Example: confidence

Search results with tag "Kanunu"

İ KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

İ KANUNU (1) - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

4776-4810 1475 SAYILI ANA KANUNA İùLENEMEYEN HÜKÜMLER 1 – 3/11/1988 tarih ve 3493 sayılı Kanunun geçici maddesi: Geçici Madde – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6831, 1475, 2918 ve 2926

  Mevzuat, Kanunu, 1863

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Getirdiği ...

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Getirdiği ...

www.ankarabarosu.org.tr

159 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Getirdiği Yenilikler*1 Arş. Gör. Pelin Taşkın** ÖZ Bu makalede 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nu yürürlükten kaldıran

  Kanunu

ADLÎ SİCİL KANUNU - adlisicil.adalet.gov.tr

ADLÎ SİCİL KANUNU - adlisicil.adalet.gov.tr

www.adlisicil.adalet.gov.tr

9395 Yürürlükten kaldırılan hükümler Madde 18-(1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 22.11.1990 tarihli ve 3682 sayılı Adlî Sicil Kanunu ...

  Kanunu

ÇOCUK KORUMA KANUNU

ÇOCUK KORUMA KANUNU

www.mevzuat.gov.tr

9501 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası: 5395 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Yayımlandığı Düstur : Tertip : …

  Kanunu

YARGI HİZMETLERİNİN ... - mevzuat.gov.tr

YARGI HİZMETLERİNİN ... - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

11687 MADDE 69 – (19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) MADDE 70 – (5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) MADDE 71 – (26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri …

  Mevzuat, Kanunu

PASAPORT KANUNU (1) : 5682 Kabul Tarihi : …

PASAPORT KANUNU (1) : 5682 Kabul Tarihi : …

www.multeci.org.tr

2361 PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numarası: 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 24/7/1950 Sayı : 7564 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 3 Cilt : …

  Kanunu, Pasaport kanunu, Pasaport

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu - ogsmm.com

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu - ogsmm.com

www.ogsmm.com

S.M.Mali MÜAVİR - Oğuzhan GÜNGÖR Sayfa 2 1774 SAYILI KİMLİK BİLDİRME KANUNU VE YAPILMASI GEREKENLER “Özel veya resmi her türlü konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi

  Kanunu

Kamu İhale Kanunu - mku.edu.tr

Kamu İhale Kanunu - mku.edu.tr

www.mku.edu.tr

İÇİNDEKİLER • Doğrudan Temin 3-62 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 • İhale Usulleri 256-324 • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

  Muka, Kanunu

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU - …

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU - …

www.mevzuat.gov.tr

4391 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU(1) Kanun Numarası: 926 Kabul Tarihi : 27/7/1967 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 10/8/1967 Sayı : 12670 ...

  Kanunu, Personel, Personel kanunu

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) - …

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) - …

www.mevzuat.gov.tr

8905 (Değişik son fıkra: 1/7/2006-5538/23 md.) 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaúımına açık havaalanları ve

  Kanunu

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU - …

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU - …

www.malihizmetler.org.tr

KAYNAKLAR o 6245 sayılı “Harcırah Kanunu” o 25 .01 2014 tarihli ve 28893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar” o 27 .01 2013 tarihli ve 28864 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bütçe

  Kanunu

ve Güvenliği Eğitimi - van.meb.gov.tr

ve Güvenliği Eğitimi - van.meb.gov.tr

van.meb.gov.tr

6331 : ĠŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, …

  Kanunu

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde …

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde …

personeldb.ankara.edu.tr

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde 68 – (Değişik: 12/2/1982 - 2595/5 md.) A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için: a) (Değişik: 26/6/1984 - KHK 241/4 md.) Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması,

  Kanunu, Devlet, Memurlari, Devlet memurlari kanunu

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde …

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde …

www.omu.edu.tr

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU Madde 68 B) (Değişik: 4/5/1984 - KHK 199/1 md.) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü

  Kanunu, Devlet, Memurlari, Devlet memurlari kanunu

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU - mevzuat.gov.tr

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

7216 c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dördüncü ve beinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.

