PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: biology

PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK …

P E R M O H O N A N K E B E N A R A N P I N D A H M I L I K G A D A I A N /P A J A K A N/ P A J A K A N K E C I L PEJABAT tanah DAN GALIAN : .. Jenis PERMOHONAN : PINDAH MILIK Gadaian Pajakan Pajakan Kecil (Sila tanda di petak yang berkenaan) BUTIRAN HAKMILIK Perihal & No. Hakmilik No. Bandar/Pekan/Mukim Bahagian Yang Terlibat / Unit Petak : Sebahagian / Keseluruhan (Sila potong yang tidak berkenaan) Harga Jualan Dicadangkan / Perjanjian Jual Beli / Jumlah Pinjaman / Amaun Pajakan & tempoh (jika berkaitan) : MAKLUMAT PEMOHON Nama: No. Kad Pengenalan / No. Pendaftaran Syarikat: Kewarganegaraan / Status Syarikat : Alamat Surat Menyurat : Pekerjaan (bagi individu) : Pendapatan Sebulan : RM Tempat Bekerja : Status Perkahwinan : Tanggungan : tanah - tanah Lain Yang Dimiliki (jika ada) : (Jika ruang tidak mencukupi, sila sediakan lampiran) Perihal & No.

PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK GADAIAN /PAJAKAN/PAJAKAN KECIL PEJABAT TANAH DAN GALIAN : ..... Jenis Permohonan …

Tags:

  Tanah

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK …

Related search queries