Example: dental hygienist

SPITAL MUNICIPAL MORENI

SPITAL MUNICIPAL MORENI . REGULAMENTUL. DE ORGANIZARE I FUNC IONARE. 2012. 1. SPITALUL MUNICIPAL MORENI . REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNC IONARE. CUPRINS. Conducere Manager Comitetul director Consiliul medical Consiliul Consultativ Consiliul Etic Nucleul de calitate Comisia medicamentului Comisia de disciplina Comisia de analiza a decesului Comisia de dialog social Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajatilor Comitetul de securitate si sanatate in munca Structura organizatorica Atributiile personalului medical Finantare 2. Introducere Spitalul MUNICIPAL MORENI asigur prin sec iile clinice i serviciile din structur asisten . medicala complex , curativ , preventiv i de recuperare a pacien ilor. Prin unitatea de primire a urgen elor- camera de garda, spitalul asigur primul ajutor i asisten medical de urgen persoanelor a c ror stare de s n tate este critic . Pentru pacien ii interna i spitalul asigur i r spunde de calitatea actului medical, condi ii de cazare, igien , alimenta ie i prevenire a infec iilor nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului s n t ii.

3 Introducere Spitalul municipal Moreni asigură prin secţiile clinice şi serviciile din structură asistenţă medicala complexă, curativă, preventivă şi de recuperare a pacienţilor.

Tags:

  Spital

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SPITAL MUNICIPAL MORENI

1 SPITAL MUNICIPAL MORENI . REGULAMENTUL. DE ORGANIZARE I FUNC IONARE. 2012. 1. SPITALUL MUNICIPAL MORENI . REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNC IONARE. CUPRINS. Conducere Manager Comitetul director Consiliul medical Consiliul Consultativ Consiliul Etic Nucleul de calitate Comisia medicamentului Comisia de disciplina Comisia de analiza a decesului Comisia de dialog social Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajatilor Comitetul de securitate si sanatate in munca Structura organizatorica Atributiile personalului medical Finantare 2. Introducere Spitalul MUNICIPAL MORENI asigur prin sec iile clinice i serviciile din structur asisten . medicala complex , curativ , preventiv i de recuperare a pacien ilor. Prin unitatea de primire a urgen elor- camera de garda, spitalul asigur primul ajutor i asisten medical de urgen persoanelor a c ror stare de s n tate este critic . Pentru pacien ii interna i spitalul asigur i r spunde de calitatea actului medical, condi ii de cazare, igien , alimenta ie i prevenire a infec iilor nosocomiale conform normelor aprobate prin ordin al ministrului s n t ii.

2 Conducerea Spitalului MUNICIPAL MORENI este asigurat de: - Manager, - Comitetul director. MANAGERUL. n conformitate cu Ordinul 1384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public managerul are n principal urm toarele atribu ii: 1. n domeniul strategiei serviciilor medicale: - elaboreaz , pe baza nevoilor de servicii medicale ale popula iei din zona arondata, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, mpreun cu ceilal i membri ai comitetului director i pe baza propunerilor consiliului medical; planul de dezvoltare a spitalului se aproba de autoritatea de s n tate publica;. - aproba formarea i utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director i a consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale;. - aproba planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical.

3 - aproba m surile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activit ii spitalului, n concordanta cu nevoile de servicii medicale ale popula iei;. - elaboreaz i pune la dispozi ie consiliului consultativ rapoarte privind activitatea spitalului i participa la dezbaterile privind problemele de strategie i de organizare i func ionare a spitalului;. - face propuneri, pe baza analizei n cadrul comitetului director i a consiliului medical, privind structura organizatoric , reorganizarea, schimbarea sediului i a denumirii unit ii n vederea aprob rii de c tre Ministerul S n t ii Publice;. - aplica strategiile i politica de dezvoltare n domeniul sanitar ale Ministerului S n t ii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru popula ia deservita. 3. 2. n domeniul managementului economico-financiar: - aproba i urm re te realizarea planului anual de achizi ii publice;. - aproba lista investi iilor i a lucr rilor de repara ii curente i capitale care urmeaz sa se realizeze ntr-un exerci iu financiar, n condi iile legii, la propunerea consiliului medical i a comitetului director, cu avizul autorit ii de s n tate publica.

4 - aproba bugetul de venituri i cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;. - aproba repartizarea bugetului de venituri i cheltuieli al spitalului, pe sec ii, laboratoare i compartimente i alte structuri din SPITAL , pe baza propunerilor fundamentate ale efilor de sec ii, laboratoare i compartimente din structura spitalului;. - urm re te execu ia bugetului de venituri i cheltuieli pe sec ii, laboratoare i compartimente, conform contractului ncheiat cu efii acestor structuri ale spitalului;. - r spunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul sec iilor i compartimentelor, prin intermediul consiliului medical;. - efectueaz pl ti, fiind ordonator secundar sau ter iar de credite, dup caz, conform legii;. - mpreun cu consiliul consultativ, identifica surse pentru cre terea veniturilor proprii ale spitalului, n limitele legii;. - negociaz i ncheie n numele i pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigur ri de s n tate jude eana sau cu case de asigur ri de s n tate private i al i operatori economici.

