Example: dental hygienist

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1 ... - …

1409 POL S VAZ FE VE SAL H YET KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numaras : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yay mland R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Say : 2751 Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Bu Kanunun y r rl kte olmayan h k mleri i in bak n z. "Y r rl kteki Baz Kanunlar n M lga H k mleri K lliyat ", Cilt : 1 Sayfa : 225 Bu Kanun ile ilgili t z k i in, "T z kler K lliyat "n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z. Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Karar ile y r rl e giren y netmelik i in, "Y netmelikler K lliyat "n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z. Madde 1 Polis, asayi i amme, ah s, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halk n rz, can ve mal n muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yard m istiyenlerle yard ma muhta olan ocuk, alil ve acizlere muavenet eder.

1410 B) İúlenmiú olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak, Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu …

Tags:

  Kanunu

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1 ... - …

1 1409 POL S VAZ FE VE SAL H YET KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numaras : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yay mland R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Say : 2751 Yay mland D stur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Bu Kanunun y r rl kte olmayan h k mleri i in bak n z. "Y r rl kteki Baz Kanunlar n M lga H k mleri K lliyat ", Cilt : 1 Sayfa : 225 Bu Kanun ile ilgili t z k i in, "T z kler K lliyat "n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z. Bu Kanun ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Karar ile y r rl e giren y netmelik i in, "Y netmelikler K lliyat "n n kanunlara g re d zenlenen n merik fihristine bak n z. Madde 1 Polis, asayi i amme, ah s, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halk n rz, can ve mal n muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. Yard m istiyenlerle yard ma muhta olan ocuk, alil ve acizlere muavenet eder.

2 Kanun, Cumhurba kanl kararnameleri ve ilgili mevzuat n kendisine verdi i vazifeleri yapar. (4) Madde 2 (De i ik: 16/7/1965 - 694/2 md.) Polisin genel emniyetle ilgili g revleri iki k s md r. A) Kanunlara, Cumhurba kanl kararnamelerine, y netmeliklere, H k met emirlerine ve kamu d zenine uygun olm yan hareketlerin i lenmesinden nce bu kanun h k mleri dairesinde n n almak, (5) (1) Bu Kanunun 10/3/1983 tarih ve 2803 say l Kanuna ayk r h k mleri, ayn Kanunun 25 inci maddesinin b/2 f kras gere ince Jandarma Te kilat i in uygulanmaz. (2) Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 say l l zel daresi KANUNU h k mlerine ayk r l k bulunmas durumunda, 5302 say l Kanun h k mlerinin uygulanaca , s z konusu Kanunun 70 inci maddesi ile h k m alt na al nm t r. (3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 say l Belediye Kanunun 84 nc maddesiyle; bu Kanunda, belediyenin sorumlu ve yetkili k l nd g rev ve hizmetlerle s n rl olarak, 5393 say l Belediye KANUNU h k mlerine ayk r l k bulunmas durumunda mezkur kanun h k mlerinin uygulanaca h k m alt na al nm t r.

3 (4) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK nin 14 nc maddesiyle, bu f krada yer alan ve nizamnamelerinin ibaresi , Cumhurba kanl kararnameleri ve ilgili mevzuat n eklinde de i tirilmi tir. (5) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK nin 14 nc maddesiyle, bu bentte yer alan t z klere ibaresi Cumhurba kanl kararnamelerine eklinde de i tirilmi tir. 1410 B) lenmi olan bir su hakk nda Ceza Muhakemeleri Usul KANUNU ile di er kanunlarda yaz l g revleri yapmak, Kamu d zeni ve kamu g venli inin sa lanmas ndan sorumlu olan polis; amirinden ald emri, kanun, Cumhurba kanl kararnamesi ve y netmelik h k mlerine ayk r g r rse, yerine getirmez ve bu ayk r l emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde srar eder ve bu emrini yaz l olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu su te kil eden emir hi bir suretle yerine getirilmez.

4 Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz. (1) A a da yaz l hallerde: I Can, rz veya mal emniyetini korumak i in, II Devletin ahsiyetine kar i lenen c r mlerin faillerini yakalamak veya delillerini tesbit etmek i in, III Devlet kuvvetleri aleyhine, yaln z veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanlar yakalamak, veya bunlar n taarruz veya mukavemetlerini def etmek i in, IV H k mete kar , iddet kullanan veya g steren veya mukavemet edenlerin yakalanmas , taarruz veya mukavemet edenlerin def edilmesi i in, V Zab taca muhafaza alt na al nan ah slara,bina veya tesislere,mesk n veya gayr mesk n yerlere vak olacak m nferit veya toplu tecav zleri def etmek i in, VI A r cezal bir su un san olarak yakaland ktan sonra zab ta kuvvetlerinin elinden ka makta olan ah slar n yakalanmas i in, VII lenmekte olan bir su un i lenmesine veya devam na mani olmak i in.

5 VIII Ceza Muhakemeleri Usul KANUNU ile di er kanunlarda, zab ta taraf ndan su delillerinin tesbiti veya su faillerinin yakalanmas maksadiyle yap lacak aramalar i in, IX Kanunsuz toplant veya kanunsuz y r y leri da tmak veya su lular n yakalamak i in, X Yang n, su bask n , yer sars nt s gibi afetlerde olay yerinde g revlilerce al nmas gereken tedbirler i in, XI Umuma a k yerlerde yap lan her t rl toplant veya y r y lerde veya t renlerde bozulan d zeni sa lamak i in, XII Herhangi bir sebeple t kanm olan yollar n trafi e a lmas i in, XIII Yukardaki maddeler d nda di er kanunlarda istisnai olarak zab tan n s zl emirle yapmaya mecbur tutuldu u haller i in, Yetkili amir taraf ndan verilecek s zl emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yaz l olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin yerine getirilmesinden do abilecek sorumluluk emri verene aittir.

