Example: tourism industry

IZJAVU broj: PU - PUFBiH

IZJAVA. O KORI TENJU USLUGA internet pristupa sistemu . POREZNE UPRAVE. porezni obveznik: JIB. NAZIV _____. iz _____ , _____. (op ina) (adresa). _____ , _____. (e-mail adresa) (telefon). koga zastupam ja (odgovorno lice iz sudske registracije): JMB _____. (ime i prezime). (u daljem tekstu: porezni OBVEZNIK). dajem dana: _____u _____. ( ). IZJAVU broj: PU /. (nnnnnn / gg). kojom se opredjeljujem za dostavu poreznih prijava Poreznoj upravi Federacije BiH putem Interneta, a u skladu sa uslovima propisanim dokumentom: USLOVI ZA KORI TENJE USLUGA. internet pristupa sistemu POREZNE UPRAVE , sa kojim sam upoznat i koji mi je uru en prije potpisivanja ove Izjave. Potpisivanjem ove Izjave potvr ujem da sam saglasan da sve osobe ovla tene sa moje strane za potpisivanje elektronskih prijava, prijavljene POREZNOJ UPRAVI na obrascu: Podaci o osobama ovla tenim za upotrebu usluge KORI TENJA internet pristupa sistemu .

izjava . o koriŠtenju usluga internet pristupa sistemu . porezne uprave . porezni obveznik: jib. naziv _____ iz

Tags:

  Internet, Internet pristupa sistemu, Pristupa, Sistemu, Porezni

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of IZJAVU broj: PU - PUFBiH

1 IZJAVA. O KORI TENJU USLUGA internet pristupa sistemu . POREZNE UPRAVE. porezni obveznik: JIB. NAZIV _____. iz _____ , _____. (op ina) (adresa). _____ , _____. (e-mail adresa) (telefon). koga zastupam ja (odgovorno lice iz sudske registracije): JMB _____. (ime i prezime). (u daljem tekstu: porezni OBVEZNIK). dajem dana: _____u _____. ( ). IZJAVU broj: PU /. (nnnnnn / gg). kojom se opredjeljujem za dostavu poreznih prijava Poreznoj upravi Federacije BiH putem Interneta, a u skladu sa uslovima propisanim dokumentom: USLOVI ZA KORI TENJE USLUGA. internet pristupa sistemu POREZNE UPRAVE , sa kojim sam upoznat i koji mi je uru en prije potpisivanja ove Izjave. Potpisivanjem ove Izjave potvr ujem da sam saglasan da sve osobe ovla tene sa moje strane za potpisivanje elektronskih prijava, prijavljene POREZNOJ UPRAVI na obrascu: Podaci o osobama ovla tenim za upotrebu usluge KORI TENJA internet pristupa sistemu .

2 POREZNE UPRAVE , imaju neograni eno pravo, u moje ime, putem Interneta podnositi porezne prijave i pristupati dokumentima pohranjenim u sistemu POREZNE UPRAVE, sve dok im ja ili POREZNA UPRAVA ne oduzmemo to pravo. Protokoli o pro irenju obima i vrste usluga koje e, eventualno, Porezna uprave Federacije BiH ponuditi u toku va enja ove Izjave ine njen sastavni i neodvojivi dio. M. P. POTPIS.


Related search queries