5 - r spunde de organizarea i desf urarea activit ii de audit public intern, conform legii. 3. n domeniul managementului performan ei/calit ii serviciilor: - ntreprinde m surile necesare i urm re te realizarea indicatorilor de performanta ai managementului spitalului public, - nominalizeaz coordonatorii i r spunde de implementarea i raportarea indicatorilor programelor i subprogramelor de s n tate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei elaborate de Ministerul S n t ii Publice;. - r spunde de crearea condi iilor necesare prest rii unor acte medicale de calitate de c tre personalul medico-sanitar din SPITAL ;. - urm re te implementarea protocoalelor de practica medical la nivelul spitalului, pe baza recomand rilor consiliului medical;. - urm re te realizarea activit ilor de control al calit ii serviciilor medicale oferite de SPITAL , coordonata de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical i al celui tiin ific.

6 - negociaz i ncheie n numele i pe seama spitalului protocoale de colaborare i/sau contracte cu al i furnizori de servicii pentru asigurarea continuit ii i cre terii calit ii serviciilor medicale;. - r spunde, mpreun cu consiliul medical, de asigurarea condi iilor adecvate de cazare, igiena, alimenta ie i prevenirea infec iilor nozocomiale, n conformitate cu normele stabilite de Ministerul S n t ii Publice;. - r spunde de monitorizarea i raportarea indicatorilor specifici activit ii medicale, financiari, economici, precum i a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire i control, n conformitate cu reglement rile legale n vigoare;. - analizeaz modul de ndeplinire a obliga iilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical, consiliului tiin ific i consiliului etic;. 4. - urm re te modul de aplicare a prevederilor legale n vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului i dispune m suri atunci c nd se constata nc lcarea acestora.

7 4. n domeniul managementului resurselor umane: - aproba regulamentul intern al spitalului, precum i fi a postului pentru personalul angajat;. - nfiin eaz , cu aprobarea comitetului director, comisii specializate n cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activit i specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiza a decesului etc., ale c ror organizare i func ionare se precizeaz n regulamentul de organizare i func ionare a spitalului;. - stabile te i aproba num rul de personal pe categorii i locuri de munca, pe baza propunerilor efilor de sec ii i servicii, cu respectarea reglement rilor legale n vigoare;. - organizeaz concurs pentru ocuparea func iilor din cadrul comitetului director;. - aproba organizarea concursurilor pentru posturile vacante, nume te i elibereaz din func ie personalul spitalului, n condi iile legii;. - aproba programul de lucru pe locuri de munca i categorii de personal, pentru personalul aflat n subordine.

8 - realizeaz evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat n subordine directa, conform structurii organizatorice, i solu ioneaz contesta iile n func ie de nivelul ierarhic la care s-au f cut;. - aproba planul de formare i perfec ionare a personalului, n conformitate cu legisla ia n vigoare;. - negociaz contractul colectiv de munca la nivel de SPITAL ;. - ncheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu efii de sec ii, laboratoare i servicii. n cuprinsul acestui contract de administrare sunt prev zu i indicatorii de performanta, al c ror nivel se aproba anual de c tre managerul spitalului, dup . negocierea cu fiecare ef de sec ie;. - urm re te ncheierea asigur rilor de malpraxis de c tre personalul medical din subordine;. - respecta prevederile legale privind incompatibilit ile i conflictul de interese. 5. n domeniul managementului administrativ: - aproba i urm re te respectarea regulamentului de organizare i func ionare, cu avizul autorit ii de s n tate publica jude ene.

9 - reprezint spitalul n rela iile cu ter e persoane fizice sau juridice;. - ncheie acte juridice n numele i pe seama spitalului, conform legii;. - r spunde de modul de ndeplinire a obliga iilor asumate prin contracte i dispune m suri de mbun t ire a activit ii spitalului;. - ncheie contracte i asigura condi ii corespunz toare pentru desf urarea activit ilor de nv m nt i cercetare tiin ific , n conformitate cu metodologia elaborata de Ministerul S n t ii Publice;. - r spunde de ob inerea autoriza iei sanitare de func ionare i a certificatului de acreditare, n condi iile prev zute de lege;. - asigura respectarea prevederilor legale n vigoare referitoare la p strarea secretului profesional, p strarea confiden ialit ii datelor pacien ilor interna i, informa iilor i documentelor referitoare la activitatea spitalului;. 5. - pune la dispozi ie organelor i organismelor competente, la solicitarea acestora, n condi iile legii, date privind activitatea spitalului.

10 - prezint autorit ii de s n tate publica jude ene;. - r spunde de organizarea arhivei spitalului i asigurarea securit ii documentelor prev zute de lege, n format scris i electronic;. - aproba utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activit i de cercetare medical , n condi iile legii;. - r spunde de organizarea unui sistem de nregistrare i rezolvare a sugestiilor, sesiz rilor i reclama iilor referitoare la activitatea spitalului;. - conduce activitatea curenta a spitalului, n conformitate cu reglement rile n vigoare;. - mpreun cu comitetul director, elaboreaz planul de ac iune pentru situa ii speciale i coordoneaz asistenta medical n caz de r zboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale i alte situa ii de criza, conform dispozi iilor legale n vigoare;. - propune spre aprobare autorit ii de s n tate publica jude ene un nlocuitor pentru perioadele c nd nu este prezent n SPITAL .


Related search queries