Example: marketing

T.C. - meb.gov.tr

M LL E T M BAKANLI I L ME, DE ERLEND RME VE SINAV H ZMETLER GENEL M D RL NSAN KAYNAKLARI GENEL M D RL MERKEZ VE TA RA TE K LATI EF VE MEMUR KADROLARI N G REVDE Y KSELME SINAVI BA VURU KILAVUZU 2014 Bu k lavuz Mill E itim Bakanl Yenilik ve E itim Teknolojileri Genel M d rl n n Merkezi Sistem S nav Y nergesi, Mill E itim Bakanl Personelinin G revde Y kselme, Unvan De i ikli i ve Yer De i tirme Suretiyle Atanmas Hakk nda Y netmelik h k mleri ile 2014/Pr Nu:06-2014/Pr Nu:06-1 No lu protokollere g re haz rlanm t r. ELEKTRON K BA VURU FORMUNU DOLDURMADAN NCE BU KILAVUZU D KKATL CE OKUYUNUZ. G REVDE Y KSELME SINAV TGG G REVDE Y KSELME SINAV TAKV M M SINAV CRET YATIRMA VE SINAV BA VURUSU FOTO RAFLI SINAV G R BELGES SINAV SONU LANI 04/08/2014- 13/08/2014 01/09/2014 13/09/2014 Cumartesi G n Saat : 10:00 09/10/2014 _____ LET M B LG LER _____ NSAN KAYNAKLARI GENEL M D RL ( KGM) Ta ra Atama al ma Grubu (Ta ra Te kilat ef Memur Kadrolar in ) Tel : 0 (312) 4

1-GENEL AÇIKLAMALAR UNVANI TEŞKİLATI MERKEZ TAŞRA TOPLAM ŞEF 231 2650 2881 MEMUR 70 3000 3070 Bakanlığımız merkez ve taşra …

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of T.C. - meb.gov.tr

1 M LL E T M BAKANLI I L ME, DE ERLEND RME VE SINAV H ZMETLER GENEL M D RL NSAN KAYNAKLARI GENEL M D RL MERKEZ VE TA RA TE K LATI EF VE MEMUR KADROLARI N G REVDE Y KSELME SINAVI BA VURU KILAVUZU 2014 Bu k lavuz Mill E itim Bakanl Yenilik ve E itim Teknolojileri Genel M d rl n n Merkezi Sistem S nav Y nergesi, Mill E itim Bakanl Personelinin G revde Y kselme, Unvan De i ikli i ve Yer De i tirme Suretiyle Atanmas Hakk nda Y netmelik h k mleri ile 2014/Pr Nu:06-2014/Pr Nu:06-1 No lu protokollere g re haz rlanm t r. ELEKTRON K BA VURU FORMUNU DOLDURMADAN NCE BU KILAVUZU D KKATL CE OKUYUNUZ. G REVDE Y KSELME SINAV TGG G REVDE Y KSELME SINAV TAKV M M SINAV CRET YATIRMA VE SINAV BA VURUSU FOTO RAFLI SINAV G R BELGES SINAV SONU LANI 04/08/2014- 13/08/2014 01/09/2014 13/09/2014 Cumartesi G n Saat : 10:00 09/10/2014 _____ LET M B LG LER _____ NSAN KAYNAKLARI GENEL M D RL ( KGM) Ta ra Atama al ma Grubu (Ta ra Te kilat ef Memur Kadrolar in ) Tel : 0 (312) 413 18 35 - 413 18 71 Faks : 0 (312) 418 23 43 Merkez Atama al ma Grubu (Merkez Te kilat ef Memur Kadrolar in ) Tel : 0 (312) 413 17 53 -413 17 61 Faks : 0 (312) 418 28 59 L ME, DE ERLEND RME VE SINAV H ZMETLER GENEL M D RL ( DSGM) Tel.

