Example: air traffic controller

PSYKO- TERAPI

PSYKO- TERAPI . INFORMATION OM OLIKA. PSYKOTERAPIINRIKTNINGAR. PSsykoterapi tiftelsen f r fr mjande av psykisk h lsa genom psykoterapi Inneh ll Psykoterapi r effektiv behandling .. 1. Legitimerade psykoterapeuter.. 3. Utbildningar med examensr tt.. 5. Hur f r man examensr tt? .. 7. Felbehandling.. 8. PsykoterapiStiftelsen.. 10. PsykoterapiM ssan r en kvalitetsm ssa .. 11. Samr dsforum f r psykoterapi.. 12. Samr dsforums medlemsorganisationer .. 13. Existentiell psykoterapi.. 15. Familjeterapi en systemisk terapiform.. 21. Gruppsykoterapi .. 30.

ii Innehåll Föreningarna för de psykoterapiinriktningar som ingår i Samrådsforum för psyko- terapi informerar i denna skrift om sina psykoterapiformer. Varje förening som så har önskat, presenterar sin syn på den vetenskapliga

Tags:

  Parties

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PSYKO- TERAPI

1 PSYKO- TERAPI . INFORMATION OM OLIKA. PSYKOTERAPIINRIKTNINGAR. PSsykoterapi tiftelsen f r fr mjande av psykisk h lsa genom psykoterapi Inneh ll Psykoterapi r effektiv behandling .. 1. Legitimerade psykoterapeuter.. 3. Utbildningar med examensr tt.. 5. Hur f r man examensr tt? .. 7. Felbehandling.. 8. PsykoterapiStiftelsen.. 10. PsykoterapiM ssan r en kvalitetsm ssa .. 11. Samr dsforum f r psykoterapi.. 12. Samr dsforums medlemsorganisationer .. 13. Existentiell psykoterapi.. 15. Familjeterapi en systemisk terapiform.. 21. Gruppsykoterapi .. 30.

2 Kognitiv beteendeterapi.. 38. Hypnospsykoterapi.. 50. Psykoanalys .. 59. Psykoanalytisk parpsykoterapi .. 68. Psykodynamisk barn- och ungdomspsykoterapi.. 70. Psykodynamisk psykoterapi.. 79. Relationell psykoterapi .. 84. PSYKOTERAPI i F reningarna f r de psykoterapiinriktningar som ing r i Samr dsforum f r psyko- TERAPI informerar i denna skrift om sina psykoterapiformer. Varje f rening som s har nskat, presenterar sin syn p den vetenskapliga grunden f r psykoterapiforskning, vilka resultat som har uppn tts f r den egna inriktningen fram till idag samt hur utvecklingen kan komma att se ut fram ver.

3 Texterna har utarbetats i samarbete med forskningsaktiva medlemmar i respek- tive f rening. Varje f rening r ansvarig f r inneh llet i sin egen text. F reningarna har gett varandra synpunkter p texterna men varje f rening har sj lv valt i vilken utstr ckning man ndrat sina texter utifr n dessa. N gon granskning och anpass- ning av inneh llet f r att komma fram till gemensamma st ndpunkter har inte gjorts vare sig av utomst ende experter eller f reningarna. Det r allts inte n - gon gemensam uppfattning om psykoterapiforskning och vetenskap som presen- teras h r utan den aktuella uppfattningen som r der inom respektive f rening.

4 Referenser finns b de i denna skrift och p Samr dsforums hemsida, Denna skrift ges ut av PsykoterapiStiftelsen. PS sykoterapi tiftelsen f r fr mjande av psykisk h lsa genom psykoterapi ii Inneh ll Psykoterapi r effektiv behandling I den f rsta stora metaanalysen (sammanst llning av ett stort antal forsknings- resultat) 1980 om den allm nna effekten av psykoterapi fann man att effekten var verraskande god. Genom ren har fortsatt forskning visat att de v leta- blerade psykoterapimetoderna ger p fallande goda resultat ven om m ngden forskningsstudier r mycket olika f r olika typer av psykoterapi.

