Example: stock market

Search results with tag "Madde"

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ...

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ...

oidb.kastamonu.edu.tr

EK MADDE 1- EK MADDE 2 BAŞVURU TARİHİ 1 Ağustos 2021 Pazar - 15 Ağustos 2021 Pazar 17 Ocak 2022 Pazartesi - 21 Şubat 2022 Pazartesi EK MADDE- 1 VE EK MADDE- 2 SONUÇ İLANI 20 Ağustos 2021 Cuma 25 Şubat 2022 Cuma EK MADDE-1 VE EK MADDE- 2 KAYIT TARİHİ 23 Ağustos 2021 Pazartesi - 27 Ağustos 2021 Cuma 28 Şubat 2022 Pazartesi ...

  Madde, Madde 1

İ KANUNU (1) - Mevzuat

İ KANUNU (1) - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

Madde 1-13/E- (Mülga: 22/5/2003/4857/120 md.) Kıdem tazminatı: Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin: 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, 3.

  Madde, Madde 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI - tbmm.gov.tr

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI - tbmm.gov.tr

www.tbmm.gov.tr

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

  Madde

ÇOCUK HAKLARINA DA‹R SÖZLEfiME - unicef.org

ÇOCUK HAKLARINA DA‹R SÖZLEfiME - unicef.org

www.unicef.org

Önsöz 3 I. K›s›m, Madde 1 — 41 5 2. K›s›m, Madde 42 — 45 18 3. K›s›m, Madde 46 — 54 20 Bu tercüme UNICEF Türkiye Temsilcili¤i

  Unicef, Madde, Madde 1

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ - Mevzuat

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar MADDE 4 – (Değişik: 14/3/2016-2016/8646 K.) (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  Madde, Dayanak, Dayanak madde

Geçici Madde 17 - denet.com.tr

Geçici Madde 17 - denet.com.tr

www.denet.com.tr

Geçici Madde 17 3 olduğu durumlarda kısıtlama tutarını eski tanıma göre azaltıcı veya arttırıcı etki yapmaktadır. Paralel düzenleme, 11 no.lu Tebliğin 19. maddesinde yapılmıştır.

  Madde

1) Yüzde çözelti - bekircol.com

1) Yüzde çözelti - bekircol.com

bekircol.com

1 ÇÖZELT ĐLER VE HAZIRLANMASI 1) Yüzde çözelti: a) Ağırlıkça yüzde çözelti (A ğırlık/a ğırlık esasına göre = w/w): Çözeltinin 100g.’ındaki daki çözünmü ş maddenin miktarının g olarak ifade edildi ği çözeltilerdir. %w/w=[çözünen maddenin a ğırlı ğı(g)/çözünen madde (g)] х100

  Madde

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANINA İLİŞKİN BAZI …

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI ALANINA İLİŞKİN BAZI …

www.mevzuat.gov.tr

1220-1244 Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü MADDE 9- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü MADDE 10- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.) Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü MADDE 11- (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/31 md.) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

  Madde

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM …

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM …

oidb.ankara.edu.tr

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilikin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıtır. Tanımlar

  Madde, Dayanak, Dayanak madde

T.C. Resmî Gazete

T.C. Resmî Gazete

www.resmigazete.gov.tr

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-nununun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE

  Madde, Dayanak, Dayanak madde 3

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ ... - mevzuat.gov.tr

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ ... - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

12262 ALTINCI BÖLÜM Mali Hükümler Gelirler MADDE 16-(Mülga: 2/7/2018/KHK/703/101 md.)Mali kolaylıklar MADDE 17- (1) TÜSEB’in görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden 16 ncı madde kapsamında elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar …

  Madde

6405 - Mevzuat

6405 - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

6406 Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kanunlara dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmeliğe bağlı ekler MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğe …

  Madde, Dayanak, Dayanak madde 3

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ ... - mevzuat.gov.tr

SULAMA ALANLARINDA ARAZİ ... - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

2152 Hukuki Dayanak Madde 3 – Kanunun 25 inci maddesi, bu yönetmeliğin hukuki dayanağını teúkil eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Uygulama Bölgesinin İlanı Madde 4 – Kanunda tesbit edilen amaçların gerçekletirilmesinde önceliği bulunan yerler, Genel Müdürlükçe Bakanlık Makamına sunulur. Bakanlıkça, bu yerlerin uygulama bölgesi olarak ilan edilmesinde fayda ...

  Madde, Dayanak, Dayanak madde 3

6736 SAYILI KANUN - MADDE 10/5 EK: 2/E …

6736 SAYILI KANUN - MADDE 10/5 EK: 2/E

www.gib.gov.tr

6736 sayili kanun - madde 10/5 ek: 2/e (dİlekÇe kodu: 251) (6736 sayili kanunun yayimlandiĞi tarİhten sonra mahsuben Ödeme talep …

  Sayili, Madde, 3766, Kanun, 6736 sayili kanun madde 10 5 ek, 6736 sayili

8049 TÜRK MEDENİ KANUNU - Mevzuat

8049 TÜRK MEDENİ KANUNU - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

1. Genel olarak Madde 14-Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur. 2. Ayırt etme gücünün bulunmaması Madde 15-Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz. 3.

