Example: biology

Prisblad - DLR Kredit

Side 1 af 4 Prisblad Oktober 2018 (i parentes er priser angivet for l n i EUR) Nedenfor er angivet DLR Kredits vejledende standardsatser for de forskellige typer af omkost-ninger, der er forbundet med optagelse af nye l n/sagsbehandling i DLR Kredit . De konkrete omkostninger ved optagelse af l n samt risiko- og administrationsbidrag fremg r af l netilbuddet. Risiko- og administrationsbidrag Risiko- og administrationsbidragets st rrelse og beregningsmetode fasts ttes individuelt af DLR Kredit . Satsen og beregningsmetoden er afh ngig af ejendomskategori, bel ningsinterval (l nets prioritetsm ssige placering i ejendommen i forhold til dennes v rdi) samt l nets st rrelse.

Side 1 af 4 Prisblad Januar 2018 (i parentes er priser angivet for lån i EUR) Nedenfor er angivet DLRs vejledende standardsatser for de forskellige typer af omkostninger, der er forbundet med optagelse af nye lån/sagsbehandling i DLR.

Tags:

  Dlr kredit, Kredit

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Prisblad - DLR Kredit

1 Side 1 af 4 Prisblad Oktober 2018 (i parentes er priser angivet for l n i EUR) Nedenfor er angivet DLR Kredits vejledende standardsatser for de forskellige typer af omkost-ninger, der er forbundet med optagelse af nye l n/sagsbehandling i DLR Kredit . De konkrete omkostninger ved optagelse af l n samt risiko- og administrationsbidrag fremg r af l netilbuddet. Risiko- og administrationsbidrag Risiko- og administrationsbidragets st rrelse og beregningsmetode fasts ttes individuelt af DLR Kredit . Satsen og beregningsmetoden er afh ngig af ejendomskategori, bel ningsinterval (l nets prioritetsm ssige placering i ejendommen i forhold til dennes v rdi) samt l nets st rrelse.

2 Der opkr ves et minimumsbidrag p DKK (EUR 136) rligt. Normalt er DLR Kredit if lge n rmere i pantebrevet angivne betingelser berettiget til at ndre beregningsgrundlaget og satsen for risiko- og administrationsbidraget under l nets afvikling med virkning for kommende terminsydelser. En eventuel ndring vil blive varslet med 3 m neder for s vidt ang r erhvervskunder og med 6 m neders varsel for s vidt ang r privatkunder (forbrugere) til en terminsperiodes begyndelse. Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionen, der betales ved l nets udbetaling, andrager 1 % (l n til ust ttet alment bolig-byggeri 0,50 %) af l nets hovedstol. Stiftelsesprovisionen andrager min. DKK (EUR ), dog min. DKK (EUR 675) for l n til privat boligudlejning og andelsboliger og min.

3 DKK (EUR 540) for l n til landbrugs-ejendomme. Der betales ikke stiftelsesprovision ved ydelse af l n til boliglandbrug, der bel nes efter reglerne for ejerboliger (80 %-bel ning) og fritidslandbrug under 15 ha, hvor der ikke foreg r en v sentlig animalsk produktion. Transaktionsomkostninger N r DLR Kredit s lger obligationer for at fremskaffe provenuet til afregning af et l n, beregner DLR Kredit sig en promillesats af det p g ldende l ns kursv rdi, som skal betales ved afregnin-gen af l net. Denne transaktionsomkostning ben vnes kurtage. Kurtagesatsen andrager pt.: 1,5 for l n op til DKK (EUR ), dog maksimalt DKK (EUR 400) 1,0 for l n p DKK (EUR ) og derover, Der beregnes ikke kurtage ved refinansiering af rentetilpasningsl n.

4 2 af 4 DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 K benhavn V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 CVR-nr. 25781309 Kurssk ring Kurssk ring er et fradrag i obligationskursen, som tilfalder DLR Kredit . Kurssk ring betyder, at provenuet ved udbetaling af obligationsl n bliver mindre, at renten p kontantl n bliver h jere ved udbetaling, og at renten ved refinansiering af l n bliver h jere. Ved udbetaling af l n og indg else af fastkursaftaler foretages en kurssk ring (fradrag i obligati-onskursen) p 0,20 kurspoint. Ved refinansiering, herunder ved indg else af en fastkursaftale p refinansiering, foretages en kurssk ring (fradrag i obligationskursen) p 0,20 kurspoint for l n i DKK og 0,20 kurspoint for l n i EUR.

5 Ved refinansiering af F1-, F2- og F3-l n udg r kurssk ringen dog 0,30 kurspoint. Kurtage og kurstill g ved indfrielse af l n K b af obligationer til brug for indfrielse af l n foretages af l ntager eller dennes repr sentant, typisk det ekspederende pengeinstitut, som beregner kurtage og kurstill g. Hvis k bet af obligati-oner i s rlige tilf lde, hvis DLR Kredit er forpligtet hertil i henhold til lovgivningen, foretages af DLR Kredit , beregnes kurtage og kurstill g efter f lgende satser: Kurtage: - 1,5 for l n op til DKK (EUR ), dog maksimalt DKK (EUR 400) - 1,0 for l n p DKK (EUR ) og derover. Kurstill g: - 0,10 kurspoint. Gebyrer Gebyrer i forbindelse med optagelse af l n L nesagsgebyr, minimum DKK EUR 940 S fremt der er vurderet mere end en ejendom, till gges l nesags-gebyret pr.

