Example: barber

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu/2013

M LL E T M BAKANLI I 2016 PARASIZ YATILILIK VE Bursluluk SINAVI (PYBS) Ba vuru ve Uygulama e-K lavuzu * Meslek Lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program t rlerine g re renim g ren 11 inci s n f rencilerini kapsar. _____ LET M B LG LER _____ Telefon : MEB leti im Merkezi Alo 147 l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl Faks : 0(312) 499 40 63 nternet adresleri : e- Posta : _____KISALTMALAR_____ 2016 PARASIZ YATILILIK VE Bursluluk SINAV TAKV M SINIF PARASIZ YATILILIK VE Bursluluk SINAVI BA VURU TAR H SINAV G R BELGES LANI SINAV TAR H SINAV SONU LARININ LANI PARASIZ YATILILIK N PANS YONLU OKUL VE Bursluluk TERC HLER N N ALINMASI PANS YONLU OKULLARA YERLE T RME SONU LARININ LANI 5, 6, 7 , 9 ve 10 uncu s n flar 21 Mart- 08 Nisan 2016 17 May s 2016 28 May s 2016 Saat: 15 Tem

belgelerini bu tarihler arasında okul müdürlüklerine ibraz edeceklerdir. ùartları taıyan öğrencilerin bavurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzu/2013

1 M LL E T M BAKANLI I 2016 PARASIZ YATILILIK VE Bursluluk SINAVI (PYBS) Ba vuru ve Uygulama e-K lavuzu * Meslek Lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program t rlerine g re renim g ren 11 inci s n f rencilerini kapsar. _____ LET M B LG LER _____ Telefon : MEB leti im Merkezi Alo 147 l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl Faks : 0(312) 499 40 63 nternet adresleri : e- Posta : _____KISALTMALAR_____ 2016 PARASIZ YATILILIK VE Bursluluk SINAV TAKV M SINIF PARASIZ YATILILIK VE Bursluluk SINAVI BA VURU TAR H SINAV G R BELGES LANI SINAV TAR H SINAV SONU LARININ LANI PARASIZ YATILILIK N PANS YONLU OKUL VE Bursluluk TERC HLER N N ALINMASI PANS YONLU OKULLARA YERLE T RME SONU LARININ LANI 5, 6, 7 , 9 ve 10 uncu s n flar 21 Mart- 08 Nisan 2016 17 May s 2016 28 May s 2016 Saat: 15 Temmuz 2016 11 inci s n flar* 21 Mart- 08 Nisan 2016 17 May s 2016 28 May s 2016 Saat.

2 15 Temmuz 2016 01-14 A ustos 2016 25 A ustos 2016 8 inci s n f 21 Mart- 08 Nisan 2016 (ba vuru belgelerinin al nmas ) 25-26 Kas m 2015 (yap ld ) 27-28 Nisan 2016 MEB Mill E itim Bakanl DSGM l me, De erlendirme ve S nav Hizmetleri Genel M d rl PYBS Paras z Yat l l k ve Bursluluk S nav RAM Rehberlik Ara t rma Merkezi M d rl RENC VEL S VE OKUL M D RL N N D KKAT NE 1. Bu k lavuz 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 say l Bakanlar Kurulu Karar ile y r rl e konulan lk retim ve Orta retim Kurumlar nda Paras z Yat l l k, Burs ve Sosyal Yard mlar Y netmeli i ve ubat 2011 tarihli ve 2641 say l Tebli ler Dergisi nde yay mlanan Mill E itim Bakanl Merkez Sistem S nav Y nergesi h k mlerine g re haz rlanm t r. 2. Paras z yat l l k ve Bursluluk s nav na (PYBS) ba vurmu olan renciler, bu k lavuzda yer alan h k mleri ve ilgili mevzuatta belirtilmi olan hususlar kabul etmi say l r.