  Kanunu, 9408, Madde, Medien, 8049 t, 220 rk medeni̇ kanunu

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE …

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE …

webdosya.kosgeb.gov.tr

Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Esasları, 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında 2018/16 sayılı KOSGEB İcra Komitesi kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan Yurt Dışı Pazar Destek Programının 19 uncu maddesine istinaden ...

  Madde, Dayanak, Dayanak madde

14 Ekim 2021 PERŞEMBE Sayı : 31628 YÖNETMELİK MİLLÎ …

14 Ekim 2021 PERŞEMBE Sayı : 31628 YÖNETMELİK MİLLÎ …

ttkb.meb.gov.tr

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 52 nci, 53 üncü, 54 üncü ve 55 inci maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 319 uncu

  Madde, Dayanak, Dayanak madde

SERMAYE PYASASI ARAÇLARINA LKN MÜTER PORTFÖY …

SERMAYE PYASASI ARAÇLARINA LKN MÜTER PORTFÖY …

www.deltamenkul.com.tr

DE ERLEME ESASLARI : Madde : 6 Portföylerin günlük olarak deerlenmesi esastır. Portföy deeri, portföydeki varlıkların deerlemesi

  Madde

ADLÎ SİCİL KANUNU - adlisicil.adalet.gov.tr

ADLÎ SİCİL KANUNU - adlisicil.adalet.gov.tr

www.adlisicil.adalet.gov.tr

9393 Diğer bilgilerin kaydı Madde 6-(1) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, ancak bir soruşturma veya ...

  Adalet, Madde

Memurlara Yapılacak Giyecek ... - resmigazete.gov.tr

Memurlara Yapılacak Giyecek ... - resmigazete.gov.tr

www.resmigazete.gov.tr

Adalet Bakanlığından: LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 –23/8/2016 …

  Adalet, Madde, Madde 1

FENN İ MESULLÜK HİZMET SÖZLE ŞMES İ - imo.org.tr

FENN İ MESULLÜK HİZMET SÖZLE ŞMES İ - imo.org.tr

www.imo.org.tr

-- 2 -- MADDE 3) FENN İ MESULÜN GÖREV YETK İ VE SORUMLULUKLARI 3.1. Fenni mesul, sorumlulu ğunu üstlendi ği yapıyı kamu adına denetlemekle yükümlüdür. 3.2. Fenni mesul, sorumlulu ğunu üstlendi ği yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili di ğer

  Madde, Madde 3

ARAZĠ TOPLULAġTIRMA TÜZÜĞÜ (1) - mevzuat.gov.tr

ARAZĠ TOPLULAġTIRMA TÜZÜĞÜ (1) - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

G-278 Tapulama işlemleri: Madde 6 – Arazi toplulaştırması, tapulaması tamamlanmış olan yerlerde uygulanır. Toplulaştırma yapılması düşünülen yerlerde tapulama yapılmamış ise, bu yerlerin tapulaması TOPRAKSU' nun

  Madde

12019 - mevzuat.gov.tr

12019 - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

12022 Vize zorunluluğu, vize başvurusu ve yetkili makamlar MADDE 11 – (1) Türkiye’de doksan güne kadar kalacak yabancılar, vatandaúı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkedeki konsolosluklardan geliú amaçlarını da belirten vize

  Mevzuat, Madde

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT- …

İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT- …

web.shgm.gov.tr

Değişiklik No 02 Değişiklik Tarihi 12/06/2017 Sayfa 1 / 37 Yayım Tarihi 22/02/2016 SHT – İHA İNSANSIZ HAVA ARACI SİSTEMLERİ TALİMATI (SHT-İHA) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Talimat, Türk Hava Sahasında iletilecek veya kullanılacak sivil İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin ithali, satıı, …

  Madde, Kapsam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından

www.resmigazete.gov.tr

MADDE 8 –Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.2.2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiş - tirilmiştir. “2.2.2.Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik …

  Madde

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI …

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI …

ogm.meb.gov.tr

y) Zümre öğretmenler kurulu: Aynı dersi okutan öğretmenlerle varsa diğer eğitici personelden oluşan kurulu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İlkeler, Ortaöğretim Kurumlarının Kuruluşu ve Amaçları İlkeler MADDE 5-(1) Ortaöğretim kurumları işlevlerini Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına ...