5 I psykoterapi- forskningens standardverk, Bergin and Gar eld's Handbook of Psychotherapy and Behavior Changes, vars femte upplaga utkom 2004, redovisas positiva resultat internationellt inom alla v l etablerade psykoterapiinriktningarna. M nniskor f redrar oftast hj lp genom samtal f re annan slags behandling f r psykiska problem. I Sverige har SBU (Statens beredning f r medicinsk utv rdering) i Behandling av depressionssjukdomar. En systematisk litteratur versikt, 2004, och i Behandling av ngestsyndrom. En systematisk litteratur versikt, 2005, visat att psykoterapi har mycket god effekt vid behandling av ngest- och depression.

6 Psykologiskt st d och psykoterapi lindrar ven sjukdomsf rlopp och under- l ttar l kningsprocesser vid kroppsliga sjukdomar. Psykoterapi ger i j mf relser med psykofarmaka ofta lika bra eller b ttre resultat, s rskilt p l ngre sikt. Psykoterapi ger inte heller n gra biverkningar. Psykoterapi, som blir allt b ttre evidensbaserad, m ste bli mer tillg nglig f r och f kade utvecklingsm jligheter och forskningsresurser i Sverige. Forsknings versikter finns med i f reningarnas respektive presentationer. Nya studier och psykoterapiforskningsresultat kommer kontinuerligt vilket g r det sv rt att h lla en tryckt skrift uppdaterad.

7 PSYKOTERAPI 1. Tillg nglighet och kostnad f r psykoterapi Psykoterapi kan erh llas genom den psykiatriska v rden eller hos en privat psykoterapeut. H gkostnadsskydd g ller vid psykoterapi inom offentlig sjukv rd eller om den privatpraktiserande psykoterapeuten har v rdavtal med landstinget. I vrigt verenskommer patient och psykoterapeut om kostnaden. Det r viktigt att psykoterapeuten r legitimerad av Socialstyrelsen eller har grundl ggande psykoterapiutbildning och erh ller handledning av en legitimerad psykoterapeut. Tillg ngen till psykoterapi, administrativa rutiner och kostnader f r patien- ter kan skilja sig betydligt mellan olika delar av landet.

8 Referenser Smith, , Glass, , & Miller, (1980). The bene ts of psychotherapy. Baltimore: The John Hopkins University Press. Lambert, (2004). Bergin and Gar eld's Handbook of Psychotherapy and Beha- vior Change. 5:th ed. New York: Wiley. Forsell, Y., & Hansson, A. (2001). Psykisk oh lsa och behandlingsbehov ur ett befolkningsperspektiv. Data fr n PART-studien. Rapport 2001:2, Enheten f r Psykisk H lsa, Samh llsmedicin, Stockholms l ns landsting. Behandling av depressionssjukdomar: En systematisk litteratur versikt. (2004). Rapport nr 166. Stockholm: Statens beredning f r medicinsk utv rdering.

9 SBU. Behandling av ngestsyndrom: En systematisk litteratur versikt. (2005). Rapport nr 171. Stockholm: Statens beredning f r medicinsk utv rdering SBU. 2 Psykoterapi r effektiv behandling Legitimerade psykoterapeuter r 1985 inf rdes legitimationen f r psykoterapeuter. Yrkestiteln psykoterapeut r skyddad i lag och f r bara anv ndas av legitimerade psykoterapeuter. Bara legitimerade psykoterapeuter f r anst llas som psykoterapeuter av landsting och kommuner i deras h lso- och sjukv rd. Legitimationen r en garanti att psyko- terapeuten r v lutbildad och arbetar p v l bepr vat s tt.

10 Den legitimerade psykoterapeuten st r under tillsyn av Socialstyrelsen. Legitimation som psykoterapeut kan erh llas av Socialstyrelsen efter psyko- terapeutexamen. Utbildningen m ste ha genomf rts hos en utbildningsanordna- re som har examensr tt fr n H gskoleverket. Examen kr ver 90 h gskolepo ng under tre rs studier p halvtid. Studenten m ste, f r att vara beh rig till psyko- terapeutstudierna ha avlagt psykologexamen, l karexamen med specialistkompe- tens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller annan motsvarande utbildning p minst 180 h gskolepo ng.


Related search queries