Example: air traffic controller

I- u: 02 6 2016 II- - gsi.gsu.edu.tr

GALATASARAY LKOKULU M D RL NDEN DUYURU Galatasaray lkokulu birinci s n f na her y l oldu u gibi 2016-2017 retim y l i in de 50 (elli) renci al nacakt r. Ba vurular n bu say y a mas halinde a a da belirtilen ekilde kura ekilecektir. I- Ba vuru: Ba vurular 02 May s 2016 13 May s 2016 tarihleri aras nda, saatlerinde, Galatasaray Lisesi Beyo lu binas nda kabul edilecektir. ( 8 May s 2016 Pazar g n ba vuru al nmayacakt r.) Aday say s n n 50 ki ilik kontenjan n zerinde olmas n kay t yapt rmay gerektirecektir. II- Ba vuru in Gerekli Ko ullar: Aday renci, 1- uyruklu olmal d r.

GALATASARAY İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına her yıl olduğu gibi 2016-2017 öğretim yılı için de 50 (elli) öğrenci

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of I- u: 02 6 2016 II- - gsi.gsu.edu.tr

1 GALATASARAY LKOKULU M D RL NDEN DUYURU Galatasaray lkokulu birinci s n f na her y l oldu u gibi 2016-2017 retim y l i in de 50 (elli) renci al nacakt r. Ba vurular n bu say y a mas halinde a a da belirtilen ekilde kura ekilecektir. I- Ba vuru: Ba vurular 02 May s 2016 13 May s 2016 tarihleri aras nda, saatlerinde, Galatasaray Lisesi Beyo lu binas nda kabul edilecektir. ( 8 May s 2016 Pazar g n ba vuru al nmayacakt r.) Aday say s n n 50 ki ilik kontenjan n zerinde olmas n kay t yapt rmay gerektirecektir. II- Ba vuru in Gerekli Ko ullar: Aday renci, 1- uyruklu olmal d r.

2 2- a) Do um tarihi 01 Ekim 2010 - 31 Mart 2011 tarihleri aras nda olmal d r. b) Do um tarihi, 01 Nisan 2011 30 Eyl l 2011 tarihleri aras nda olup ( 60-66 ay ) geli im y n nden ilkokula haz r oldu u anla lan ocuklar da velisinin yaz l iste iyle kuraya ba vurabilirler. ( lk retim Kurumlar Y netmeli i Madde 11 Bu rencilerin kesin kay tlar Milli E itim Bakanl Mevzuat na g re yap lacakt r.) c) Do um tarihi, 01 Ekim 2009 - 30 Eyl l 2010 tarihleri aras nda olan rencilerden 2015-2016 retim y l nda herhangi bir ilkokulun 1. s n f na kay t yapt rmam olanlar kuraya kat labilecektir.

3 D) 2015-2016 retim y l nda herhangi bir ilkokulun 1. S n f na kay tl renciler kurada kazansalar bile kesin kay tlar yap lmayacakt r. 3- Aday rencinin n fus c zdan n n asl ve bir adet fotokopisiyle ba vurulmal d r. Pasaport, n fus k t rne i, do um k d gibi di er resmi belgeler ba vuruya esas te kil edemez. Dikkat: - Kuraya kay t i lemleri tamamland ktan sonra kura numaras n i eren belge ilgililer taraf ndan ba vuru sahiplerine teslim edilecektir. - Ayn aday renci i in birden fazla kay t tespit edildi inde ba vuru iptal edilir. III- Kura ekili i: Kura, Galatasaray Lisesi Beyo lu binas nda Noter, Milli E itim, Galatasaray Lisesi - Galatasaray lkokulu Yetkilileri ve Veliler n nde piyango y ntemiyle ekilir.

4 Ekili sonucunda 50 aday renci yedek liste olmadan belirlenir. Kura tarihi 15 May s 2016 Pazar g n saat dur. Aday rencilerin listesi ayn g n adresindeki web sitesinde yay nlan r. IV- n Kay tlar: Kurayla belirlenen aday rencilerin Galatasaray lkokulu na n kay tlar 16,17,18 May s 2016 tarihlerinde yap lacakt r. Okula n kay t i in istenen belgeler aday rencilerin velilerine 15 May s 2016 Pazar g n Galatasaray Lisesi Beyo lu binas nda yap lacak toplant da bildirilecektir. - n kay t s resi bitiminde belirlenen 50 ki ilik kontenjan n dolmamas halinde, ba vuru listesindeki adaylar aras nda 23 May s 2016 Pazartesi g n saat da yeniden ayn y ntemle kura ekili i yap l r.

5 - kinci kuran n ard ndan tespit edilen aday rencilerin n kay tlar 24 May s 2016 Sal g n yap lacakt r. - Kesin kay tlar Milli E itim Bakanl mevzuat na g re yap lacakt r. Kura kayd na gelirken n fus c zdan n n fotokopisinin ektirilmi olarak gelinmesi nemle rica olunur.


Related search queries