2 0 (312) 497 40 07-497 40 08 Faks : 0 (312) 497 4039-497 41 44-499 40 63 D KKAT: Bu k lavuzda yer alan kurallar, k lavuzun yay m tarihinden sonra y r rl e girebilecek yasama, y r tme ve yarg organlar kararlar n n gerekli k lmas halinde de i tirilebilir. B yle durumlarda izlenecek yol, Mill E itim Bakanl nca belirlenir. 1-GENEL A IKLAMALAR UNVANI TE K LATI TOPLAM MERKEZ TA RA EF 231 2650 2881 MEMUR 70 3000 3070 Bakanl m z merkez ve ta ra te kilat nda norm kadro a ile hizmet gereklerine g re belirlenen m nhal ef ve memur kadrolar i in yap lacak g revde y kselme s nav na kat lmak isteyen ve a a da belirlenen ba vuru artlar n ta yan personelin 04 - 13 A ustos 2014 tarihleri aras elektronik ortamda ba vurular al nacakt r.

3 Merkez ve ta ra te kilat ef ve Memur kadrolar na atanabilmek i in g revde y kselme s nav 13 Eyl l 2014 Cumartesi G n Saat : 10:00 da ANKARA, STANBUL ZM R, ADANA, BURSA, ANTALYA, KAYSER , SAMSUN, TRABZON, D YARBAKIR, ELAZI , VAN, ED RNE, GAZ ANTEP, DEN ZL , ERZURUM, ESK EH R, KONYA, ZONGULDAK, S VAS illerinde yap lacakt r. Y netmeli in 10 uncu maddesinde: (1) Yaz l s nav, s nav n Bakanl k a yap lmas h linde, nsan Kaynaklar Genel M d rl nce s nav tarihinden en az bir ay nce duyurulur. Duyuruda; atama yap lacak kadrolar n s n f , unvan , derecesi ve say s ile ba vuru tarihi, s resi ve yeri belirtilir. Duyuruda, atama yap lacak kadrolara ili kin s nav konular n n ba l klar na ve s navdaki a rl klar na da yer verilir.

4 H kme g re merkez ve ta ra te kilat bo kadrolar n n dereceleri, say lar , atama yap lacak kadrolara ili kin s nav konular n n ba l klar , s navdaki a rl klar ve soru say lar a a da belirtilmi tir. 2. BASVURU ESASLARI Y netmeli in 11 inci maddesinin yer alan h k mler gere i; a) lan edilen kadrolar i in belirlenen ba vuru tarihinin son g n itibar yla (13 A ustos 2014) gerekli artlar ta yanlar (Y netmeli in 6 nc maddesi ) ba vuruda bulunabileceklerdir. b) Ayl ks z izinde bulunanlar d hil olmak zere, ilgili mevzuat uyar nca verilen izinleri kullanmakta olanlar da ba vuru yapabilecektir. c) Di er kurumlar n personeli, ilan edilen kadrolara s navs z atanma hakk na sahip olanlar ile aday memur stat s nde bulunanlar bu kadrolar i in ba vuruda bulunamayacakt r.

5 Ba vurular Bakanl k a incelenerek, g revde y kselme s nav na kat lmaya hak kazanan adaylar n listesi ve adreslerinde yay nlanacakt r. BASVURU SARTLARI; Genel artlar; a) 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen artlar ile ikinci f krada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet s resi ve e itime ili kin artlar ta mak, b) G revde y kselme s nav nda ba ar l olmak, ef kadrosuna atanacaklarda aranacak zel artlar; Ba vurunun son g n (13/08/2014) itibariyle; 1) En az iki y ll k y ksekokul mezunu olmak, 2) Son iki y l Bakanl kta olmak zere Devlet memurlu unda en az be y l g rev yapm olmak. Memur kadrosuna atanacaklarda aranacak zel artlar; Ba vurunun son g n (13/08/2014) itibariyle; 1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 2) Son iki y l Bakanl kta olmak zere Devlet memurlu unda en az y l g rev yapm olmak.

6 BA VURU LEMLER a) G revde y kselme s nav ba vurular , 04-13 A ustos 2014 tarihleri aras nda saat: e kadar elektronik ortamda al nacakt r. b) Aday, ve internet adreslerinden kimlik numaras ile Elektronik Ba vuru Formu na girerek ba vuru i lemini yapabilecektir. c) Aday, kimlik ve ba vuru bilgilerini Elektronik Ba vuru Formu na girerek MEBB S zerinden gelen bilgilerinin do rulu unu kontrol edecektir. d) Adaya ait bilgilerde bir hata yoksa adaya ait Elektronik Ba vuru Formu ilgili birimler taraf ndan ba vurunun yap ld g n i erisinde sistemde onaylanacakt r. Aday taraf ndan da onay i leminin tamamlan p tamamlanmad takip edilecektir. e) Adaya ait Elektronik Ba vuru Formu nun bir kt s , birim yetkilisi taraf ndan imzalan p m h rlenerek adaya verilecektir.