3 3. Ba vuru artlar n ta mad h lde s nava girerek paras z yat l l k veya Bursluluk hakk kazanan rencilerin kay tlar yap lmayacakt r. 4. Meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program t rlerinde renim g ren 11 inci s n f rencileri, h len renim g rd kleri okul t r , s n f ve alan/dal d nda ba ka bir okul t r , s n f ve alan/dal bulunmayan pansiyonlu okulu tercih edemez. 5. Okul m d rl kleri b nyesinde kurulan komisyonlar, paras z yat l l k ve burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyeceklerdir. nceleme yap lmadan i lem tamamlanmayacakt r. 6. PYBS yi kazanan rencilerin paras z yat l l a veya burslulu a yerle tirilmeleri i in belirtilen tarihlerde ba vuru ve tercih yapmas ndan renci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul m d rl sorumludur. 7. Cinsiyetine, okul t r ne ve alan/dal na uygun pansiyonu olmayan okullar tercih edip kazananlar paras z yat l l k hakk ndan faydalanamaz.

4 8. PYBS yi kazanan rencilerin paras z yat l l a veya burslulu a yerle tirilmelerine ili kin bu k lavuzda yer alan kurallar, k lavuzun yay m tarihinden sonra y r rl e girebilecek yasama, y r tme ve yarg kararlar gere ince de i tirilebilir. B yle durumlarda izlenecek yol, Mill E itim Bakanl nca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 9. Yukar da belirtilen hususlarda olu abilecek herhangi bir hata durumunda DSGM sorumlu de ildir. 1. GENEL A IKLAMALAR Bu k lavuzda; PYBS yi kazanan rencilerin paras z yat l l a veya burslulu a yerle tirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktad r. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci s n flara y nelik olarak PYBS, 28 May s 2016 tarihinde T rkiye saatiyle saat da, DSGM taraf ndan yap lacakt r. PYBS, t m il merkezleri ile ba vuru say s na g re gerekli g r len il e merkezlerinde, yurt d nda ise s nava girecek en az 10 (on) renci olmak kayd yla; Lefko a, Riyad, Medine, Cidde, Teb k, Kuveyt, A kabat, Ta kent, Bak ve Bi kek te yap lacakt r.

5 5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci s n flar n s nav ba vurusu; 21 Mart - 08 Nisan 2016 tarihleri aras nda yap lacakt r. 8 inci s n f rencilerinin ortak s navlardan ald puanlara g re burslulu a yerle tirme i lemleri yap laca ndan ayr ca PYBS ye kat lmayacak olup sadece ba vuru artlar ile ilgili belgelerini bu tarihler aras nda okul m d rl klerine ibraz edeceklerdir. artlar ta yan rencilerin ba vurusu okul m d rl nce sistem zerinden onaylanacakt r. Paras z yat l l k veya Bursluluk hakk ndan yararlanmak i in s nava giren rencilerden; meslek lisesi, teknik lise, genel lise, imam hatip lisesi program t rlerinde renim g ren 11 inci s n f rencileri, 01-14 A ustos 2016 tarihleri aras nda okul m d rl klerine ba vurarak yat l l k ve Bursluluk tercihlerini yapacaklard r. Tercih yapmayan renciler bu haklar ndan yararlanamayacaklard r.

6 Renciler 2016 PYBS e-K lavuzu na ve ilgili mevzuata, ve internet adreslerinden ula abilecektir. S nav ba vurusunun yap labilmesi i in ncelikle rencinin e-Okul sisteminde kay tl ve bilgilerinin g ncel olmas gerekmektedir. A k retim Lisesi, Meslek A k retim Lisesi ve A k retim Ortaokulu rencileri paras z yat l l k ve bursluluktan yararlanamazlar. Tutuklu ve h k ml renciler paras z yat l l k ve Bursluluk s nav na ba vuramazlar. zel retim kurumlar nda renim g ren renciler PYBS ye m racaat edebilirler; ancak s nav kazananlar MEB e ba l resm , rg n okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokullar ile orta retim kurumlar ) renimlerine devam etmeleri h linde bu haklar ndan yararlanabilirler. Paras z yat l l k ve Bursluluk kayd n k lavuzda belirtilen kay t s resi i erisinde yapt rmayan renciler bu haklar ndan vazge mi say l r.

