Example: air traffic controller

Search results with tag "Kanunu"

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU - Mevzuat

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Kanun Numarası: 2914 Kabul Tarihi : 11/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/10/1983 Sayı : 18190 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 673 * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"

  Kanunu, Personel, Personel kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU - Mevzuat

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU Kanun Numarası: 6698 Kabul Tarihi : 24/3/2016 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 7/4/2016 Sayı : 29677 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 57 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Kanunun amacı, kiúisel verilerin iúlenmesinde baúta özel hayatın

  Kanunu, Kanun, Kanunu kanun

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) - Mevzuat

6677-6679 İMAR KANUNU (1)(2) - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

(1) Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5302 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, söz konusu Kanunun 70 inci maddesi ile hü-küm altına alınmıştır.

  6679, Kanunu, Kanun, M air, 7766, 6677 6679 i̇mar kanunu

KADASTRO KANUNU - Mevzuat

KADASTRO KANUNU - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

(2) 22/2/2005 tarihli ve 5304 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde " 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.” hükmü yer almaktadır, ancak değiştirilen üçüncü fıkra dört ayrı fıkra olarak düzenlenmiştir.

  Kanunu, 2034, Kadastro, Kadastro kanunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan ...

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan ...

www.asmmmo.org.tr

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 534) Resmi Gazete Sayısı 31696 Resmi Gazete Tarihi 21.12.2021 . Amaç. MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355, 370, Ek 1

  Kanunu

19.12.2021/218-1 - alomaliye.com

19.12.2021/218-1 - alomaliye.com

www.alomaliye.com

Kanunu Tebliğleri ile yayımlanmaktadır. 20201 ve 20212 yılları için belirlenmiş olan bu hadler aşağıdaki gibidir. 2022 yılı için geçerli olacak hadler yıl sonuna kadar yayımlanması beklenilen Vergi Usul Kanunu Tebliği ile açıklanacaktır. 1 27.12.2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı.

  Kanunu

10015 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

10015 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

ookgm.meb.gov.tr

10015 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Kanun Numarası: 5580 Kabul Tarihi : 8/2/2007 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 14/2/2007 Sayı: 26434 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM

  Kanunu, Kanun, Kanunu kanun

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

edb.adalet.gov.tr

Memurları Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce “müstahdem” adı altında çalıştırılan ve hademe, odacı, bekçi olarak adlandırılan personel 657 sayılı Kanun ile birlikte memur statüsüne alınmış ve görevin niteliği

  Sayili, Kanunu, 657 sayili devlet memurlari kanunu, Devlet, Memurlari, Kanun

HARÇLAR KANUNU (1)(2) - Mevzuat

HARÇLAR KANUNU (1)(2) - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

Tapu ve Kadastro harçları, 5. Konsolosluk harçları, 6. Pasaport, ikamet tezkeresi, çalıma izni, çalıma izni muafiyeti, vize ve Dıileri Bakanlığı ... 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine aykırılık bulunması durumunda, 5302 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, ...

  Kanunu, Kadastro

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - iskanunu.com

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ - iskanunu.com

iskanunu.com

f) Deniz İú Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım iúlerinden sayılmayan, denizlerde çalıúan su ürünleri üreticileri ile ilgili iúler, Bu Kanun hükümlerine tabidir. Eşit davranma ilkesi Madde 5 – (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) İú iliúkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik,

  Kanunu, Kanun

Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 - Mevzuat

Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız.

  Kanunu, İflas kanunu, İflas

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

mevzuat.gov.tr

12019 YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Kanun Numarası: 6458 Kabul Tarihi : 4/4/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/4/2013 Sayı : 28615

  Kanunu, Koruma, Yabancilar ve uluslararasi koruma kanunu, Yabancilar, Uluslararasi

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA

www.mevzuat.gov.tr

b) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve malî hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak, c) Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı taşınır ve …

  Kanunu, Hakkinda, Cumhurbaşkanliği teşki̇lati hakkinda, Cumhurbaşkanliği, Teşki̇lati

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU - Mevzuat

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. (5) Kanunî merkez: Vergiye tâbi kurumların kurulu kanunlarında, Cumhurbakanlığı kararnamelerinde, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözlemelerinde gösterilen merkezdir.(1) (6) İ merkezi: İ bakımından ilemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir.

