Example: bankruptcy

2018 - abdigm.meb.gov.tr

2018 AVRUPA B RL VE DI L K LER GENEL M D RL Ankara, 2018 AVRUPA B RL VE DI L K LER GENEL M D RL NCE YURT DI INDA G REVLEND R LECEK RETMENLER SE ME SINAVI KILAVUZU -EK D ZENLEME- ( ALMANCA, FRANSIZCA VE TALYANCA KONU ULAN AVRUPA LKELER ) Bu k lavuz 6 Nisan 2018 tarihinde Bakanl m za tebli edilen Dan tay dari Dava Daireleri Kurulunun 09/10/2017 tarih ve YD tiraz No: 2017/892 say l Y r tmeyi Durdurma Karar na istinaden 13 Aral k 2017 tarihinde yay mlanan Avrupa Birli i ve D li kiler Genel M d rl nce Yurt D nda G revlendirilecek retmenleri Se me S nav K lavuzu (Almanca, Frans zca ve talyanca Konu ulan Avrupa lkeleri) kapsam nda g ncellenen h k mleri i ermektedir.

SINAV TAKVİMİ. Tabloda belirtilen tarihlerde değişiklik yapma yetkisi Bakanlığımıza aittir.Söz konusu tarihlerde değişiklik olması durumunda http://meb.gov.tr ve

Tags:

  Abdigm

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of 2018 - abdigm.meb.gov.tr

1 2018 AVRUPA B RL VE DI L K LER GENEL M D RL Ankara, 2018 AVRUPA B RL VE DI L K LER GENEL M D RL NCE YURT DI INDA G REVLEND R LECEK RETMENLER SE ME SINAVI KILAVUZU -EK D ZENLEME- ( ALMANCA, FRANSIZCA VE TALYANCA KONU ULAN AVRUPA LKELER ) Bu k lavuz 6 Nisan 2018 tarihinde Bakanl m za tebli edilen Dan tay dari Dava Daireleri Kurulunun 09/10/2017 tarih ve YD tiraz No: 2017/892 say l Y r tmeyi Durdurma Karar na istinaden 13 Aral k 2017 tarihinde yay mlanan Avrupa Birli i ve D li kiler Genel M d rl nce Yurt D nda G revlendirilecek retmenleri Se me S nav K lavuzu (Almanca, Frans zca ve talyanca Konu ulan Avrupa lkeleri) kapsam nda g ncellenen h k mleri i ermektedir.

2 Bu h k mler; 13 Aral k 2017 tarihinde yay mlanan K lavuz do rultusunda Almanca, Frans zca ve talyanca Konu ulan Avrupa lkelerinde g revlendirilmek zere ba vuruda bulunan ve ba vurular kabul edilen retmenlere y neliktir. Ba vuruda Bulunan retmenlerin Mesleki Yeterlilik S nav cret Yat rma Tarihleri - Mesleki Yeterlilik S nav Tarihi, Saati ve Yeri 13 May s 2018, , Ankara Mesleki Yeterlik S nav S resi 90 dakika S nav creti 200,00 TL Mesleki Yeterlilik S nav Sonu lar 25 May s 2018 S nav Giri Belgesi, 7 May s 2018 tarihinden itibaren internet adresinden al nabilecektir. D KKAT! S nav cretini yat rmayan, s nava girmeyen veya giremeyen, s nava al nmayan veya s navdan kar lan, s navda ba ar sa layamayan, s nav ge ersiz say lan, cret gerektirmeyen bir i lem i in cret yat ran ve ayn i lem i in birden fazla deme yapm olan adaylar n dedikleri cretler geri verilmez.

