRRRR R R UR R GGUEEUUH ydroquinoneXAARU AARRR U AX B GGGGGG Hydroxyacetic Acid 70% AA AU A A AA A Iodoform R RC C A AU CR R EEUUG GIsobutyl AlcoholBA A AAA A AB AAA Isooctane ABAAA A UABA UAA AA AA Isopropyl AcetateUUURRRBAUUX B UU U U EGEGG Isopropyl AlcoholRACRURAARRR A BBUAAA A GGGGGGGI sopropyl Ether URRR XARRX UAUBRUAU EG GGIsotane U U A A UA A U Jet Fuel JP 4, JP 5 ARRR AARRA UAUAUUAA GGGEGE KeroseneXARRRRRARRA UAAAUUUA A GGGGGGGL acquer ThinnersAU A UAU U UU UUU G G LacquersAU A UAU U U UU UAU EE Lactic AcidUBARR BARRB AAAX AAA A GGUGGGGLead AcetateBBARRRAARRA AAAB ABU A GGUGUUGP lasticElastopolymerMetalsABSA cetalCPVCFEPN ylon 6.

9 66 HDPEP olypropylenePTFEPVC Type IPVC Type IIPVDFEPDMKel FNeopreneNitrilePolyurethaneSiliconeTygo n Viton ACeramicSilica304 Stainless316 StainlessCarbon SteelHastelloy CAluminumBrassCopperREFERENCE PAGES1-800-833-7958 fax 303-322-7242 AcidABARUUBARRA U UB BAB GGUGGUUM aleic AcidRAARXRRARRA X UU CA R GGUG G Malic AcidRARRXRAARRA U XA BAA EEUGG UMelamine AA A AAU A UC CUA U Methane A RR AARRA X BA U A EEGEEEGM ethyl AcetateUXURRRXAUUB XAXU UAU GGSEG Methyl Acetone U A AU U A UU AU AA AA Methyl Acylate B U B B BU U U A Methyl AlcoholUAARRRAARRA AAAAUAAU AR GGGEGGGM ethyl Alcohol 10%UAA BBAA A AAAA AAA A Methyl AmideUU AAU C AA B UU AA AU* Methyl BromideUUURURXAUUA U UB A GGG U Methyl Butyl Ketone U UUU U A UU U U AA Methyl ChlorideUBURRUUAUUA UAUUUUUA EEUGUEGM ethyl ChloroformU UR URUUR U UU R Methyl Dichloride U C U U U U A Methyl Ethyl KetoneUUURRUBAUUU AAUUUUUU A GGGGGGGM ethyl Isopropyl Ketone A AU C UU C U AA A AMethyl Methacrylate URR XRRUB U UU C U GGU G Methyl PentanoneU URRRRAUUX BAUU U U GGGGGGGM ethylene ChlorideUBURUUBAUUB XAUUU UB R GGGEEGGM onochloroacetic Acid U UU A B

10 CBAU C AA AU* B U*Monoethanolamine U RR BAUUU B XB B X EEGGGGGM otor OilCBARRUUARRB UABA AR A GGG GGNapthaleneUXURRURAUUA UAUURUCA A EEGGGGGN itrobenzeneUXURRUBAUUA UAUUUUUB R GGGGEGGN itromethaneUAURU RARRA BAUU UBU GGG G Nitrophenol R GG G GOctane R RRRUUR U RR R GG GGGO ctyl AlcoholAAB A B BB B B AA CA AOleic AcidXAARRUBARRA BBXBRUCB A EEGGGSGO xalic Acid 5%RURRURRRRRR R RU R UGUGGSGP almitic Acid 10%AAARRRBARRA B UARUBA G GGGP entachlorophenol R R E Pentane B A UAA A U BA UAA CC AB PetroleumBBAR UBAR A U BA U A GG GGGP henol 10%UXARURBAUUA BBUUUUCA A GGGGEGGP hthalic AcidBCXRR AAUUA A AU B A GESGGGGP hthalic AnhydrideBCUR UAU A A AU BA EEGEEG Picric AcidXAURUUAAUUA A AX B A R GGUGEUUP ropyl AlcoholXAARURAARRA AAAA AAA A EEGEGGGP ropyleneB AB U UU UBA BA A APropylene GlycolBBXRRRAAUUA A CA A A A GGGGGGGP ropylene Ox


Related search queries