Example: stock market

Search results with tag "Federacije"

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE …

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE

www.ustavnisudfbih.ba

Na osnovu člana 5. stav 2. i člana 51. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03), Ustavni sud Federacije

  Bosne, Federacije, Federacije bosne, Federacije bosne i hercegovine, Hercegovine

USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - …

USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - …

skupstinabd.ba

USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu clana IX, (1) i (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine Ustavotvorna skupstina Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici

  Bosne, Federacije, Federacije bosne i hercegovine, Hercegovine

Krivični zakon Federacije BiH - ADVOKAT

Krivični zakon Federacije BiH - ADVOKAT

advokat-prnjavorac.com

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Integralni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/2003, 21/2004 - ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017) OPĆI DIO I - GLAVA PRVA Član 1 Predmet ovog zakona Ovim zakonom se uređuje opći dio krivičnog zakonodavstva u Federaciji Bosne i

  Zakon, Bosne, Federacije, Zakon federacije bosne, Zakon federacije

ZAKON o porezu na dobit - PUFBiH

ZAKON o porezu na dobit - PUFBiH

www.pufbih.ba

teritoriji Federacije i koja je rezident Federacije. (4) Obveznik je i nerezident na osnovu ostvarenog prihoda od rezidenta Federacije. 2. Lica koja ne podliježu porezu na dobit Član 4. (1) Lica koji ne podliježu porezu na dobit su: a) Centralna banka Bosne i Hercegovine; b) organi državne, federalne i kantonalne uprave i lokalne samouprave;

  Zakon, Bosne, Federacije

ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I …

ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I

legalist.ba

ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST 1 („Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15)2 I - OPĆE ODREDBE I POJMOVI Član 1. Ovim Zakonom regulira se osnov za primjenu svih poreznih zakona, Zakona o

  Zakon, Bosne, Federacije, Hercegovine, Zakon o poreznoj upravi federacije bosne i, Poreznoj, Upravi, Zakon o poreznoj upravi federacije bosne i hercegovine

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE …

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE

www.oss.ba

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (Sl. novine F BiH br.35/03,37/03,56/03) DIO PRVI OPĆE ODREDBE GLAVA I OSNOVNA NAČELA Član 1. Predmet ovog zakona Ovim zakonom utvrđuju se pravila krivičnog postupka po kojima su dužni da postupaju općinski sudovi, kantonalni

  Zakon, Zakon o, Postupku federacije, Postupku, Federacije

ZAKON O POSTUPKU PRED USTAVNIM SUDOM …

ZAKON O POSTUPKU PRED USTAVNIM SUDOM …

www.ustavnisudfbih.ba

ZAKON O POSTUPKU PRED USTAVNIM SUDOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE* I - OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom ureuju se pravila postupka po kojima đ Ustavni sud Federacije Bosne i

  Postupku, Federacije

ODLUKU O SUPERVIZIJI BANAKA I POSTUPCIMA …

ODLUKU O SUPERVIZIJI BANAKA I POSTUPCIMA …

fba.ba

Na osnovu člana 5. stav (1) tačka h) i člana 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije

  Bosne, Federacije, Federacije bosne i hercegovine, Hercegovine

UKAZ - notaribih.ba

UKAZ - notaribih.ba

www.notaribih.ba

Srijeda, 1. 10. 2014. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 80 - Stranica 83 Na osnovu þlana IV.B.7 a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

  Bosne, Federacije, Federacije bosne

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

www.oss.ba

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE OPĆI DIO 1-GLAVA PRVA Član 1. Predmet ovog zakona Ovim zakonom se uređuje opći dio krivičnog zakonodavstva u Federaciji Bosne i

  Bosne, Federacije, Federacije bosne i hercegovine, Hercegovine

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O …

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O …

www.centar-motor.com

ZAKON . O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE . Članak 1. U Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine

  Bosne, Federacije, Federacije bosne i hercegovine, Hercegovine

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I …

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I …

www.oss.ba

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. novine FBiH", br. 58/2002, 19/2003 i 54/2004) I - OPĆE ODREDBE Član 1 Predmet reguliranja Ovim se zakonom uređuje vođenje, održavanje i uspostava zemljišnih knjiga, kao i upis nekretnina i prava na nekretninama u zemljišnim knjigama u Federaciji Bosne i Hercegovine

  Zakon, Bosne, Federacije, Federacije bosne

Zakon o upravnom postupku - preciscen - PUFBiH

Zakon o upravnom postupku - preciscen - PUFBiH

www.pufbih.ba

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 02/98 I 48/99) - prečišćena neslužbena verzija - OPĆE ODREDBE I - OSNOVNA NAČELA 1.Važenje zakona

  Postupku, Federacije

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH - oss.ba

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH - oss.ba

www.oss.ba

https://advokat-prnjavorac.com ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH Prečišćen tekst Prečišćeni tekst sadrži: tekst Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“,

  Postupku, Federacije

SLU@BENE OBJAVE KONKURSI NATJE^AJI - sllist.ba

SLU@BENE OBJAVE KONKURSI NATJE^AJI - sllist.ba

sllist.ba

SLU@BENE OBJAVE OGLASI KONKURSI NATJE^AJI AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24., a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o

  Federacije

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH

pufbih.ba

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine 3 3. federalne, kantonalne i lokalne ustanove, zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikat, komore, udruženja, umjetnička udruženja, vatrogasna

  Federacije

PORODIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I …

PORODIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I …

www.fbihvlada.gov.ba

(2) Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje braka srodnicima iz stava 1. ovog člana ako utvrdi da postoje opravdani razlozi.