3 Bu k lavuzda yer alan cretlerin d nda ba vuru merkezlerine ve bankalara, ba ka bir ad alt nda herhangi bir cret denmeyecektir. LET M B LG LER Bakanl m z bir b t n olarak ilgilendiren resm , zel ve genel sorular i in: Mill E itim Bakanl leti im Merkezi ALO 147 Mill E itim Bakanl Avrupa Birli i ve D li kiler Genel M d rl (ABD GM) Yurtd Te kilat Daire Ba kanl Emniyet Mah. Gazeteci Yazar Muammer Ya ar Bostanc Cad. Mill E itim Bakanl Be evler Kamp s C Blok 06560 Be evler/Yenimahalle/ANKARA Belgege er (312) 418 82 89 Elektronik Posta Avrupa Birli i ve D li kiler Genel M d rl Internet Adresi: Mesleki Yeterlilik S nav ve Temsil Yetene i M lakat Sonu lar in nternet Adresi: - D KKAT!

4 Bu K lavuzda yer alan kurallar, K lavuzun yay m tarihinden sonra y r rl e girebilecek yasama, y r tme ve yarg organlar ile ilgili kurumlar n kararlar gerekli k ld takdirde de i tirilebilir. B yle durumlarda izlenecek yol Mill E itim Bakanl taraf ndan belirlenir ve Mill E itim Bakanl n n internet sayfas ndan kamuoyuna duyurulur. S navlarla ilgili olarak al nan yeni kararlar ve gerekli g r len de i ikliklere ili kin bilgiler de internet sayfas ndan kamuoyuna duyurulaca ndan ilgililerin Mill E itim Bakanl n n internet sayfas n s k s k kontrol etmeleri yararlar na olacakt r. Almanca Konu ulan lkeler i in : (312) 41319 59-413 19 49 Frans zca Konu ulan lkeler i in talya i in : (312) 413 19 48 (312) 413 39 29 Di er Konular i in : (312) 413 19 52-413 19 53 1 SINAV TAKV M Tabloda belirtilen tarihlerde de i iklik yapma yetkisi Bakanl m za aittir.

5 S z konusu tarihlerde de i iklik olmas durumunda ve i nternet adresinden duyurulacakt Tarih Aral Sorumlular Duyurunun Yay mlanmas 17 Nisan 2018 Mill E itim Bakanl Ba vuru/ cret Yat rma 24 Nisan-2 May s 2018 Adaylar S nav Giri Belgesi 7 May s 2018 tarihinden itibaren internet adresinden al nabilecektir. Mill E itim Bakanl nca yay mlanan belgeler adaylar taraf ndan al nacakt r. S nav Tarihi / Saati / S resi/Yeri 13 May s 2018/ / 90 dakika/ Ankara Mill E itim Bakanl S nav Sorular ve Cevap Anahtar n n Yay mlanmas 15 May s 2018 Mill E itim Bakanl Mesleki Yeterlilik S nav Sonu lar n n lan 25 May s 2018 Mill E itim Bakanl retmenlerin Temsil Yetene i M lakat Tarihleri ve internet adresinden duyurulacakt r. 2 NDEK LER ESASLAR.

6 4 2. ADAY TARAFINDAN YAPILACAK BA VURU LEMLER BA VURU CRET VE BANKA LEMLER .. 4 3. YURT DI INDA G REVLEND R LECEK RETMENLER N YAPILACAK SINAVLAR .. 5 Mesleki Yeterlilik S nav ve S nav Konular .. 5 Mesleki Yeterlilik S nav Giri Belgesi .. 5 Mesleki Yeterlilik S nav Uygulamas .. 6 Mesleki Yeterlilik S nav De erlendirmesi ve tiraz S reci .. 7 Temsil Yetene i M lakat , M lakat Konular ve De erlendirme .. 8 G revlendirmeye Esas Ba ar S ralamas .. 9 EK-1 .. 10 3 1. GENEL ESASLAR Bu s nav sadece 13 Aral k 2017 tarihinde yay mlanan Avrupa Birli i ve D li kiler Genel M d rl nce Yurt D nda G revlendirilecek retmenleri Se me S nav K lavuzu (Almanca, Frans zca ve talyanca Konu ulan Avrupa lkeleri) h k mleri do rultusunda ba vuruda bulunan ve ba vurular kabul edilen retmenleri kapsamaktad r.