  Kanunu, Kurumlar, Vergisi, Vergi̇si̇, Kurumlar vergi̇si̇ kanunu

ÇOCUK KORUMA KANUNU - Mevzuat

ÇOCUK KORUMA KANUNU - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

9501 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası: 5395 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

  Kanunu, 1590, Koruma, 199 ocuk koruma kanunu, Ocuk

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU - Mevzuat

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası: 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 843 Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren

  2063, Kanunu, 4922, 6203 kamulaştirma kanunu, Kamulaştirma

EK-1 FORM - 1 TAAHHÜTNAME Proje Müellifi

EK-1 FORM - 1 TAAHHÜTNAME Proje Müellifi

www.mmo.org.tr

Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarımda herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını, Yukarıdaki bilgilere sahip yapıya ilikin hazırlanacak tüm projelerde, 3194 sayılı Kanun ve deprem,

  Kanunu, Kanun

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU …

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU

www.sbb.gov.tr

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı

  Kanunu, Harcirah, Harcirah kanunu

PASAPORT KANUNU (1) - Mevzuat

PASAPORT KANUNU (1) - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

2361 PASAPORT KANUNU (1) Kanun Numarası: 5682 Kabul Tarihi : 15/7/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/7/1950 Sayı : 7564 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 2243 Giriş - çıkış kapıları Madde 1 – (Değişik: 19/6/1984 - KHK 240; Aynen kabul: 7/11/1984 - 3073/1 md.) Türk vatandaşları ve yabancılar Cumhurbaşkanınca tayin olunan yolcu giriş - çıkış ...

  Kanunu, Pasaport kanunu, Pasaport

2575 - Mevzuat

2575 - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

2575 HARCIRAH KANUNU (1) Kanun Numarası: 6245 Kabul Tarihi : 10/2/1954 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 18/2/1954 Sayı: 8637 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 3 Cilt : 35 Sayfa : 321 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız

  Kanunu, Harcirah, Harcirah kanunu

TEKNİK TALİMAT - tarimorman.gov.tr

TEKNİK TALİMAT - tarimorman.gov.tr

www.tarimorman.gov.tr

3- Kanun: 19 Temmuz 2005 tarih ve 25880 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 Sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nu, 4- Yönetmelik: 15.12.2005 tarih ve 26024 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği”ni, 5.

  Kanunu, Kanun, Tekni̇k tali̇mat, Tekni̇k, Tali̇mat

TAŞIT KANUNU - Mevzuat

TAŞIT KANUNU - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

Bu fıkrada yer almayan hususlar hakkında ilgisine göre 3212 veya 4645 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. (1) Madde 11 – Genel ve katma bütçeli dairelerin kullanmakta oldukları taıtların sayısı, cinsi, markası, satın alma tarih ve bedelleri, bir evvelki yıla nazaran vukubulan değiiklik ve

  Kanunu, Taşit kanunu, Taşit

6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3)

6047 KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (1) (2)(3)

mevzuat.gov.tr

Kanun Numaras ı: 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 ... Yaya yolu ayrılmı karayolunda ise yaya yolunun mülkle birletiği çizğidir. İki yönlü karayolu : Taıt yolunun her iki yöndeki taıt trafiği için kullanıldığı karayol u-dur. Tek yönlü karayolu : Taıt yolunun yalnız bir yöndeki taıt trafiği için kullanıldığı karay o- ...

  0476, Kanunu, Karayollari, Kanun, Yolu, 6047 karayollari trafi̇k kanunu, Trafi̇k

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) - Mevzuat

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1) - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

5104-1 İKİNCİ KISIM Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler I – Örgün ve yaygın eğitim: Madde 18 – Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki anabölümden kurulur. Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.