6 (2) Madde 3 (M lga: 2/6/2007-5681/6 md.) Madde 4 Polis hi bir suretle vazifesinden ba ka bir i te kullan lamaz. (1) 2/7/2018 tarihli ve 700 say l KHK nin 14 nc maddesiyle, bu paragrafta yer alan t z k ibaresi Cumhurba kanl kararnamesi eklinde de i tirilmi tir. (2) Bu h km n uygulanmas nda ek 4 nc maddeye bak n z. 1411 Durdurma ve kimlik sorma Madde 4/A- (Ek: 2/6/2007-5681/1 md.) Polis, ki ileri ve ara lar ; a) Bir su veya kabahatin i lenmesini nlemek, b) Su i lendikten sonra ka an faillerin yakalanmas n sa lamak, i lenen su veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, c) Hakk nda yakalama emri ya da zorla getirme karar verilmi olan ki ileri tespit etmek, ) Ki ilerin hayat , v cut b t nl veya malvarl bak m ndan ya da topluma y nelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi nlemek, amac yla durdurabilir.

7 Durdurma yetkisinin kullan labilmesi i in polisin tecr besine ve i inde bulunulan durumdan edindi i izlenime dayanan makul bir sebebin bulunmas gerekir. S reklilik arz edecek, fiil durum ve keyfilik olu turacak ekilde durdurma i lemi yap lamaz. Polis, durdurdu u ki iye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ili kin sorular sorabilir; kimli ini veya bulundurulmas gerekli di er belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir. Durdurma s resi, durdurma sebebine esas te kil eden i lemin ger ekle tirilmesi i in zorunlu olan s reden fazla olamaz. Durdurma sebebinin ortadan kalkmas halinde ki ilerin ve ara lar n ayr lmalar na izin verilir. Polis, durdurdu u ki i zerinde veya arac nda silah veya tehlike olu turan di er bir e yan n bulundu u hususunda yeterli phenin varl halinde, kendisine veya ba kalar na zarar verilmesini nlemek amac na y nelik gerekli tedbirleri alabilir.

8 Bu ama la ki inin zerindeki elbisenin kar lmas veya arac n, d ar dan bak ld nda i erisi g r nmeyen b l mlerinin a lmas istenemez. (Ek c mleler: 27/3/2015-6638/1 md.) Ancak, el ile d tan kontrol hari , ki inin st ve e yas ile arac n n d ar dan bak ld nda i erisi g r nmeyen b l mlerinin aranmas ; i leri Bakanl taraf ndan belirlenecek esaslar d hilinde m lki amirin g revlendirece i kolluk amirinin yaz l , acele h llerde sonradan yaz yla teyit edilmek zere s zl emriyle yap labilir. Kolluk amirinin karar yirmi d rt saat i inde g revli h kimin onay na sunulur. Bu f kra kapsam nda yap lan ara aramalar na ili kin olarak ki iye, arama gerek esini de i eren bir belge verilir. (1)(2) Bu Kanun ve di er kanunlar n verdi i g revlerin yerine getirilmesi s ras nda, polis taraf ndan gerekli i lemler i in durdurulan ki iler ve ara larla ilgili h k mler sakl d r.

9 (1) 27/3/2015 tarihli ve 6638 say l Kanunun 1 inci maddesiyle, bu f krada yer alan Ancak bu ibaresi Bu eklinde de i tirilmi tir. (2) Anayasa Mahkemesi nin 4/5/2017 tarihli ve E.: 2015/41, K.: 2017/98 say l Karar ile; bu f kran n nc c mlesinin ki inin st ve e yas ile arac n n d ar dan bak ld nda i erisi g r nmeyen b l mlerinin aranmas ; i leri Bakanl taraf ndan belirlenecek esaslar d hilinde m lki amirin g revlendirece i kolluk amirinin yaz l , acele h llerde sonradan yaz yla teyit edilmek zere s zl emriyle yap labilir b l m iptal edilmi olup, ptal Karar n n Resmi Gazete de yay mland 3/8/2017 tarihinden ba layarak alt ay sonra y r rl e girmesi h k m alt na al nm t r. 1412 Polis, g revini yerine getirirken, kendisinin polis oldu unu belirleyen belgeyi g sterdikten sonra, ki ilere kimli ini sorabilir.

10 Bu ki ilere kimli ini ispatlamalar hususunda gerekli kolayl k g sterilir. Belgesinin bulunmamas , a klamada bulunmaktan ka nmas veya ger e e ayk r beyanda bulunmas dolay s yla ya da sair surette kimli i belirlenemeyen ki i tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savc s haberdar edilir. Bu ki i, kimli i a k bir ekilde anla l ncaya kadar g zalt na al n r ve gerekirse tutuklan r. G zalt na ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve us l bak m ndan 5271 say l Ceza Muhakemesi KANUNU h k mleri uygulan r. Kimli inin tespiti amac yla tutulan ki iye, kimli i tespit edildikten sonra ve talepte bulunmas halinde, bu ama la tutuldu una ve tutulma s resine dair bir belge verilir. Ki inin kimli inin belirlenmesi durumunda, bu nedenle g zalt na al nma veya tutuklanma haline derhal son verilir. N fusa kay tl olmad i in kimli i tespit edilemeyen ki ilerin n fusa kay tlar n n temini i in gerekli i lemler yap ld ktan sonra, 5 inci maddeye g re foto raf ve parmak izi tespit edilerek kayda al n r.


Related search queries