Example: quiz answers

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - …

SINAV UYGULAMA DUYURUSU . SINAVIN ADI. i leri Bakanl G revde Y kselme ve Unvan De i ikli i S nav . SINAV CRET ve SINAV BA VURUSU. S nava girecek adaylar s nav creti olarak 160 TL'yi (Y zaltm TL KDV d hil), 26 Mart 2018- 04 Nisan 2018 (saat 'a kadar) tarihleri aras nda;. -MEB Destek Hizmetleri Genel M d rl D ner Sermaye letmesinin Ziraat Bankas , T rkiye Vak flar Bankas ve T rkiye Halk Bankas ubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsil t Program , Ziraat bankas i in; bankamatik, internet bankac l , -T rkiye Halk Bankas i in; bankamatik, internet bankac l , -T rkiye Vak flar Bankas i in; bankamatik, internet bankac l , - adresinden t m bankalar n kredi kartlar.

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI İçileri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değiikliği S ınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU

Tags:

  Uygulama, Sinav uygulama duyurusu sinavin adi, Sinav, Duyurusu, Sinavin

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - …

1 SINAV UYGULAMA DUYURUSU . SINAVIN ADI. i leri Bakanl G revde Y kselme ve Unvan De i ikli i S nav . SINAV CRET ve SINAV BA VURUSU. S nava girecek adaylar s nav creti olarak 160 TL'yi (Y zaltm TL KDV d hil), 26 Mart 2018- 04 Nisan 2018 (saat 'a kadar) tarihleri aras nda;. -MEB Destek Hizmetleri Genel M d rl D ner Sermaye letmesinin Ziraat Bankas , T rkiye Vak flar Bankas ve T rkiye Halk Bankas ubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsil t Program , Ziraat bankas i in; bankamatik, internet bankac l , -T rkiye Halk Bankas i in; bankamatik, internet bankac l , -T rkiye Vak flar Bankas i in; bankamatik, internet bankac l , - adresinden t m bankalar n kredi kartlar.

2 Ile yat racaklard r. T m deme kanallar ndan yap lacak demelerde adaylar n kat laca i leri Bakanl . G revde Y kselme Ve Unvan De i ikli i S nav ad yla cret yat rmalar gerekmektedir. Tahsilat esnas nda adaylardan talep edilen telefon numaras n n adaya ait olmas ve g ncel telefon numaras bildirmesi zorunludur. Aday, s nav creti yat rma i lemi i in bankaya herhangi bir havale creti ve benzeri gider demeyecektir. Adaylar, s nav cretini yat rd ktan sonra internet adresinden s nav e-ba vuru yapacaklard r. e-Ba vuru yapmayan adaylar cretlerini yat rm olsalar dahi s nava al nmayacaklard r. SINAV YER . - ANKARA. SINAV TAR H , G N VE SAAT.

3 - 21 Nisan 2018 Cumartesi g n saat 'da yap lacakt r. SINAV G R BELGES . - Adaylara ait s nav giri belgeleri 13 Nisan 2018 tarihinde internet adresinden yay mlanacakt r. 2018 YILI G REVDE Y KSELME VE UNVAN DE KL SINAVINA L K N. UNVAN BAZLI DERS KONU BA LIKLARI VE SORU DA ILIMI. 28 ubat 2018 tarihinden sonra ders konu ba l klar ile ilgili mevzuatta yap lacak de i iklikler dikkate al nmayacak olup, s nava girecek adaylar 28 ubat 2018 tarihinden sonraki de i ikliklerden sorumlu olmayacakt r. 1) L N FUS VE VATANDA LIK M D R . SORU. KONU ADI. SAYISI. 1 Genel K lt r (T rk e ve Dilbilgisi, Atat rk lkeleri ve nk lap Tarihi ve Anayasas alanlar nda) 6.

4 2 657 say l Devlet Memurlar Kanunu (Ge ici Maddeler ve Ek Ge ici Maddeler Hari ) 5. 3 3152 say l i leri Bakanl Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun 2. 4 4982 say l Bilgi Edinme Hakk Kanunu 1. 5 3071 say l Dilek e Hakk n n Kullan lmas na Dair Kanun 1. i leri Bakanl Personeli G revde Y kselme ve Unvan De i ikli i Usul ve Esaslar na Dair 6 1. Y netmelik 7 i leri Bakanl Personeli Yer De i tirme ve Atama Y netmeli i 1. 8 Disiplin Kurullar ve Disiplin Amirleri Hakk nda Y netmelik 1. 9 i leri Bakanl Disiplin Amirleri Y netmeli i 1. 10 Resmi Yaz malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakk nda Y netmelik 1. 11 5442 say l l daresi Kanunu 1.

5 12 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas , R vet ve Yolsuzluklarla M cadele Kanunu 1. 13 Mal Bildiriminde Bulunulmas Hakk nda Y netmelik 1. 14 2577 say l dari Yarg lama Usul Kanunu 1. 15 4483 say l Memurlar ve Di er Kamu G revlilerinin Yarg lanmas Hakk nda Kanun 1. 16 Valilik ve Kaymakaml k Birimleri Te kilat, G rev ve al ma Y netmeli i 1. 17 i leri Bakanl Merkez ve Ta ra Te kilat Ar iv Hizmetleri Y netmeli i 1. 18 Ta n r Mal Y netmeli i 1. 19 4721 say l T rk Medeni Kanunu 2. 20 4722 say l T rk Medeni Kanununun Y r rl ve UYGULAMA ekli Hakk nda Kanun 1. 21 5901 say l T rk Vatanda l Kanunu 2. 22 T rk Vatanda l Kanununun Uygulanmas na li kin Y netmelik 2.