  Mevzuat, Kanunu

GİDER VERGİLERİ KANUNU - Mevzuat Bilgi Sistemi

GİDER VERGİLERİ KANUNU - Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

3060 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi(1) Özel iletişim vergisi(2 )(4)(5 (7) Madde 39-(Değişik: 16/7/2004-5228/38 md.)406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletiúim Kurumuyla

  Mevzuat, Kanunu, Bilgi, Telefon, Telgraf, Telgraf ve telefon kanunu, Mevzuat bilgi

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU - yalova.edu.tr

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU - yalova.edu.tr

www.yalova.edu.tr

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1-Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir : 1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde

  Kanunu

T.C. ADALET BAKANLIĞI Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

www.yayin.adalet.gov.tr

III İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No Türk Medeni Kanunu ..... 71 Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü

  Kanunu

MİLLİ PARKLAR KANUNU(1) - Mevzuat Bilgi Sistemi

MİLLİ PARKLAR KANUNU(1) - Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

5920-1 Taınmazların tahsisi: Madde 6 – Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı içinde kalıp da, bu Kanunun uygulanması için gerekli olanlardan; (a) Hazineye ait taúınmaz mallar, Orman ve Su İúleri Bakanlığının talebi üzerine1), b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, resen Hazine adına tescilini takiben,

  Roman, Kanunu

KAT MÜLKİYETİ KANUNU - Mevzuat Bilgi Sistemi

KAT MÜLKİYETİ KANUNU - Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

4135 Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar. Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaúması mümkün olmayan irtifaklar

  Sistemi, Mevzuat, Kanunu, Bilgi, Mevzuat bilgi sistemi

20.05.2014 KDV KANUNU 13/D KAPSAMINDA - …

20.05.2014 KDV KANUNU 13/D KAPSAMINDA - …

www.dengeakademi.com

1 sİrkÜler İstanbul, 20.05.2014 sayı: 2014/108 ref: 4/108 konu: yenİ kdv genel uygulama teblİĞİne gÖre yatirim teŞvİk belgesİ ...

  2014, Kanunu, 2014 kdv kanunu 13 d kapsaminda, Kapsaminda

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARA ULAŞTIRMASI …

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARA ULAŞTIRMASI …

www.kugm.gov.tr

TAŞIT KARTI İŞLEM TALEBİNDE BULUNACAKLAR İÇİN AÇIKLAMA 10 Temmuz 2003 ve 4925 say ılı Karayolu Ta şıma Kanunu ve Karayolu Ta şıma Yönetmeli ği kapsam ında; yolcu ve e şya taşımacılığı, acentelik, ta şıma işleri komisyonculu ğu,

  Kanunu

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU - mevzuat.gov.tr

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

11437-11441 b) Katılım payını, su kullanım hizmet bedelini ve uygulanan cezaları tahsil etmek. c) Devraldığı tesislerin yatırım bedellerini geri ödemek.

  Mevzuat, Kanunu

9105 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU - mevzuat.gov.tr

9105 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

9107 Davaların birleútirilerek açılması Madde 9 – (1) Bağlantılı suçlardan her biri değiúik mahkemelerin görevine giriyorsa, bunlar hakkında birleútirilmek suretiyle yüksek görevli mahkemede dava açılabilir.

  Ceza, Mevzuat, Kanunu

10135 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL ... - …

10135 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL ... - …

www.mevzuat.gov.tr

10135 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU Kanun Numarası: 5686 Kabul Tarihi : 3/6/2007 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : …

  Kanunu

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ... - Mevzuat Bilgi Sistemi

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK ... - Mevzuat Bilgi Sistemi

www.mevzuat.gov.tr

1155 i) 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulmasına, kullanılmasına ve gelitirilmesine dair i ve ilemleri yapmak, yaptırmak, mahalli idarelerin planlama, harita,

  Sistemi, Mevzuat, Kanunu, Bilgi, Mevzuat bilgi sistemi

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC …

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARINA İLİŞKİN ICC …

www.hukukmarket.com

KISALTMALAR BATİDER : Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi BGB : Bürgerliches Gesetzbuch BIMCO : Baltic and International Maritime Conference BK : Borçlar Kanunu

  Kanunu

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön ...