  Kanunu, Temel, Eği̇ti̇m, Mi̇lli̇ eği̇ti̇m temel kanunu, Mi̇lli̇

DAMGA VERGİSİ KANUNU - Mevzuat

DAMGA VERGİSİ KANUNU - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

Damga Vergisi makbuz karılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması ekillerinden biriyle ödenir. (Ek: 29/7/1970 - 1318/96 md.) Bu ödeme ekillerinin hangi ilemler için ne suretle uygulanacağını tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

  Magda, Kanunu, Vergisi, Vergi̇si̇, Damga vergi̇si̇ kanunu

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön ...

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön ...

pttkep.gov.tr

Ülkemizde elektronik ortamda gönderilen postaların geçerliliğini temin edecek düzenleme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile gelmiştir. 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 Sayılı Resmî Gazete’de

  Kanunu

AVUKATLIK KANUNU - Mevzuat

AVUKATLIK KANUNU - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. Baro yönetim kurulunun, avukatlığı kabul isteminin reddi vaya kovuturma sonuna kadar beklenmesi hakkındaki kararları, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleir. (Değişik altıncı fıkra: 2/5/2001 - …

  Adalet, Kanunu, Avukatlik, Avukatlik kanunu

2022 YARIYIL TATİLİ ... - personel.meb.gov.tr

2022 YARIYIL TATİLİ ... - personel.meb.gov.tr

personel.meb.gov.tr

Personel Genel Müdürlüğü 2022 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU Bu Duyuru: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Devlet

  Kanunu, Personel

8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

mevzuat.gov.tr

oluturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri, n) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulamak için izlenecek

  Muka, Kanunu, In time, Kontrol, Kamu mal, 206 y, 214 neti̇mi̇ ve kontrol kanunu

Resmî Gazete Sayı : 31665

Resmî Gazete Sayı : 31665

www.barobirlik.org.tr

takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. (2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak

  Kanunu

İù MAHKEMELERİ KANUNU - Mevzuat

İù MAHKEMELERİ KANUNU - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.

  Kanunu, Tespiti, Mahkemeleri, 249 mahkemeleri̇ kanunu

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun : …

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun : …

www.mevzuat.gov.tr

İşkolunun tespiti MADDE 5 – (1) Bir iyerinin girdiği ikolunun tespiti Bakanlıkça yapılır. Bakanlık, tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Bu tespite karı ilgililer, kararın yayımından itibaren on beú gün içinde dava açabilir.

  Kanunu, Pluto, Tespiti, Zleşmesi, Sendi̇kalar ve toplu i̇ş s, Sendi̇kalar, 214 zleşmesi̇ kanunu

BANKACILIK KANUNU - Mevzuat

BANKACILIK KANUNU - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

İlikili Bakan: Cumhurbakanı tarafından görevlendirilen Cumhurbakanı yardımcısı veya bakanı, (1) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu, Bakan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Bakanını, Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim ùirketini,

  Kanunu, Banka, Bankacilik, Bankacilik kanunu

TÜRK TİCARET KANUNU (1) - Mevzuat

TÜRK TİCARET KANUNU (1) - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

10978 B) Tacir I - Gerçek kişiler 1. Genel olarak MADDE 12- (1) Bir ticari iletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına ileten kiiye tacir denir. (2) Bir ticari iletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan

  Kanunu, 220 rk ti̇caret kanunu, Ti̇caret

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) - Mevzuat

FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (1) - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

radyo-televizyon kurulularının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma artlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.

  Santa, Kanunu, Fikir, Radyo, Fikir ve sanat eserleri̇ kanunu, Eserleri̇

HAYVANLARI KORUMA KANUNU - Mevzuat

HAYVANLARI KORUMA KANUNU - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kurulularla ibirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten dümü hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalıúmaları yapmaları esastır.