7 Paras z yat l l a hak kazand okula s resi i inde paras z yat l kayd n yapt rmayan rencilerin ilgili y netmelik gere ince paras z yat l l ktan burslulu a ge irilmesi m mk n de ildir. Paras z yat l olarak renimine devam eden rencilere ayr ca burs verilmez. 2. BA VURU ARTLARI a. T rkiye Cumhuriyeti veya Kuzey K br s T rk Cumhuriyeti vatanda olmak. b. Mevzuatta belirlenen kay t-kabul artlar n ta mak. c. Uzun s reli tedavi g rd n sa l k raporu ile belgelendirenler hari , bulunduklar s n fta s n f tekrar yapmam olmak.. Orta retim kurumlar nda, s nav n yap ld ders y l nda okul de i tirme veya daha a r bir ceza almam olmak. d. Madd imk nlardan yoksun bulunmak (Bunun i in ailenin 2015 y l y ll k gelir toplam ndan fert ba na d en net miktar n 2016 Mal Y l i in tespit edilen ,40 TL (yedibinbe zyirmidokuz Lira k rk Kuru ) u ge memesi gerekir.)

8 Geliri bu rakam ge enlerin, 24/5/1983 tarihli ve 2828 say l Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 say l ocuk Koruma Kanunu kapsam nda yer alanlar hari hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS ba vurular kabul edilmeyecektir.). Aile gelirinin tespitinde ailenin 2015 y l nda elde etti i t m gelirleri esas al nacakt r. Madd imk nlardan yoksun oldu unu belirten lk retim ve Orta retim Kurumlar nda Paras z Yat l l k, Burs ve Sosyal Yard mlar Y netmeli i nde yer alan (EK 1) renci Ailesinin Madd Durumunu G sterir Beyanname de ng r len ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde; Velinin ve e i al yor ise, e i ile birlikte b t n y ll k gelir durumunu g steren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili ki i, kurum ve kurulu lardan al nacak 2015 y l na ait 12 ayl k toplam gelirlerini g steren belge, Velinin ve e i al yor ise, e inin bakmakla y k ml oldu u anne ve babas ile ilgili tedavi yard m beyannamesi, varsa bakmakla y k ml oldu u di er ah slarla ilgili mahkeme karar n n tasdikli rne i, Aile yelerinin kimlik numaralar beyan eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

9 Ayr ca; e. Bursluluk ba vurusu i in; Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullar n n 5, 6, 7 ve 8 inci s n flar nda renim g r yor olmak. Orta retim okullar n n haz rl k s n f hari olmak zere 9, 10 ve 11 inci s n flar nda renim g r yor olmak. f. Paras z yat l l k ba vurusu i in; Orta retim kurumlar nda s navs z kay tlar yap lan ve renimlerine devam eden, meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program t rlerinin 11 inci s n flar nda renim g r yor olmak. Meslek ve teknik orta retim kurumlar n n 11 inci s n flar nda okuyan rencilerin tercih edece i pansiyonlu okullarda ayn s n f seviyesinde renim g rd meslek alan /dal bulunmak. Meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program t rlerinde 11 inci s n flar nda renim g r yor olmak. (Bu rencilerin d ndaki renciler paras z yat l l k i in ba vuru yapamayacaklard r.)

10 Kontenjan artlar : retmen ocu u Kontenjan Anne veya baban n MEB e ba l resm okullarda (14/7/1965 tarihli ve 657 Say l Devlet Memurlar Kanununa tabi s zle meli retmenler d hil) retmen olarak g rev yapt na, emekli oldu una veya g revde iken ya da emekli olduktan sonra vefat etti ine dair belge istenecektir. Durumu uygun olmayanlar i in bu b l m e-Okul sisteminde kapal olarak gelecektir. Anne veya babas retmen olup bo anan retmenlerin ocuklar da retmen ocu u kontenjan ndan ba vurabileceklerdir. Madd durum tespitinde (EK 1) renci Ailesinin Maddi Durumunu G sterir Beyanname ocu un velayetinin oldu u ebeveyn taraf ndan doldurulacakt r. Okul Yok Kontenjan Ailenin oturdu u yerle im biriminde ortaokul veya imam hatip ortaokulu (ta mal e itim kapsam nda olanlar d hil) bulunmayanlardan durumlar n g sterir il/il e mill e itim m d rl klerinden alacaklar belge istenecektir.


Related search queries