Example: quiz answers

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH …

PREDLOG. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPRE EVANJU. PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA. I. BESEDILO LENOV. 1. len V Zakonu o prepre evanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, t. 60/07, 9/10, 77/11 in 108/12-ZIS-E) se prvi odstavek 37. lena spremeni tako, da se glasi: (1) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitve v Republiki Sloveniji, od stranke ali nekoga tretjega pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju posamezne storitve ne smejo sprejeti pla ila v gotovini, e to pla ilo presega vrednost 5 000 eurov. Med osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga, se tejejo pravne in fizi ne osebe, ki organizirajo ali izvajajo dra be, trgujejo z umetninami, se ukvarjajo s prometom plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz le-teh ter druge pravne in fizi ne osebe, ki pri prodaji blaga sprejemajo pla ila v gotovini.

II. OBRAZLOŽITEV K 1. členu Do sprejetja novega Zakona o prepreevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur..l. RS št. 60/07), ki je zael veljati dne 21.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH …

1 PREDLOG. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREPRE EVANJU. PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA. I. BESEDILO LENOV. 1. len V Zakonu o prepre evanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, t. 60/07, 9/10, 77/11 in 108/12-ZIS-E) se prvi odstavek 37. lena spremeni tako, da se glasi: (1) Osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ali opravljajo storitve v Republiki Sloveniji, od stranke ali nekoga tretjega pri prodaji posameznega blaga ali opravljanju posamezne storitve ne smejo sprejeti pla ila v gotovini, e to pla ilo presega vrednost 5 000 eurov. Med osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga, se tejejo pravne in fizi ne osebe, ki organizirajo ali izvajajo dra be, trgujejo z umetninami, se ukvarjajo s prometom plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz le-teh ter druge pravne in fizi ne osebe, ki pri prodaji blaga sprejemajo pla ila v gotovini.

2 Med osebe, ki opravljajo storitve se tejejo pravne in fizi ne osebe, ki opravljajo dejavnost dav nega svetovanja, posredovanja pri sklepanju kreditnih in posojilnih poslov, ra unovodskih storitev, fiduciarnih storitev, pravnega zastopanja in druge pravne in fizi ne osebe, ki pri opravljanju storitev sprejemajo pla ila v gotovini.. V drugem odstavku se za besedilom prodano blago doda besedilo ali opravljeno storitev , tevilka 15 000 pa se nadomesti s tevilko 5 000 . V tretjem odstavku se za besedilom prodaje blaga doda besedilo ali opravljajo storitev . 2. len V petem odstavku 87. lena se za besedo blago doda besedilo in opravljene storitve , tevilka 15.

3 000 pa se nadomesti s tevilko 5 000 . 3. len V 18. to ki prvega odstavka 91. lena se za besedo blaga doda besedilo ali opravljanju posamezne storitve , za besedilom ki presega vrednost se tevilka 15 000 nadomesti s tevilko 5. 000 , za besedilom ki skupaj presegajo vrednost pa se tevilka 15 000 nadomesti s tevilko 5. 000 . 4. len Ta ZAKON za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. II. OBRAZLO ITEV. K 1. lenu Do sprejetja novega Zakona o prepre evanju pranja denarja in financiranja terorizma ( RS t. 60/07), ki je za el veljati dne 21. 7. 2007, zakonska ureditev ni vsebovala dolo b v zvezi z omejitvijo gotovinskega poslovanja.

4 V ZAKON iz leta 2007 so bile te dolo be vklju ene zaradi uskladitve z obveznostmi, ki jih je Tretja Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/60/ES o prepre evanju uporabe finan nega sistema za pranje denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: tretja EU. direktiva) nalaga v uvodnih dolo bah (to ka 18). Direktiva v tej to ki izrecno navaja, da pri pla ilu v gotovini vi ji zneski predstavljajo veliko tveganje za pranje denarja in financiranja terorizma. Dr ave, ki dopu ajo pla evanje v gotovini v znesku, ki presega dolo en prag, morajo zato zagotoviti, da se ukrepi odkrivanja in prepre evanja pranja denarja in financiranja terorizma izvajajo tudi pri pravnih in fizi nih osebah, ki trgujejo z blagom, e so pla ila izvr ena v gotovini in zna ajo ve kot evrov.

5 Skladno z ugotovitvami FATF je namre gotovina glede na svojo obliko in mo nost prenosljivosti e vedno poglavitni, e ne celo glavni generator umazanega denarja. V skladu z 18. to ko Direktive 2005/60/ES bi torej vsi trgovci z blagom, ki sprejemajo pla ila (na blagajni) za prodano blago v gotovini morali postati zavezanci za izvajanje predlaganega zakona. Da bi se izognili velikemu tevilu novih zavezancev, je bila takrat sprejeta odlo itev, da se raje uvede omejitev pri sprejemanju gotovinskih pla il blaga v vrednosti nad evrov, ki se ne izvajajo preko transakcijskih ra unov. Cilj navedene dolo be je bil, da se vsa gotovinska pla ila blaga v zneskih nad evrov (posamezne transakcije nad evrov ali ve med seboj povezanih transakcij, ki bi skupaj presegle znesek evrov) izvajajo preko nadzorovanih kreditnih in finan nih institucij, ki so e vklju ene v sistem odkrivanja in prepre evanja pranja denarja.