6 Ejendom, ud over den f rst vurderede, dog kun DKK (EUR 135) for bygningsl se ejendomme DKK EUR 200 Ved eftersynsvurderinger (forh ndsl n) S fremt der er vurderet mere end n ejendom, forh jes gebyret med DKK (EUR 200) pr. vurdering ud over den f rst vurde-rede ejendom, dog kun DKK (EUR 135) ved vurdering af bygningsl se ejendomme DKK EUR 470 L nesagsgebyr i sager, hvor der ikke opkr ves stiftelsesprovision DKK EUR 540 L nesagsgebyr ved oml gning af DLR-l n DKK EUR 540 Delvis frigivelse af supplerende sikkerhed pr. ekspedition DKK 750 EUR 100 Udbetaling af l n p grundlag af kopi af pantebrev, mod pengein-stitutgaranti eller mod indest else fra pengeinstitut for sletning af retsanm rkninger og/eller for endelig indf rsel i tingbogen DKK 300 EUR 40 DKK 300 EUR 40 3 af 4 DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 K benhavn V Tlf.

7 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 CVR-nr. 25781309 ndring af udbetalingsgrundlag fra garanti til indest else Obligationsoverf rsel til depot i VP pr. overf rsel DKK 750 EUR 100 Notering af transport DKK 200 EUR 30 Fastkursaftale, herunder fastkursaftaler p refinansiering af rente-tilpasningsl n (indg else eller ndring) (Ved indg else af fastkursaftaler via DLRxperten udg r gebyret dog alene DKK 500 (EUR 70) DKK 750 EUR 100 Administration af pengeinstitutternes kurskontrakter, herunder ndring af indg ede kurskontrakter, pr. l n DKK 500 EUR 70 vrige gebyrer Pantebrevsp tegninger, herunder respekt- og relaksationsp tegninger pr. ekspedition Foretages en ny vurdering, opkr ves yderligere et gebyr p DKK (EUR 470).)

8 Vurderes mere end n ejendom, till gges DKK (EUR 200) pr. ejendom ud over den f rst vurderede dog kun DKK (EUR 135) for bygningsl se ejendomme. Gennemf res ekspeditionen mod, at der stilles supplerende sikkerhed over for DLR Kredit , opkr ves yderligere et gebyr p DKK 300 (EUR 40). Der betales fuldt gebyr, uanset om sagen gennemf res. DKK EUR 470 Ekspedition af ejerskifte, pr. ejendom DKK EUR 670 Andre vurderinger DKK EUR 470 Profilskifte ved rentetilpasningsl n (Ved indg else af profilskifte via DLRxperten udg r gebyret dog alene DKK 500 (EUR 70) DKK 750 EUR 100 Forl ngelse af frist for modtagelse af tinglyst pantebrev, for opfyldelse af vilk r for forh ndsl n eller for opfyldelse af indest else pr. fristfor-l ngelse DKK 200 EUR 30 F rste rykkerbrev for opfyldelse af l nevilk r for forh ndsl n, indest elser og garanti for tinglyst pantebrev Andet rykkerbrev for samme Tredje rykker telefonisk for samme DKK 300 EUR 40 DKK 400 EUR 55 DKK 500 EUR 70 Rekvirering af indfrielsesopg relse, pr.)

9 L n Ved rekvirering af indfrielsesopg relse via DLRxperten udg r gebyret dog alene DKK 100 (EUR 15). DKK 300 EUR 45 Indfrielse af l n, pr. l n DKK 750 EUR 100 Foresp rgsler vedr rende DLR Kredits sikkerhedsgrundlag, afh ndelse af bes tning/driftsinventar, salg af m lkekvote, respekt af l s repantebrev, ndring i forsikringsforhold mv. Timesats DKK 750 (EUR 100) dog max for gebyret p DKK (EUR335) 4 af 4 DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 K benhavn V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 CVR-nr. 25781309 Morarente , regnet fra sidste rettidige betalingsdag 18 % Erindringsskrivelse ved skyldige terminsydelser, pr. skrivelse (I forbrugersager opkr ves dog alene DKK 100 (EUR 15) DKK 200 EUR 30 Ekspeditionsgebyr for henstandsaftale ud over 1 m ned efter sidste rettidige betalingsdag DKK 200 EUR 30 Ekspeditionsgebyr for misligholdt henstandsordning DKK 200 EUR 30 Ekspeditionsgebyr ved inkassosager (I forbrugersager opkr ves dog alene DKK 100 (EUR 15) DKK 500 EUR 70 Kopi af termins-/ rsopg relser, oversigter vedr rende udamortisering af l n samt telefoniske foresp rgsler, pr.))

10 Ekspedition DKK 200 EUR 30