PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: quiz answers

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - …

Perihal Dagangan 1. UNDANG-UNDANG . MALAYSIA . Akta 730. Akta perihal dagangan 2011. 2 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 730. Tarikh Perkenan Diraja .. 5 Ogos 2011. Tarikh penyiaran dalam Warta .. 18 Ogos 2011. Hakcipta Pencetak H. percetakan nasional MALAYSIA berhad Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional MALAYSIA Berhad (Pencetak kepada Kerajaan MALAYSIA yang dilantik). Perihal Dagangan 3. UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 730. akta PERIHAL DAGANGAN 2011. SUSUNAN seksyen Bahagian I. PERMULAAN. Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa 2. Tafsiran 3. Pelantikan Pengawal, Timbalan Pengawal, Penolong Pengawal, dsb. 4. Pelantikan Pendaftar Perintah Perihal Dagangan Bahagian II.

4 Undang-Undang Malaysia Ak t A 730 17. Pernyataan palsu atau yang mengelirukan tentang perkhidmatan, dsb. 18. Pernyataan palsu atau yang mengelirukan dalam iklan 19. Anggapan liabiliti ke atas pengik

Tags:

  Perkhidmatan

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Spam in document Broken preview Other abuse

Transcription of UNDANG-UNDANG MALAYSIA - …

Related search queries