  Postupku, Federacije

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/09 - PUFBiH

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/09 - PUFBiH

www.pufbih.ba

utvrđen u Zakonu o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. Član 10. (Rok i mjesto plaćanja poreza) (1) Porez na imovinu se plaća u roku od 30 dana po isteku roka za podnošenje porezne prijave i to: a) za nepokretnu imovinu prema mjestu gdje se imovina nalazi; b) za pokretnu imovinu prema sjedištu, odnosno prebivalištu obveznika.

  Bosne, Federacije, Hercegovine, Poreznoj, Upravi, O poreznoj upravi federacije bosne i hercegovine

Zakon o cestama Federacije BiH - Prnjavorac | BiH

Zakon o cestama Federacije BiH - Prnjavorac | BiH

advokat-prnjavorac.com

Djelatnost Autocesta FBiH su poslovi i zadaci na autocestama i brzim cestama u Federaciji i to: -priprema dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, održavanje, zaštita, rekonstrukcija, izgradnja, obnova cesta i objekata na cestama kao i izvještaji o realizaciji tih planova i programa;

  Zakon, Federacije, Zadaci, Zakon o cestama federacije, Cestama

UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU BEZ …

UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU BEZ …

pufbih.ba

UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU. BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA . Zaključen između: . 1. Federalnog ministarstva finansija, Porezne uprave Federacije Bosne i ...

  Federacije

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

www.civilnazastita.com.ba

4 30) Dispozicija građevine obuhvata njenu unutrašnju strukturu; 31) Zaposleno lice podrazumjeva zaposlenike u pravnim licima i drugim institucijama, kao i državne službenike i namještenike u organima državne službe Federacije, kantona, op ćine i grada. Član 3. Zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i

  Federacije

U S T A V

U S T A V

www.ustavnisudfbih.ba

USTAV* FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Uvjereni da demokratske institucije temeljene na poštovanju ljudskih prava i sloboda najbolje stvaraju sklad između sebe i svojih zajednica,

  Federacije

Zakon o porezu na dohodak - ISPRAVAN TEKST - pufbih.ba

Zakon o porezu na dohodak - ISPRAVAN TEKST - pufbih.ba

www.pufbih.ba

3 dobrovoljnog penzijskog osiguranja, koje isplaćuju društva za osiguranje i reosiguranje koja imaju sjedište na teritoriji Federacije, a koji

  Federacije

PRIJAVA ZA RAZVRSTAVANJE PO DJELATNOSTI POSLOVNOG …

PRIJAVA ZA RAZVRSTAVANJE PO DJELATNOSTI POSLOVNOG

fzs.ba

Federacije Bosne i Hercegovine dodijelila identifikacioni broj. Poslovni subjekt podnosi prijavu za razvrstavanje prema klasifikaciji djelatnosti, za sebe i dijelove u svom sastavu (ukoliko ih ima), kod prvog razvrstavanja kao i kod izmjene pretežne djelatnosti. (vlastito ime) 1.

  Bosne, Poslovnog, Federacije, Federacije bosne

O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Federacije Bosne i …

O OBLIGACIONIM ODNOSIMA Federacije Bosne i …

advokat-prnjavorac.com

^lanom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o obligacionim odnosima (“Slu`beni list RBiH”, broj 13/93), brisan je ~lan 3. ZPZOO, tako da se od 7. juna 1993. godine opet primjenjuju odredbe navedenih ~lanova. Obligacioni odnosi i dru{tveno planiranje ^lan 4. Dru{tvena pravna lica u zasnivanju obligacionih odnosa ...

  Zakona, Zakona o, Izmjenama, Dopunama, Zakona o izmjenama i dopunama zakona o, Obligacionim, Odnosima, Federacije, O obligacionim odnosima federacije

ZAKON O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM …

ZAKON O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM …

ti-por.azureedge.net

ZAKON O MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM IMENOVANJIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (Neslužbeni prečišćen tekst - "Sl. novine FBiH", br. 12/2003, 34/2003 i 65/2013) Član 1 Predmet Zakona 1. Ovim zakonom utvrđuje se otvoreni postupak izbora kojim se vrši konačno imenovanje i ponovno imenovanje na

  Zakon, Bosne, Federacije, Federacije bosne

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I …

PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I …

fbihvlada.gov.ba

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 22/06), Federalni ministar finansija donosi:

  Federacije

Similar queries