PDF4PRO ⚡AMP

Modern search engine that looking for books and documents around the web

Example: marketing

Search results with tag "Undang"

E-BOOK UNDANG-UNDANG KONTRAK DI MALAYSIA

people.utm.my

undang& Inggeris& ini& sebagai& rujukan& memandangkan& sebahagian& daripada& prinsip undang2undang ini dibuat berasaskan situasi di Engl and& yang jauh& bezanyadengansituasidiMalaysia.& & Apakah’maksud’undang?undangsivil?’ & Undang2undang kontrak adalah salah satu bentuk undang 2undang sivil.

  Malaysia, Undang

m ha UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA m . go …

www.dpr.go.id

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM …

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

luk.staff.ugm.ac.id

Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 …

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor 1 tahun, Nomor 1

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG

www.luk.staff.ugm.ac.id

golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. 3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara

  Undang, Pembuatan

Rukun Negara dalam Memperkukuhkan Ketahanan Negara

repo.uum.edu.my

undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Oleh itu undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Tuntutan kepada prinsip keempat ini adalah supaya kita sama-sama menghormati undang-undang dan berusaha menyokong penguatkuasaannya serta memelihara kedaulatannya.

  Reagan, Dalam, Undang, Rukun negara dalam memperkukuhkan ketahanan negara, Rukun, Memperkukuhkan, Ketahanan

Tetap/Kontrak A. JAWATAN AKADEMIK MINIMUM …

iapps.uitm.edu.my

Sep 06, 2021 · Pegawai Undang-Undang L41 Pegawai Undang-Undang RM 2,418.00 RM 9,607.00. Bil : 2/2021_300821 ... pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Bil : …

  Malaysia, Undang

PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL: KERANGKA INSTITUSI …

www.ijlgc.com

Mar 18, 2020 · DAN UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA SOCIAL MEDIA MISUSE: INSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK IN MALAYSIA Nor Azlina Mohd Noor1*, Ahmad Shamsul Abd Aziz2, Rusniah Ahmad3 1 Pusat Pengajian Undang-undang, UUM COLGIS, Universiti Utara Malaysia, Malaysia Email: norazlyna@uum.edu.my 2 Pusat Pengajian …

  Malaysia, Undang

LEMBAGA KAUNSELOR (MALAYSIA)

www.mqa.gov.my

Malaysia (MQA), dan Institusi Pengajian Tinggi awam dan swasta (IPT). 3. Dalam memastikan latihan kaunselor mencapai satu standard minimum yang ditetapkan, Lembaga Kaunselor (Malaysia) menyediakan satu Piawaian dan ... menjamin kerahsiaan dan melindungi hak-hak klien mengikut undang-undang.

  Malaysia, Undang

PEMBUATAN UNDANG-UNDANG

ppuu.upm.edu.my

Jawatankuasa hendaklah diberitahu kepada Dewan sehari sebelum pindaan itu hendak dicadangkan – PM57(2) Jika, berkenaan dengan mana-mana fasal, tiada pindaan, atau jika selesai semua pindaan yang dicadangkan, Pengerusi akan mengemukakan perkara itu untuk keputusan Jawatankuasa – PM 57(1) 23. 9. PEMBENTANGAN DI DEWAN RAKYAT …

  Undang, Pembuatan, Jawatankuasa, Pembuatan undang undang

KONSEP ADAT MENURUT PERSPEKTIF MELAYU, SYARIAH

studentsrepo.um.edu.my

18 Abdullah Siddik, Pengantar Undang-undang Adat di Malaysia (Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 1975), 7. Ria Agustar, “Pelaksanaan Pembahagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau di Kacamata Lubuk Kilangan Kota Padang” (Disertasi, Universiti Ponegoro Semarang, 2008), 38.

  Data, Malaysia, Undang, Menurut, Perspektif, Syariah, Melayu, Adat menurut perspektif melayu

UU 19 Tahun 2016 Kop Presiden HVS

web.kominfo.go.id

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu)

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor 11 tahun

BAB 3 KFC HOLDINGS (Malaysia) BHD 3.1. LATAR BELAKANG

studentsrepo.um.edu.my

sama atau mana-mana pemilik yang sah di sudut undang-undang, seperti francais di mana aktiviti utamanya adalah menyediakan makanan yang sedia terproses dan dapat dinikmati sama ada di restoran atau di luar premis.”2 1Kunasundary Muthu (2003/2004),“Amalan Makanan Segera: Satu Kajian Kes Di Universiti Malaya”

  Malaysia, Undang

GARIS PANDUAN PENDAFTARAN NAMA PERNIAGAAN 1. …

www.ssm.com.my

Menamakan perniagaan mestilah tidak bertentangan dengan perlembagaan, undang-undang dan tidak mempunyai unsur negatif. Nama perniagaan tidak boleh menggunakan perkataan yang dilarang oleh

  Panduan, Undang

UJIAN KEMAHIRAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT SECARA …

www.anm.gov.my

LAMPIRAN A Sukatan Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan 3/7 7. Sukatan Peperiksaan (termasuk masa dan soalan) Soalan adalah berdasarkan kepada perkara-perkara berikut: 7.1 PERLEMBAGAAN DAN UNDANG-UNDANG, PROSEDUR

  Undang

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR …

perundangan.pertanian.go.id

2 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

  Tahun, Undang

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2003

docs.jpa.gov.my

1. Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan menguatkuasakan pemakaian Panduan Urusan Persaraan Dan Pencen seperti berkembar (selepas ini disebut Panduan ini) untuk menggantikan panduan dan prosedur yang sedang berkuat kuasa bagi menguruskan persaraan dan pemberian faedah di bawah undang-undang

  Tahun, Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 …

peraturan.bpk.go.id

Undang-undang Nomor 13. Tahun 1965 ternyata tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970; d. bahwa selain itu, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 telah dinyatakan tidak berlaku, tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku;

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

www.ojk.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral …

  Undang, Undang undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 …

pn-kediri.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengingat: ...