7 A) lgili Mevzuat ve Yarg Karar : 1. Bakanl klararas Ortak K lt r Komisyonun al ma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Taraf ndan Yurt D nda G revlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Y k ml l klerinin Belirlenmesine li kin 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 say l Bakanlar Kurulu Karar , 2. tarihli ve say l Makam Oluru, 3. Bakanl klararas Ortak K lt r Komisyonunun 16/04/2018 tarihli ve 39 say l Karar , 4. Dan tay dari Dava Daireleri Kurulunun 09/10/2017 tarih ve YD tiraz No: 2017/892 say l Y r tmeyi Durdurma Karar , b) Almanca, Frans zca ve talyanca konu ulan lkelerde g revlendirilecek retmenler Mesleki Yeterlilik S nav ve Temsil Yetene i M lakat na t bi tutulacaklard r. Mesleki Yeterlilik S nav , 13 May s 2018 tarihinde Ankara da yap lacakt r.

8 C) Adaylar, s nav sonu lar n Kimlik Numaralar ile Mill E itim Bakanl n n internet adresinden renebileceklerdir. d) Adaylar n Mill E i tim Bakanl ile yapacaklar b t n yaz malarda bu K lavuzdaki Genel Ama l Dilek e rne ini kullanmalar gerekir. 2. ADAY TARAFINDAN YAPILACAK BA VURU LEMLER BA VURU CRET VE BANKA LEMLER a) Mesleki Yeterlilik S nav na ba vuracak adaylar, Destek Hizmetleri Genel M d rl ne ba l D ner Sermaye letmesine ait Ziraat Bankas , T rkiye Vak flar Bankas veya T rkiye Halk Bankas ubelerinden herhangi birine Kurumsal Tahsil t Program arac l ile s nav uygulama takviminde belirtilen tarihler aras nda KDV d hil 200 (ikiy z) TL yat racaklard r. Bankalar n ATM ve internet bankac l hizmetleri de cret yat rmak i in kullan labilecektir.

9 B) Banka dekontunda aday n Kimlik Numaras , ad , soyad ve kat ld s nav n a k ad (Yurt D nda G revlendirilecek retmenlerin Mesleki Yeterlilik S nav ) bulunacakt r. c) Ba vuru, 24 Nisan-02 May s 2018 tarihleri aras nda bankaya cret yat r lmas suretiyle yap lacakt r. Bankaya cret yat r lmamas veya yanl Kimlik Numaras yla yat r lmas 4 halinde ba vuru yap lmam say lacakt r. Ba vurular 2 May s 2018 saat da sona erecektir. 3. YURT DI INDA G REVLEND R LECEK RETMENLER N YAPILACAK SINAVLAR Yurt d nda g revlendirilecek retmenler; Mesleki Yeterlilik S nav ile Temsil Yetene i M lakat olmak zere iki a amal bir s nava tabi tutulacakt r. Mesleki Yeterlilik S nav ve S nav Konular a) Adaylar hizmetin gerektirdi i mesleki yeterlili in tespiti i in yaz l olarak yap lacak Mesleki Yeterlilik S nav na tabi tutulacakt r.

10 B) Mesleki Yeterlilik S nav Mill E itim Bakanl l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl taraf ndan merkez sistemle tek oturum halinde yap lacak ve 90 dakika s recektir. S navda 80 adet sorudan olu an A-B soru kitap kullan lacakt r. c) Mesleki Yeterlilik S nav konular , sorular n konulara g re a rl klar ile soru say s a a da belirtilmi tir: * lgili Bakanlar Kurulu Karar n n g ncel haline MEB AB ve D ili kiler Genel M d rl internet sayfas ndan eri ilebilir ( ). Mesleki Yeterlilik S nav Giri Belgesi Adaylar, Mesleki Yeterlilik S nav S nav Giri Belgelerini 07 May s 2018 tarihinden itibaren internet adresinden alabilecektir. Adaylara ayr ca s nav giri belgesi g nderilmeyecektir. I T rk e ( T rk Dili ve Edebiyat , Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.