Example: biology

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU …

K SEL VER LER N KORUNMASI KANUNU . B LG LEND RME FORMU. tarihli ve 29677 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 6698 say l Ki isel Verilerin Korunmas KANUNU ( KVKK ) uyar nca, veri sorumlusu s fat n haiz irketimizce elde edilmi /edilecek ya da irketimizle payla t n z/payla aca n z ahs n za ait her t rl bilginin ( ki isel veri ), a a da a klanan er evede ve an lan Kanunda ng r len ekillerde irketimizce i lenece ini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas , muhafaza edilmesi, de i tirilmesi, a klanmas , aktar lmas , elde edilebilir hale getirilmesi de d hil olmak zere bilgileriniz zerinde ger ekle tirilen her t rl . i lemin ki isel verilerin i lenmesi anlam na geldi ini bilgilerinize sunar z. K SEL VER LER N Z N LENME AMA LARI VE HUKUK SEBEPLER.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME FORMU 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin

Tags:

  Bilgilendirme

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU …

1 K SEL VER LER N KORUNMASI KANUNU . B LG LEND RME FORMU. tarihli ve 29677 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 6698 say l Ki isel Verilerin Korunmas KANUNU ( KVKK ) uyar nca, veri sorumlusu s fat n haiz irketimizce elde edilmi /edilecek ya da irketimizle payla t n z/payla aca n z ahs n za ait her t rl bilginin ( ki isel veri ), a a da a klanan er evede ve an lan Kanunda ng r len ekillerde irketimizce i lenece ini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmas , muhafaza edilmesi, de i tirilmesi, a klanmas , aktar lmas , elde edilebilir hale getirilmesi de d hil olmak zere bilgileriniz zerinde ger ekle tirilen her t rl . i lemin ki isel verilerin i lenmesi anlam na geldi ini bilgilerinize sunar z. K SEL VER LER N Z N LENME AMA LARI VE HUKUK SEBEPLER.

2 Irketimizin ba ta 6475 Say l Posta Hizmetleri KANUNU , 5411 say l Bankac l k KANUNU , 5549 say l Su Gelirlerinin Aklanmas n n nlenmesi Hakk nda Kanun, 4358 say l Vergi Kimlik Numaras Kullan m n n Yayg nla t r lmas Hakk nda Kanun olmak zere ilgili t m ulusal/uluslararas mevzuat ve bunlara dayal olarak ulusal/uluslararas yetkili otoritelerce (BTK, BDDK, TCMB, MASAK, TBB, vs.) yay mlanm olan ikincil d zenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf oldu u s zle meler kapsam ndaki y k ml l klerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahh tlerinin yerine getirilmesi; irketimiz i yerlerinden (Posta acenteleri dahil olmak zere). talep etti iniz her t rl r n ve hizmetlere ili kin s zle melerin kurulmas ve di er t m kay t ve belgelerin (ka t veya elektronik ortamda) d zenlenmesi, s z konusu r n ve hizmetlerin sunulmas ve de gere i gibi kesintisiz olarak s rd r lebilmesi gibi ama lar ve hukuki sebeplerle ki isel verileriniz irketimizce i lenmektedir.

3 LENEN K SEL VER LER N Z N YUKARIDA BEL RT LEN AMA LARLA. AKTARILAB LECE K YA DA KURULU LAR. Ki isel verileriniz, yukar da at f yap lan t m ulusal/uluslararas mevzuat n izin verdi i ve/veya s z konusu mevzuat ya da taraf olunan s zle meler kapsam nda ki isel bilgileri talep etme ve i leme iznine, hak ve yetkisine sahip ki i veya kurulu lar (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, T rkiye Bankalar Birli i Risk Merkezi, adli ve idari makamlar, di er resmi kurum ve kurulu lar ve ki iler) ba ta olmak ve bunlarla s n rl olmamak zere, 5411 say l Bankac l k KANUNU 73/4. maddesi kapsam ndaki finansal kurulu lar, dolayl /do rudan yurti i/yurtd . i tiraklerimiz ya da ba l ortakl klar m z, irketimizce hizmet/destek/dan manl k al nan ya da i birli i yap lan ya da proje/program/finansman orta olunan yurti i/yurtd /uluslararas , kamu/ zel kurum ve kurulu lar, bankalar, fonlar, irketler ve sair 3.

4 Ki i ya da kurulu lara aktar labilecektir. K SEL VER LER N TOPLANMA Y NTEM VE HUKUK SEBEB . Yukar da a klanan hukuki sebeplerle, ki isel verileriniz irketimizin Genel M d rl k Birimleri, Merkez/ ubeleri, Posta Acenteleri, ATM'leri, internet sitesi, a r merkezi ve benzeri di er t m kanallar arac l yla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla s zl , yaz l . veya elektronik olarak toplanabilmektedir. KVKK'NIN ST SNALAR BA LIKLI 28. MADDES NDE NG R LEN HALLER. SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUN'UN 11. MADDES KAPSAMINDA. SAH P OLUNAN HAKLAR. irketimize ba vurarak;. (a) Ki isel verilerinizin i lenip i lenmedi ini, ayet i lenmi se, buna ili kin bilgileri, i lenme amac n ve bu amaca uygun kullan l p kullan lmad n ve s z konusu verilerin aktar ld . yurt i inde veya yurt d ndaki 3.

5 Ki ileri renme, b) Ki isel verileriniz eksik ya da yanl i lenmi se bunlar n d zeltilmesini, ki isel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde ng r len artlar er evesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda irketimizce yap lan i lemlerin bilgilerin aktar ld nc ki ilere bildirilmesini talep etme, c) Ki isel verilerinizin m nhas ran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya kmas halinde buna itiraz etme ve kanuna ayk r olarak i lenmesi sebebiyle zarara u raman z h linde zarar n giderilmesini talep etme, Haklar na sahip bulunmaktas n z. Bu madde taht ndaki haklar n z , d zenlemenin y r rl k tarihi olan tarihinden itibaren kullanman z m mk n olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen irketimizce yap lacak masraflar KVKK'n n Veri sorumlusuna ba vuru ba l kl 13.

6 Maddesinde belirtilen tarifeye g re taraf n zdan talep etme hakk m z sakl d r. Sayg lar m zla.


Related search queries