  Kanunu, Koruma, Yerel, Hayvanlari koruma kanunu, Hayvanlari

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU - Mevzuat

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, içi ve meslek kurulularına veya bunların yan kurulularına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumların-da veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde ilenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katı hükmolunur.

  Kanunu, Redken, Cealed, 214 rle m, 220 cadele kanunu

8049 TÜRK MEDENİ KANUNU - Mevzuat

8049 TÜRK MEDENİ KANUNU - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

1. Genel olarak Madde 14-Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur. 2. Ayırt etme gücünün bulunmaması Madde 15-Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz. 3.

  Kanunu, 9408, Madde, Medien, 8049 t, 220 rk medeni̇ kanunu

GAYRİMENKUL SATIŞ SİSTEMİ – SIKÇA SORULAN SORULAR

GAYRİMENKUL SATIŞ SİSTEMİ – SIKÇA SORULAN SORULAR

e-satis.ziraatbank.com.tr

TAPU VE KADASTRO HARCINI KİM ÖDEYECEK? Tapu devri sırasında tapu masrafları alıcı ve satıcı tarafından Harçlar Kanunu’na göre paylarına düen miktarda ödenir. Tapu harcı, emlak rayiç değeri ile satı bedelinden yüksek olanı üzerinden hesaplanacaktır.

  Kanunu, Sorulan, Sorular, Kadastro, Gayri̇menkul satiş si̇stemi̇ sik, Gayri̇menkul, Satiş, Si̇stemi̇, 199 a sorulan sorular

S a yı : 3 1 6 9 9 - bilirkisilik.adalet.gov.tr

S a yı : 3 1 6 9 9 - bilirkisilik.adalet.gov.tr

bilirkisilik.adalet.gov.tr

2 4 A r a l ı k 2 0 2 1 C U M A Resmî Gazete S a yı : 3 1 6 9 9 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2022 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç MADDE 1 – ( 1) Bu Tarfe nn amacı, 3/11/2016 tarhl ve 6754 sayılı Blrkşlk Kanunu le 3/8/2017 tarhl

  Kanunu

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU

www.jandarma.gov.tr

Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar), (Bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını yanında getirecektir.) işlemlerinin yapılması zorunludur. e. Ayrıca adaylar, başvuru şartlarında yer almayan ve zorunlu olmayan aşağıdaki bilgi ve belgelerinin girişini “Profil Bilgilerim” bölümünden yapabilecektir.

  Kilavuzu, Kanunu, Muvazzaf s, Muvazzaf, 214 zleşmeli̇ astsubay başvuru kilavuzu, Zleşmeli̇, Astsubay, Başvuru

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2021-01)

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2021-01)

resmigazete.gov.tr

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2021-01) Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan ek

  Kanunu, Personel

EK-1

EK-1

insankaynaklari.diyanet.gov.tr

Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun, SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslar, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı …

  Kanunu, Personel

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU - Mevzuat

6203 KAMULAŞTIRMA KANUNU - Mevzuat

mevzuat.gov.tr

Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkiilerinin mülkiyetinde bulunan taınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkiilerince kamulatırılmasında yapılacak ilemleri, kamulatır ma bedelinin hesaplanmasını, taınmaz malın

  2063, Kanunu, Kapsam, 6203 kamulaştirma kanunu, Kamulaştirma

10441 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU - Mevzuat

10441 TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU - Mevzuat

www.mevzuat.gov.tr

isteyen yabancıların başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, illerde ... eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal ... uyruğunda bulunduğu devlet makamından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren

  Kanunu, Kimlik, Tespiti, Yapma, 10441 t, 10441, 220 rk vatandaşliği kanunu, Vatandaşliği

Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler ...

Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler ...

pttkep.gov.tr

Ülkemizde elektronik ortamda gönderilen postaların geçerliliğini temin edecek düzenleme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile gelmiştir. 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 Sayılı Resmî Gazete’de

  Kanunu

Similar queries