6 Predlagana ureditev tako omejuje mo nost izvajanja gotovinskih transakcij pri gospodarskih subjektih, ki opravljajo dejavnost organiziranja ali izvajanja dra b, trgovanja z umetninami, prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz le-teh ter pri drugih pravnih in fizi nih osebah, ki opravljajo dejavnost prodaje blaga ( kot so trgovci z avtomobili itd.), vendar le v tistem delu, ki je z vidika mo nosti zlorabe za pranje denarja in financiranje terorizma najbolj tvegan, in sicer pri sprejemanju neposrednih pla il pri prodaji blaga za gotovino v vrednostih, ki presegajo evrov, medtem ko bi sprejemanje gotovine pod navedenim zneskom ostalo brez omejitev, e to ni v nasprotju z drugimi zakoni.

7 Nekatere dr ave so se e odlo ile za omejitev gotovinskih pla il, kadar gre za visoke zneske, npr. nad evrov. V nadaljevanju navajamo primere nekaterih evropskih dr av, ki so v svoji zakonodaji e omejile visoka gotovinska pla ila. Belgija je omejitev uvedla ob zadnjih SPREMEMBAH zakona o prepre evanju uporabe finan nega sistema za pranje denarja in financiranja terorizma v letu 2004 . V preventivnem zakonu je dolo ila, da blago, ki ga prodaja trgovec, ne more biti pla ano z gotovino, v kolikor cena blaga presega evrov. V primeru prodaje nepremi nin ZAKON posebej dolo a, da mora biti kupnina pla ana z ban nim nakazilom ali ekom, z izjemo za dele do 10% kupnine, e vrednost tega dele a ne presega evrov.

8 Pred tem je Belgija v zvezi s tem za mnenje zaprosila tudi Evropsko centralno banko (v nadaljevanju: ECB), ki je svoje mnenje izdala septembra 2002. Stali e ECB v tej to ki je bilo, da tak na omejitev pla evanja z gotovino ne vpliva na status evra kot zakonitega pla ilnega sredstva EU. in je skladna s pravom EU. Tak na ureditev tudi ne posega v obstoje e pravice pravnih in fizi nih oseb glede svobodnega nastopanja na trgu in ne omejuje njihove konkurence, saj je splo na in velja za vse, ki prejemajo pla ila za prodano blago v gotovini, ki presega vrednost evrov. Pred kratkim je Belgija mejni znesek zni ala na evrov, v januarju 2014 pa namerava ta znesek dodatno zni ati na evrov.

9 Tudi Makedonija, je v okviru zakona za prepre evanje pranja denarja prepovedala vsako gotovinsko pla evanje, poravnavanje ali sprejemanje gotovine v zneskih nad evrov, e transakcije niso izvedene preko finan nih institucij, ki imajo dovoljenje za izvajanje pla ilnega prometa. e mnogo prej kot Belgija in Makedonija je kar precej omejitev glede uporabe gotovine in finan nih instrumentov na prinosnika predpisala Italija, in sicer z zakonom iz leta 1991. e zneski presegajo evrov (nekdanjih ITL) so prepovedani prenosi gotovine, ekov in menic na prinosnika, do katerih med dvema razli nima strankama pride iz kakr nega koli razloga. Tak ni prenosi ali odstopi se smejo izvajati samo preko poobla enih posrednikov, ki jih dolo a ZAKON .

10 Leta 2007 so v Italiji v svojo zakonodajo implementirali Direktivo 2005/60/ES in znesek dvignili na vi ino evrov, vendar pa so ga leta 2010 zni ali na evrov ( , ), v avgustu leta 2011 na evrov ( , n. 138) in v decembru 2011 na evrov ( , n. 201). Predvsem zadnje zni anje je bilo utemeljeno z bojem zoper dav ne utaje in z njimi nelo ljivo povezanim pranjem denarja. Prav tako sta gotovinsko poslovanje omejili tudi Francija, ki je mejo gotovinskega poslovanja postavila na znesek evrov in Portugalska, ki je to mejo postavila na evrov. Poudariti velja, da vse navedene omejitve, tako kot jih nameravamo uveljaviti v Sloveniji, ne veljajo za promet med fizi nimi osebami, ob ani, ampak se omejitve nana ajo izklju no na pla ilo blaga in storitev v pravnem prometu med samimi pravnimi osebami ter med pravnimi osebami in fizi nimi osebami.