7 F) Elektronik Ba vuru formunun bir sureti adayda kalacak, bir sureti de ayn g revler i in yap lacak bir sonraki s nav tarihine kadar zl k dosyas n n bulundu u birimlerde saklanacakt r. Ba vuruda bulunacak aday n s nava ili kin bilgileri, MEBB S kay tlar ndan al naca ndan MEBB S kay tlar nda personele ili kin renim durumu, hizmet s resi vb. bilgilerin tam ve do ru olarak kay tlara i lenerek sorumlu birimlerce g ncellenmesi gerekmektedir. Bilgilerin tam ve do ru olarak kay tlara i lenmemi olmas durumunda ba vuruda bulunan baz adaylar a s ndan ba vurunun kabul edilmemesi gibi sonu lar do urabilece inden sorumlu birimlerin adaylar n bilgilerini g ncellemesi ile ilgili gerekli zeni g stermesi gerekmektedir.

8 Adaylar taraf ndan bilgilerin elektronik ortamda verilerin hatas z, eksiksiz, ba vuru k lavuzuna uygun doldurulmas gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorumluluk aday n kendisi ile zl k dosyalar n n tutuldu u birime ait olacakt r. Ba vurular esnas nda olu abilecek aksakl klara itiraz eden adaylar n durumlar incelenerek, adaylara ba vuru s resi i erisinde ba vurulardan sorumlu birimce cevap verilecektir. S nava ba vuran adaylar aras nda s nav ncesinde ve s nav an nda , DSGM taraf ndan tedbir al nmas n gerektirecek herhangi bir z r durumuna sahip olan aday/adaylar var ise bunlar sa l k kuruluru raporunun, z rl kimlik kart n n kurum onayl rne i veya aday n z r durumunun resmi olarak i lenmi oldu u n fus c zdan rne inin herhangi birini bir n sha halinde ba l bulundu u kuruma teslim edecek ve elektronik ba vuru formu nda z r durumlar n ve almak istedi i hizmet kutucu unu i aretleyeceklerdir.

9 Beyan edilen z r durumunun do rulu undan ba vuruyu yapan aday, raporun ge erlili inden ise ilgili kurum sorumlu olacakt r. UYARI: Aday, yapt Elektronik Ba vuru Formu ile Ba vuru K lavuzu nda belirtilen b t n h k mleri kabul etmi say l r ve bunun aksine yap lan eksiklik ve yanl l klardan do acak sonu lardan aday n kendisi sorumlu olacakt r. BASVURUNUN GE ERS Z SAYILDI I DURUMLAR a. Elektronik Ba vuru Formu d nda bir belgeyle yap lm sa, b. Ba vuruda aday bilgilerinde eksiklik, hata veya eli ki varsa, c. Aday, s nav cretini belirtilen s rede bankalardan birine yat rmam sa, .Ba vuru i lemleri ba vuru i in belirtilen s re i inde (04-13 A ustos 2014) yap lmam sa, d. G revde y kselme s nav na kat lmak i in elektronik ortamda yap lan ba vuru s resi i erisinde onaylanmam sa, e.

10 Mill E itim Bakanl Personelinin G revde Y kselme, Unvan De i ikli i ve Yer De i tirme Suretiyle Atanmas Hakk nda Y netmelik h k mlerinde belirtilen esas ve usullere uymuyorsa veya bu durumun sonradan tespit edilmi se, aday n g revde y kselme s nav ba vurusu ge ersiz say lacakt r. SINAV CRET a. S nava girecek adaylar s nav creti olarak 60 TL yi (altm TL KDV d hil), 04-13 A ustos 2014 tarihleri aras nda MEB Destek Hizmetleri Genel M d rl D ner Sermaye letmesinin Ziraat Bankas , T rkiye Vak flar Bankas ve T rkiye Halk Bankas ubelerinden herhangi birine, Kurumsal Tahsil t Program arac l yla yat racakt r. b. Aday, s nav creti yat rma i lemi i in bankaya herhangi bir havale creti ve benzeri gider demeyecektir.


Related search queries