6 23 Adres Kay t Sistemi Y netmeli i 2. 24 5490 say l N fus Hizmetleri Kanunu 2. 25 N fus Hizmetleri Kanununun Uygulanmas na li kin Y netmelik 2. 26 Evlendirme Y netmeli i 2. 27 Aday Memurlar n Yeti tirilmelerine li kin Genel Y netmelik 1. 28 i leri Bakanl Aday Memurlar n n Yeti tirilmelerine li kin Y netmelik 2. 29 7201 say l Tebligat Kanunu 1. 30 2525 say l Soyad Kanunu 1. 31 4734 say l Kamu hale Kanunu 1. 32 N fus K t klerinin Yenilenmesine li kin Y netmelik 2. 33 T rkiyede Oturan Yabanc lar n N fus Kay tlar n n Tutulmas Hakk nda Y netmelik 1. 34 Kimlik Payla m Sistemi Y netmeli i 1. 35 Adres ve Numaralamaya li kin Y netmelik 2.

7 36 Merkez Y netim Harcama Belgeleri Y netmeli i 1. 37 Evlenme Muayenesi Hakk nda Nizamname 1. 38 Soyad Nizamnamesi 1. 39 T rk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras H k mlerinin Uygulanmas na li kin T z k 2. TOPLAM 60. 2) L PLANLAMA VE KOORD NASYON M D R . SORU. KONU ADI. SAYISI. Genel K lt r (T rk e ve Dilbilgisi, Atat rk lkeleri ve nk lap Tarihi ve 1 6. Anayasas alanlar nda). 657 say l Devlet Memurlar Kanunu (Ge ici Maddeler ve Ek Ge ici Maddeler 2 6. Hari ). 3 3152 say l i leri Bakanl Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun 4. 4 4982 say l Bilgi Edinme Hakk Kanunu 4. 5 3071 say l Dilek e Hakk n n Kullan lmas na Dair Kanun 2.

8 I leri Bakanl Personeli G revde Y kselme ve Unvan De i ikli i Usul ve 6 2. Esaslar na Dair Y netmelik 7 i leri Bakanl Personeli Yer De i tirme ve Atama Y netmeli i 2. 8 Disiplin Kurullar ve Disiplin Amirleri Hakk nda Y netmelik 2. 9 i leri Bakanl Disiplin Amirleri Y netmeli i 2. 10 Resmi Yaz malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakk nda Y netmelik 3. 11 5442 say l l daresi Kanunu 2. 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas , R vet ve Yolsuzluklarla M cadele 12 1. Kanunu 13 Mal Bildiriminde Bulunulmas Hakk nda Y netmelik 2. 14 2577 say l dari Yarg lama Usul Kanunu 3. 15 4483 say l Memurlar ve Di er Kamu G revlilerinin Yarg lanmas Hakk nda Kanun 2.

9 16 Valilik ve Kaymakaml k Birimleri Te kilat, G rev ve al ma Y netmeli i 3. 17 i leri Bakanl Merkez ve Ta ra Te kilat Ar iv Hizmetleri Y netmeli i 2. 18 Aday Memurlar n Yeti tirilmelerine li kin Genel Y netmelik 2. 19 i leri Bakanl Aday Memurlar n n Yeti tirilmelerine li kin Y netmelik 1. 20 5018 say l Kamu Mali Y netimi ve Kontrol Kanunu 2. 21 l Planlama ve Koordinasyon M d rl kleri Kurulu , G rev ve al ma Y netmeli i 4. 22 6245 say l Harc rah Kanunu 2. 23 7201 say l Tebligat Kanunu 1. TOPLAM 60. 3) UBE M D R . SORU. KONU ADI. SAYISI. Genel K lt r (T rk e ve Dilbilgisi, Atat rk lkeleri ve nk lap Tarihi ve 1 6. Anayasas alanlar nda).

10 657 say l Devlet Memurlar Kanunu (Ge ici Maddeler ve Ek Ge ici 2 6. Maddeler Hari ). 3 3152 say l i leri Bakanl Te kilat ve G revleri Hakk nda Kanun 4. 4 4982 say l Bilgi Edinme Hakk Kanunu 2. 5 3071 say l Dilek e Hakk n n Kullan lmas na Dair Kanun 2. i leri Bakanl Personeli G revde Y kselme ve Unvan De i ikli i Usul 6 2. ve Esaslar na Dair Y netmelik 7 i leri Bakanl Personeli Yer De i tirme ve Atama Y netmeli i 2. 8 Disiplin Kurullar ve Disiplin Amirleri Hakk nda Y netmelik 2. 9 i leri Bakanl Disiplin Amirleri Y netmeli i 2. 10 Resmi Yaz malarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakk nda Y netmelik 3. 11 5442 say l l daresi Kanunu 2.


Related search queries