Example: marketing

Wiersz polece ń systemu Windows - dr Tomasz …

Podstawy Informatyki (semestr I) laboratorium 1. Wiersz polece systemu Windows Wiersz polece (zwany tak e konsol ) pozwala na wykonywanie wi kszo ci czynno ci zwi zanych z obs ug systemu bez konieczno ci pos ugiwania si interfejsem graficznym. Dost p do konsoli uzyskujemy za pomoc polecenia Start->Programy->Akcesoria-> Wiersz polecenia lub poprzez wpisanie polecenia cmd w Start->Uruchom. W starszych systemach (win 9x) program nazywa si . i ma ograniczone funkcje. Zalety korzystania z wiersza polece : Mo liwo wykonywania pewnych operacji szybciej zamiast wielokrotnie powtarza te same czynno ci myszk . Automatyzacja pewnych czynno ci poprzez pisanie prostych skrypt w. Gwarantuje lepsze poznanie systemu . Pozwala na wykorzystanie wielu program w, kt re nie posiadaj interfejsu graficznego a s . istotnymi w pracy z systemem. Wybrane polecenia linii polece (podstawowe operacje dyskowe).

Podstawy Informatyki (semestr I) laboratorium 1 Wiersz polece ń systemu Windows Wiersz polece ń (zwany tak Ŝe konsol ą) pozwala na wykonywanie wi ększo ści czynno ści zwi ązanych z

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Wiersz polece ń systemu Windows - dr Tomasz …

1 Podstawy Informatyki (semestr I) laboratorium 1. Wiersz polece systemu Windows Wiersz polece (zwany tak e konsol ) pozwala na wykonywanie wi kszo ci czynno ci zwi zanych z obs ug systemu bez konieczno ci pos ugiwania si interfejsem graficznym. Dost p do konsoli uzyskujemy za pomoc polecenia Start->Programy->Akcesoria-> Wiersz polecenia lub poprzez wpisanie polecenia cmd w Start->Uruchom. W starszych systemach (win 9x) program nazywa si . i ma ograniczone funkcje. Zalety korzystania z wiersza polece : Mo liwo wykonywania pewnych operacji szybciej zamiast wielokrotnie powtarza te same czynno ci myszk . Automatyzacja pewnych czynno ci poprzez pisanie prostych skrypt w. Gwarantuje lepsze poznanie systemu . Pozwala na wykorzystanie wielu program w, kt re nie posiadaj interfejsu graficznego a s . istotnymi w pracy z systemem. Wybrane polecenia linii polece (podstawowe operacje dyskowe).

2 Help - wy wietlenie informacji o poleceniach, help [komenda], np. help path dir - wy wietlanie zawarto ci danego katalogu, opcje np. /w, /p - wy wietlanie szerokie, stronami. cd - zmiana katalogu, np. cd Public, gdzie Public jest nazw katalogu. md lub mkdir- tworzenie katalogu, np. md Public. copy - kopiowanie zbioru b d grupy zbior w, copy [co kopiujemy] [dok d kopiujemy], np. copy c:\ c:\Public, czenie plik w w jeden copy + del - usuwanie zbioru lub grupy zbior w z dysku, np. del c:\public\autoexec bat, del c:\public\*.*. rd lub rmdir - usuwanie pustego katalogu z dysku, np. rd C:\Public rename lub ren - zmiana nazwy zbioru, ren [stara nazwa] [nowa nazwa], np. ren copy con - tworzenie zbioru tekstowego, np. utworzenie zbioru o nazwie copy con po wci ni ciu klawisza Enter wprowadzamy tekst, ko czymy wprowadzanie tekstu klawiszem F6 lub Ctrl-Z. format - przygotowanie dysku do zapisu, komenda format niszczy zawarto dysku np.