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Undang undang republik indonesia nomor, Undang nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 …

www.dpr.go.id

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang …

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …

luk.staff.ugm.ac.id

undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan dengan rahmat tuhan yang maha esa

  Indonesia, Undang, Republik, Undang republik indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …

www.dpr.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang …

  Indonesia, Undang, Republik, Undang undang republik indonesia, Perdagangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 …

peraturan.bpk.go.id

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 …

www.dpr.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor ... Pasal 11 (1) Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang merangkap menjadi: a. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta; b. advokat.

  Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Undang nomor, Undang republik indonesia nomor, Republik indonesia tahun

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

peraturan.bpk.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ... pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. 17. ...

  Undang, Pembuatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 …

persi.or.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka …

  Tahun, Undang, Nomor

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA …

www.bpk.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

  Undang, Undang undang

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

luk.tsipil.ugm.ac.id

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

  Undang, Undang undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN …

www.dpr.go.id

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada

  Indonesia, Undang, Republik, Undang undang republik indonesia, Pembuatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

www.dpr.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang ... pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan …

  Undang, Pembuatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Padepokan …

luk.staff.ugm.ac.id

undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Undang republik indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

peraturan.bpk.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ... Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pasal 9 . . . - 7 - Pasal 9

  Undang, Pembuatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - dpr.go.id

www.dpr.go.id

undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

  Indonesia, Undang, Republik, Republik indonesia, Undang republik indonesia

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - Kami Sedia Membantu

medicalprac.moh.gov.my

UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA Akta 586 AKTA KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN JAGAAN KESIHATAN SWASTA 1998 Mengandungi segala pindaan hingga 1 …

  Undang

Undang-Undang Malaysia - agc.gov.my

www.agc.gov.my

6 Undang-Undang Malaysia AktA 588 Seksyen 50. Daftar notis pendaftaran Bahagian V kuaSa Dan tataCara Suruhanjaya komunikaSi Dan multimeDia malaySia bab 1 Arahan 51. arahan oleh Suruhanjaya

  Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 …

www.dkn.or.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria PERTAMA BAB I DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

  Undang, Tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 16 …

www.luk.staff.ugm.ac.id

berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. Pasal 6 Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan. Pasal 7

  Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 …

www.kemenperin.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia …

  Tahun, Undang, Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 …

www.dpr.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di

  Undang

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA 588 AKTA …

www.mcmc.gov.my

UNDANG-UNDANG MALAYSIA . AKTA 588 . AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998 . Mengandungi pindaan terkini - Akta A1220/2004 . Tarikh Persetujuan Diraja: 23 September 1998 . Tarikh diterbitkan dalam Warta: 15 Oktober 1998 . Tarikh mula berkuatkuasa ditetapkan: [1 April 1999, P.U. (B) 128/1999— kecuali ss. 157, 159-162, 164-171,

  Malaysia, Undang, Undang malaysia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 9 …

www.kejaksaan.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan ... 11.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 16 (1)Hakim Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 - KPPU

kppu.go.id

UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 11 Bagian Kelima Kartel Pasal 11 Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya

  Tahun, Undang, Nomor, Undang nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 …

jdih.esdm.go.id

Keselamatan dan Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja-sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

  Kerja, Undang, Undang undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG …

dkk.balikpapan.go.id

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan ... c. membina dan mengawasi penyelenggaraan Rumah Sakit; d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan ...

  Indonesia, Undang, Republik, Undang undang republik indonesia, Rumah, Membina

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR

www.dpr.go.id

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya Pasal 20 (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. (2) Mahkamah Agung berwenang: a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang

  Indonesia, Undang, Republik, Undang undang republik indonesia, Mahkamah

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - COVID-19 Malaysia

covid-19.moh.gov.my

17. Pengurusan orang mati 18. Membasmi kuman dan menutup premis 19. Pemusnahan struktur 20. Menjual atau menyewakan bangunan yang tercemar 21. Kuasa untuk memerintahkan kenderaan tertentu dibasmi kuman B AHAGIAN V KESALAHAN DAN PENALTI 22. Kesalahan secara amnya 23. Pendakwaan 24. Penalti am 25. Mengkompaun kesalahan B AHAGIAN VI …

  Malaysia, Undang, Undang undang malaysia, Pengurusan, Kenderaan

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

www.perkeso.gov.my

71. Bagi maksud apakah Kumpulan Wang boleh dibelanjakan 72. Perbelanjaan bagi pentadbiran 72A. Pengeluaran daripada Kumpulan Wang bagi pinjaman 73. Perbelanjaan pentadbiran adalah tanggungjawab Kerajaan 74. Memegang harta, dsb. 75. Pelaburan wang 75A. Panel Pelaburan 75B. (Dipotong) 76. Mendapatkan pinjaman 77. Anggaran belanjawan 78. Akaun 79 ...

  Malaysia, Undang, Undang undang malaysia, Kumpulan, Wang, Kumpulan wang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - DPR

www.dpr.go.id

dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. (2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan

  Indonesia, Undang, Republik, Undang undang republik indonesia, Agung, Mahkamah, Mahkamah agung

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13

jdih.lipi.go.id

NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan …

  2016, Indonesia, Tahun, Undang, Republik, Nomor, Tentang, Undang undang republik indonesia nomor 13, Tahun 2016 tentang

Similar queries