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön ...

pttkep.gov.tr

Ülkemizde elektronik ortamda gönderilen postaların geçerliliğini temin edecek düzenleme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile gelmiştir. 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 Sayılı Resmî Gazete’de

  Kanunu

KAMU İHALE KANUNU - mevzuat.gov.tr

KAMU İHALE KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

8228-1 e) Bu Kanun kapsamına giren kuruluúların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri iúyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı huzurevleri ve

  Mevzuat, Kanunu, Kanun

Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler ...

Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler ...

pttkep.gov.tr

Ülkemizde elektronik ortamda gönderilen postaların geçerliliğini temin edecek düzenleme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile gelmiştir. 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 Sayılı Resmî Gazete’de

  Kanunu

6552 sayılı Kanun ile değişik hali - mevzuat.gov.tr

6552 sayılı Kanun ile değişik hali - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

6552 sayılı Kanun ile değişik hali İŞ KANUNU Kanun Numarası: 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134

  5748, Mevzuat, Kanunu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - mevzuat.gov.tr

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası: 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 13/7/2005 Sayı: 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

  Mevzuat, Kanunu, Kanun, 5339, Belediye, Belediye kanunu kanun

CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU - …

CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU - …

www.mevzuat.gov.tr

934 Davaların birletirilmesi ve ayrılması Madde 2 – Murtabıt ceza davalarının her biri muhtelif mahkemelerin vazifesi dahilinde olsa bile bunlar birletirilerek yüksek vazifeli mahkemeye verilebilir. Bu mahkeme birletirilmi olan ceza davalarının a …

  Ceza, Kanunu

TARIM KANUNU - mevzuat.gov.tr

TARIM KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

9727 g) Destekleme ve yönlendirme tedbirlerinin alınması. ğ) Doğal afetler ve hayvan hastalıklarına karı risk yönetimi mekanizmalarının

  Mevzuat, Kanunu, Imart, Tarim kanunu mevzuat

SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - …

SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ - …

www.malihizmetler.org.tr

MALİ HİZMETLER UZMANLARI VE YARDIM ILARI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mevcut mali yönetim sistemi değiştirilerek daha etkin bir yönetim ve kontrol sistemi oluşturulmuş ve kamu idarelerinin, yönetim

  Kanunu

ÇEVRE KANUNU(1)(2) - mevzuat.gov.tr

ÇEVRE KANUNU(1)(2) - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

5911 Proje tanıtım dosyası: Gerçeklemesi plânlanan projenin yerini, özelliklerini, olası olum-suz etkilerini ve öngörülen önlemleri içeren, projeyi genel …

  Mevzuat, Kanunu

10497 ÇEK KANUNU - mevzuat.gov.tr

10497 ÇEK KANUNU - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

KANUNLAR, ARALIK 2017 (Ek-100) 10498-1 İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3 – (1) Karúılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir úubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir.

  Mevzuat, Kanunu, 199 ek kanunu mevzuat, 231 ek

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU (1) (2) - mevzuat.gov.tr

EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU (1) (2) - mevzuat.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

KANUNLAR, AĞUSTOS 2017 (Ek-99) 1587 Belediye zabıtası ileri; lüzum görülen yerlerde idari polis kadrosundan ayrılan ve tahsisa- tı belediyelerden alınan bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi ibu kanun hü-kümlerine tabi tutulurlar.

  Mevzuat, Kanunu

İCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI T CAR ...

İCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI T CAR ...

murat.kuruoglu.com.tr

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME Ticaret Kanunu “Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı

  Kanunu

TÜRK TĠCARET KANUNU (1) - archive.ismmmo.org.tr

TÜRK TĠCARET KANUNU (1) - archive.ismmmo.org.tr

archive.ismmmo.org.tr

10976-1 (2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer ilere asliye ticaret

  Kanunu

MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

gib.gov.tr

•Açık, güvenilir, zamanında ve yeterli bilgi ile hizmet vereceğiz. • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde öğrenmek istediğiniz her bilgi için doğru insanlarla …

  Kanunu

Resmî Gazete Sayı : 27836 - ISMMMO

Resmî Gazete Sayı : 27836 - ISMMMO

archive.ismmmo.org.tr

4 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27836 KANUN TÜRK BORÇLAR KANUNU Kanun No. 6098 Kabul Tarihi: 11/1/2011 BİRİNCİ …

  Kanunu

Similar queries