  Madde

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3)

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3)

www.mevzuat.gov.tr

1411 Durdurma ve kimlik sorma Madde 4/A- (Ek: 2/6/2007-5681/1 md.) Polis, kiúileri ve araçları; a) Bir suç veya kabahatin iúlenmesini önlemek,

  Madde

İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE ...

İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE ...

ookgm.meb.gov.tr

İŞ MAKİNELERİ SÜRÜCÜ EĞİTİM KURSLARI İLE İLGİLİ YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, iş makineleri sürücülerinin eğitimlerini veren kursların açılış, işleyiş, sınav ve sınavda başarılı olanlara verilecek operatörlük belgesi

  Madde

KAMU ÇALIŞANLARININ KILIK VE KIYAFETLERİNE

KAMU ÇALIŞANLARININ KILIK VE KIYAFETLERİNE

www.dpb.gov.tr

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç - Kapsam ve Deyimler Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve …

  Madde, Madde 1

8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

www.mevzuat.gov.tr

8661 Kamu maliyesinin temel ilkeleri Madde 5-Kamu maliyesinin temel ilkeleri unlardır: a) Kamu malî yönetimi uyumlu bir bütün olarak oluturulur ve yürütülür. b) Kamu maliyesi, kamu görevlilerinin hesap verebilmelerini sağlayacak ekilde

  Madde

BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİM …

BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİM …

kgk.gov.tr

BAĞIMSIZ DENETÇİLERE YÖNELİK SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLEME USUL VE ESASLARI Amaç, kapsam, dayanak MADDE 1 - (1) Bu düzenleme, bağımsız denetçilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, temel mesleki konularda …

  Madde, Dayanak, Dayanak madde

PAZARA GİRİ BELGELERİNİN ... - ticaret.gov.tr

PAZARA GİRİ BELGELERİNİN ... - ticaret.gov.tr

ticaret.gov.tr

2 Desteklenecek Faaliyetler MADDE 5 – (Değiik: RG-12/11/2016-29886) (1) Bu Karar kapsamında irketlerin, Genelge’de belirtilen Pazara Giri Belgelerine ilikin giderleri % 50 oranında desteklenir. (2) Bu Karar kapsamında Pazara Giri Belgelerine yönelik olarak irket baına

  Madde

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM …

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM …

mevzuat.meb.gov.tr

Dayanak . MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde

  Madde, Dayanak, İzi̇n

SÖZLEŞMELİ VE İŞ MEVZUATINA TABİ PERSONELE İLİŞKİN BAZI

SÖZLEŞMELİ VE İŞ MEVZUATINA TABİ PERSONELE İLİŞKİN BAZI

www.mevzuat.gov.tr

MADDE 2- (4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) …

  Madde

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - Mevzuat

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

Madde 3 - Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir iyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalıma konusunu kısmen veya tamamen değitiren veya herhangi bir sebeple …

  Madde, Madde 3

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU - Mevzuat

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

Madde 1 – Türkiye'de yapılan aağıdaki ilemler katma değer vergis ine tabidir: 1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı, 3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:

  Madde

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

mtegm.meb.gov.tr

Madde 4 – (Değişik: 29/6/2001 - 4702/7 md.) Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin; planlanması,

  Madde

MADDE 28 : ORAN - denet.com.tr

MADDE 28 : ORAN - denet.com.tr

www.denet.com.tr

MADDE 28 : ORAN 3 1.2.3. Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi Matrahta değiikliğin vuku bulduğu tarihte ilemin tabi olduğu KDV oranının değimi olması halinde düzeltme ileminin, ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu …

  Oran, Madde, Denet, Madde 28, Oran denet

La tecnología y el cuidado de enfermería

La tecnología y el cuidado de enfermería

biblio3.url.edu.gt

práctica del arte de cuidar, cuando vive un proceso de enfer-medad o para el cuidado en la consecución de la salud. Permite reconocer que la tecnología es un apoyo y no un obstáculo para considerar al otro como ser humano; que siente, piensa y necesita de otro ser humano; llegar a ser a través del cuidado.

  Madde, Renfe

DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

parkinsoncantabria.com

La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia. La prevalencia de la EP, es decir, las personas que pueden sufrir la enfer-medad en un momento determinado, es del 0,3% de la población, aumentando al 1-2% a partir de los 60 años de edad, ya que la edad es un factor de riesgo para la enfermedad.

  De las, Parkinson, Madde, Renfe, Enfermedad, La enfermedad, De la enfermedad de parkinson, La enfermedad de parkinson, La enfer medad

Enfermería en curación de heridas - Roemmers

Enfermería en curación de heridas - Roemmers

www.roemmers.com.ar

La pérdida de su integridad como resultado de una lesión o enfer-medad puede conducir a una discapacidad grave o incluso la muerte según su extensión o complicaciones agregadas no controladas, muchas personas alrededor del mundo son los afectados por diferentes tipos de lesiones agudas y crónicas. Biología tisular

  Madde, Renfe

Similar queries