3 Format a: oznacza formatowanie dyskietki w stacji a:. Przy pos ugiwaniu si poleceniami mo emy stosowa znaki specjalne (ang. wildcard's) tzn. "?" - zast puje jeden znak, "*" - zast puje wiele znak w, np.: Skr t Znaczenie Przyk ad *.txt Wszystkie zbiory z rozszerzeniem txt , archiwum txt Wszystkie zbiory o nazwie Raport i Raport.* , dowolnym rozszerzeniu Wszystkie zbiory o nazwie m*.* rozpoczynaj cej si od litery m memo txt, i dowolnym rozszerzeniu Wszystkie zbiory maj ce trzyliterow . ???.* , , aug nazw i dowolne rozszerzenie Podstawy Informatyki (semestr I) laboratorium 1. cie ki relatywne i bezwzgl dne Relatywne po o enie pliku/folderu okre la si wzgl dem miejsca, w kt rym obecnie si znajdujemy, c:\ Windows > cd system\system32. Bezwzgl dne po o enie pliku/folderu podajemy za pomoc pe nej cie ki dost pu, c:\ Windows > cd c:\ Windows \system\system32. D ugie nazwy plik w/folder w Linia polece spacj interpretuje jako separator parametr w, dlatego pliki i katalogi, kt re zawieraj w nazwie spacj nale y zapisywa w cudzys owie.

4 Cd Program files \ Microsoft Office . cd Program files\Microsoft Office . Skrypty linii polece . Skrypt nie jest programem, jest to makro automatyzuj ce wykonywanie pewnych czynno ci, zbioru kolejno wykonywanych polece . Skrypt wiersza polece jest plikiem tekstowym z rozszerzeniem bat lub com. @echo off wy cza wy wietlanie polece . %1, %2 odniesienie do parametr w przekazywanych podczas uruchamiania skryptu Strumie danych Przekierowanie do pliku Istnieje mo liwo przekierowania informacji wy wietlanej w oknie konsoli do pliku tekstowego. Wykorzystujemy do tego celu operator > lub >> (ten drugi powoduje dopisywanie do istniej cego pliku), np. dir *.* > Przekazanie do innego polecenia/programu Dane b d ce wynikiem dzia ania jednego polecenia mo emy przekaza potokowo do innego polecenia za pomoc znaku | . Proces taki dojdzie do skutku je eli drugie polecenie jest przygotowane do przyjmowania danych np.

5 Type | find fragment tekstu . Inne polecenia i programy attrib wy wietla lub zmienia atrybuty plik w i folder w deltree - usuwanie drzewa katalog w z dysku (katalogi nie musz by puste!), np. deltree public defrag - program ten porz dkuje u o enie zbior w na dysku, tzn. usuwa fragmentaryzacj zbior w. scandisk - bada i usuwa ewentualne b dy na dysku. cls - czyszczenie ekranu find, findstr - wyszukiwanie fragment w tekstu w pliku lub w plikach path - wy wietlenie lub ustawienie cie ki dost pu do plik w wykonywalnych path [ cie ka1]; [ cie ka2]; ..; [ cie ka n];. path \; c:\bin; c:\nc print - drukowanie pliku tekstowego print [ cie ka i nazwa pliku], np. print print [/d:urz dzenie] [ cie ka i nazwa pliku], np. print /d:com1 c:\teksty\ type wy wietla zawarto jednego lub wi cej plik w tekstowych more wy wietla dane po jednym ekranie na raz, np.: more Podstawy Informatyki (semestr I) laboratorium 1.

6 Prompt - zmiana znaku zg oszenia prompt [tekst - kody znak w]. np. prompt $p$g - wy wietlany jest bie cy dysk i katalog oraz znak >. pause -wstrzymanie wykonywania pliku wsadowego i wy wietlenie komunikatu tree - wy wietlenie struktury podkatalog w dysku lub katalogu, opcja /f powoduje wy wietlanie r wnie plik w, echo - w czenie lub wy czenie wy wietlania polece lub wy wietlenie komunikatu echo [on | off] echo [komunikat] np. echo w dyskietk . xcopy - kopiuje pliki i drzewa katalog w fc, comp por wnywanie zawarto ci dw ch plik w sort sortowanie zawarto ci pliku tekstowego ping, tracert, pathping diagnostyka po cze sieciowych net zarz dzanie us ugami sieciowymi i administrowanie kontami u ytkownik w, np. do zmiany has a konta u ytkownika s u y polecenie: net user %username% <haslo>. ipconfig konfiguracja kart sieciowych nslookup narz dzie do rozwi zywania nazw DNS, np. nslookup Dodatkowe polecenia dla systemu Windows XP.

