Example: barber

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN …

SCHENGEN SCHENGEN V ZES BA VURU FORMU BU FORM CRETS ZD R. 1. (x) Soyad n z 2. [ (- ) (- )] (x) / Varsa nceki soyad n z Konsolosluk Taraf ndan Doldurulacakt r. : . : / : : : : : : A C LTV : : 1 2 : 3.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ schengen schengen vİzesİ baŞvuru formu ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ bu form Ücretsİzdİr.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN …

1 SCHENGEN SCHENGEN V ZES BA VURU FORMU BU FORM CRETS ZD R. 1. (x) Soyad n z 2. [ (- ) (- )] (x) / Varsa nceki soyad n z Konsolosluk Taraf ndan Doldurulacakt r. : . : / : : : : : : A C LTV : : 1 2 : 3.

2 (- ) (x) / Ad n z 4. / ( - ) Do um tarihi (g n ay - y l) 5. Do um yeriniz 6. Do um lkeniz 7. : Uyru unuz, varsa nceki uyru unuz 8. / Cinsiyet Erkek Kad n 9. / Medeni Haliniz / / / / ( ) Bekar Evli Ayr Bo anm Dul Di er (belirtilmelidir) 10.

3 : , , ( ) / Re it olmayanlar i in: Soyad , isim, adres (ba vuru sahibininkinden farkl ysa) ve vasilik hakk bulunan ki inin / yasal vasinin tabiiyeti 11. , Kimlik Numaras , gerekti inde 12. / Seyahat belgesi (pasaport) e idi: Normal pasaport Diplomatik pasaport Hizmet pasaportu Resmi pasaport ( ) Hususi pasaport Di er seyahat belgesi (belirtilmelidir) 13.

4 /Pasaport Numaras : 14. Verildi i tarih 15. Ge erlilik tarihi 16. Veren makam 17. Ba vuru sahibinin ikamet adresi ve e-mail adresi (- ) Telefon Numaras 18. Uyru una sahip oldu unuz lkeden ba ka bir lkede mi ya yorsunuz? / Hay r .. Evet. Oturma izni veya ge erlili i olan ba ka benzeri belge .. No: .. Ge erlilik tarihi .. 2 19. / u anki mesle iniz 20.

5 , . , . * vereninizin isim adres ve telefon numaras . renciler i in, fak lte ismi ve adresi 21. (- ) (- ) (- ): / Seyahat amac n z: / Turistik / / aile veya arkada ziyareti / K lt rel / Sportif / Resmi ziyaret / Sa l k / E itim / Transit / Havaalan transit ( ) Di er ( belirtilmelidir) x 1-3.

6 1 T , (CH) ( , ) . , (CH) . 34 35. (x) 1 3 numaral bo luklar n seyahat belgesindeki (pasaport) gibi tamamlanmalar gerekmektedir. (*) Aile yelerinden AB, Avrupa Ekonomi B lgesi veya svi re Konfederasyonu (CH) lke vatanda lar ( e , ocuk veya bakmakla y k ml olunan ebeveynler) serbest dola m hakk n kulland klar takdirde, (*) ile i aretli k s mlar cevaplamak zorunda de ildir.

7 AB, Avrupa Ekonomi B lgesi veya svi re Konfederasyonu (CH) lke vatanda olan aile bireylerinin, akrabal klar n kan tlar ge erli belgeler sunmalar ve 34. ve 35. numaral bo luklar tamamlamalar gerekmektedir. FOTO RAF 22. (- ) (- ) / Gidece iniz lke 23. lk giri yap lacak lke 24. : Talep edilen giri say s .. Tek giri ift giri oklu giri 25.. ng r len kal s resi veya transit ge i G n say s.

8 26. / Son y lda al nan SCHENGEN vizeler / Hay r . (- ) .. Evet. Ge erlilik tarihleri .. den .. e kadar 27. ; Daha nceden yap lan SCHENGEN vizesi ba vurular nda parmak izi al nd m ? Hay r Evet , / Biliyorsan z, Tarih .. 28. , / Varsa, gidece iniz esas lke i in giri izni.

9 Verildi i tarih .. Ge erlilik tarihi .. den ..e kadar 29. / / SCHENGEN b lgesine ng r len giri tarihi 30. / / SCHENGEN b lgesinden ng r len k tarihi 31. (- ) ( ) (- ) (- ). , ( ) (- ) (- ) ye lkeye sizi davet eden ki inin isim ve soyad . E er b yle bir durum s z konusu de ilse, ye lkede kalaca n z otel veya ge ici yer ad / / Davet eden ki i / otel / konaklanacak ge ici yerin adres ve e-mail adresi.

10 / Telefon ve faks numaras *32. / Davet eden firman n / kurumun isim ve adresi . / Davet eden firman n / kurumun telefon ve faks numaras , , , . , / Davet eden firma / kurumdan ileti im halinde oldu unuz ki inin soyad , ad , adresi, telefon, faks numaras ve e-mail adresi *33. : Konaklama s resince seyahat ve ge im masraflar n z nas l kar lanacak ?


Related search queries