7 Shutdown zamyka system, tak e zdalnie fsutil narzedzie do konfiguracji systemu NTFS. Np. wymuszenie gruntownych test w dysku c: podczas kolejnego uruchomienia systemu poprzez oznaczenie dysku jako uszkodzonego: fsutil dirty query c: netstat informacja o nawi zanych po czeniach sieciowych getmac wy wietla adresy fizyczne kart sieciowych openfiles wy wietlanie i zarz dzanie otwartymi plikami, dotyczy g wnie udost pnionych zasob w, kt re s aktualnie u ywane w sieci systeminfo wy wietla podstawowe informacje o systemie tasklist tekstowy odpowiednik menad era zada . taskkill zamykanie proces w Podstawy Informatyki (semestr I) laboratorium 1. Zadanie do wykonania Zadanie 1. Utw rz w katalogu C:\Work dwa podkatalogi: PUBLIC i PRIVATE. W katalogu PUBLIC utw rz dwa podkatalogi PROGRAMY i DANE. W katalogu PRIVATE utw rz podkatalog DOKUMENT. W katalogu DOKUMENT utw rz zbi r tekstowy " ", wpisz do niego swoje imi , nazwisko, dat urodzenia.

8 Skopiuj zbi r do katalogu DANE. Zmie nazw zbioru w katalogu DANE na swoje nazwisko, czyli np. na C:\ WORK\ PUBLIC\ PROGRAMY\. DANE\ PRIVATE\ DOKUMENT\ Zadanie 2. Z poziomu katalogu C:\WORK utw rz katalog LAB a w nim podkatalogi LAB2A i LAB3A. W katalogu LAB3A utw rz podkatalog LAB4. W katalogu LAB2A utw rz pliki: i wpisz do niego swoje imi i nazwisko, i wpisz do niego sw j numer indeksu. Umie dane z plik w i w pliku Wy wietl zawarto pliku Skopiuj plik do katalogu LAB3A zmieniaj c jego nazw na Zmie nazw pliku na Ustaw atrybut "tylko do odczytu" dla pliku Ustaw atrybut "ukryty" dla katalogu LAB4. Ustaw atrybuty "tylko do odczytu" i "ukryty" dla pliku Utw rz katalog C:\WORK\LABOR. Przenie ca struktur z katalogu LAB do katalogu LABOR pami taj c o plikach i katalogach ukrytych oraz o pustym katalogu. Umie w pliku informacj o ca ej strukturze katalogu C:\WORK oraz w pliku informacj o atrybutach tej struktury.

9 Usu drzewo katalogu C:\WORK\LAB. C:\ WORK\ LAB\ LAB2A\ LAB3A\ LAB4. Podstawy Informatyki (semestr I) laboratorium 1. Zadanie 3. Utw rz plik wsadowy o nazwie , kt ry powoduje utworzenie w katalogu bie cym struktury katalog w jak na rysunku oraz wy wietlenie komunikatu "Katalogi utworzono". Zadanie 4. Zapisz w pliku list plik w i folder w z katalogu systemowego c:\winnt (c:\ Windows ). Lista powinna zawiera tylko nazwy plik w/katalog w. Zapisz w pliku tylko list plik w z katalogu systemowego. Posortuj plik alfabetycznie od z' do a'. Posortuj alfabetycznie t sam list ale po 2 literze nazwy. Zadanie 5. Utw rz kopi pliku i zapisz jako W pliku wprowad kilka zmian (np. dopisuj c pojedyncze znaki za pomoc polecenia edit lub Notatnika). Por wnaj pliki i wy wietlaj c tylko linie, kt rych wyst puj r nice wraz z numerami tych wierszy. Zadanie 6. Napisz skrypt wyszukuj cy plik na dysku c.

10 Skrypt powinien przyjmowa jako parametr nazw . pliku. Efektem powinno by wy wietlenie cie ki do pliku, kt rego nazwa jest zgodna z wzorcem.


Related search queries